Vådeskudd

I gammel norsk rett betegnet våde en hendelig skade, det vil si en skade som ikke var forsettlig voldt - viljaverk, men som måtte ses som en følge av at handlingen i sin alminnelighet var farlig – vådaverk.

Søketips    6. november 2012    👤Lovdata   

I gammel norsk rett betegnet våde en hendelig skade, det vil si en skade som ikke var forsettlig voldt - viljaverk, men som måtte ses som en følge av at handlingen i sin alminnelighet var farlig – vådaverk.

I moderne språkbruk brukes vådeskudd om skudd fra skytevåpen som blir avfyrt ukontrollert. Betegnelsen brukes både om skarpe og løse skudd -  også skudd som blir avfyrt under tømming av våpen.

Hvert år blir jegere, militære mannskaper og tilfeldig forbipasserende skadet og i enkelte tilfeller drept av vådeskudd, spesielt i forbindelse med jakt-  og militærøvelser. En person som avfyrer et vådeskudd kan gjøres strafferettslig ansvarlig for handlingen. I flere straffesaker som gjelder vådeskudd med dødelig utgang, er gjerningsmannen dømt for uaktsomt drap i henhold til straffeloven §239,  og skytevåpenet er inndratt.

Både i politiet og forsvaret arbeides det for å bedre registrering og kontroll med våpen. Våpenloven §27a bestemmer at skytevåpen skal være forsvarlig nedlåst. Under transport krever våpenloven §27b at skytevåpen skal være tømt for ammunisjon og oppbevares forsvarlig nedlåst.

Mange skytterlag, jeger- og fiskerforeninger driver omfattende våpentrening. Viltloven  §39  stiller krav om obligatorisk jegerprøve.

Våpenloven §7 krever at den som vil kjøpe eller erverve skytevåpen, må ha tillatelse fra politiet. Slik tillatelse skal bare gis til edruelige og pålitelige personer som har behov for slike våpen og som ikke av særlige grunner anses uskikket til det. Aldersgrensen for erverv av skytevåpen er i utgangspunktet 18 år, men kan etter særskilt samtykke gis til personer over 16 år. For bestemte typer våpen og våpendeler kan det fastsettes en høyere aldersgrense. Ingen må overdra eller overlate skytevåpen, våpendeler og ammunisjon til personer under 18 år uten etter samtykke fra politiet

Etter våpenloven §10 kan politiet etter nærmere gitte regler tilbakekalle våpenkort og inndra våpen og våpendeler. Politiet kan i slike tilfeller nedlegge forbud mot at vedkommende for fremtiden skal eie eller inneha skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon.