bilvrak

Våropprydning? Få vrakpant for din gamle bil.

Ved avskilting av kjøretøy kan man få utbetalt vrakpant ved å levere bilen til et godkjent mottakssted. Formålet med vrakpantordningen er å forebygge og redusere miljøproblem biler forårsaker når de ender som avfall. 

Artikkel    18. mars 2015    👤Knut Davidsen   

Vrakpantordningen er hjemlet i lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4 første ledd bokstav b  om retur- og panteordninger og gjenvinning og avfallsbehandling. I forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kap. 4 finnes reglene for hvordan man skal gå fram for å få utbetalt vrakpanten. Kjøretøyet må leveres til et behandlingsanlegg som er godkjent av Miljødirektoratet. Ved levering skal det fylles ut melding til Toll- og avgiftsdirektoratet, som utbetaler vrakpanten. Vrakpantens størrelse blir bestemt av Stortinget og er i dag kr. 3.000.