EU flagg

Uber er en transporttjeneste

EU-domstolens generaladvokat sier i en uttalelse at Uber er en transporttjeneste. Europaparlamentets komité for det indre marked og forbrukerbeskyttelse (IMCO) ønsker at rimelige arbeidsforhold skal garanteres for alle som jobber innen delingsøkonomien.

Artikkel    11. mai 2017    👤Randi Bjørhei   

11. mai kom  generaladvokaten i EU-domstolen med en uttalelse i en sak hvor utfallet kan få store konsekvenser for hvordan teknologiske plattformer reguleres og defineres i EU. Saken dreier seg om hvorvidt kjøretjenesten Uber er en digital tjeneste eller en transporttjeneste. Generaladvokaten mener Uber er en transporttjeneste, og at selskapet kan være pålagt å skaffe nødvendige lisenser og autorisasjon i henhold til nasjonal lovgivning. Uber er dermed ikke en digital tjeneste, som vil være omfattet av prinsippet om fri utveksling av tjenesteytelser. Generaladvokatens forslag til avgjørelse er ikke bindende for EU-domstolens senere avgjørelse, men blir ofte lagt til grunn. Endelig avgjørelse i saken er ventet i løpet av 2017. Utfallet av saken kan få konsekvenser for en  sak mellom Norge og EFTAs overvåkingsorgan ESA, hvor ESA mener norske regler om tilgang til drosjemarkedet utgjør en restriksjon på etableringsfriheten.

Uber sier i en kommentar til uttalelsen: «We have seen today’s statement and await the final ruling later this year. Being considered a transportation company would not change the way we are regulated in most EU countries as that is already the situation today. It will, however, undermine the much needed reform of outdated laws which prevent millions of Europeans from accessing a reliable ride at the tap of a button».

IMCO vedtok 3. mai en ikke-bindende resolusjon om delingsøkonomien. Denne saken dreier seg om arbeidstakerrettigheter i delingsøkonomien, og gir eksempler på fordeler og ulemper ved de nye forretningsmodellene, samt anbefalinger til en EU-strategi for deleøkonomien. Rapporten skal stemmes over ved plenumssamlingen i Strasbourg 12.-15. juni.

I rapporten påpeker IMCO behovet for å takle regulatoriske gråsoner som har ført til betydelige forskjeller i nasjonal og regional lovgivning i medlemslandene, men understreker samtidig at regelverk på området ikke bør legge begrensninger på delingsøkonomien. Komiteen anbefaler blant annet:

  • Effektive kriterier for å skille mellom individuelle borgere som tilbyr tjenester på tilfeldig basis, og profesjonelle tilbydere.
  • Informasjon til brukere om forbrukerrettigheter ved transaksjoner, og etablering av effektive systemer for å behandle klager og avgjøre tvister.
  • At Europakommisjonen klargjør delingsplattformers ansvar så raskt som mulig
  • At det sikres rettferdige arbeidsforhold og tilstrekkelig beskyttelse for alle arbeidstakere i delingsøkonomien.
  • Like skatteforpliktelser for bedrifter som tilbyr sammenlignbare tjenester, enten det er i den tradisjonelle økonomien eller i delingsøkonomien.

En ny infographic fra Europaparlamentet viser at en av seks EU-borgere har brukt tjenester innenfor delingsøkonomien i 2016. Tall for 2015 viser at overnattingstjenester (som Airbnb) utgjør den mest brukte sektoren innen delingsøkonomien, med en andel på 15,1 prosent. Crowdfunding og andre lånetjenester utgjør 5,2 prosent, mens transporttjenester (som Uber) utgjør 5,1 prosent. Delingsøkonomien er mest utbredt i Frankrike og Irland, hvor mer enn hver tredje borger har benyttet slike tjenester.


Denne artikkelen er i sin helhet hentet fra Stortingets EU/EØS-nytt 11. mai 2017