Verdighetsgarantien for eldreomsorg

I statsråd 12. november 2010 ble forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) fastsatt. Verdighetsgarantien skal sikre grunnlaget for et godt tjenestetilbud for eldre.

Lovtidend    16. november 2010    👤Knut Davidsen

I statsråd 12. november 2010 ble forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) fastsatt. Verdighetsgarantien skal sikre grunnlaget for et godt tjenestetilbud for eldre.

Forskriften er en oppfølging av eldreforliket, og skal sammen med en styrket kommuneøkonomi og en bedre tilskuddsordning til sykehjem og omsorgsboliger, være et viktig bidrag for bedre eldreomsorg. Forskriften er hjemlet i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 1-3a  og lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. § 4-6. Forskriften gir blant annet en beskrivelse av eldreomsorgens verdigrunnlag og den angir tiltak det skal legges til rette for i tjenestetilbudet, som riktig og forsvarlig boform, lindrende behandling og en verdig død, faglig forsvarlig oppfølging av lege og annet relevant personell og samtaler om eksistensielle spørsmål.