Artikler fra Lovdata publisert i 2004

Her finner du en oversikt over artikler skrevet av Lovdatas redaksjon, velg årstall nedenfor for å vise artikler for det året. Du kan også søke etter artikler ved å bruke søkefeltet.


desember 2004

Lovtidend 20. desember 2004

Lover som trer i kraft 1. januar 2005

Her følger en liste over lover som trer i kraft 1. januar 2005. Helt til sist er en lov med ikrafttredelse samme dato, men som ikke ble sanskjonert i statsråd 17. desember 2004.

Lovtidend 17. desember 2004

Statsråd 17. desember 2004

I statsråd 17. desember 2004 ble det sanksjonert 17 lover, tre nye lover, en opphevelseslov og 13 endringslover. Se liste over de kunngjorte lovene her.

Lovtidend 10. desember 2004

Statsråd 10. desember 2004

I statsråd 10. desember 2004 ble arbeidsmarkedsloven og lov om internasjonal
Jernbanetrafikk mv., og endringer i skatte- og avgiftslovgivningen, petroleumsskatteloven, permitteringsloven, forsikringsvirksomhetsloven, regnskapsloven, fagskoleloven og folkehøyskoleloven sanksjonert.

Lovtidend 3. desember 2004

Statsråd 3. desember 2004

I statsråd 3. desember 2004 ble lov nr. 75 om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Oljearbeidernes Fellessammenslutning og Norges Rederiforbund i forbindelse med tariffrevisjonen 2004 sanksjonert. Se forarbeidene til loven her.

november 2004

Lovtidend 26. november 2004

Statsråd 26. november 2004

I statsråd 26. november 2004 ble lov nr. 74 om endringer i lov 4. juli 2003 nr. 84 om frittståande skolar sanksjonert. Loven trer i kraft 1. desember 2004. Les forarbeidene til loven her.

Lovtidend 19. november 2004

Statsråd 19. november 2004

I statsråd 19 . november 2004 ble lov nr. 73 om bokføring (bokføringsloven) sanksjonert. Loven trer i kraft fra den tid Finansdepartementet bestemmer. Loven erstatter bokføringsreglene i regnskapsloven, og gjeninnfører begrepet bokføring. Les forarbeidene her.

Avgjørelse 4. november 2004

Kjennelse i Høyesterett – dommers habilitet

Høyesterett avsa 28. oktober 2004 kjennelse i sak om spørsmål om en dommers habilitet. I sak om forbudet mot politisk reklame i fjernsyn gjorde den ene parten gjeldende at en dommer måtte vike sete fordi hun hadde arbeidet som lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling, som flere ganger hadde inntatt et klart standpunkt i spørsmålet. Høyesterett avsa under dissens kjennelse om at dommeren ikke måtte vike sete.

oktober 2004

Lovtidend 1. oktober 2004

Omorganisering av departementene

I statsråd 1. oktober 2004 har Kongen besluttet at omorganiseringen av departementene som ble varslet 18. juni i år skal gjelde fra dags dato.

september 2004

Lovtidend 1. september 2004

Ikrafttredelse av lover 1. september 2004

1. september 2004 ble deler av introduksjonsloven og bioteknologiloven og endringslover til pasientrettighetsloven, kjønnslemlestelsesloven, bioteknologiloven, utlendingsloven, opplæringslova og friskolelova satt i kraft.

august 2004

Lovtidend 24. august 2004

Forskrift om hunder

I statsråd fredag 20. august 2004 ble det fastsatt ny forskrift om hunder. Alle bestemmelsene om forbud mot farlige hunder og ulveblandinger er samlet i den nye forskriften, som trer i kraft straks.

juli 2004

Lovtidend 9. juli 2004

Forskrift om bruk av det samiske flagget

Forskrift 27. mai 2004 nr. 1087 om bruk av det samiske flagget er nå kunngjort i Norsk Lovtidend. Det samiske flagget er felles for samene i Norge, Sverige, Finland og Russland og er dermed et felles nasjonalsymbol for hele det samiske folket. Forskriften gir bindende regler for bruk av det samiske flagget i Norge og gir oversikt over de samiske flaggdagene.

Lovtidend 2. juli 2004

Statsråd 2. juli 2004

I statsråd 2. juli 2004 ble det sanksjonert 12 lover. Blant lovene er lov om personell i Forsvaret, midlertidig lov om sprøyteromsordning og endringer i bl.a. kontantstøtteloven, politiloven, straffeprosessloven, tomtefesteloven, utlendingsloven m.m., medielover og opplæringslover. Les statsrådslisten her.

Lovtidend 1. juli 2004

Ikrafttredelse av lover 1. juli 2004

Fra 1. juli 2004 ble en del lover og lovendringer satt i kraft, bl. a. lov om Riksrevisjonen og lov om finansiell sikkerhetsstillelse.

juni 2004

Lovtidend 25. juni 2004

Statsråd 25. juni 2004

I statsråd 25. juni 2004 ble det sanksjonert 16 lover. I tillegg ble det vedtatt en provisorisk anordning om lønnsnemndbehandling av arbeidstvistene i oljesektoren i forbindelse med tariffrevisjonen 2004. Se statsrådslisten her.

Lovtidend 18. juni 2004

Dublin II-forordningen

Rådsforordning (EF) nr. 343/2003 av 18. februar 2003 om fastsettelse av kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken medlemsstat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad som fremlegges i en medlemsstat av en borger av et tredjeland (Dublin II-forordningen), er nå tilgjengelig i Lovdatas EØS-EU-baser.

mai 2004

Lovtidend 28. mai 2004

Statsråd 28. mai 2004

I statsråd 28. mai 2004 ble det sanksjonert syv lover, ny valutareguleringslov og endringer i skattebetalingsloven, merverdiavgiftsloven, ligningsloven, artistskatteloven, folketrygdloven og kjønnslemlestelsesloven.

Lovtidend 14. mai 2004

Statsråd 14. mai 2004

I statsråd 14. mai 2004 ble det sanksjonert to lover. Lov nr. 25 om voldgift, som trer i kraft 1. januar 2005, og lov nr. 26 om endringer i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven).

Lovtidend 7. mai 2004

Statsråd 7. mai 2004

I statsråd 7. mai ble det sanksjonert fem lover, ny lov om Riksrevisjonen og endringer i EØS-loven, genteknologiloven, Husbankloven og plan- og bygningsloven.

Lovtidend 3. mai 2004

Lovendringer 1. mai

Ny konkurranselov og endringer i arbeidsmiljøloven, barnehageloven og folketrygdloven ble satt i kraft 1. mai 2004.

april 2004

mars 2004

Lovtidend 5. mars 2004

Statsråd 5. mars 2004

I statsråd 5. mars 2004 ble det sanksjonert 3 lover: ny EØS-konkurranselov (lov nr. 11), ny konkurranselov (lov nr. 12) og endringslov til straffeprosessloven (ny organisering av et eget etterforskingsorgan for politiet og påtalemyndigheten) (lov nr. 13).

februar 2004

Lovtidend 16. februar 2004

Statsråd 13. februar 2004

I statsråd 13. februar 2004 ble fremmet en odelstingsproposisjon (nr. 34 (2003-2004)) om forslag til endring i skattelovgivningen om endringer om offentliggjørelse av skattelister, og økt adgang for ligningsmyndighetene til å kreve kontrollopplysninger fra banker og tredjepersoner.

januar 2004

Lovtidend 16. januar 2004

Statsråd 16. januar 2004

I statsråd 16. januar 2004 ble det sanksjonert fem lover, ny lov om svine- og fjørfeproduksjon og endringer i lov om Statens petroleumsfond, Sivilombudsmannsloven, luftfartsloven og opplæringslova. Det ble også fastsatt ikrafttredelse av endring til utlendingsloven og fremmet en odelstingsproposisjon.

Lovtidend 12. januar 2004

Norsk Lovtidend - årgang 2003

Torsdag 8. januar 2004 ble de siste kunngjøringene for 2003 for Norsk Lovtidend avd. I og avd. II lagt ut på Lovdatas gratissider. Det ble i 2003 kunngjort 1553 saker i avd. I og 524 saker i avd. II.