Vern av naturområder langs Vestfold- og Telemarkskysten

I statsråd 30. juni 2006 ble det vedtatt vern av 58 naturområder langs Vestfold- og Telemarkkysten.

Lovtidend    6. juli 2006    👤Knut Davidsen

Bakgrunnen for vernet er den varierte naturen langs kysten av Telemark og Vestfold, som med sine geologiske og klimatiske forutsetninger gjør at truete og sårbare arter av amfibier, insekter, sopp og karplanter trives godt. Eksempler på naturtyper i områdene som vernes er kalkfuruskog, havstrandvegetasjon, dammer og tjern, gruntvannsområder og eldre kulturlandskap.
Det er 32 områder i Vestfold og 26 områder i Telemark som er vernet. Samlet areal er på ca. 122 kvkm, fordelt med ca. 120 kvkm i Vestfold og ca. 2 kvkm i Telemark. Ca. 100 kvkm er sjøareal. Det største verneområdet er Ormø-Færder landskapsvernområde i Vestfold med et areal på 111 kvkm.

Dette er første del av en serie verneplaner som skal omfatte kyststrekningen rundt hele Oslofjorden.
Les pressemelding om de vernede områdene her.