Artikler fra Lovdata publisert i 2005

Her finner du en oversikt over artikler skrevet av Lovdatas redaksjon, velg årstall nedenfor for å vise artikler for det året. Du kan også søke etter artikler ved å bruke søkefeltet.


desember 2005

Lovtidend 29. desember 2005

Lover som trer i kraft 1. januar 2006

58 nye lover, endringslover og opphevelser av lover trer helt eller delvis i kraft 1. januar 2006. Alle ikraftsatte endringslover vil bli innarbeidet i lovene som endres. For oversikt over alle lover sanksjonert i desember 2005, se Norsk Lovtidend Avd. I.

Lovtidend 22. desember 2005

Statsråd 21. desember 2005

I statsråd 21. desember 2005 ble det sanksjonert 17 lover, nye lover om Statens pensjonsfond, om obligatorisk tjenestepensjon og om kosmetikk og kroppspleieprodukter, 11 endringslover, lov oppløsning av stamhuset Ekeberg og opphevelse av løsgjengerloven og embets- og tjenestemannsloven fra 2005.

Lovtidend 22. desember 2005

Ny forsinkelsesrentesats

Fra 1. januar 2006 er satsen for rente ved forsinket betaling fastsatt til 9,25 %, se forskrift 20. desember 2005 nr. 1578.

Lovtidend 16. desember 2005

Statsråd 16. desember 2005

I statsråd 16. oktober 2005 ble det sanksjonert tre lover: endringer i lov om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (NORFUND), i folketrygdloven mfl. og i folketrygdloven og permitteringslønnsloven. Les statsrådslisten her.

Lovtidend 9. desember 2005

Statsråd 9. desember 2005

I statsråd 9. desember 2005 ble det sanksjonert 10 lover. Disse kan ikke kunngjøres da Lovdata ikke har mottatt de trykte lovvedtakene. Det dreier seg om Odelstingbeslutningene nr. 1 til 10, som kan leses her. Lovene vil bli kunngjort så fort de er klare tidlig i neste uke.

november 2005

Lovtidend 10. november 2005

Statsråd 10. november 2005

I statsråd 10. november ble det fremmet to odelstingsmeldinger og fem odelstingsproposisjoner, som bl.a. endrer den nye arbeidsmiljøloven, endrer fremlagte skatte-, avgifts- og trygdelovsendringer og opphever den nye loven om statens embets- og tjenestemenn. Se statsrådslisten her.

oktober 2005

september 2005

Lovtidend 5. september 2005

Ikrafttredelse av lovendringer 1. september 2005

1. september ble resten av lov 4. mars 2005 nr. 11 om endringer i verdipapirhandelloven og enkelte andre lover (gjennomføring av markedsmisbruksdirektivet mv.) med unntak av den nye § 8-13 og lov 17. juni 2005 nr. 80 om endringar i lov 27. april 1990 nr. 9 om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer satt i kraft.

august 2005

juli 2005

Avgjørelse 6. juli 2005

Dommer og kjennelser i Høyesterett

Høyesterett avsa 29. og 30. juni 2005 18 dommer og kjennelser, både sivile saker og straffesaker. Det er rettsferie fra 4 juli til 14. august. Les dommene og kjennelsene her.

juni 2005

Lovtidend 17. juni 2005

Statsråd 17. juni 2005

I statsråd 17. juni 2005 ble det sanksjonert 51 lover, 11 nye lover, en midlertidig lov og 39 endringslover. Av de nye lovene nevnes arbeidsmiljøloven, akvakulturloven, barnehageloven, eiendomsregisterloven, finnmarksloven, partiloven, skattebetalingsloven, tjenestemannsloven og tvisteloven. Se de kunngjorte lovene her og statsrådslisten her.

mai 2005

Lovtidend 13. mai 2005

Statsråd 13. mai 2005

I statsråd 13. mai 2005 ble lov nr. 26 om endringer i utlendingsloven (menneskesmugling m.m.) og lov nr. 27 om oppheving av lov 19. juni 1970 nr. 55 om prisutjevning i sildenæringen sansksjonert.

april 2005

Lovtidend 29. april 2005

Statsråd 29. april 2005

I statsråd 29. april 2005 ble seks lover sanksjonert, ny bidragsinnkrevingslov, ny lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg og endringslover til forsikringsavtaleloven, produktkontrolloven, lov om trudomssamfunn og kirkeloven.

Lovtidend 8. april 2005

Statsråd 8. april 2005

I statsråd 8. april 2005 ble lov nr. 16 om endringer i straffeloven og straffeprosessloven og om samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon 8. november 2001 om bekjempelse av kriminalitet som knytter seg til informasjons- og kommunikasjonsteknologi (lovtiltak mot datakriminalitet) sanksjonert.

mars 2005

Lovtidend 23. mars 2005

Forskrift om om forvaltning av rovvilt

I statsråd 18. mars 2005 ble det fastsatt forskrift om forvaltning av rovvilt. Formålet med forskriften er å sikre en bærekraftig forvaltning av gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn. Forvaltningen skal ivareta næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser, og til at hensynet til ulike interesser vektlegges forskjellig i ulike områder og for de ulike rovviltarter, med forutsigbarhet og lokal medvirkning.

februar 2005

Lovtidend 18. februar 2005

Statsråd 18. februar 2005

I statsråd 18. februar 2005 ble lov nr. 9 om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom EL & IT Forbundet og Tekniske Entreprenørers Landsforening i forbindelse med tariffrevisjonen 2004 (Heisoverenskomsten) og lov nr. 10 om endringer i lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret, lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak og i enkelte andre lover sanksjonert.

januar 2005

Lovtidend 21. januar 2005

Statsråd 21. januar 2005

I statsråd 21. januar 2005 ble lov nr. 7 om endringar i lov 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven) sanksjonert. Loven trer i kraft 1. februar 2005.

Lovtidend 14. januar 2005

Statsråd 14. januar 2005

I statsråd 14. januar 2005 ble lov nr. 6 om endring i offentlighetsloven sanksjonert. Endringsloven innfører et nytt annet ledd i § 4 og trer i kraft straks.

Lovtidend 13. januar 2005

Norsk Lovtidend – årgang 2004

Fredag 7. januar 2005 ble de siste kunngjøringene for 2004 for Norsk Lovtidend avd. I og torsdag 6. januar 2005 for avd. II lagt ut på Lovdatas gratissider. Det ble i 2004 kunngjort 1586 saker i avd. I og 477 saker i avd. II.

Lovtidend 7. januar 2005

Statsråd 7. januar 2005

I statsråd 7. januar 2005 ble det sanksjonert fem lover, endringer i folketrygdloven, sjøloven, introduksjonsloven, kommuneloven og ny lov om omdanning av Jernbaneverkets forretningsenhet BaneService til aksjeselskap.

Lovtidend 6. januar 2005

Regelverksfeber i desember

I løpet av 10 dager i slutten av desember mottok Lovtidendredaksjonen ca 150 nye forskriftsvedtak – noe som utgjør 10% av alle vedtakene for hele 2004.

Avgjørelse 4. januar 2005

Kjennelse i Høyesterett – dokumentinnsyn kommunikasjonskontroll

Sakens bakgrunn var at forsvarerne til en av de siktede for NOKAS-ranet krevde innsyn i alt foreliggende skriftlig materiale i tilknytning til gjennomført kommunikasjonskontroll knyttet til ranssaken, samt lydmateriale som var innhentet i kontrollene. Begjæringen ble avslått av tingretten, og siktedes kjæremål ble ved kjennelse i lagmannsretten forkastet. Lagmannsrettens kjennelse ble påkjært til Høyesteretts kjæremålsutvalg, som besluttet å henvise kjæremålet til behandling i Høyesterett. Kjæremålet ble under dissens forkastet.