Straffeskatt - Den europeiske menneskerettskonvensjon

Høyesterett avsa i plenum 3. mai 2002 en dom og to kjennelser som alle gjaldt spørsmål knyttet til skatt og straff.

Avgjørelse    3. mai 2002    👤Kari Gyllander

I dom HR-2000-00770 var det sentrale spørsmål om det er i strid med forbudet mot dobbeltforfølgning i Den europeiske menneskerettskonvensjons tilleggsprotokoll 7 artikkel 4 om en person som er straffeforfulgt for å ha gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger til ligningsmyndighetene, senere blir ilagt forhøyd tilleggsskatt for samme forhold.

I kjennelse HR-2001-01527 var spørsmålet om en straffesak skal avvises når tiltalte allerede er ilagt forhøyd tilleggsskatt etter samme protokoll som nevnt over.

I kjennelse HR-2001-00890 gjaldt spørsmålet om bevisføring i sak om overprøving av likningsvedtak om fastsettelse av ordinær tilleggsskatt etter ligningslovens § 10-2 , jfr. § 10-4 nr. 1 første punktum innebærer at det er satt frem beskyldning om straffeskyld mot skattyteren etter Den europeiske menneskerettskonvensjons artikkel 6 nr. 1.