Artikler fra Lovdata med tema grunnloven

Her finner du en oversikt over artikler skrevet av Lovdatas redaksjon, velg årstall nedenfor for å vise artikler for det året. Du kan også søke etter artikler ved å bruke søkefeltet.


juni 2015

Artikkel 12. juni 2015

Høyesterett, Stortinget og prøvingsretten

1. juni 2015 kodifiserte Stortinget domstolenes rett og plikt til å prøve Stortingets lovgivning mot Grunnloven. Bli med på et streiftog gjennom prøvingsrettens juss og historie. 

desember 2014

Artikkel 9. desember 2014

Staten – herre i eget hus? Grunnloven og verden rundt oss

Er den norske staten herre i eget hus? Kan den overlate til EU- eller EØS-organer å gi lover, treffe enkeltvedtak og dømme i Norge, eller er det et uholdbart inngrep i norske statsorganers myndighet etter Grunnloven?

november 2014

Artikkel 6. november 2014

Stortingets kontroll med regjeringen og den utøvende makt

Feilslåtte IKT-investeringer, kostnadsoverskridelser, inhabile statsråder og uprofesjonelt statlig eierskap. Sant eller usant? Bør Stortinget reagere, og hvordan?  Stortingets kontroll med regjeringen og den utøvende makt er i dag like viktig som det å vedta lover og å bevilge penger.

oktober 2014

Artikkel 17. oktober 2014

Grunnloven og parlamentarismen

Kjernen i parlamentarismen er at regjeringen står ansvarlig overfor Stortinget, og at stortingsflertallet til enhver tid kan fremtvinge regjeringens avskjedssøknad. Hva er jussen i dette, og hvordan påvirker parlamentarismens grunnregler forholdet mellom Stortinget og regjeringen?

september 2014

Artikkel 26. september 2014

Domstoler, maktfordeling og uavhengighet

Kravet om uavhengighet for domstolene og dommerne gjør at maktfordelingsprinsippet får en helt annen betydning for «den tredje statsmakt» enn for Stortinget og regjeringen. Hvordan sikrer Grunnloven i dag domstolenes stilling som selvstendig statsmakt? 

Artikkel 16. september 2014

Grunnloven og maktfordelingen

Når de grunnleggende prinsippene i Grunnloven diskuteres, er det obligatorisk å ta med maktfordelingsprinsippet. Men hva betyr egentlig «maktfordeling», hvorfor har maktfordelingsprinsippet en plass i Grunnloven, og hvor sterkt står prinsippet i dag?

Artikkel 1. september 2014

Eidsvollsbygningen fredet

Riksantikvaren vedtok i dag fredning av Eidsvollsbygningen med to sidebygninger og hageanlegg. Fredningen markeres i dag med et større arrangement på Eidsvoll der fredningsdokumentene blir overrakt.

august 2014

Artikkel 12. august 2014

Yommalaika-bibelshow – om språket i Grunnloven

Da Stortinget 6. mai i år hadde vedtatt den ene av vårens store reformer i Grunnloven – språkreformen – brøt det ut spontan applaus i stortingssalen. Stortingsrepresentantene lot seg åpenbart begeistre over å ha nådd tilnærmet full enighet om en vanskelig sak. Var det grunn til begeistring?

juni 2014

Artikkel 17. juni 2014

Grunnloven og velferdsstatens menneskerettigheter

Under Stortingets behandling av forslagene om en menneskerettighetskatalog våren 2014 vakte spørsmålet om grunnlovfesting av såkalte økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter betydelig strid. Hvorfor ble det slik strid om grunnlovfesting av disse rettighetene, og hva ble utfallet? 

Artikkel 12. juni 2014

Ny vår for menneskerettighetene i Grunnloven?

13. mai 2014, akkurat i tide til 200-årsjubileet for Grunnloven, løftet Stortinget en rekke menneskerettigheter inn i vår viktigste lov. Reformen har vært omtalt som den mest omfattende revisjonen av Grunnloven noensinne. Hva skjedde egentlig i Stortinget, og hvilken betydning har vårens vedtak?

mai 2014

april 2014

Artikkel 24. april 2014

Kongen og Grunnloven

Etter Grunnloven er kongens person «hellig», og han kan ikke «lastes, eller anklages». Hva ligger egentlig i disse litt kryptiske formuleringene, og lar de seg forene med et moderne syn på forholdet mellom makt og ansvar?

mars 2014

Artikkel 27. mars 2014

Mon ... demokrati?

Er det monarkiet eller demokratiet som kjennetegner vår grunnlovs styreform? Svaret avhenger av om vi legger vekt på former eller realiteter.

Artikkel 12. mars 2014

Lovdatas grunnlovsside

Lovdata lanserer egen nettside i anledning grunnlovsjubileet. Her kan du lese historiske versjoner, «fun facts», forklaring av ord og uttrykk, forarbeider og artikler som tar for seg ulike temaer om Grunnloven.

Artikkel 12. mars 2014

Grunnloven 2014 – en introduksjon

Grunnloven fascinerer og begeistrer. Det gjelder kanskje særlig i jubileumsåret 2014. I en serie artikler ønsker jeg å vise at Grunnloven bør vekke interesse også utover å være et midtpunkt for jubileumsfeiringen.

Artikkel 4. mars 2014

Grunnlovsjubileet – anbefalte lenker

I anledning feiringen av grunnlovsjubileet er det igangsatt eller planlagt en mengde aktiviteter og forskningsprosjekter. Lovdata har laget en oversikt over en del nettsider som til sammen gir et godt innblikk i aktivitetene i løpet av 2014.

Artikkel 4. mars 2014

Grunnlovens danske grunnmur

I 2006 kom juristene over en dansk jussprofessor som er glemt i norgeshistorien. Uten J.F.W. Schlegel hadde ikke Grunnloven vært den samme.

Artikkel 4. mars 2014

Misforstått om 1814

Ingen Rousseausk folkesuverenitet finst i kjeldene som gjeld Eidsvollsmøtet. Alt som blei sagt og gjort var i tråd med statsretten frå eineveldet.

Artikkel 4. mars 2014

Om Grunnlovens § 94 og rettsinformasjon

I forbindelse med    200-årsjubileet for Universitetet i Oslo og 30-årsjubileet for Lovdata ble det i Stortinget 17. februar 2011 arrangert et seminar om «Lovgivning og rettsinformasjon».

februar 2014

Artikkel 28. februar 2014

Grunnloven 200 år

Norges grunnlov ble vedtatt på den grunnlovgivende forsamling – Riksforsamlingen – på Eidsvoll 17. mai 1814. Eidsvollsgrunnloven ble til fordi ledende nordmenn ikke ville akseptere bestemmelsene i Kieltraktaten av 14. januar 1814 om Norges fremtidige stilling. 

januar 2014

Artikkel 22. januar 2014

Endringer i Grunnloven

Lovdata har utarbeidet en oversikt over endringene i Grunnloven fra 1814 til i dag. Oversikten viser 148 kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser m.m., med til sammen over 300 endringer.

Artikkel 13. januar 2014

Grunnlovsjubileet 2014

Jubileumsåret 2014 er allerede godt i gang. Lovdata vil være med på å markere grunnlovsjubileet gjennom året. Her tar vi en kort gjennomgang av de viktigste begivenhetene fra 1814, det såkalte «annus mirabilis», miraklenes år.

september 2012

Lovtidend 18. september 2012

Forslag om modernisering av språket i Grunnloven

Grunnlovsspråkutvalget avleverte mandag 17. september 2012 sin rapport om utarbeidelse av språklig oppdaterte tekstversjoner av Grunnloven på bokmål og nynorsk.

mai 2012

Lovtidend 23. mai 2012

Grunnlovsbestemmelse 21. mai 2012 (kirkeforliket)

Stortinget vedtok mandag 21. mai 2012 endringer i Grunnloven § 2, § 4, § 12, § 16, § 21, § 22 og § 27 om ny organisering av forholdet mellom staten og Den norske kirke, det såkalte «kirkeforliket».