Terrorsaken – fjernmøte og åpne dører

Lovdata har lagt inn to nye rettsavgjørelser avsagt i Oslo tingrett på samlesiden for avgjørelser knyttet til terrorsaken.

Avgjørelse    9. november 2011    👤Dag T Hoelseth   

Lovdata har lagt inn to nye rettsavgjørelser avsagt i Oslo tingrett på samlesiden for avgjørelser knyttet til terrorsaken.

Beslutningen av 4. november 2011 gjaldt Oslo politidistrikts begjæring om fjernmøte med bruk av videokonferanseteknikk i anledning fengslingsmøtet berammet 14. november 2011 for siktede i terrorsaken. Unntaksregelen om adgang til fjernmøte er begrunnet i kostnadsbesparelse. Retten fant at en fremstilling av siktede til rettsmøtet utvilsomt var ressurskrevende og medførte rømningsrisiko. Formålet med bestemmelsen om fjernmøte gjorde seg sterkt gjeldende i dette tilfellet. Spørsmål om hvorvidt fjernmøte med bildeoverføring var ”ubetenkelig ut fra formålet med rettsmøtet og øvrige omstendigheter”, jf. straffeprosessloven § 185 tredje ledd 3. punktum. Retten tok begjæringen om fjernmøte til følge, idet den mente at de spørsmål retten skulle ta stilling til i fengslingsmøtet ville bli tilstrekkelig opplyst ved at siktede forklarte seg og deltok i rettsmøtet ved bruk av videokonferanseteknikk. Beslutningen er anket til Borgarting lagmannsrett.

Kjennelsen avsagt 8. november 2011 gjaldt spørsmålet om dørene i forbindelse med fengslingsmøtet 14. november 2011 skulle holdes delvis lukket, jf. domstolloven § 125 første ledd bokstav c. Retten mente det fremstod kun som en teoretisk mulighet at siktede ville kunne kommunisere med mulige medvirkere på en måte som ville skade etterforskningen, slik politiet fryktet. Retten anså også at det var heller ikke nødvendig for påtalemyndigheten å gi opplysninger i fengslingsmøtet som ville kunne skade etterforskningen hvis disse ble kjent for eventuelle medhjelpere.