Terrorsaken – dokumentinnsyn

Lovdata har lagt inn to nye kjennelser avsagt i Oslo tingrett på samlesiden for rettsavgjørelser knyttet til terrorsaken.

Avgjørelse    29. september 2011    👤Lovdata   

Lovdata har lagt inn to nye kjennelser avsagt i Oslo tingrett på samlesiden for rettsavgjørelser knyttet til terrorsaken.

 Den ene kjennelsen, som ble avsagt 16. september 2011, gjaldt spørsmålet om en enkelt bistandsadvokat på vegne av fornærmede/pårørende fra Regjeringskvartalet og Utøya kunne motsette seg at de øvrige oppnevnte bistandsadvokatene skulle få innsyn i hennes klienters politiavhør. Det ble vist til spredningsfare av politiavhørenes sensitive innhold og person- og helseopplysninger, samt at innsyn i slike dokumenter ville være et brudd på EMK artikkel 8 om rett til respekt for sitt privatliv. Begjæringen om begrenset dokumentinnsyn ble ikke tatt til følge.

Den andre kjennelsen, som ble avsagt 27. september 2011, gjaldt en begjæring fra en advokat, som sammen med ni kontorkollegaer var oppnevnte bistandsadvokater for flere fornærmede/pårørende, om fullt innsyn i terrorsakens dokumenter. Begjæringen ble heller ikke her tatt til følge.