Vindikasjon - Tilbakesøkning

Med vindikasjon forstås tilbakesøkning, særlig av en gjenstand som urettmessig er kommet i tredjemanns besittelse. Etter norsk rett kan rette eier som har mistet en løsøregjenstand, for eksempel ved tyveri, søke den tilbake (vindisere gjenstanden). Dette gjelder ikke bare fra første ondtroende besitter, men også fra enhver annen som har fått tingen etter en formelt lovlig rettshandel, uten hensyn til om han eller hun er i god eller ond tro. Om gjenstanden er solgt på tvangsauksjon, spiller ingen rolle. Rette eiers vindikasjonsrett har tradisjonelt vært ansett ubeskåret: Hadde man kjøpt en gjenstand av noen som hadde  stjålet eller lånt den, måtte man finne seg i at eieren vindiserte den, og man kunne ikke kreve at eieren da erstattet noe av den kjøpesummen man hadde betalt.

Søketips    24. mai 2012    👤Lovdata   

Med vindikasjon forstås tilbakesøkning, særlig av en gjenstand som urettmessig er kommet i tredjemanns besittelse. Etter norsk rett kan rette eier som har mistet en løsøregjenstand, for eksempel ved tyveri, søke den tilbake (vindisere gjenstanden). Dette gjelder ikke bare fra første ondtroende besitter, men også fra enhver annen som har fått tingen etter en formelt lovlig rettshandel, uten hensyn til om han eller hun er i god eller ond tro. Om gjenstanden er solgt på tvangsauksjon, spiller ingen rolle. Rette eiers vindikasjonsrett har tradisjonelt vært ansett ubeskåret: Hadde man kjøpt en gjenstand av noen som hadde  stjålet eller lånt den, måtte man finne seg i at eieren vindiserte den, og man kunne ikke kreve at eieren da erstattet noe av den kjøpesummen man hadde betalt.

I dag er hovedregelen at godtroende kjøper fjerner (ekstingverer) forrige eiers rett. Lov om godtroerverv av løsøre av 2. Juni 1978 nr. 37 (godtroervervloven) bestemmer at dersom en løsøregjenstand blir solgt av den som sitter med tingen og mottakeren får den overlevert til seg i god tro, hindrer det ikke rettsvinning etter avtalen at selgeren mangler rett til å rå over tingen. Det samme gjelder ved annen avhending mot vederlag, hva enten det er til eie, bruk eller pant. Det er ikke bare eierens rett som går tapt i et slikt tilfelle, også andre begrensede rettigheter i tingen bortfaller hvis mottakeren var i god tro også med hensyn til disse andre rettighetene.

Mottakeren anses å være i god tro når han eller hun ikke forstår at avhenderen mangler rett og heller ikke burde ha forstått det ut fra alminnelige aktsomhetskriterier.

Loven gjør to unntak fra ekstingsjonsregelen: For det første gjelder regelen ikke dersom tingen må antas å være berøvet eieren (eller den som hadde den på hans eller hennes vegne) ved tyveri, brukstyveri, ran eller annen vold eller trussel om vold. Det er ikke nødvendig at gjerningsmannen kan straffes for slikt forhold – også den som blir ranet av et barn eller en som er utilregnelig,  kan vindisere den fra en godtroende kjøper. Regelen kommer heller ikke til anvendelse på kunstverk, antikviteter, museumsgjenstander, løse kulturminner eller skipsfunn.

Gjelder det andre formuesgjenstander enn løsøreting, gjør legitimasjonsregler betydelige  begrensninger i adgangen til vindikasjon. Det gjelder også særlige ekstingsjonsregler for visse rettsområder.