Utlendingers vern mot utsendelse

Den europeiske menneskerettighetskonvensjon av 4. november 1950 (EMK) inneholder ingen alminnelig rett til adgang og opphold i en fremmed stat. Regulering av utlendingers inn- og utreise er i utgangspunktet opp til statene selv. Enkelte av EMKs bestemmelser er imidlertid tolket på en måte som gir utlendinger vern mot utsendelse. Viktigst i denne forbindelse er EMK artikkel 3, som verner mot tortur eller umenneskelig eller nedverdigende behandling.

Søketips    29. mars 2012    👤Lovdata   

Den europeiske menneskerettighetskonvensjon av 4. november 1950 (EMK) inneholder ingen alminnelig rett til adgang og opphold i en fremmed stat. Regulering av utlendingers inn- og utreise er i utgangspunktet opp til statene selv. Enkelte av EMKs bestemmelser er imidlertid tolket på en måte som gir utlendinger vern mot utsendelse. Viktigst i denne forbindelse er EMK artikkel 3, som verner mot tortur eller umenneskelig eller nedverdigende behandling.

Den europeiske menneskerettighetsdomstol EMD har slått fast at det er i strid med EMK å overføre personer til andre stater dersom det innebærer en reell risiko for behandling i strid med artikkel 3. Lignende utsendelsesforbud er utledet av bl.a. FNs flyktningkonvensjon (Konvensjon om flyktningers stilling) av 28. juli 1951 artikkel 33, FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter av 16. desember 1966 artikkel 7 og FNs torturkonvensjon av 10. desember 1984 artikkel 3.

Forbudet i EMK artikkel 3 gjelder alle former for utsendelse, enten det er tale om flyktninger, kriminelle eller turister og uansett hvilken stat som er mottaker for utsendelsen.

Vernet mot utsendelse gjelder uavkortet selv om vedkommende utlendinger utgjør en trussel mot nasjonal sikkerhet. Såkalte diplomatiske garantier vil kunne legge til rette for utsendelse. Avgjørende er om garantien gir et tilstrekkelig sikkert vern mot at personer løper en reell risiko for slik behandling som artikkel 3 omtaler.

EMK artikkel 5 forbyr vilkårlig frihetsberøvelse. Utsendelse er konvensjonsstridig dersom det er reell risiko for åpenbare brudd på artikkel 5 i den stat vedkommende blir sendt til.

EMK artikkel 6 sikrer retten til en rettferdig rettergang. Bestemmelsen vil kunne hindre utsendelse dersom vedkommende person har vært utsatt for eller risikerer å bli utsatt for en rettergang som åpenbart strider mot prinsippene i artikkel 6, for eksempel ved at bevis fremskaffet under tortur tillegges vesentlig betydning.