Artikler fra Lovdata publisert i 2001

Her finner du en oversikt over artikler skrevet av Lovdatas redaksjon, velg årstall nedenfor for å vise artikler for det året. Du kan også søke etter artikler ved å bruke søkefeltet.


desember 2001

Avgjørelse 7. desember 2001

Gyldighet av oppsigelse

Høyesterett avsa 4. desember 2001 dom i sak om gyldighet av oppsigelse begrunnet i arbeidstakers bruk av arbeidsgivers internettlinje til privat formål. Arbeidstakeren brukte bedriftens utstyr til å laste ned musikkfiler. Dommen tar opp spørsmål knyttet til arbeidstakers bruk av arbeidsgivers utstyr, i tillegg til spørsmål om personvern, sikkerhetsrisikoen ved privat bruk av bedriftens internettlinje og arbeidstakers lojalitetsplikt. Les dommen her.

november 2001

Avgjørelse 28. november 2001

Revisor dømt til å betale erstatning

I en dom fra Borgarting lagmannsrett avsagt 26. november 2001 er et selskaps valgte revisor dømt til å betale erstatning på 16 millioner kroner med tillegg av forsinkelsesrenter for ikke å ha hindret eller redusert selskapets tap i forbindelse med administrerende direktørs valutahandel. Les dommen her.

Avgjørelse 20. november 2001

Kjennelser om lasermåling ved fartsovertredelse

Høyesterett har i to kjennelser av 16. november 2001 vurdert bruken av lasermålerapparat ved fartsovertredelser. I kjennelsene vurderes om målerapparatene er riktig brukt, og spesielt om apparatene ble beveget under målingen og hvilken betydning dette i så fall måtte ha. Les kjennelse nr. 2000/1511 og nr. 2000/504.

Lovtidend 7. november 2001

Rettsmekling

Forskrift om forsøksordning med rettsmekling av 13. desember 1996 nr. 1144 ble i statsråd fredag 2. november 2001 endret ved at fire nye domstoler skal være med i forsøksordningen. Dette gjelder Nedre Romerike herredsrett, Stavanger byrett, Skien og Porsgrunn byrett og Eiker, Modum og Sigdal sorenskriverembete. Endringen trer i kraft 1. januar 2002. Se endringsforskriften her.

oktober 2001

Avgjørelse 24. oktober 2001

Tivoliloven og nakkeslengskade

En kvinne er i Borgarting lagmannsrett blitt tilkjent 1,3 millioner i erstatning for fremtidig inntektstap etter nakkeslengskade. Skaden oppsto da kvinnen ble påkjørt etter avsluttet kjøring med radiobil. Retten la til grunn at tivoliet var ansvarlig etter tivolilovens § 7.
Les dommen her.

Lovtidend 3. oktober 2001

TV-program som kan skade barn

I statsråd 21. september 2001 ble det fastsatt endringer i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting. Endringene trådte i kraft 1. oktober 2001. Reglene skal håndheves av Statens medieforvaltning, og gjennomfører direktiv 97/36/EF som endrer direktiv 89/552/EØF (TV-direktivet). Forskriftendringen innebærer også at det kan fastsettes en liste over viktige begivenheter som skal tilbys kringkastere som når vesentlige deler av befolkningen.

september 2001

Lovtidend 20. september 2001

Oppnevning av faste forsvarere i Høyesterett

I statsråd 14. september 2001 ble det fastsatt endring av forskift av 8. juli 1954 nr. 3 for oppnevnelse av stedfortredere for en del embets- og tjenestemenn ved domstolene og påtalemyndigheten, fylkesmenn m.fl. Endringen gjelder forsvarere ved Høyesterett, som heretter antas på åremål for åtte år, uten adgang til gjenoppnevning.

august 2001

Avgjørelse 22. august 2001

Dom fra Høyesterett om KRL-fagets stilling i skolen

Saken gjelder spørsmålet om foreldrenes rett til å kreve fullt fritak for sine barn fra faget kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering i grunnskolen. Human-Etisk Forbund og syv foreldrepar tapte saken mot Staten. Klikk her for å lese dommen.

juli 2001

juni 2001

Avgjørelse 22. juni 2001

Ny plenumsdom fra Høyesterett:

Høyesterett avsa 21. juni 2001 dom i sak om reinbeiterettigheter. Saken gjelder tvist om Essand og Riast/Hylling reinbeitedistrikter har beiterett for sine rein i privateide utmarksområder innenfor distriktsgrensene i Selbu kommune, Sør-Trøndelag. Høyesterett stadfestet lagmannsrettens dom. Avgjørelsen kan leses i sin helhet på Lovdatas nettsider under valget Gratis rettskilder - Nye Høyesterettsavgjørelser, eller klikk her.

Avgjørelse 22. juni 2001

Dom i Orderudsaken

Det ble 22. juni 2001 avsagt dom i Orderudsaken. Dommen ble for tre av de tiltalte som fikk 21 års fengsel anket på stedet. Les dommen her.

Lovtidend 8. juni 2001

Fastlegeordningen

Kongen i statsråd har 8. juni 2001 fastsatt at lov 14. april 2001 nr. 33 om endringer i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og i visse andre lover (fastlegeordningen) trer i kraft straks. En ajourført versjon av loven finnes her. Lov 4. juli 1991 nr. 53 om forsøk med listepasientsystem i kommunehelsetjenesten oppheves fra samme dato.

Lovtidend 8. juni 2001

Momsreformen

Finansdepartementet har 8. juni 2001 laget et eget nettsted for momsreformen - www.moms.dep.no - hvor informasjon om reformen er samlet. Nettstedet inneholder blant annet tidligere utredninger, stortingsdokumenter, kunngjøringer, forskrifter og gjeldende regelverk. Det er også en oversikt over ofte stilte spørsmål i forbindelse med reformen.

mai 2001

Lovtidend 31. mai 2001

Kongen bestemmer:

Ved gjennomgang av basen over ajourførte lover står det i ikrafttredelsesfeltet i en del lover at Kongen skal bestemme når loven eller deler av loven skal settes i kraft. Den eldste loven dette gjelder er lov 5. juni 1981 nr. 45 om tilsattes representasjon i offentlige virksomheters styrende organer. Loven er ikke satt i kraft. Ved ikrafttredelsen skal også 13 andre lover endres, men siden det er snart 20 år siden loven ble sanksjonert, er 8 av disse lovene i mellomtiden opphevet.

april 2001

mars 2001