Beskrivelse av filen.

Tiltak mot spredning av sykdom hos viltlevende hjortedyr

Landbruks- og matdepartementet fastsatte 11. juli 2016 forskrift om midlertidige tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD) blant hjortedyr. Bakgrunnen er funn hos viltlevende hjortedyr i Norge.

Lovtidend    12. juli 2016    👤Knut Davidsen

Foto: Alex Butterfield, Flickr.

Bakgrunnen for fastsettelse av forskrift 11. juli 2016 nr. 913 om midlertidige tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD) blant hjortedyr er funn av sykdommen hos en villrein i Lærdal i april 2016. Ytterligere to tilfeller ble påvist hos to elger i Selbu i mai/juni. Dette er de første funn i Europa, men sykdommen er velkjent fra Nord-Amerika. Den er dødelig for hjortedyr, men den har aldri smittet til mennesker. 

Forskriften inneholder regler om:

  • forbud mot utførsel av levende hjortedyr fra Norge
  • krav om tillatelse før flytting av hjortedyr mellom fylker
  • forbud mot luktestoffer fra hjortedyr fra land med CWD
  • forbud mot å legge ut fôr og saltslikkestein til hjortedyr
  • utvidet varslingsplikt for personer som har ansvar for hjortedyr og transportører
  • gjelder frem til årsskiftet 2016/2017
  • noen unntak gjøres fra de overnevnte forbudene knyttet til tamrein.

For mer informasjon, se Mattilsynet.