Artikler fra Lovdata publisert i 2017

Her finner du en oversikt over artikler skrevet av Lovdatas redaksjon, velg årstall nedenfor for å vise artikler for det året. Du kan også søke etter artikler ved å bruke søkefeltet.


mars 2017

Lovtidend 24. mars 2017

Statsråd 24. mars 2017

I statsråd 24. mars 2017 ble lov om informasjonstilgang mv. for Statens helsetilsyn ved gjennomgang av et utvalg barnevernssaker og endringar i yrkestransportlova (miljøkrav for drosjer) sanksjonert. I tillegg ble det fastsatt ikrafttredelse av endring i merverdiavgiftsloven og konkurranseloven.

Lovtidend 17. mars 2017

Statsråd 17. mars 2017

I statsråd 17. mars 2017 ble endringer i ekomloven og en endring i veglova sanksjonert.

Avgjørelse 17. mars 2017

Høyesterett - rettergangsskritt av etterlatte

Høyesterett avsa 14. mars 2017 kjennelse om etterlatte kan kreve at det foretas rettergangsskritt for å avkrefte mistanke mot en avdød, jf. straffeprosessloven § 241 første ledd.

Lovtidend 10. mars 2017

Statsråd 10. mars 2017

I statsråd 10. mars 2017 ble det fastsatt at ni fylkesmannsembeter blir slått sammen til fire og blant annet fastsatt endringer i konsesjonsforskriften (som gjelder fiske og fangst).

Artikkel 6. mars 2017

EUs tredje energimarkedspakke

Nesten åtte år etter at EU vedtok sin tredje energimarkedspakke, er Norge, Island og Liechtenstein blitt enige med Kommisjonen om betingelsene for innlemmelsen i EØS-avtalen. 

Lovtidend 3. mars 2017

Statsråd 3. mars 2017

I statsråd 3. mars 2017 ble endringslov til helseberedskapsloven, folkehelseloven og smittevernloven sanksjonert.

Avgjørelse 2. mars 2017

Dom om soningsforhold

Borgarting lagmannsrett avsa 1. mars 2017 dom i sak som gjaldt krav om fastsettelsesdom for brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 3 og artikkel 8 under varetektsfengsling og soning av dom på forvaring.

Lovtidend 1. mars 2017

Ny forbrukerklagelov

Den nye forbrukerklageloven, som trer i kraft 1. mars 2017, skal behandle tvister om kjøp av ting til forbruker, tvister om avtaler etter angrerettloven og tvister om håndverkertjenester etter håndverkertjenesteloven.

februar 2017

Artikkel 22. februar 2017

Skal du på ski i vinterferien?

Svært mange ønsker å gå på ski i vinterferien. For noen er det alpinanleggene som frister mest, og disse anleggene inneholder ofte skitau, skitrekk, skiheiser og i enkelte anlegg gondolbaner.

Artikkel 21. februar 2017

Lovdata Flaggsaker gir deg oversikt over rettsutviklingen

Lovdata Flaggsaker gir deg tilgang til elektroniske hefter med rettskraftige, utvalgte rettsavgjørelser fra lagmannsrettene og tingrettene. Heftene er tilpasset lesing på PC, nettbrett og mobil. Tegn et abonnement i dag.

Lovtidend 17. februar 2017

Statsråd 17. februar 2017

I statsråd 17. februar 2017 ble ny forbrukerklagelov sanksjonert og det ble fastsatt forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.


Lovtidend 10. februar 2017

Statsråd 10. februar 2017

I statsråd 10. februar 2017 ble endringer i finansforetaksloven, i tobakksskadeloven og i psykisk helsevernloven sanksjonert.

Artikkel 8. februar 2017

Siste trykte utgave av Norsk Lovtidend

Så er det slutt. Den trykte utgaven av Norsk Lovtidend er avviklet etter å ha vært utgitt siden 1877. Hefte 19 i avdeling I (lover og sentrale forskrifter), som ble utgitt 8. februar 2017, ble den aller siste utgaven.

Artikkel 6. februar 2017

Samefolkets dag 6. februar

6. februar er offisiell flaggdag i Norge og markeres over hele landet som samefolkets dag. Dagen markeres til minne om det første samiske landsmøtet som ble holdt i Metodistkirken i Trondheim i 1917. Dagen ble første gang feiret i 1993.

Artikkel 2. februar 2017

Lover på nynorsk og bokmål

Lovdata mottar ofte henvendelser om lover og forskrifter. En av de vanligste henvendelsene er spørsmålet om å få en bokmålsversjon av  nynorske lover og nynorskversjon av bokmålslover.

januar 2017

Lovtidend 27. januar 2017

Statsråd 27. januar 2017

I statsråd 27. januar 2017 ble endringer i politiloven om midlertidig bevæpning sanksjonert.

Avgjørelse 18. januar 2017

Borgarting lagmannsrett – dom i Yara-saken

Borgarting lagmannsrett avsa 17. januar 2017 dom i Yara-saken. Fire tidligere toppledere var tiltalt for grov korrupsjon overfor offentlig tjenestemenn i Libya og India. I tingretten ble de tiltalte dømt til fengsel mellom to og tre år.  

 


Lovtidend 13. januar 2017

Statsråd 13. januar 2017

I statsråd 13. januar 2017 ble endringer i opplæringslova og anskaffelsesloven sanksjonert. Det ble også fastsatt endring i forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker for fartsovertredelser.

Artikkel 3. januar 2017

Schengen-notatbase

Norge har fått et eget nettsted for EU-regelverk på justis- og innenriks­området. Notatbasen skal gi offentligheten informasjon om Schengen-relevante forslag som vurderes innlemmet i norsk rett. Nettstedet vil også inkludere notater om asylsamarbeidet gjennom Dublin-avtalen. 

Artikkel 2. januar 2017

Statens personalhåndbok 2017

Statens personalhåndbok (SPH) er et oppslagsverk for lønns- og personalspørsmål i staten, og 2017-utgaven er nå tilgjengelig.