Straffeloven 2005 Illustrasjon. Foto: Linn AT Pettersen

Straffeloven 2005 – viktige endringer

I dag 1. oktober 2015 settes lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven) i kraft. Foruten de endringer som Lovdata har omtalt i ulike artikler i forbindelse med iverksettelsen av straffeloven 2005, vil den nye loven bl.a. innebære:

Artikkel    1. oktober 2015    👤Lovdata   

  • Et klarere og mer forståelig språk og klarere begrepsbruk.
  • En klar oppdeling av straffebudene med hensyn til overtredelsens grovhet.
  • Straffutmålingsmomenter lovfestes, noe som kan bidra til økt forutberegnelighet og mer konsistent straffeutmålingspraksis.
  • Klarere regler om forsett og uaktsomhet.
  • Klarere og færre strafferammer.
  • Skyldkravet lett uaktsomhet (culpa levissima) (vedkommende kunne ha innsett følgen) i straffeloven 1902 erstattes i straffeloven 2005 med krav om vanlig uaktsomhet (vedkommende burde ha innsett følgen).
  • Opphevelse av straffeloven 1902 og åtte andre lover.
  • Endringer i 259 andre lover, herunder straffeprosessloven.

Les lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven) her.