Ung kriminell

Ungdomsstraff for unge kriminelle

En ny straffart – ungdomsstraff – som alternativ til fengsel ble innført i 2014.   Siktemålet er å få ungdom ut av kriminalitet og unngå at barn må settes i fengsel.

Artikkel    5. mars 2015    👤Jon D. Bech   

Ungdomsstraff idømmes av domstolene, jfr. Almindelig borgerlig Straffelov (straffeloven 1902) § 28C. Ungdomsstraff er et alternativ til ubetinget fengsel og strengere samfunnsstraffer. Den nye straffereaksjonen trådte i kraft 1. juli 2014.

Ungdomsstraffen retter seg mot ungdom mellom 15 og 18 år som har begått alvorlig eller gjentatt kriminalitet. Siktemålet med reformen er å hjelpe unge kriminelle tilbake på rett vei og hindre tilbakefall. Tankegangen er at kriminelle mindreårige har andre behov enn voksne lovbrytere og at fengselsstraff ikke hjelper disse ungdommene.   Det sentrale er å få ungdom ut av kriminalitet. All erfaring viser at fengselsstraff er lite egnet for barn.

Straffereaksjonen gjennomføres i konfliktrådets regi og bygger på prinsippet om en gjenopprettende prosess. De unge lovbryterne skal bl.a. delta på møter der alle berørte parter og representanter for skole, barnevern, politi og kriminalomsorg skal være til stede. For å redusere faren for ny kriminalitet skal det satses på tidlig innsats, strenge kontrolltiltak og tett oppfølging og tilbys ulike kriminalitetsforebyggende tiltak.

Det er over 20 år siden det ble innført en ny straffart i Norge.