Artikler fra Lovdata publisert i 2002

Her finner du en oversikt over artikler skrevet av Lovdatas redaksjon, velg årstall nedenfor for å vise artikler for det året. Du kan også søke etter artikler ved å bruke søkefeltet.


desember 2002

Avgjørelse 27. desember 2002

Høyesterett - kjennelse i Orderudsaken

Høyesterett avsa 20. desember 2002 kjennelse til anken over lovanvendelsen under skyldspørsmålet etter domfellelse for overlagt medvirkning til drap fra en av de dømte i Orderudsaken. Anken ble forkastet. Les kjennelsen her.

Lovtidend 20. desember 2002

Ikrafttredelse av lover 1. januar 2003 - del. 2

Lovdata vil frem mot årsskiftet vise oversikter over lover som settes i kraft 1. januar 2003. Listen som legges ut i dag inneholder lover sanksjonert i statsråd 20. desember 2002 og lover som er sanksjonert tidligere, men vedtatt satt i kraft i dag.

Lovtidend 20. desember 2002

Statsråd 20. desember 2002

I statsråd 20. desember 2002 ble det sanksjonert 25 lover, alle endringslover. Blant lovene som endres er folketrygdloven, skatteloven, barneloven, merverdiavgiftsloven, rettsgebyrloven, passloven, politiloven, straffeloven m.m. Les endringslovene her. Statsrådslisten kan du lese her.

Avgjørelse 18. desember 2002

Dom i H&oslsh;yesterett - rasistiske ytringer

H&slash;yesterett i plenum avsa 17. desember 2002 dom i sak om sp&slash;rsmål om nedsettende uttalelser om innvandrere og j&slash;der, fremsatt under en nynazistisk demonstrasjon 19. august 2000, rammes av straffeloven § 135 a. Tiltalte ble frifunnet for overtredelse av § 135 a. Dissens. Les dommen her.

Lovtidend 18. desember 2002

Ikrafttredelser av lover 1. januar 2003

Lovdata vil frem mot årsskiftet vise en oversikt over lover som settes i kraft 1. januar 2003. Listen som legges ut i dag inneholder lover sanksjonert til og med statsråd 13. desember 2002. Ny liste vil bli lagt ut etter statsråd 20. desember 2002.

Lovtidend 13. desember 2002

Statsråd 13. desember 2002

I statsråd 13. desember 2002 ble det sanksjonert 14 lover. Nye lover er lov om e-pengeforetak og to lover som omdanner Statens Vegvesen og Luftfartsverket til hhv. statlig aksjeselskap og aksjeselskap. Les de tre nye og de 11 andre endringslovene her. Statsrådslisten, som også inneholder ikrafttredelser, delegasjoner og forskrifter, finner du her.

Avgjørelse 5. desember 2002

Dom i Holmlia-saken

Borgarting lagmannsrett avsa 4. desember 2002 dom i Holmlia-saken. De to tiltalte, med tilknytning til et nynazistisk miljø, ble begge funnet skyldige i rasistisk motivert drap og fikk henholdsvis 18 og 17 år fengsel. Les dommen her.

november 2002

Lovtidend 22. november 2002

Klagenemnd for offentlige anskaffelser

I statsråd 15. november 2002 ble det fastsatt forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser. Klagenemnda skal være et rådgivende organ som skal behandle klager om brudd på lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter. Les forskriften her og les pressemeldingen om den nye klagenemnda her.

Lovtidend 15. november 2002

Statsråd 15. november 2002

I statsråd 15. november 2002 ble lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Kommunalansattes Fellesorganisasjon og Servicebedriftenes Landsforening i samband med tariffrevisjonen 2002 sanksjonert. Loven kan du lese her.

Avgjørelse 1. november 2002

Ikrafttredelse av endringer til domstolloven

1. november 2002 ble lov 15. juni 2001 nr. 62 om endringer i domstolloven m.m. (den sentrale domstoladministrasjon og dommernes arbeidsrettslige stilling) satt i kraft. Lovendringene er en oppfølgning av Domstolkommisjonens arbeid og innebærer en reform av den sentrale administrasjon av domstolene. Lovendringene inneholder også regler om utnevnelse av dommere, dommeres sidegjøremål og en klage- og disiplinærordning for dommere. Les domstolloven her.

oktober 2002

Avgjørelse 30. oktober 2002

Dom i Høyesterett om gyldighet av vedtak om tvangsmulkt

Høyesterett avsa 24. oktober dom i sak om et vedtak av Fiskeridepartementet om tvangsmulkt var gyldig. Et selskap som ikke fulgte fôrstansforskriften av 1995 ble ilagt en tvangsmulkt på kr. 600.000. Høyesterett kom til at departementet ikke hadde hjemmel til å ilegge tvangsmulkt. Les dommen her

Avgjørelse 22. oktober 2002

Dom i Høyesterett om gyldighet av inntektsligning

Høyesterett avsa 18. oktober 2002 dom i sak om gyldigheten av inntektsligningen for Amoco Norway, nå BP Norge AS, for årene 1992-95. Spørsmålet gjaldt fradrag for forsikringspremie ved fastsettelse av skattbar inntekt. Ligningen ble opphevet og staten ved Finansdepartementet må betale saksomkostninger. En dommer dissenterte. Les dommen her.

Avgjørelse 11. oktober 2002

Dom i Høyesterett om dobbeltstraff

Høyesterett avsa 11. oktober 2002 dom i sak om et vedtak om inndragning av førerkort for motorvogn etter straffedom for etterfølgende alkoholnytelse, er ugyldig som stridende mot forbudet mot dobbeltforfølgning i artikkel 4 nr. 1 i Protokoll 7 til Den europeiske menneskerettskonvensjon EMK). Les dommen her.

Avgjørelse 10. oktober 2002

Fremsettelse av trusler mot journalister

Høyesterett avsa 9. oktober 2002 to dommer hvor sakene gjaldt trusler mot journalister som hadde skrevet om straffbare forhold. I den første saken, HR-2002-00094, ble en journalist oppringt og truet etter en artikkel om en sak med forbindelse til en motorsykkelklubb. Tiltalte fikk økt straffen fra 30 til 60 dager. I den andre saken,HR-2002-00684, ble to journalister drapstruet etter et oppslag etter et drap i et kriminelt gjengmiljø. Tiltalte fikk økt straffen fra 45 til 75 dager.

Avgjørelse 9. oktober 2002

Dom i KLP-saken fra Arbeidsretten

Arbeidsretten har avsagt dom i den såkalte "KLP-saken", som gjelder elleve kommuners flytting av tjenestepensjonsordninger fra KLP til private livselskaper. Alle de elleve kommunene ble dømt av Arbeidsretten for å ha brutt fire av "flyttebestemmelsene" i hovedtariffavtalen for kommuner m.v. for tariffperioden 1998-2000 da de pr. 1. januar 1999 flyttet sine tjenestepensjonsordninger fra KLP til Gjensidige, Storebrand, Vital og VÅR. I tillegg ble seks av kommunene dømt for tariffstridige mangler.
Les dommen her: html-versjon   pdf-versjon

Lovtidend 1. oktober 2002

Investeringsavgiftsloven opphevet

Fra 1. oktober 2002 er investeringsavgiftsloven av 19. juni 1969 nr. 67 opphevet, med unntak av § 6, som omhandler reglene for innbetaling av avgift og innsending av avgiftsoppgaver og straffebestemmelsen i § 7. Disse bestemmelser vil bli opphevet fra den tid Kongen bestemmer.

Lovtidend 1. oktober 2002

Endringer i straffeloven

Straffeloven endres ved at deler av lov 28. juni 2002 nr. 55 settes i kraft fra 1. oktober 2002. Endringen i straffelovens § 391a gjør det mulig for private å pågripe ved naskeri. Se forarbeidene til lovendringen her.

september 2002

Lovtidend 27. september 2002

Statsråd 27. september 2002

I statsråd 27. september 2002 ble det sanksjonert 2 lover, lov nr. 69 om endringer i folketrygdloven og lov nr. 70 om endringer i lov om fri rettshjelp. Endringen i folketrygdloven trer i kraft straks med virkning fra og med 1. juli 2002. Se statsrådslisten her.

august 2002

juli 2002

Lovtidend 5. juli 2002

Statsråd 5. juli 2002

I statsråd 5. juli 2002 ble det sanksjonert 3 lover. En av de sanksjonerte lovene var lov om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven) m.v. Lovene er kunngjort i Norsk Lovtidend. Statsrådslisten finner du her.

juni 2002

Lovtidend 28. juni 2002

Statsråd 28. juni 2002

I statsråd 28. juni 2002 ble det sanksjonert 17 lover. Blant de sanksjonerte lovene var det to nye lover, lov nr. 57 om valg til fylkesting og kommunestyrer (valgloven) og lov nr. 61 om felles regler for det indre marked for naturgass mv. Se listen over lover. Statsrådslisten finner du her.

Lovtidend 21. juni 2002

Statsråd 21. juni 2002

I statsråd 21. juni ble det sanksjonert mange lover, bl.a. ny forbrukerkjøpslov, ny yrkestransportlov, lov om oppheving av lov om erverv av næringsverksemd og 21 lover til. Se listen over lover her.

Lovtidend 14. juni 2002

Statsråd 14. juni 2002

Følgende lover ble sanksjonert i statsråd 14. juni 2002: Brann- og eksplosjonsvernloven og endringslover til likestillingsloven og folketrygdloven.

Avgjørelse 12. juni 2002

Dom i Høyesterett - gyldighet av overligningsnemndas vedtak

Høyesterett avsa 10. juni 2002 dom i sak som gjaldt gyldigheten av overligningsnemndas vedtak, hvor nemnda fastholdt at begunstigede norske skattytere i en trust hjemmehørende i Liechtenstein gis fradrag for andel i trustens underskudd for 1994. Avgjørelsen får betydning for beskatning av eventuelle overskudd i etterfølgende år. Les dommen her.

mai 2002

Avgjørelse 23. mai 2002

Rettspraksis iht. EØS-avtalen - f.eks. artikkel 53

Hvis du f.eks. leter etter rettspraksis ang. en spesiell artikkel i EØS-avtalen, lar dette seg søke frem i Lovdatas abonnementssystem, Lovdata Pluss. Her finner du rettspraksis fra norske domstoler, samt EFTA-domstolen og EF-domstolen.

Avgjørelse 10. mai 2002

Dom i høyesterett - Hydrodommen

Høyesterett avsa 29. april 2002 dom i saken mellom Norsk Hydro ASA og Staten v/Oslo ligningskontor. Saken gjaldt hvorvidt Hydro hadde krav på fradrag i inntekt for tap ved salg av aksjer i sitt canadiske datterselskap til sitt danske datterselskap. Høyesterett ga, under dissens og i motsetning til tidligere instanser, Hydro medhold.

april 2002

Lovtidend 26. april 2002

Statsråd 26. april 2002

Lov av 26. april 2002 nr. 12 om notarius publicus ble sanksjonert i statsråd 26. april 2002. Loven settes i kraft 1. juli 2002 og opphever fra samme tid lov av 14. august 1918 nr. 4 om rettergangsordningens ikrafttræden §§ 6-8.

Avgjørelse 16. april 2002

Dom i Høyesterett - varemerkeloven § 13

Høysterett stadfestet 11. april 2002 Borgarting lagmannsretts dom av 20. juni 2001. Høyesterett har, under tvil, kommet til at merket GOD MORGON for appelsinjuice oppfyller kravet til særpreg etter varemerkeloven § 13 første ledd første punktum. Les dommen her.

Avgjørelse 5. april 2002

Orderud-dommen

5. april 2002 avsa Eidsivating lagmannsrett dom i Orderud-saken. De fire tiltalte fikk henholdsvis 21, 21, 16 og 18 års fengsel. Les dommen her.

mars 2002

Lovtidend 22. mars 2002

Statsråd 22. mars 2002

I statsråd 22. mars 2002 ble det sanksjonert to lover, lov 22. mars 2002 nr. 6 om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Norsk Sykepleierforbund og Arbeidsgiverforeningen NAVO i forbindelse med den statlige overtakelsen av spesialisthelsetjenesten 1. januar 2002 og lov 22. mars 2002 nr. 7 om endringer i folketrygdloven (tiltak for å redusere sykefravær mv.).

Lovtidend 8. mars 2002

Statsråd 8. mars 2002

I statsråd 8. mars 2002 ble lov om barnetrygd (barnetrygdloven) sanksjonert. Loven trer i kraft 1. januar 2003. Den nye loven inneholder ikke store materielle endringer, men på enkelte områder er det vedtatt forenklinger av reglene, f.eks. at loven blir mer kjønnsnøytral. Odelstingsproposisjonen finner du her. Det ble også vedtatt endringer i forskrift 20. desember 1996 nr. 1161 til domstolloven kapittel 11 (advokatforskriften).

Lovtidend 4. mars 2002

Statsråd 1. mars 2002

I statsråd 1. mars 2002 ble lov om endringar i lov 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere mv. sanksjonert. Det ble i tillegg fastsatt følgende forskrifter:
Forskrift om administrasjonsansvaret for pensjonstrygden for fiskere, forskrift om ansattes rett til representasjon i AS Vinmonopolets styre og bedriftsforsamling og oppheving av forskrift av 31. januar 1986 om anvendelse av ulovlig fratrådt sjømanns hyretilgodehavende. Kongens myndighet til å fastsette forskrifter og treffe avgjørelser etter genteknologiloven ble delegert til Helsedepartementet. Tidligere delegasjoner av kongens myndighet etter genteknologiloven til Sosial- og helsedepartementet ble opphevet.

februar 2002

Avgjørelse 26. februar 2002

Baneheia-saken. Erstatningsutmålingen

Agder lagmannsrett avsa 25. februar 2002 dom i erstatningsutmålingen i Baneheia-saken. Kravene ble avgjort i egen dom og retten la til grunn at de borgerlige rettskravene skulle avgjøres av fagdommerne alene. Les dommen her.

Lovtidend 25. februar 2002

Finner du ikke loven?

Alle gjeldende lover ligger gratis tilgjengelig på Lovdatas websider. Lovene oppdateres fortløpende i henhold til kunngjøringer i Norsk Lovtidend. Du kan derfor være sikker på at du alltid finner den nyeste versjonen. Du finner lett frem til en lov du kjenner navnet på ved å benytte det alfabetiske registret. Klikk på den bokstaven som loven begynner med. Hvis du for eksempel ønsker å lese Personopplysningsloven, klikker du på bokstaven "P". Du vil nå se en liste over alle lovene som er kategorisert under denne bokstaven og kan velge ønsket lov.

Lovtidend 15. februar 2002

Statsråd 15. februar 2002

I statsråd 15. februar 2002 ble det vedtatt endring i forskrift av 11. november 1983 nr. 1608 til lov om statens tjenestemenn m.m.

Avgjørelse 13. februar 2002

Gjenopptagelse av straffesaker avvist

Hålogaland lagmannsrett avsa 12. februar 2002 kjennelse i sak om mulig gjenopptakelse av to straffesaker fra 1978 og 1981. Retten fant at de påberopte nye bevis eller omstendigheter forøvrig ikke samlet sett kunne lede til annet resultat og avviste gjenopptakelse av begge sakene. Les kjennelsen her.

Avgjørelse 8. februar 2002

Dom i Høyesterett - oppgjør etter heving av forbrukerkj&olsash;p

Høyesterett avsa 7. februar 2002 dom i sak om oppgjør etter heving av forbrukerkjøp. Saken reiser spørsmål om omfanget av selgerens plikt til å svare rente av kjøpesummen, jf. kjøpslovens § 65 annet ledd, utmåling av vederlag for kjøperens nytte av salgsgjenstanden, jf. kjøpsloven § 65 fårste ledd, og om forståelsen av uttrykket "gjengs pris ved overtakelsen", jf, kjøpsloven § 69 første ledd, når kjøpet er foretatt på utsalg. Les dommen her.

Lovtidend 1. februar 2002

Statsråd 1. februar 2002

I statsråd 1. februar 2002 ble det vedtatt endringer til forskrift 14. juli 1989 nr. 562 til inkassoloven m.m. (inkassoforskriften). Det ble også vedtatt endringer til forskrift 30. juni 2000 nr. 648 om enhetskvoteordning for torsketrålflåten.

januar 2002

Lovtidend 17. januar 2002

Ferien i 2002 - ferieloven

Mange arbeidstakere vil i 2002 få fem ukers ferie. Dette er et resultat av forhandlinger mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og ikke på grunn av endringer i lov 29. april 1988 nr. 21 om ferie. Ferielovens § 5 gir arbeidstaker rett til ferie i 25 virkedager, dvs fire uker med seks virkedager og en ekstra dag, den såkalte Gro-dagen.