To dommer i Høyesterett - Arbeidsulykke

Høyesterett avsa 21. desember 2009 to dommer HR-2009-2379-A og HR-2009-2380-A om tolkning av begrepet arbeidsulykke i folketrygdloven § 13-3.

Avgjørelse    22. desember 2009    👤Randi Bjørhei   

Høyesterett avsa 21. desember 2009 to dommer HR-2009-2379-A og HR-2009-2380-A om tolkning av begrepet arbeidsulykke i folketrygdloven § 13-3.

HR-2009-2379-A

Saken gjaldt krav om personskadeserstatning etter yrkesskadeforsikringsloven. Spørsmålet var hvorvidt skade voldt ved streptokokk A-infeksjon om følge av et myggstikk, kunne anses som forårsaket av en arbeidsulykke i folketrygdlovens forstand, jf. § 13-3 annet ledd første punktum. En langtransportsjåfør ble stukket av mygg på returreisen fra et oppdrag i Belgia. Myggstikket medførte streptokokk A-infeksjon og påfølgende alvorlig personskade i form av kronisk nyresvikt, nedsatt kraft i høyre arm og i høyre ben/fot, samt redusert sensibilitet i høyre arm. Høyesterett uttalte at hendelsen – selv når man så stikket og smitten under ett – hadde karakter av å tilhøre dagliglivets risiko. Hendelsen hadde dermed ikke det preg av ulykkesmoment som folketrygdloven § 13-3 annet ledd første punktum krever. Anken ble forkastet.

HR-2009-2380-A

Saken gjaldt krav om yrkesskadedekning. Spørsmålet var om det forelå en arbeidsulykke etter det såkalte avdempede ulykkesbegrep i folketrygdloven § 13-3 andre ledd andre punktum. En ungdomsskolelærer fikk skade i kneet under undervisning av dans i en musikktime. Høyesterett uttalte at grensen mellom skader forvoldt ved arbeidsulykke og andre skader til tider er hårfin, og at det var lovgivernes uttrykkelig ønske å skille mellom de to typer skader. Å godta at det forelå arbeidsulykke i den foreliggende sak ville innebære en utvidelse av arbeidsulykkesbegrepet som det ikke var rettskildemessig dekning for, og som i tilfelle måtte være en lovgiveroppgave. Det var ikke feil rettanvendelse når Trygderetten la til grunn at kravet om arbeidsulykke ikke var oppfylt. Trygderettens vedtak var dermed gyldig, og staten ble frifinnet.