Tre kjennelser i Høyesterett om lagmannsrettenes manglende begrunnelse ved ankenektelse - storkammer.

Høyesterett avsa 19. desember 2008 tre kjennelser om hvorvidt det strider mot  FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 14 nr. 5 at lagmannsrettene, uten å begrunne avgjørelsene, nektet fremmet anker over straffedommer i tingretten.

Avgjørelse    23. desember 2008    👤Beate Kronen   

Høyesterett avsa 19. desember 2008 tre kjennelser om hvorvidt det strider mot  FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 14 nr. 5 at lagmannsrettene, uten å begrunne avgjørelsene, nektet fremmet anker over straffedommer i tingretten.

I den første saken, HR-2008-2175-S, var A i tingretten dømt til fengsel i ett år og fire måneder hvorav åtte måneder betinget, til å betale erstatning med 230 324 kroner og til rettighetstap. Hans anke til lagmannsretten gjaldt bevisbedømmelsen og rettsanvendelsen under skyldspørsmålet, straffutmålingen, erstatningen og rettighetstapet. Lagmannsretten nektet anken fremmet, jf. straffeprosessloven § 321 annet ledd. I beslutningen ble det ikke gitt annen begrunnelse enn at lagmannsretten enstemmig hadde funnet det klart at anken ikke ville føre fram. A anket til Høyesterett over lagmannsrettens saksbehandling, jf. straffeprosessloven § 321 sjette ledd.

Den 17. juli 2008 traff FNs Menneskerettskomité avgjørelse i den såkalte Restauratørsaken, der det konkluderes med at manglende begrunnelse for at anken ikke ville føre fram, representerte et brudd på SP artikkel 14 nr. 5. Straffeprosesslovens klare hovedregel er at avgjørelser om ankenektelser ikke krever begrunnelse. 

Høyesterett kom til at Menneskerettskomitéens konklusjon i Restauratørsaken var basert på den fortolkningen av SP artikkel 14 nr. 5 at ankenektelser som generell regel skal begrunnes. Også Høyesterett la denne fortolkningen til grunn. Omfanget av begrunnelsen vil måtte avhenge av forholdene i den enkelte sak. Som følge av menneskerettsloven § 3, måtte denne fortolkningen av SP artikkel 14 nr. 5 gå foran straffeprosesslovens ordning om at ankenektelser som hovedregel ikke skal begrunnes.  Siden det ikke var gitt begrunnelse for lagmannsrettens beslutning, led den av en saksbehandlingsfeil som måtte føre til opphevelse. 

I de to andre sakene, som ble behandlet samtidig, viste Høyesterett til den første avgjørelsen og kom til samme resultat, se HR-2008-2176-S og HR-2008-2177-S .