Artikler fra Lovdata publisert i 2006

Her finner du en oversikt over artikler skrevet av Lovdatas redaksjon, velg årstall nedenfor for å vise artikler for det året. Du kan også søke etter artikler ved å bruke søkefeltet.


desember 2006

Lovtidend 22. desember 2006

Statsråd 22. desember 2006

I statsråd 22. desember 2006 ble det sanksjonert 13 lover som endrer bl.a. i apotekpensjonsordningsloven, billedkunstomsetningsloven, biobankloven, COTIF-loven, film- og videogramloven, fiskeriforbudsloven, folketrygdloven, helsepersonelloven, pasientrettighetsloven, rettsgebyrloven, saltvannsfiskeloven, sosialtjenesteloven, utlendingsloven og åndsverkloven. Se statsrådslisten her.

Lovtidend 19. desember 2006

Ny forsinkelsesrentesats

Fra 1. januar 2007 er satsen for rente ved forsinket betaling fastsatt til 10,5 %, se forskrift 18. desember 2006 nr. 1475.

Lovtidend 18. desember 2006

Statsråd 15. desember 2006

I statsråd 15. desember 2006 ble det sanksjonert 24 lover, hvorav 17 endringslover til skatte- og avgiftslovgivningen og syv andre endringslover, i arbeidsmiljøloven, i lov om personell i Forsvaret, i aksjelovgivningen, i burettslagslova, i kommuneloven og i vegloven. Se statsrådslisten her.

Lovtidend 7. desember 2006

Skatte- og avgiftsvedtak for 2007

Stortinget fastsatte 28. november 2006 vedtak om skatt, avgifter til folketrygden, CO2 -avgift i petroleumsvirksomheten, produktavgift til folketrygden, arveavgift, merverdiavgift, særavgifter og tollavgifter for 2007.

Lovtidend 1. desember 2006

Statsråd 1. desember 2006

I statsråd 1. desember 2006 ble det sanksjonert 3 endringslover: lov nr. 64 om endringer i arbeidsmiljøloven, lov nr. 65 om endringer i barnevernloven og sosialtjenesteloven og lov nr. 66 om endringer i lov om universiteter og høyskoler. Kongen fastsatte også flere forskrifter, deriblant endringer i forskrift om oppstillingstillatelser for gevinstautomater og underholdningsautomater.

november 2006

Lovtidend 24. november 2006

Statsråd 24. november 2006

I statsråd 24. november 2006 ble lov om endringer i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. og lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) sanksjonert. Det ble og fastsatt tre endringsforskrifter.

Lovtidend 10. november 2006

Statsråd 10. november 2006

I statsråd 10. november 2006 ble det fremmet en odelstingsproposisjon - Om lov om endring i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven (tilrettelegging for og oppfølging av sykmeldte mv.) og en odelstingsmelding - Om tilbaketrekning av deler av Ot.prp. nr. 2 (2006-2007) Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover.

Avgjørelse 7. november 2006

Dom i Høyesterett - tilbakeholdsrett i ulovlig parkerte kjøretøyer

Høyesterett avsa 3. november 2006 dom i sak om gyldigheten av vedtak i klagesak mot et parkeringsselskap, som drev inntauing av kjøretøyer som var ulovlig parkert på privat grunn. Spørsmålet var om selskapet kunne utøve tilbakeholdsrett i kjøretøyet inntil det skyldige var betalt.

Lovtidend 3. november 2006

Statsråd 3. november 2006

I statsråd 3. november 2006 ble det fremmet to odelstingsproposisjoner - Om lov om endringer i folketrygdloven (rett til foreldrepenger ved tidlig stebarnsadopsjon) og  Om lov om endring i midlertidig lov 17. september 1999 nr. 73 om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven).

oktober 2006

Avgjørelse 18. oktober 2006

Dom i tingretten - eksamensjuks

Kristiansand tingrett avsa 11. oktober 2006 dom i sak hvor en 19 år gammel mann var tiltalt for dokumentfalsk i form av eksamensfusk, jf. straffeloven §182 første ledd 1. straffalternativ. Han ble dømt til 20 dagers betinget fengsel og en bot på kr 4.000.

september 2006

Avgjørelse 11. september 2006

Dom i Høyesterett – innsidehandel

Høyesterett avsa 5. september 2006 dom i sak om innsidehandel. En finansdirektør fikk skjerpet straffen fra 90 dager, hvorav 60 dager betinget, til 6 måneders fengsel.

Lovtidend 8. september 2006

Statsråd 8. september 2006

I statsråd 8. september 2006 ble lov nr. 62 om endringer i lov 25. august 1995 nr. 57 om pakkereiser (pakkereiseloven) sanksjonert. Det ble også fastsatt forskrift om sanksjoner mot ikke-statlige aktører i Libanon og forskrift om særlige tiltak mot Hviterussland.

Lovtidend 1. september 2006

Lover som trer i kraft 1. september 2006

1. september 2006 trer den nye statsborgerloven med endringslov og  forskrifter i kraft. Dette gjelder også endringer til merverdiavgiftsloven, abortloven, steriliseringsloven og rettshjelpsloven.

august 2006

Lovtidend 18. august 2006

Ikrafttredelse av lov

Lov 30. juni 2006 nr. 50 om europeiske samvirkeforetak ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10c (rådsforordning (EF) nr. 1435/2003) (SCE-loven) trer i kraft 18. august 2006.

Lovtidend 18. august 2006

Statsråd 18. august 2006

I statsråd 18. august 2006 vert lov nr. 61 om beredskapslagring av petroleumsprodukt sanksjonert. Lova tek til å gjelde straks.

juli 2006

Avgjørelse 18. juli 2006

Oppsigelse av Vigrid-medlem kjent usaklig og ugyldig

Oppsigelsen av en arbeidstaker etter at han gjennom nyhetsoppslag i TV2 hadde fremstått som medlem av organisasjonen Vigrid ble av Larvik tingrett kjent usaklig og ugyldig, og arbeidstakeren fikk dom for gjeninntreden i stillingen.

Lovtidend 6. juli 2006

Flere lover i kraft 1. juli 2006

I tillegg til lovene nevnt i nyhet 5. juli 2006 trer to endringslover til straffeprosesloven, domstolloven og enkelte andre lover i kraft 1. juni 2006.

Lovtidend 5. juli 2006

Lover i kraft 30. juni og 1. juli 2006

Følgende lover trådte ikraft 30. juni og 1. juli 2006. Oversikten er basert på ikrafttredelsene som er kunngjort i Norsk Lovtidend og "Offisielt fra statsråd".

juni 2006

Lovtidend 30. juni 2006

Statsråd 30. juni 2006

I statsråd 30. juni 2006 ble det sanksjonert  25 lover,  2 nye lover og 23 endringslover.  Se kunngjøringene i Norsk Lovtidend her.

Lovtidend 16. juni 2006

Statsråd 16. juni 2006

I statsråd 16. juni 2006 ble det sanksjonert 18 lover; to lover om lønnsnemnd, ny lov om arbeids- og velferdsforvaltningen, 14 endringslover og lov om oppheving om av lov om Statens Banksikringsfond.

Lovtidend 9. juni 2006

Statsråd 9. juni 2006.

I statsråd 9. juni 2006 ble lov nr. 17 om endringer i friskoleloven og fagskoleloven sanksjonert. Loven trer i kraft straks.

mai 2006

Lovtidend 31. mai 2006

Opphevelse av risikosoner - aviær influensa

Det sentrale Mattilsynet ved hovedkontoret fastsatte 31. mai 2006 endring i forskrift om midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap.

Lovtidend 19. mai 2006

Statsråd 19. mai 2006

I statsråd 19. mai 2006 ble lov nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) sanksjonert.

Lovtidend 12. mai 2006

Statsråd 12. mai 2006

I statsråd 12. mai 2006 ble det sanksjonert to lover, lov nr. 14 om endringer i lov 19. juni 1931 nr. 18 om Aktieselskapet Vinmonopolet og lov nr. 15 om endringer i jordskifteloven mv.

Lovtidend 5. mai 2006

Statsråd 5. mai 2006

I statsråd 5. mai 2006 ble det sanksjonert 2 endringslover: Lov nr. 12 om endring i vernepliktsloven og lov nr. 13 om endringer i vegtrafikkloven og jernbaneloven. I tillegg ble det fastsatt ikrafttredelse av de gjenværende paragrafene i COTIF-loven (2004).

april 2006

Lovtidend 21. april 2006

Statsråd 21. april 2006

I statsråd 21. april 2006 ble lov nr. 10 om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (endringer i regelverket for ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon) sanksjonert. Loven trer i kraft 1. januar 2007.

Avgjørelse 21. april 2006

Dom i Høyesterett - skattefradrag for urettmessig ytelse

Høyesterett avsa 19. april 2006 dom i sak som gjaldt spørsmålet om skattefradrag for ytelser som ble hevdet å være vederlag for urettmessig motytelse, jf. skatteloven 1911 § 44 første ledd bokstav a femte ledd.

Lovtidend 7. april 2006

Statsråd 7. april 2006

I statsråd 7. april 2006 ble det sanksjonert 4 endringslover: Endringer i barneloven mv., barnetrygdloven mv., lov om Heimevernet og sjøloven.

Lovtidend 3. april 2006

Utvidet omsetningsforbud for spekepølser - Fåresnabb

Mattilsynet har 31. mars 2006 ved forskrift om endring i forskrift om omsetningsforbud for enkelte spekede kjøttprodukter utvidet omsetningsforbudet til også å gjelde produktet Fåresnabb. Se Mattilsynets hjemmeside for nærmere informasjon.

mars 2006

Avgjørelse 10. mars 2006

Plenumsdom i Høyesterett - forbud mot tilbakevirkende lov

Høyesterett avsa i dag dom i sak mellom Arves Trafikkskole og Staten v/Finansdepartementet. Med dissens 11-4 ble Oslo fylkesskattekontors vedtak om tilbakebetaling av merverdiavgift som allerede var ført til fradrag, opphevet fordi lovgrunnlaget det bygget på var i strid med Grunnlovens §97.

Lovtidend 6. mars 2006

Grunnloven i ajourført utgave

I forbindelse med grunnlovsendringene vedtatt av Stortinget 2. februar 2006 og kunngjort ved kgl.res. 3. mars 2006, foreligger nå den elektroniske versjonen av Grunnloven i ajourført utgave.

Lovtidend 3. mars 2006

Statsråd 3. mars 2006

I statsråd 3. mars 2006 ble to grunnlovsbestemmelser kunngjort (se egen nyhet), og lov 3. mars 2006 nr. 5 om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten i Lufttransport AS i forbindelse med tariffrevisjonen 2005 ble sanksjonert.

Lovtidend 3. mars 2006

Kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser

I statsråd 3. mars 2006 ble det fremmet til kunngjøring to grunnlovsbestemmelser som ble vedtatt av Stortinget 2. februar i år. Den første bestemmelsen gjelder oppretting av språkfeil, mens den andre endret Grunnloven § 100 om ytringsfrihet.

februar 2006

Lovtidend 20. februar 2006

Forbud mot hold av fjørfe utendørs i hele landet

Mattilsynet innførte fredag 17. februar 2006 forbud mot hold av fjørfe utendørs i hele landet fordi sannsynligheten for at fugleinfluensaen kan bli introdusert med villfugl til Norge nå er høy.

januar 2006

Avgjørelse 31. januar 2006

Dom i Høyesterett - virksomhetsoverdragelse

Høyesterett avsa 31. januar 2006 dom i sak om overføring av aktivitet fra et selskap til et annet i samme konsern medførte at arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse kom til anvendelse.

Avgjørelse 30. januar 2006

Dom i Oslo tingrett - ærekrenkelse, mortifikasjon, oppreisning

Oslo tingrett avsa 18. januar 2006 dom i privat straffesak om ærekrenkelse, krav om mortifikasjon av og oppreisning for 16 påstått rettsstridige utsagn i tre artikler i Kapital. Saksøkerne tapte saken og måtte erstatte Kapitals saksomkostninger.

Lovtidend 27. januar 2006

Statsråd 27. januar 2006

I statsråd 27. januar 2006 ble lov nr. 4 om endringar i lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs og andre lover (elektronisk kommunikasjon mv.) sanksjonert.

Lovtidend 20. januar 2006

Statsråd 20. januar 2006

I statsråd 20. januar 2006 ble lov nr. 2 om endringer i utlendingsloven (innkvartering ved søknad om asyl mv.) og lov nr. 3 om endring i barnevernloven (opplysningsplikt mv. for krisesentre til barneverntjenesten) sanksjonert.

Lovtidend 16. januar 2006

Norsk Lovtidend - årgang 2005

Torsdag 5. januar 2006 ble de siste kunngjøringene for 2005 for Norsk Lovtidend avd. I og torsdag 5. januar 2006 for avd. II lagt ut på Lovdatas gratissider. Det ble i 2005 kunngjort 1447 saker i avd. I og 523 saker i avd. II.

Lovtidend 6. januar 2006

Statsråd 6. januar 2006

I statsråd 6. januar 2006 ble lov nr. 1 om endringer i utlendingsloven (beskyttelse mot tvangsekteskap og mishandling i ekteskap og vern av utenlandske arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår mv.) sanksjonert.