TONO mot Napster.no

Sør-Gudbrandsdal tingrett avsa 22. januar 2003 dom i sak TONO med flere mot Napster.no om brudd på åndsverkloven og eventuelt erstatningskrav. Saksøkte ble dømt til å betale kr. 100.000,- i erstatning. Les dommen her.

Avgjørelse    23. januar 2003    👤Knut Davidsen