Artikler fra Lovdata publisert i 2007

Her finner du en oversikt over artikler skrevet av Lovdatas redaksjon, velg årstall nedenfor for å vise artikler for det året. Du kan også søke etter artikler ved å bruke søkefeltet.


desember 2007

Lovtidend 27. desember 2007

Lover som skal tre i kraft 1. januar 2008

55 nye lover og endringslover trer helt eller delvis i kraft 1. januar 2008. Alle ikraftsatte endringslover vil bli innarbeidet i lovene som endres. For oversikt over alle lover sanksjonert i desember 2007, se Norsk Lovtidend, hefte 12 og 13.

Lovtidend 21. desember 2007

Statsråd 21. desember 2007

I statsråd 21 desember 2007 ble det sanksjonert 16 lover, ny lov om toll og vareførsel og 15 endringslover. Se statsrådslisten her.

Lovtidend 14. desember 2007

Statsråd 14. desember 2007

I statsråd 14. desember 2007 ble det sanksjonert en ny lov (om studentsamskipnader) og 19 endringslover, hvorav 17 av lovene gjelder endringer i skatte- og avgiftslovgivingen. Se opplistingen under.

Lovtidend 14. desember 2007

Skatte- og avgiftsvedtak for 2008

Stortinget fastsatte 28. november 2007 vedtak om skatt, avgifter til folketrygden, CO2-avgift i petroleumsvirksomheten, produktavgift til folketrygden, arveavgift, merverdiavgift, særavgifter og tollavgifter for 2008

november 2007

Avgjørelse 21. november 2007

Kjennelse i Høyesterett – løslatelse fra soning

Høyesterett avsa 19. november 2007 kjennelse i sak som gjaldt ny behandling av Høyesteretts dom i straffesak etter avgjørelse i Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, og spørsmål om domfelte som følge av opphevelse av lagmannsrettens dom skulle løslates fra soning.

Lovtidend 13. november 2007

Endringer i Påtaleinstruksen

I statsråd 9. november 2007 ble det fastsatt endringer i påtaleinstruksen. Endringene består i at det er gitt ny § 5-2A om varsling til tingretten dersom gjenlevende forelder siktes eller tiltales for å ha voldt den annen forelders død. Det ble også fastsatt endringer i § 5-10, § 6-2, § 6-4 og § 32-10. I kapittel 32 vil § 32-1 til § 32-9 bli opphevet, tidligere § 32-10 blir ny § 32-1. Det ble også gitt nytt kapittel 37 om saker som gjelder bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet.

oktober 2007

Avgjørelse 16. oktober 2007

Dom avsagt i EMD mot Norge - Krenkelse av EMK artikkel 8

Den europeiske menneskerettighetsdomstol i Strasbourg avsa 4. oktober 2007 dom i sak  mot Norge. Saken gjaldt en far som av det norske rettssystemet var blitt nektet samværsrett med sine to sønner, i lagmannsretten begrunnet ut fra en samlet vurdering om at det ikke ville være til barnas beste. Det var i forbindelse med saken fremsatt beskyldninger om at han hadde begått seksuelle overgrep mot den eldste sønnen.

Avgjørelse 16. oktober 2007

Dom avsagt i EFTA-domstolen - Friheten til å yte tjenester i EØS. Prinsippene om direkte virkning og forrang.

Dom avsagt i EFTA-domstolen 3. oktober 2007 (E-1/07) gjaldt tolkningen av reglene om friheten til å yte tjenester i EØS, med hovedvekt på EØS-avtalen artikkel 36(1) og direktiv 77/249/EØF. Direktiv 77/249/EØF legger til rette for å lette den faktiske gjennomføring av advokaters adgang til å yte tjenester. Avgjørelsen berører også spørsmålet om hvorvidt de EF-rettslige prinsippene om direkte virkning og forrang er en del av EØS-retten. Domstolen kom frem til at disse prinsippene ikke kan forstås som del av EØS-retten.

Avgjørelse 8. oktober 2007

Dom i Høyesterett - Domstolens kompetanse. Fredningsvedtak.

Høyesterett avsa 20. september 2007 dom i sak som gjaldt spørsmålet om domstolene ved skjønn til fastsettelse av erstatning for inngrep som omfattes av naturvernloven § 20a , hadde kompetanse til å prøve gyldigheten av fredningsvedtaket. Bakgrunnen for saken var opprettelsen av et naturreservat i 2002. De berørte grunneierne mente at fredningsvedtaket var ugyldig. Tingretten avhjemlet i 2005 skjønn i saken om fastsettelse av erstatning for fredningen, men mente at retten ikke hadde kompetanse til å prøve gyldighetsspørsmålet som en del av skjønnet. To av grunneierne begjærte overskjønn, men lagmannsretten kom til det samme resultatet som tingretten. En av grunneierne påanket overskjønnet til Høyesterett, men fikk ikke medhold. Høyesterett mente at den som ble berørt av et forvaltningsvedtak måtte reise et ordinært søksmål, og at skjønnsretten ikke hadde kompetanse til å prøve gyldigheten av fredningsvedtaket.

Avgjørelse 4. oktober 2007

Dom i Høyesterett - Yrkesskadeserstatning. Årsakssammenheng.

Høyesterett avsa 28. september 2007 dom i sak som gjaldt krav om yrkesskadeserstatning, om det var årsakssammenheng mellom en arbeidsulykke og en invalidiserende prolaps i nakken som ble påvist drøyt fire år senere. Den skadde, A, merket i januar 2000 at han mistet kraft i armen og at han hadde lammelser. Han ble operert for prolaps i nakken med en gang, og på nytt i 2003, men kom ikke tilbake i ordinært arbeid. Etter å ha snakket med flere leger kom A til at årsaken til prolapsen måtte være en arbeidsulykke i 1995. A søkte arbeidsgivers forsikringsselskap om erstatning, men fikk avslag. A tok ut stevning for tingretten og fikk medhold i at han hadde krav på erstatning. Forskringsselskapet anket dommen, og ble frifunnet både i lagmannsretten og i Høyesterett. Det var ikke sannsynlighetsovervekt for at det var årsakssammenheng mellom As ulykke i 1995 og prolapsen som ble avdekket i 2000, og at dette var i samsvar med konklusjonene til samtlige rettsoppnevnte sakkyndige i saken.

september 2007

Avgjørelse 21. september 2007

Tomtefestedommene i Høyesterett

Høyesterett avsa i dag tre dommer om tomtefeste. Dommene gir festerne rett til å videreføre festekontraktene på samme vilkår som tidligere når kontrakten utløper. Festerne får imidlertid ikke rett til å innløse tomtene til 40 prosent av markedsverdi.

Avgjørelse 19. september 2007

Dom og orskurd i tingretten - Om eit forvaltningsvedtak er gyldig

Oslo tingrett sa 18. september 2007 dom og orskurd i sak om eit forvaltningsvedtak om å endre reguleringsplanen for delar av Husebyskogen slik at det vert mogleg å byggje ny ambassade for USA var gyldig. Ein lokal aksjonsgruppe saksøkte staten v/ Miljøverndepartementet og Oslo kommune. Aksjonsgruppa meinte forvaltningsvedtaket var ugyldig grunna manglande konsekvensutgreiing. Søksmålet førte ikkje fram, og aksjonsgruppa måtte betale sakskostnadene for begge partar.

Avgjørelse 14. september 2007

Dom i Høyesterett - EMK artikkel 6. Saltvannsfiskeloven § 11.

Høyesterett avsa 10. september 2007 dom i sak som gjaldt to spørsmål. Det første spørsmålet var om uskyldspresumsjonen i Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 6 stilte krav til bevisets styrke for å kunne ilegge en sanksjon som har karakter av straff etter bestemmelsen. Det andre spørsmålet var om inndragning av fangst etter saltvannsfiskeloven § 11 tredje ledd skulle anses som straff i forhold til EMK artikkel 6. Bakgrunnen for saken var to inspektører fra Fiskeridirektoratet som gjennomførte inspeksjon på to fartøyer, X og Y, og mente på bakgrunn av observasjoner at en fangst med makrell var tatt av Y med kvoten til X. Dette resulterte i at både ervervstillatelse ble tilbakekalt for en begrenset periode og at fangsten ble inndratt. Eierne av båtene gikk til søksmål mot staten med påstand om at vedtakene om tidsbegrenset tilbakekall av ervervstillatelsene og inndragning av fangst var ugyldige. I tillegg ble det krevd erstatning for tapt fangst som følge av urettmessig tilbakekall av ervervstillatelsene samt dom for tilbakebetaling av verdien av den fangst som var inndratt. Staten ble frifunnet i alle tre instanser, men fordi saken hadde reist prinsipielle spørsmål fant Høyesterett at hver av partene skulle bære sine omkostninger for alle instanser.

Avgjørelse 12. september 2007

Dom i tingretten - Forvaltningsloven § 28 - rettslig klageinteresse

Oslo tingrett avsa 7. september 2007 dom i sak om hvorvidt de etterlatte etter fornærmet i straffesak hadde rettslig klageinteresse etter forvaltningsloven § 28 i forhold til Kriminalomsorgens vedtak i medhold av straffegjennomføringsloven § 33 vedrørende domfeltes permisjon fra soning. Tingretten kom til at de etterlatte hadde rettslig klageinteresse og at Kriminalomsorgens vedtak var ugyldig. De etterlatte ble også tilkjent saksomkostninger.

august 2007

Avgjørelse 29. august 2007

Kjennelse i Høyesterett - Lovanvendelse - forurensningsloven § 8 tredje ledd.

Høyesterett avsa 23. august 2007 kjennelse i sak om lovanvendelsen i straffesak etter forurensningsloven, særlig knyttet til tolkningen av lovens § 8 tredje ledd. Bakgrunnen for saken var et avfallshåndteringsselskaps utslipp av flytende næringsmidler i det kommunale ledningsnettet for overflatevann. Selskapet ble i tingretten dømt til å betale en bot på kr 500 000 for brudd på forurensningsloven § 7 første ledd. Boten ble anket til lagmannsretten, som under dissens frifant selskapet. Flertallet, lekdommerne, mente at terskelen i § 8 tredje ledd ikke var overskredet. Påtalemyndigheten anket lovanvendelsen i saken til Høyesterett, som mente flertallet i lagmannsretten ikke hadde lagt korrekt forståelse av § 8 tredje ledd til gruunn. Lagmannsrettens dom ble i kjennelse opphevet. 

Avgjørelse 21. august 2007

Dom i lagmannsretten - Røykelosje, tobakksskadeloven § 6.

Borgarting lagmannsrett avsa 15. august 2007 dom i sak som gjaldt spørsmålet om en såkalt røykelosje - en medlemsklubb for røykere - i et lokale på et hotell var i strid med tobakksskadeloven § 6. Den sentrale problemstillingen var hvorvidt det dreide seg om et lokale hvor ”allmennheten” har adgang. Bakgrunnen for saken var et hotell som innførte medlemsbasert adgang til røyking i et lokale i hotellet. Kommunen påla hotellet å avvikle ordningen fordi ordningen ble ansett å være åpen for allmennheten. Vedtaket ble påklaget til fylkesmannen, som stadfestet vedtaket. Hotellet stevnet staten ved Helse- og omsorgsdepartementet for å få omgjort vedtaket, men tapte i tingretten. Saken ble anket, og lagmannsrettens kom til at røykelosjen ved hotellet hverken kunne anses som åpen for  ”allmennheten” eller omfattes av begrepet ”arbeidslokaler” etter tobakksskadeloven § 6 første ledd. Vedtaket fra fylkesmannen var derfor ugyldig.

Lovtidend 10. august 2007

Statsråd 10. august 2007

I statsråd 10. august 2007 ble det gjort vedtak om sanksjon av lov om endring i EØS-loven samt provisorisk anordning om offentlig eierskap til vannkraften.

Lovtidend 7. august 2007

Munn- og klauvsjuke i Storbritannia

Mattilsynet fastsatte 7. august 2007 forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av munn- og klauvsjuke i Det forente kongerike. Formålet med forskriften er å hindre spredning av sykdommen til norsk område.

juli 2007

Lovtidend 3. juli 2007

Lover som trådte i kraft 29. juni og 1. juli 2007

11 endringslover trådte helt eller delvis i kraft 29. juni 2007, mens 4 nye lover og 19 endringslover trådte helt eller delvis i kraft 1. juli 2007. Alle ikraftsatte endringslover vil bli innarbeidet i lovene som endres. For oversikt over alle lover som ble sanksjonert i juni 2007, se Norsk Lovtidend.

Avgjørelse 3. juli 2007

Dom fra Høyesterett - Straffutmåling i NOKAS-saken

Høyesterett avsa 29. juni 2007 dom i NOKAS-saken.  Saken gjaldt utmåling av straff for tolv personer som var domfelt for grovt ran eller medvirkning til grovt ran av tellesentralen Norsk Kontantservice AS (NOKAS). Under ranet ble en politiførstebetjent drept. Saken reiste særlig spørsmål om straffenivå og om betydningen for straffutmålingen av dødsfølgen, av at ranet ble begått som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe og av tilståelser som kommer sent. For noen av de domfelte reiste den dessuten spørsmål om bruk av forvaring. For ti av de domfelte innebar Høyesteretts dom en skjerpelse av straffen sammenlignet med lagmannsrettens dom.

juni 2007

Lovtidend 29. juni 2007

Statsråd 29. juni 2007

I statsråd 29. juni 2007 ble det sanksjonert 55 lover. Se statsrådslisten her.

Avgjørelse 27. juni 2007

Dom i tingretten - Gyldighet av fylkesmannens vedtak

Sandefjord tingrett avsa 20. juni 2007 dom i sak som gjaldt gyldigheten av fylkesmannens vedtak om å stadfeste kommunens avslag på en søknad om oppføring av et båthus og badehus med bryggeplatting og flytebrygge etter den såkalte « skjønnhetsbestemmelsen » i plan- og bygningsloven § 74 nr. 2.  Retten kom til at fylkesmannens vedtak inneholdt både en uriktig forståelse og uriktig anvendelse av loven, og kjente derfor vedtaket ugyldig.

Avgjørelse 26. juni 2007

Dom i Høgsterett - Familierett. Samvær

Høgsterett sa 19. juni 2007 dom i sak om samværsrett for far til ei dotter som far aldri hadde budd saman med. Sjølv om samvær kunne føre til at mora fekk forverra helsetilstand, fekk faren rett til samvær, grunna at dottera hadde eit sterkt behov for å få høve til samvær med far og hans familie.

Avgjørelse 26. juni 2007

Dom i EFTA-domstolen - Hjemfallsrett til vannfall og kraftverk

EFTA-domstolen avsa 26. juni 2007 dom (engelsk tekst) i sak om hjemfallsrett til vannfall og kraftverk. Hjemfallsretten betyr at rettighetene til vannfall og kraftverk etter 60 år overføres til staten uten vederlag. Domstolen mente det var diskriminerende at hjemfallsretten bare gjaldt private eiere, ikke vannfall og kraftverk eid av offentlige eiere, og at den derfor strider mot EØS-avtalen.

Avgjørelse 20. juni 2007

Dom i tingretten - Uaktsomhet. Straffeloven § 237 jf. § 48a.

Oslo tingrett avsa 5. juni 2007 dom i sak om en 2 år gammel gutt som hadde ramlet ut av et usikret vindu i en utstillingshytte på et hagesenter. Gutten ble påført brudd på kraniet og hjernerystelse. Retten mente at hagesenteret hadde vist uaktsomhet ved å ikke ha sikret vinduet tilstrekkelig, og overtrådt straffeloven § 237. Etter straffeloven § 48a kunne hagesenteret straffes, og retten ila hagesenteret en bot på kr 50 000.

Lovtidend 15. juni 2007

Statsråd 15. juni 2007

I statsråd 15. juni 2007 ble det sanksjonert 21 lover, ny lov om reindrift og 20 endringslover. Se statsrådslisten her.

Lovtidend 8. juni 2007

Statsråd 8. juni 2007

I statsråd 8. juni 2007 ble lov nr. 19 om endringer i bilansvarslova (gjennomføring av femte motorvognforsikringsdirektiv mv.) sanksjonert. Loven trer i kraft 11. juni 2007. Se statsrådslisten her.

Lovtidend 1. juni 2007

Statsråd 1. juni 2007

I statsråd 1. juni 2007 ble lov nr. 18 om endringer i utlendingsloven (senking av terskelen for omgjøring av vedtak) sanksjonert.

Lovtidend 1. juni 2007

Lover som trer i kraft 1. juni 2007

1. juni 2007 trer lov 18. januar 2007 nr. 1 om endringer i ekteskapsloven og straffeprosessloven mv. (tiltak for å forhindre tvangsekteskap mv.), lov 16. mars 2007 nr. 11 om endringer i finanslovgivningen mv. (forvalterregistrering av aksjer, obligasjoner med fortrinnsrett, mv.) og lov 1. juni 2007 nr. 18 om endringer i utlendingsloven (senking av terskelen for omgjøring av vedtak) i kraft.

mai 2007

Lovtidend 25. mai 2007

Statsråd 25. mai 2007

I statsråd 25. mai 2007 ble lov nr. 17 om endringer i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 (gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/59/EF av 15. juli 2003 om grunnleggende kvalifikasjons- og etterutdanningskrav for førere av visse kjøretøyer som benyttes til person- eller godstransport) sanksjonert. Endringsloven trer i kraft 1. juli 2007. Se statsrådslisten her.

Lovtidend 11. mai 2007

Statsråd 11. mai 2007

I statsråd 11. mai 2007 ble lov nr. 16 om endringar i lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer mv. (skjeringsdato, valkort o.a.) sanksjonert.
Les statsrådslisten her.

Avgjørelse 8. mai 2007

Kjennelse i Høyesterett - Habilitet for dommerne i plenumsak.

Høyesterett avsa 4. mai 2007 kjennelse i sak om habilitet for dommerne i Høyesterett i forbindelse med den forestående plenumsak om hvorvidt enkelte bestemmelser i tomtefesteloven er i strid med Grunnloven. Høyesterett kom til at 11 dommere av forskjellige grunner var inhabile, jf. domstolloven § 106 nr. 7 og nr. 9 og § 108, slik at plenumssaken vil bli ført med åtte dommere når den blir behandlet i august 2007.

Lovtidend 4. mai 2007

Statsrådet 4. mai 2007

I statsrådet 4. mai 2007 blei lov 17. juni 2005 nr. 58 om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. vedtatt sett i kraft frå 10. september 2007. Sjå lista frå statsrådet her.

Avgjørelse 2. mai 2007

Dom i Høyesterett – veirett, avtalerett.

Høyesterett avsa 24. april 2007 dom i sak som gjaldt en avtale om veirett. Spørsmålet var om veiretten, som under trussel om ekspropriasjon ble avtalt for bruk av eiendommen som bosted og til jordbruk, gjaldt uendret når eiendommen etter hvert ble brukt til fritidsformål.

april 2007

Lovtidend 20. april 2007

Statsråd 20. april 2007

I statsråd 30. april 2007 ble lov nr. 15 om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) sanksjonert. Loven trer i kraft straks. Se statsrådslisten her.

Avgjørelse 19. april 2007

Dom i tingretten - Kollisjon med fritidsbåter.

Kristiansand tingrett avsa 12. april 2007 dom i sak om en båtfører som forlot ulykkesstedet og opptrådte uaktsomt i forbindelse med en kollisjon hvor to fritidsbåter var innblandet. Båtføreren ble dømt til 14 dagers betinget fengsel og kr 5000 i bot.

Lovtidend 13. april 2007

Statsråd 13. april 2007

I statsråd 13. april 2007 ble lov nr. 14 om endringer i straffeloven 1902 mv. (straffebud om å møte et barn med forsett om å begå seksuelt overgrep mv.) sanksjonert. Loven, med unntak for del IV, trer i kraft straks. Se statsrådslisten her.

Avgjørelse 2. april 2007

Dom i Høyesterett - Overskjønn om erstatning - høyspentledninger

Høyesterett avsa 28. mars 2007 dom i sak som gjaldt rettsanvendelse og saksbehandling i et overskjønn om erstatning til grunneiere ved anlegg av et høyspent overføringsanlegg. Hovedspørsmålet var om magnetfelt på 0,4 mikro Tesla eller mer i bolighus overskred tålegrensen i grannelova § 2.
Bakgrunnen for saken var et ønske om å oppgradere et aluminiumsverk, noe som ville medføre et økt effektforbruk. Det ble besluttet å bygge en 420 kV luftledning til aluminiumsverket. Utbygger fattet i 2002 vedtak om anleggskonsesjon med hjemmel i energiloven § 3-1 og ga ekspropriasjonstillatelse i medhold av oreigningslova § 2 nr. 19 for rett til bygging og drift av det høyspente overføringsanlegget. Ved skjønn ble det fastsatt erstatning til en rekke grunneiere for nærføringsulemper, tapte utbyggingsmuligheter og tap i fremtidig næringsinntekt. Utbygger og fire grunneiere anket skjønnet til lagmannsretten, som kom til at magnetfelt på 0,4 mikro Tesla eller mer overskrider grannelovens tålegrense, jf. § 2 tredje ledd, og stadfestet
overskjønnet. Utbygger anket til Høyesterett, som kom til at overskjønnet på grunn av at hovedbegrunnelsen ikke oppfylte stilte krav, måtte oppheves og hjemvises til lagmannsretten til fortsatt behandling. Utbygger ble pålagt å betale saksomkostninger.

Lovtidend 2. april 2007

Ikrafttredelse av lov.

Lov 22. desember 2006 nr. 100 om endringer i helsepersonelloven, sosialtjenesteloven og i enkelte andre lover trådte i kraft 1. april 2007, med unntak for endringene i helsepersonelloven § 63, som ble satt i kraft 1. januar 2007, se res. 22. desember 2006 nr. 1527. Endringene innebærer blant annet at det nå kreves politiattest for helsepersonell, se helsepersonelloven §  20a, sosialtjenesteloven § 8-10, kommunehelstjenesteloven § 3-1, tannhelsetjenesteloven § 3-1 og spesialisthelsetjenesteloven § 3-16.

Lovtidend 2. april 2007

Forskrift om id-kort.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet fastsatte 30. mars 2007 forskrift om identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser. Forskriften er hjemlet i arbeidsmiljøloven § 1-4 og § 4-1 sjette ledd og er ment å skulle bidra til økt seriøsitet og mer effektiv kontroll med HMS på bygge- og anleggsplasser. Den nye kortordningen, som vil bli hundre prosent brukerfinansiert, er utviklet i samarbeid med arbeidslivets parter. Ordningen innebærer at plikten til å utstyre arbeidstakerne med id-kort legges på arbeidsgiver, og vil kunne tas i bruk høsten 2007. Se nyhet fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet her.

mars 2007

Lovtidend 30. mars 2007

Statsråd 30. mars 2007

I statsråd 30. mars 2007 ble det fremmet til kunngjøring to grunnlovsbestemmelser som ble vedtatt av Stortinget 20. februar 2007. Det ble også sanksjonert én lov om endring i riksrettslovene. Se statsrådslisten her.

Lovtidend 16. mars 2007

Statsråd 16. mars 2007

I statsråd 16. mars 2007 ble det sanksjonert to lover, lov om endringer i finanslovgivningen mv. (forvalterregistrering av aksjer, obligasjoner med fortrinnsrett, mv.) og lov om endringar i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard. Les statsrådslisten her.

Avgjørelse 15. mars 2007

Dom i EFTA-domstolen - Enerett til drift av spilleautomater

EFTA-domstolen avsa 14. mars 2007 dom i sak om enerett for drift av spilleautomater. Bakgrunnen for saken var Oslo tingretts dom og kjennelse 27. oktober 2004 som gav Norges Lotteri- og Automatbransje Forbund og Norsk Lotteridrift ASA medhold i at staten ikke skulle ha enerett til drift av spilleautomater i henhold til lov 29. august 2003 nr. 90 om endringer i pengespill- og lotterilovgivningen. Tingretten kom til at loven var i strid med EØS-avtalen artikkel 31 og 36. Borgarting lagmannsretts avsa 26. august 2005 dom og kjennelse om at loven ikke stred mot EØS-avtalen og gav staten medhold. To av partene, Norges Lotteri- og Automatbransje Forbund og Norsk Lotteridrift ASA, fremmet en anke til Høyesterett hvorvidt nærmere utformede spørsmål skulle forelegges EFTA-domstolen. Høyesterett avviste dette 17. oktober 2006, og henviste ankene til behandling i plenum i Høyesterett. De ankende parter begjærte saken utsatt på grunn av at EFTAs overvåkingsorgan ESA kunngjorde at det ville bli reist traktatbruddssøksmål for EFTA-domstolen. Høyesterett avsa 5. desember 2006 kjennelse om at saken skulle utsettes til EFTA-domstolen hadde prøvet saken. EFTA-domstolen kom til at den norske stat kunne gi Norsk Tipping enerett til drift av gevistautomater. Formelt sett er ikke saken ferdigbehandlet i det norske rettssystemet, men staten vil oppfordre Høyesterett så raskt som mulig å avgjøre saken.

Nyhet 9. mars 2007

Kunngjøringer i Norsk Lovtidend og gjeldende regelverk

Alt nytt regelverk kunngjøres i Norsk Lovtidend. De fleste av disse kunngjøringene er endringer i eksisterende lover og forskrifter. Øverst i kunngjøringen står det blant annet når endringen skal tre i kraft – gjelde fra. Dette kan skje med en gang, men ofte vil det være en dato litt frem i tid. Det kan også stå Kongen bestemmer. I så fall vil det senere komme en ny kunngjøring med dato for ikrafttredelse.

Avgjørelse 8. mars 2007

Dom i Høgsterett - Arbeidsgiveravgift. Naturalytelser

Høgsterett avsa 27. februar 2007 dom i sak om det skulle svarast arbeidsgivaravgift av visse naturalytingar og utgiftsgodtgjersler utbetalte frå eit norsk selskap til tilsette med tenestestad i utlandet. Spørsmålet var om det var unnatak heimla i forskrift 14. oktober 1976 nr. 9830 om forskuddstrekk i utgiftsgodtgjørelser. Høgsterett stadfesta lagmannsrettens dom om at likninga skulle opphevast. Dissens.

februar 2007

Nyhet 27. februar 2007

EuroRett - nyheter om rettsutviklingen i Europa

EuroRett er en norskspråklig publikasjon som jevnlig kommer ut med informasjon om den juridiske utviklingen i Europa – som også påvirker den norske rettsutviklingen. I EuroRett finner du blant annet referater av viktige, nylig avsagte avgjørelser fra EF-domstolen og EFTA-domstolen.

Lovtidend 23. februar 2007

Statsråd 23. februar 2007

I statsråd 23. februar 2007 ble lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven (tilrettelegging for og oppfølging av sykmeldte mv.) sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Avgjørelse 21. februar 2007

Dom i Høyesterett - Sosialtjenesteloven § 10-3

Høyesterett avsa 15. februar 2007 dom i sak som gjaldt spørsmålet om domstolene kan prøve fylkesmannens vedtak etter sosialtjenesteloven § 10-3 om hvilken kommune som er økonomisk ansvarlig for omsorgsutgiftene for en person med store funksjonshemninger. Videre reiste den spørsmålet om en kjennelse som avviste et slikt søksmål, stengte for ny sak om overprøving av samme vedtak.

Nyhet 19. februar 2007

Ny database i Lovdatas betalsystem: Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester.

Nemnda ble opprettet 1. januar 2005 og behandler tvister som gjelder forbrukeres forhold til eiendomsmeglingsforetak som er tilsluttet nemnda. Klagene kan gjelde alle tvister som springer ut av kontraktsforholdet mellom eiendomsmegleren/advokaten og forbrukeren. Nemndas uttalelser er rådgivende for partene.

Søketips 19. februar 2007

Hvordan finner jeg forskriftene til en lov?

Forskriftene gir som regel utfyllende bestemmelser om loven – enten om hele loven eller om en bestemt paragraf.  For å finne forskriftene til en lov, tar du utgangspunkt i selve loven. Du kan starte med å klikke på Lover under Ressurser i venstre marg.  Søk etter loven ved å skrive lovens tittel eller benytt det alfabetiske registeret på grunnlag av lovens tittel.

Lovtidend 16. februar 2007

Statsråd 16. februar 2007

I statsråd 16. februar 2007 ble endringslover til markedsføringsloven, helseregisterloven, sjømannsloven og ny skipssikkerhetslov sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Avgjørelse 14. februar 2007

Dom i Høyesterett - Arbeidsrett. Midlertidig ansettelse

Høyesterett avsa 5. februar 2007 dom i sak som gjaldt om en midlertidig ansatt arbeidstaker hadde krav på fast ansettelse. Spørsmålet var om unnlatelse av å etterleve kravet om skriftlig arbeidsavtale medførte at det dermed forelå et vanlig løpendde arbeidsforhold.

Avgjørelse 13. februar 2007

Dom i Høyesterett - allemannsrett, friluftsloven

Høyesterett avsa 1. februar 2007 dom i sak som gjaldt utøvelse av allemannsrett på noen mindre holmer i Vestfold, og spesielt allmennhetens rett til bading, fortøyning av båter og opphold på holmene i forhold til hytter på fastlandet.

Nyhet 12. februar 2007

Varsling om nytt og endret regelverk

Lovdatas varslingstjeneste gir deg løpende oppdateringer på e-post om endringer i det regelverket som er viktig for deg.  Du plukker selv ut aktuelle lover og forskrifter eller velger et forhåndsdefinert rettsområde – som hms.

Lovtidend 9. februar 2007

Statsråd 9. februar 2007

I statsråd 9. februar 2007 ble lov om endring i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. (avgift til tiltak mot pengespillproblemer) sanksjonert. I tillegg ble det fastsatt ikrafttredelse av deler av eigedomsregistreringslova, forskrift om sanksjonar mot Iran og endringer i forskrift om lotteritilsynet og lotteriregisteret m.m. Se statsrådslisten her.

Søketips 1. februar 2007

Fremfinning av en bestemt lov

Alle gjeldende lover ligger tilgjengelige på Lovdatas nettsted, og det er flere inngangsporter til dem.  Hvis du kjenner lovens navn, er det lettvint å finne frem til loven via det alfabetiske registeret.

januar 2007

Lovtidend 19. januar 2007

Norsk Lovtidend - årgang 2006

Onsdag 3. januar 2007 ble de siste kunngjøringene for 2006 for Norsk Lovtidend avd. I og torsdag 11. januar 2007 for avd. II lagt ut på Lovdatas gratissider. Det ble i 2006 kunngjort 1257 saker i avd. I og 567 saker i avd. II.

Lovtidend 18. januar 2007

Statsråd 18. januar 2007

I statsråd 18. januar 2007 ble lov nr. 1 om endringer i ekteskapsloven og straffeprosessloven mv. (tiltak for å forhindre tvangsekteskap mv.) og lov nr. 2 om endring i midlertidig lov 17. september 1999 nr. 73 om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven) sanksjonert.