Artikler fra Lovdata publisert i 2008

Her finner du en oversikt over artikler skrevet av Lovdatas redaksjon, velg årstall nedenfor for å vise artikler for det året. Du kan også søke etter artikler ved å bruke søkefeltet.


desember 2008

Lovtidend 30. desember 2008

Ny tollforskrift

Finansdepartementet og Toll- og avgiftsdirektoratet vedtok 17. desember 2008 ny forskrift til tolloven.

Lovtidend 29. desember 2008

Lover som trer i kraft 1. januar 2009

Seks nye lover og 36 endringslover settes i kraft helt eller delvis 1. januar 2009. Alle ikraftsatte endringslover vil bli innarbeidet i lovene som endres. For oversikt over lover sanksjonert i desember 2008, se Norsk Lovtidend hefte 13 og 14. For lover sanksjonert før desember 2008, se i eldre hefter av Norsk Lovtidend.

Lovtidend 19. desember 2008

Statsråd 19. desember 2008

I statsråd 19. desember 2008 ble 18 endringslover sanksjonert. Endringer ble gjort i bl.a. folketrygdloven, pasientskadeloven, legemiddelloven, apotekloven, lov om medisinsk utstyr, transplantasjonsloven, arveloven, aksjeloven, allmennaksjeloven, straffeloven 1902, voldsoffererstatningsloven, pengespilloven, lotteriloven, opplæringsloven, barnehageloven, dyrehelsepersonelloven, naturskadeloven, mesterbrevloven og sjømannsloven.

Lovtidend 18. desember 2008

Ny forsinkelsesrentesats

Fra 1. januar 2009 er satsen for renter ved forsinket betaling fastsatt til 10,00 %, jf. forskrift 17. desember 2008 nr. 1407. Rentesatsen er justert ned med 2,75 prosentpoeng fra siste fastsettelse. Renten ved forsinket betaling fastsettes to ganger i året ut fra den pengepolitiske styringsrenten slik denne er fastsatt av Norges Bank per 1. januar og 1. juli det aktuelle år tillagt minst 7 prosentpoeng.

Avgjørelse 15. desember 2008

Dom avsagt i EMD mot Norge - Krenkelse av EMK artikkel 10 om ytringsfrihet

Den europeiske menneskerettighetsdomstol i Strasbourg avsa 11. desember  2008 dom mot Norge i den såkalte TV Vest-saken, som gjaldt politisk TV-reklame. Klagere var TV Vest AS og Rogaland Pensjonistparti. Norge ble dømt for brudd på ytringsfriheten. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen konkluderte enstemmig med at det norske totalforbudet mot politisk TV-reklame ikke var i samsvar med ytringsfriheten og at totalforbudet krenket artikkel 10 om ytringsfrihet. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen la til grunn at det er fullt mulig med reguleringer på dette feltet, men at et absolutt forbud mot politisk TV-reklame ikke stod seg i forhold til ytringsfriheten.

Lovtidend 12. desember 2008

Statsråd 12. desember 2008

I statsråd 12. desember 2008 ble det sanksjonert 22 endringslover og en tilleggslov. Blant lovene er skatte- og avgiftsopplegget for 2009 og endringene i straffeloven om kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester.

Avgjørelse 8. desember 2008

Dom i Høyesterett – foreldelse, tilbakekalling av merverdiavgift

Høyesterett avsa 1. desember 2008 dom i sak som gjaldt foreldelse av hotellselskapers krav om tilbakebetaling av for mye innbetalt merverdiavgift. Spørsmålet var om det kunne gis tilleggsfrist etter foreldelsesloven § 10 nr. 1 når selskapenes uvitenhet om kravet skyldtes en uriktig forståelse av fradragsregelen i merverdiavgiftsloven § 21. Anke til Høyesterett ble forkastet. Dissens 3-2.

Lovtidend 5. desember 2008

Statsråd 5. desember 2008

I statsråd 5. desember 2008 ble lov nr. 82 om endringer i ferieloven, arbeidsmiljøloven og arbeidsmarkedsloven sanksjonert. Lovendringene  trer i kraft 1. januar 2009.

november 2008

Avgjørelse 27. november 2008

Dom i Høyesterett - Tariffavgift

Høyesterett avsa 24. november 2008 dom i sak som gjaldt spørsmålet om arbeidstakere organisert i arbeidstakerorganisasjon X kunne pålegges å betale en tariffavgift som skulle dekke kostnader arbeidstakerorganisasjonen Y hadde i forbindelse med tariffavtalen i den aktuelle sektoren. Dissens.

Avgjørelse 25. november 2008

Dom i lagmannsretten - erstatning

Gulating lagmannsrett avsa 2. oktober 2008 dom i sak om erstatning for tap i fremtidig inntekt etter bilulykke i 1974. Spørsmålet var om erstatningen skulle beregnes utfra skadeserstatningsloven # 3-2a om barneerstatning eller om det skulle benyttes individuelt utmålt erstatning.

Avgjørelse 17. november 2008

Dom i Høyesterett – gyldigheten av vedtak om arveavgift

Høyesteretts avsa 12. november 2008 dom i sak om gyldigheten av Skattedirektoratets vedtak i klagesak om arveavgift. Spørsmålet var om overføring av franchiserettigheter fra familieaksjeselskapet Reitangruppen AS til et annet som ble stiftet av det overdragende selskaps hovedaksjonær, med påfølgende overdragelse av aksjer i det nystiftede selskap til barna av aksjonærene i det overdragende selskap, utløste arveavgiftsplikt.

Lovtidend 14. november 2008

Statsråd 14. november 2008

I statsråd 14. november 2008 ble lov nr. 80 om endringer i helsepersonelloven og helseforskningsloven sanksjonert. Loven trer i kraft straks.

Lovtidend 4. november 2008

Ikrafttredelser av lover 1. november 2008

1. november 2008 ble endringer i helsepersonelloven, straffeloven,  straffeloven 2005, straffeprosessloven, vegtrafikkloven og siste del av verdipapirhandelloven satt ikraft.  

oktober 2008

Avgjørelse 31. oktober 2008

Dom i Høyesterett - Skatterett. Tilleggskrav. Beviskrav.

Høyesterett i storkammer avsa 29. oktober 2008 dom i sak hvor ankende part av ligningsmyndighetene var blitt ilagt tilleggsskatt med 60 %. Høyesterett opphevet lagmannsrettens dom for den ilignete tilleggsskatten. Dissens.

Avgjørelse 24. oktober 2008

Dom i Høyesterett - Utmåling av straff for bistand til flukt

Høyesterett avsa 9. oktober 2008 dom i sak om utmåling av straff bl.a. for overtredelse av straffeloven § 132 annet ledd. Tiltalte hadde tatt på seg å frakte tre passasjerer, hvorav to var navngitte mistenkte etter en skyteepisode på Aker Brygge i Oslo, til Sverige. Tiltalte var en barndomsvenn av en av passasjerene, og han visste at passasjerene var mistenkt for drapsforsøk. Han fikk ikke penger for kjøringen. 

Lovtidend 17. oktober 2008

Statsråd 17. oktober 2008

I statsråd 17. oktober 2008 ble lov nr. 79 om utvalget for gjennomgang av stortingspensjoner sanksjonert. Loven trer i kraft straks. Se nærmere om bakgrunnen for loven i Innst.nr.80 (2007-2008) og i mandatet til ekspertutvalget som skal gjennomgå stortingspensjonene. Se også Riksrevisjonens rapport til Stortinget om manglende kontrollrutiner for pensjonsutbetalinger til tidligere stortingsrepresentanter her.

Avgjørelse 13. oktober 2008

Dom i Høyesterett – Varemerker

Høyesterett avsa 2. oktober 2008 dom i sak om hvorvidt Pascal Drift AS ved sitt registrerte varemerke  ”pascal søtt & salt” krenket det tidligere registrerte varmerket ”søtt + salt” til bedriften Søtt + Salt AS, som driver restaurant og cateringvirksomhet i Bergen. Tingretten ga Søtt + Salt AS medhold, mens lagmannsretten frifant Pascal Drift AS.

Søketips 6. oktober 2008

Norske sammendrag av avgjørelser fra Menneskerettsdomstolen

På Lovdatas åpne nettsted finner du sammendrag på norsk av avgjørelser avsagt av Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. De er utarbeidet av Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo. Sammendragene blir liggende i ca ett år etter at de er oversendt Lovdata – uavhengig av hvor gamle avgjørelsene er.

Avgjørelse 3. oktober 2008

Dom i Høyesterett - uaktsomt drap i trafikken

Høyesterett avsa 29. september 2008 dom i sak som gjelder anke over lagmannsrettens lovanvendelse ved frifinnelse for overtredelse av straffeloven § 239 og vegtrafikkloven § 31 første ledd jf. § 3. En ti år gammel gutt på sykkel ble overkjørt og drept av en betongbil som krysset gang- og sykkelveien på vei ut fra et anleggsområde. Føreren ble frifunnet i lagmannsretten.

september 2008

Avgjørelse 30. september 2008

Dom i Høgsterett - Spørsmål om retten til erstatningskrav direkte mot forsikringsselskapet var fråveket

Høgsterett avsa 19. september 2008 dom i sak om skadelidde etter lov om forsikringsavtaler § 7-6 første ledd kan krevje erstatning direkte frå forsikringsselskapet. Saka gjaldt retten til ved avtale å fråvike denne føresegna når forsikringa er knytt til luftfartøy, jf. forsikringsavtalelova § 1-3 andre ledd bokstav d, og om partane i saka har inngått ein slik avtale.

Avgjørelse 30. september 2008

Dom i Høyesterett - Straffutmåling ved forsikringsbedrageri

Høyesterett avsa 19. september 2008 dom i sak om straffutmåling ved forsikringsbedrageri – straffeloven § 272. Tiltalte ble funnet skyldig i lagmannsretten i å ha fått en bekjent til å få noen til å tenne på en 100 år gammel bygning som tiltalte hadde eierinteresser i. Forsikringsselskapet betalte ut i alt kr 8 628 024 etter brannen.

Avgjørelse 30. september 2008

Dom i Høgsterett - Føretaksstraff. Rett ansvarssubjekt ved overdraging av verksemd

Høgsterett avsa 19. september 2008 dom i sak om rett ansvarssubjekt ved overdraging av verksemd – sal av ”innmat” frå eit selskap til eit anna. Y AS overdrog verksemda i ein divisjon av selskapet til X AS. Overdraginga skjedde ved såkalla innmatsal. Etter overføringa vart X gitt førelegg for brot på konkurranselova, for handlingar som skal ha skjedd før overdragingstidspunktet.

Lovtidend 26. september 2008

Statsråd 26. september 2008

I statsråd 26. september 2008 ble lov nr. 78 om endringer i lov 14. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v. og i lov 14. desember 1917 nr. 17 om vasdragsreguleringer sanksjonert. Endringsloven trer i kraft straks.

Avgjørelse 25. september 2008

Dom i Høyesterett - Omstøtelse i konkurs.

Høyesterett avsa 18. september 2008 dom i sak om omstøtelse i konkurs, jf. dekningsloven § 5-5 og § 5-9. Konkursboet til franchisetaker mente at franchiseeierens overtakelse og motregning av verdiene i boet forfordelte de andre kreditorene og at salgssummen skulle tilbakeføres konkursboet.

Lovtidend 19. september 2008

Statsråd 19. september 2008

I statsråd 19. september 2008 ble lov nr. 76 om endringar i inkassolova (godkjenning av kvalifikasjonsbevis frå ein annan EØS-stat m.m.) og lov nr. 77 om pågripelse og overlevering mellom de nordiske stater på grunn av straffbare forhold (lov om nordisk arrestordre) sanksjonert.

Lovtidend 12. september 2008

Statsråd 12. september 2008

I statsråd 12. september 2008 ble lov nr. 75 om endringer i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner sanksjonert. Lovendringene trer i kraft 1. januar 2009.

august 2008

Avgjørelse 25. august 2008

Dom avsagt i EFTA-domstolen 8. juli 2008 - Obligatorisk EØS-konsumpsjon av varemerkerettigheter

EFTA-domstolen avsa 8. juli 2008 dom i forente saker E-9/07 og E-10/07. Domstolen gav en rådgivende uttalelse til svar på spørsmål forelagt av Follo tingrett og Oslo tingrett. Saken gjaldt spørsmålet om hvorvidt det er i overensstemmelse med EØS-retten å opprettholde et prinsipp om internasjonal konsumpsjon av varemerkerettigheter. Domstolen måtte avklare hvordan en skal tolke direktiv 89/104/EØF av 21. desember 1988 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (varemerkedirektivet).

Avgjørelse 7. august 2008

Dom avsagt i EMD mot Norge - Ingen krenkelse av EMK artikkel 8

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg avsa 31. juli 2008 dom i saken Darren Omoregie med flere mot Norge. Klagerne anførte at utvisningen av førsteklageren til Nigeria innebar en krenkelse av retten til respekt for sitt familieliv etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen artikkel 8. Utlendingsnemnda hadde opprettholdt et vedtak om utvisning i henhold til utlendingsloven § 29 første ledd bokstav a for grovt å ha brutt utlendingsloven og unndratt seg effektuering ved å ha arbeidet etter endelig avslag på asyl. Med utvisningen fulgte også et innreiseforbud på fem år. Under prosessen hadde førsteklageren giftet seg med en norsk kvinne, andreklageren, og fått barn med henne. Utvisningsvedtaket ble brakt inn for de norske domstolene som ga staten medhold.

juni 2008

Lovtidend 27. juni 2008

Statsråd 27. juni 2008

I statsråd 27. juni 2008 ble det sanksjonert 24 lover, ny lov om individuell pensjonsordning og plandelen i ny plan- og bygningslov og 22 endringslover. Les statsrådslisten her.

Lovtidend 20. juni 2008

Statsråd 20. juni 2008

I statsråd 20. juni 2008 ble det sanksjonert ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov, ny helseforskningslov og fem endringslover til konkurranseloven, kredittkjøpsloven, mortifikasjonsloven, straffeprosessloven, opplæringslova og privatskolelova. Les statsrådslisten her.

Lovtidend 6. juni 2008

Statsråd 6. juni 2008

I statsråd 6. juni 2008 blei lov nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova), lov nr. 38 om meldeplikt ved nedlegging av næringsverksemd (omstillingslova) og lov nr. 39 om endringar i minerallovgivinga sanksjonert.

mai 2008

Avgjørelse 22. mai 2008

Dom avsagt i EMD mot Norge - Krenkelse av EMK artikkel 6(2)

Den europeiske menneskerettighetsdomstol i Strasbourg avsa 15. mai 2008 dom i sak  mot Norge. Saken gjaldt en engelsk statsborger som hadde blitt tiltalt for å ha voldtatt en kollega på et hotellrom i 2001. Eidsivating lagmannsrett frifant klageren for overtredelse av straffeloven § 192, men han ble dømt til å betale erstatning og oppreisning. Det siste anket klageren til Høyesterett under henvisning til at lagmannsrettens domsgrunner krenket uskyldspresumsjonen i Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 6(2). Høyesterett forkastet anken etter en konkret vurdering.

Lovtidend 16. mai 2008

Statsråd 15. mai 2008

I statsråd 15. mai 2008 ble lov nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) sanksjonert. Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer og opphever  fra samme tid lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven).

Lovtidend 9. mai 2008

Statsråd 9. mai 2008

I statsråd 9. mai 2008 ble det sanksjonert 22 lover. En av lovene endrer utlendingsloven, 19 av lovene gjelder endringer i skatte- og avgiftslovgivningen mv., og  to av lovene endrer helspersonelloven, alternativ behandlingsloven og helseregisterloven. Se statsrådslisten her.

april 2008

Lovtidend 25. april 2008

Statsråd 25. april 2008

I statsråd 25. april 2008 ble lov nr. 11 om endringar i burettslagslova, eigarseksjonslova og avhendingslova og lov nr. 12 om endringer i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 (gjennomføring av forordning (EF) 561/2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innenfor veitransport og om endring av forordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt om oppheving av forordning (EØF) nr. 3820/85 m.m.) sanksjonert.

Lovtidend 21. april 2008

Statsråd 18. april 2008

I statsråd 18. april 2008 ble lov nr. 10 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) sanksjonert.

Avgjørelse 14. april 2008

Dom i Høyesterett - Krenkelse av privatlivets fred.

Høyesterett avsa 10. april dom i sak som gjaldt krav om oppreisning for krenkelse av privatlivets fred. Foranledningen til saken var at NRK viste et filmopptak der A sammen med sin stedatter på fem år ble ledet til politiets lokaler, etter at han var blitt pågrepet for kjøp av en mindre brukerdose heroin.

Lovtidend 11. april 2008

Statsråd 11. april 2008

I statsråd 11. april 2008 ble lov nr. 9 om endringer i lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) sanksjonert.

Avgjørelse 7. april 2008

Dom i Høyesterett - Merverdiavgift.

Høyesterett avsa 14. mars 2008 dom i sak som gjaldt overprøving av Oslo fylkesskattekontors vedtak om at det skulle beregnes merverdiavgift av den fulle verdi av importerte tanntekniske produkter.

Lovtidend 4. april 2008

Statsråd 4. april 2008

I statsråd 4. april 2008 ble lov nr. 7 om endringar i lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. (særskilt tildeling av overskot frå Norsk Tipping) og lov nr. 8 om endring i veglov 21. juni 1963 nr. 23 sanksjonert.

mars 2008

Lovtidend 14. mars 2008

Statsråd 14. mars 2008

I statsråd 14. mars 2008 ble lov nr. 6 om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. sanksjonert, og det ble fastsatt ikrafttredelse fra 14. mars 2008 av kapittel 5 i lov 17. juni 2005 nr. 85 (finnmarksloven).

Avgjørelse 12. mars 2008

Dom i Høyesterett - Strøkservitutt

Høyesterett avsa 11. mars 2008 dom i sak som gjaldt spørsmålet om en strøkservitutt om villamessig bebyggelse hadde falt bort som følge av en reguleringsplan for den aktuelle eiendommen, og om søksmålsvilkårene i tvistemålsloven § 54 var oppfylt. Dissens.

Avgjørelse 11. mars 2008

Dom i Høyesterett - Arverett, gjensidig testament.

Høyesterett avsa 6. mars 2008 dom i sak om overføring av en fast eiendom som gave var ugyldig fordi gaven var i strid med gjenlevendes disposisjonsrett etter et gjensidig testament eller illojal mot testamentets ånd og formål.

Lovtidend 7. mars 2008

Statsråd 7. mars 2008

I statsråd 7. mars 2008 ble lov nr. 4 om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 mv. (skjerpende og formildende omstendigheter, folkemord, rikets selvstendighet, terrorhandlinger, ro, orden og sikkerhet, og offentlig myndighet) og lov nr. 5 om endringer i straffeprosessloven mv. (styrket stilling for fornærmede og etterlatte) sanksjonert.

februar 2008

Avgjørelse 12. februar 2008

Dom i Høyesterett - Pasientskadeerstatning

Høyesterett avsa 11. februar 2008 dom i sak som gjaldt krav om erstatning etter den midlertidige ordningen med pasientskadeerstatning. En pasient som hadde en meget alvorlig kreftsykdom, fikk på grunn av omfattende cellegift- og strålebehandling svært store skader. Spørsmålene i saken var om behandlingen av pasienten var adekvat, og om skadene skyldtes en kjent risiko som var akseptabel, jf. reglene § 3.

Avgjørelse 6. februar 2008

Kjennelse i Høyesterett - Bruk av beslaglagte dokumenter.

Høyesterett avsa 1. februar 2008 kjennelse i sak som gjaldt spørsmål om påtalemyndigheten hadde adgang til å overlevere beslaglagte dokumenter til ligningsmyndighetene for eventuell endringsligning og ileggelse av tilleggsskatt. Spesielt gjaldt saken korrespondanse mellom advokat og klient der begge var mistenkte for samme forhold.

januar 2008

Lovtidend 18. januar 2008

Statsråd 18. januar 2008

I statsråd 18. januar 2008 ble lov nr. 3 om endringer i straffeprosessloven (utvidelse av DNA-registeret) sanksjonert.

Lovtidend 11. januar 2008

Statsråd 11. januar 2008

I statsråd 11. januar 2008 ble lov nr. 1 om endring i lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning (gjennomføring av Europarådets sivilrettslige konvensjon om korrupsjon) og lov nr. 2 om endringer i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven). sanksjonert.