Artikler fra Lovdata publisert i 2003

Her finner du en oversikt over artikler skrevet av Lovdatas redaksjon, velg årstall nedenfor for å vise artikler for det året. Du kan også søke etter artikler ved å bruke søkefeltet.


desember 2003

Lovtidend 23. desember 2003

Flere lover som trer i kraft 1. januar 2004

I tillegg til ikrafttredelser nevnt i nyhetene Lover som trer i kraft 1. januar 2004 og Statsråd 19. desember 2003 følger flere ikrafttredelser som vi tatt fra statsrådslisten og for noen av lovene ved melding fra ansvarlig departement.

Avgjørelse 23. desember 2003

DVD-dommen

En nå 20 år gammel mann ble tiltalt for brudd på åndsverkloven og straffeloven for å ha "knekket" en beskyttelseskode for kopiering av DVD-plater. Tiltalte ble som i tingretten frifunnet. Les dommen her.

Lovtidend 19. desember 2003

Statsråd 19. desember 2003

I statsråd 19. desember 2003 ble det sanksjonert 20 lover, bl.a. ny matlov og lov om Innovasjon Norge. Det ble også fastsatt ikrafttredelser av lover og forskriftsendringer.
Les alle sakene her.

Lovtidend 5. desember 2003

Statsråd 5. desember 2003

I statsråd 5. desember 2003 ble lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven) sanksjonert. Det ble også fremmet to odelstingsproposisjoner, en til passloven og en til vegtrafikkloven.

Lovtidend 3. desember 2003

Nye odelstingsproposisjone

I statsråd 28. november ble det fremmet fire nye odelstingsproposisjoner - om lov om finansiell sikkerhetsstillelse (ot.prp. nr. 22 (2003-2004)), om lov om endringer i kjønnslemlestelsesloven (ot.prp. nr. 21 (2003-2004)), om lov om endringer i luftfartsloven, tiltredelse av Montreal-konvensjonen (ot.prp. nr. 20 (2003-2004)), om lov om endringer i konkursloven (ot.prp. nr. 23 (2003-2004)).

november 2003

Lovtidend 21. november 2003

Statsråd 21. november 2003

I statsråd 21. november 2003 ble det fastsatt ikrafttredelse for lover 15. juni 2001 nr. 63, 10. januar 2003 nr. 3 og 4. juli 2003 nr. 78 og fastsatt endring i forskrift om lokal luftkvalitet. Se kunngjøringene her og statsrådslisten her.

oktober 2003

Avgjørelse 31. oktober 2003

Røykedommen

Høyesterett avsa 31. oktober 2003 dom i sak om en tobakksprodusent var erstatningsansvarlig på objektivt grunnlag for skade på grunn av sigarettrøyking. Tobakksprodusenten ble frifunnet, men ble ikke tilkjent saksomkostninger.

Lovtidend 17. oktober 2003

Statsråd 17. oktober 2003

I statsråd 17. oktober 2003 ble det fremmet to odelstingsproposisjoner, en om lov om endringar i lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna og lov 12. juni 1981 nr. 64 om tilskott til livssynssamfunn (ot.prp. nr. 9 (2003-2004)) og en om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2003) (ot.prp. nr. 10 (2003-2004)).

Lovtidend 3. oktober 2003

Statsråd 3. oktober 2003

I statsråd 3. oktober ble det fremmet to odelstingsproposisjoner - om endringer i lov om renter ved forsinket betaling m.m og om endringer i lov om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester (ehandelsloven).

september 2003

Lovtidend 30. september 2003

Fredning på Svalbard

I statsråd 26. september 2003 ble det fastsatt seks forskrifter om fredning på Svalbard. Forskriftene freder Hopen naturreservat, Nordenskiöld Land nasjonalpark, Nordre Isfjorden nasjonalpark, Ossian Sars naturreservat, Sassen-Bünsow Land nasjonalpark og Festningen geotopvernområde. Les forskriftene her.

Lovtidend 26. september 2003

Statsråd 26. september 2003

I statsråd 26. september 2003 ble det sanksjonert en lov nr. 95 om endringer i lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven). Odelstingsproposisjonen til endringsloven finner du her.

Lovtidend 12. september 2003

Statsråd 12. september 2003

I statsråd 12. september ble det sanksjonert to lover. Lov nr. 93 om endringer i lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing m.m., som med unntak av lovens del II for så vidt gjelder endringen i lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing § 1 første ledd har ikrafttredelse 1. januar 2004, og lov nr. 94 om overtakelse av formuesposisjoner mv. ved endret ansvarsfordeling i matforvaltningen.

Lovtidend 8. september 2003

Statsråd 5. september 2003

I statsråd 5. september ble det sanksjonert to lover. Lov nr. 91 om endringer i lov om enerett til firma og andre forretningskjennetegn mv. med ikrafttredelse 1. mars 2004 og lov nr. 92 om endringar i rettsgebyrloven mv. og i selskapslovgivinga (kunngjeringsreglar) med ikrafttredelse 1. januar 2004.

august 2003

Lovtidend 29. august 2003

Statsråd 29. august 2003

I Statsråd 29. august 2003 ble det sanksjonert 4 lover, lov nr. 87 om endringar i forskjellige lover som følgje av integrering av fylkeslegeembeta i fylkesmannsembeta, lov nr. 88 om endringer i utlendingsloven og i riksborgarrettlova, lov nr. 89 om endringer i utlendingsloven (Dublin II-forordningen) og lov nr. 90 om endringer i pengespill- og lotterilovgivningen.

juli 2003

Lovtidend 10. juli 2003

Flyforbud over og midlertidig stenging av Molde lufthavn 16. juli 2003

Den 16. juli 2003 mellom kl. 1030 og kl. 1800 lokal tid er det flyforbud over Molde lufthavn, Årø i forbindelse med besøket til Israels statsminister Ariel Sharon. I tillegg er Molde lufthavn stengt for all ferdsel fra midnatt til kl. 1800 lokal tid. Les forskriften her.

Lovtidend 3. juli 2003

Lover med ikrafttredelse 1. juli 2003

1. juli 2003 ble lov om retting av feil i lover, biobankloven og ehandelsloven og en del endringslover satt i kraft. Ikrafttredelsene er vedtak fastsatt til og med statsråd 27. juni 2003.

Lovtidend 1. juli 2003

Her kan du lese den oppdaterte Grunnloven!

Stortinget vedtok 26. mai i år endringer i Grunnloven § 50, § 53, § 57, § 58, § 59, § 61, § 62 og § 63 (valgordningen). Vedtakene ble kunngjort fredag 27. juni. Grunnloven er nå oppdatert med de siste endringene.

juni 2003

Lovtidend 27. juni 2003

Statsråd 27. juni 2003

I statsråd 27. juni 2003 ble Stortingets vedtak av 26. mai 2003 om endringer i Grunnloven § 50, § 53, § 57, § 58, § 59, § 61, § 62 og § 63 (valgordningen) kunngjort. I tillegg ble 14 lover sanksjonert.

Avgjørelse 26. juni 2003

Kjennelse i Høyesterett - rettergangsbot for ikke å møte som vitne

Høyesterett avsa 23. juni 2003 (HR-2002-01285) kjennelse i sak som gjaldt kjæremål over lagmannsrettens kjennelse om rettergangsbot for ikke å ha møtt som vitne i straffesak, jf. domstolloven § 205.
Hovedspørsmålet var om det er i strid med den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 6 nr. 1 jf. nr. 3 å ilegge slik rettergangsstraff uten at vedkommende er gitt anledning til å uttale seg, jf. domstolloven § 215 første ledd annet punktum. Kjæremålet ble forkastet.

Lovtidend 20. juni 2003

Statsråd 20.juni 2003

I statsråd 20. juni 2003 ble det sanksjonert 17 lover. Ny hvitvaskingslov, lov om retting av feil i lovverket , ny fagskoleutdanningslov og endringer i bl.a. barneloven, finansieringsvirksomhetsloven m.m., verdipapirfondloven, sentralbankloven, valgloven, lov om arbeidstiden på skip, lov om Statens Bankinvesteringsfond, sjødyktighetsloven, vegtrafikkloven, postloven, luftfartsloven og folketrygdloven. Les lovene her.

mai 2003

Lovtidend 23. mai 2003

Statsråd 23. mai 2003

I statsråd 23. mai 2003 ble sanksjonert tre lover. Lov nr. 33 om endringer i lov om kvalitetskontroll med fisk og fiskevarer o.a., i kystvaktloven og designloven, lov nr. 34 om endringer i alkoholloven og i tobakksskadeloven, og lov nr. 35 - ny ehandelslov.

april 2003

Lovtidend 25. april 2003

Statsråd 25. april 2003

I statsråd 25. april 2003 ble lov nr. 24 om endringer i rettergangslovgivingen mv. (elektronisk kommunikasjon med domstolene mv.), lov nr. 25 om endringer i aksjelovgivningen m.m. og lov nr. 26 om endringer i plan- og bygningsloven (tidsfrister i byggesaker, forenklinger m.m.) sanksjonert.

Lovtidend 15. april 2003

Omsetningsforbud for barnemat

Statens næringsmiddeltilsyn fastsatte 11. april 2003 omsetningsforbud, inntil videre, for barnemat på glass. Les vedtaket her.

mars 2003

Lovtidend 28. mars 2003

Statsråd 28. mars 2003

I statsråd 28. mars 2003 ble lov nr. 19 om endring i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv. (strukturfond for kapasitetstilpasning av fiskeflåten) sanksjonert.Loven trer i kraft 1. juli 2003. Se forarbeidene til lovendringen her. Se statsrådslisten her.

Avgjørelse 14. mars 2003

Finanger II - Dom fra Oslo tingrett

Oslo tingrett avsa 13. mars 2003 dom i Finanger II-saken. Saken gjelder krav om erstatning som følge av statens uriktige gjennomføring av EFs motorvognforsikringsdirektiver i norsk rett i henhold til forpliktelsene i EØS-avtalen.

februar 2003

Avgjørelse 12. februar 2003

Dommer i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg

11. februar 2003 ble det avsagt fire dommer i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg angående den norske praksis med å idømme erstatningsansvar for personer som er frikjent i straffesaker.

januar 2003

Avgjørelse 23. januar 2003

TONO mot Napster.no

Sør-Gudbrandsdal tingrett avsa 22. januar 2003 dom i sak TONO med flere mot Napster.no om brudd på åndsverkloven og eventuelt erstatningskrav. Saksøkte ble dømt til å betale kr. 100.000,- i erstatning. Les dommen her.

Lovtidend 14. januar 2003

Norsk Lovtidend - årgang 2002

Torsdag 9. januar 2003 ble de siste kunngjøringene for 2002 for Norsk Lovtidend avd. I og avd. II lagt ut på Lovdatas gratis sider. Det ble i 2002 kunngjort 1432 saker i avd. I og 578 saker i avd. II.

Lovtidend 10. januar 2003

Statsråd 10. januar 2003

I statsråd 10. januar 2003 ble det sanksjonert 5 lover, endringslover til gjeldsordningsloven, straffeloven, straffeprosessloven, valgloven og forskotteringsloven. Les endringslovene her.

Avgjørelse 7. januar 2003

Dom i Oslo tingrett - DVD-saken

Oslo tingrett avsa 7. januar 2003 dom i sak om ulovlig kopiering og datakriminalitet. Tiltalte hadde utviklet et dataprogram som gjorde det mulig å avspille DVD-filmer uten å ha lisensiert avspillingsutstyr. Tiltalte ble frifunnet på alle punkter. Les dommen her

Lovtidend 2. januar 2003

Preparatliste til folketrygdloven § 5-14

Rikstrygdeverkets rundskriv er gratis tilgjengelig i Lovdata, og blant rundskrivene finner du en versjon av preparatlisten oppdatert pr. 1. januar 2003.