Vinkelskrivere, paragrafryttere og prokuratorer

En vinkelskriver er beskrevet som en person som uten å ha juridisk embetseksamen søker erverv ved å opptre for andre i rettergang eller er ansatt som fullmektig hos noen som gjør det.

Søketips    30. juli 2012    👤Lovdata   

En vinkelskriver er beskrevet som en person som uten å ha juridisk embetseksamen søker erverv ved å opptre for andre i rettergang eller er ansatt som fullmektig hos noen som gjør det.

Vinkelskriver er en gammel betegnelse på jurister som er lite nøyeregnende i sin virksomhet og på personer uten juridisk utdannelse som driver juridisk rådgivningsvirksomhet. Uttrykket brukes også på personer som i en polemikk på uredelig vis vrir og vender på egne og andre parters uttalelser for å få gjort dem passende til egen fordel.

Uttrykket „vinkelskriver“ er opprinnelig tysk og betyr person som praktiserer uautorisert notar- og prokuratorvirksomhet  på gatehjørnene (og ikke i rettsalen).  

Bestemmelser om denne type aktivitet er gitt i lov 17. Juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile saker (tvisteloven) §3-7 og den tidligere lov 13. august 1914 nr. 6 om rettergangsmåten for tvistemål § 51 og §279, 2 ledd samt § 280, 4. ledd.

Prokurator  er en betegnelse på en person som fører andres saker for retten, fra tiden før innføring av titlene sakfører og advokat. I tidligere tider var det ikke alltid krav om at en prokurator var utdannet jurist.

Prokuratorknep er en betegnelse på smarte, men ikke helt etiske metoder for å oppnå et gunstig rettslig resultat.

Paragrafrytter  er en person som slavisk følger ordlyden i paragrafer og bestemmelser. Ordet brukes også som kallenavn på advokater. Synonymer kan være pedant eller flisespikker.

I Oslo Tinghus finnes keramikkskulpturen „Paragrafrytter“ av kunstneren Ole Lislerud.