Verneombud

Verneombud i virksomheter

Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i de enkelte virksomheter. Verneombudet skal se til at virksomheten er trygg for alle arbeidstakere og at det blir tatt hensyn til sikkerhet, helse og velferd.

Artikkel    5. juni 2015    👤Knut Davidsen   

Reglene om verneombud står i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) kapittel 6. Verneombud. Ved virksomheter med færre enn ti arbeidstakere kan det avtales en annen ordning, men Arbeidstilsynet kan fastsette at virksomheten likevel skal ha verneombud. Større virksomheter som har flere verneombud skal ha minst ett hovedverneombud. Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at det velges verneombud, og arbeidsgiver har plikt til å ta initiativ til at arbeidstakerne velger verneombud og legge til rette for verneombudets arbeid. Verneombudet skal etter lovens § 6-2 påse at virksomheten og arbeidet er innrettet i samsvar med lovens krav til helse, miljø og sikkerhet, men verneombudets plikt strekker seg ikke lenger enn til å sørge for at nødvendige tiltak blir tatt opp med arbeidsgiver. Lovens § 6-3 gir verneombudet rett til å stanse farlig arbeid når det foreligger umiddelbar fare for arbeidstakernes liv og helse, det er ingen realitetsforskjell med hensyn til når verneombudet kan stanse arbeidet og når Arbeidstilsynet kan gjøre det.

Forskrift 6. desember 2011 nr. 1355 om organisering, ledelse og medvirkning gir ytterligere regler om verneombudets oppgaver og medvirkning.

For enkelte næringer kan det når særlige forhold gjør det nødvendig velges lokale verneombud og det kan innføres regionale verneombudsordninger, se lovens § 6-4. I forskrift 6. desember 2011 nr. 1360 om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område er det regler for regionale verneombud i bygge- og anleggssektoren og for overnattingsvirksomheter.

Arbeidstilsynet har mer og utfyllende informasjon om verneombudets oppgaver.