Artikler fra Lovdata publisert i 2009

Her finner du en oversikt over artikler skrevet av Lovdatas redaksjon, velg årstall nedenfor for å vise artikler for det året. Du kan også søke etter artikler ved å bruke søkefeltet.


desember 2009

Lovtidend 18. desember 2009

Statsråd 18. desember 2009

I statsråd 18. desember 2009 ble lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen og åtte endringslover sanksjonert. Det ble og vedtatt endringer i departementsstrukturen med opprettelse av tre nye departementer og nedleggelse av tre departementer med virkning fra 1. januar 2010.

Avgjørelse 18. desember 2009

Dom i Høyesterett - Dyrevernloven

Høyesterett avsa 15. desember 2009 dom HR-2009-2344-A i sak om foretaksstraff for overtredelse av dyrevernloven § 31 annet punktum. 85 sau og lam ble oppstallet og fôret med høy og kornavrens gjennom en helg før slakting. Ti dyr døde av seg selv eller ble avlivet som følge av feilernæringen, og de øvrige dyrene ble utsatt for betydelige lidelser.

Avgjørelse 17. desember 2009

Dom i Høyesterett - Gyldighet av ligningsvedtak

Høyesterett avsa 11. desember 2009 dom HR-2009-2323-A i sak som gjaldt gyldigheten av ligningsvedtak - spørsmål om skattyter var skattemessig bosatt i Storbritannia etter artikkel 4 nr. 1 i skatteavtalen mellom Norge og Storbritannia.

Avgjørelse 17. desember 2009

Dom i Høyesterett - lagmannsrettens silingsbeslutning

Høyesterett avsa 11. desember 2009 dom HR-2009-2324-A i sak som gjaldt anke over lagmannsrettens beslutning om ankenektelse etter straffeprosessloven § 321 annet ledd i en økonomisk straffesak, og reiste blant annet spørsmål om krav til kontradiksjon og begrunnelse.

Nyhet 16. desember 2009

Regler for salg og kjøp av fyrverkeri

Salg av fyrverkeri til forbruker kan bare skje over disk i tidsrommet 27. til 31. desember. Det er i utgangspunktet forbudt å kjøpe profesjonelt fyrverkeri og raketter. Kommunens brannvesen kan imidlertid gi tillatelse til kjøp av slikt fyrverkeri, men tillatelsen er begrenset til ett enkelt uttak. Les mer om salg, kjøp og bruk av fyrverkeri i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff av 26. juni 2002 nr. 922. Her følger noen hovedpunkter:

Lovtidend 11. desember 2009

Statsråd 11. desember 2009

I statsråd 11. desember 2009 ble det sanksjonert  19 endringslover, hvorav 17 gjelder skatte- og avgiftsopplegget for budsjettåret 2010. Det ble og fastsatt ikrafttredelse fra 1. januar 2010 for lov 19. juni 2009 nr. 70 om endringar i helsepersonelloven m.m. (oppfølging av born som pårørande).

Nyhet 4. desember 2009

Butikkenes åpningstider i julen

Ifølge helligdagsfredloven skal faste utsalgssteder som selger varer til forbrukere, holde stengt på helligdager. Men i følge lovens §5 kan butikkene likevel holde åpent de tre siste søndagene før julaften mellom kl. 14 og kl. 20. På julaften må de stenge kl. 16.

november 2009

Avgjørelse 27. november 2009

Dom i Høyesterett - manglende føring av fangstdagbok

Høyesterett avsa 19. november 2009 dom HR-2009-2180-A i sak om overtredelse av instruks om føring av fangstdagbok. Skipperen på et fiskefartøy hadde unnlatt å sluttføre fangstdagbok før fartøyet ankom havn, og ble siktet for overtredelse av forskrift 26. juli 1993 nr. 772 om oppgaveplikt for fiske- og fangstfartøy § 11 jf. § 2 nr. 1.

Søketips 11. november 2009

Hvordan finner jeg frem til opphevede lover og forskrifter?

På Lovdatas åpne sider får du tilgang til noen lover og forskrifter som formelt ikke lenger gjelder. Du finner blant annet noen lover angående skatter og avgifter som gjelder for foregående år. Det vil da fremgå av lovens overskrift hvilket inntektsår loven gjelder for. I tillegg kan du finne noen lover som formelt er helt eller delvis opphevet, men som i henhold til overgangsbestemmelser fortsatt kan gjelde for eldre forhold. Enkelte opphevede forskrifter er også tilgjengelige fordi det fortsatt kan være interesse for dem.

Avgjørelse 2. november 2009

Dom i Høyesterett - grensen mellom ran og utpressing

Høyesterett avsa 29. oktober 2009 dom HR-2009-2056-A i sak som gjaldt lovanvendelse og straffutmåling etter inndrivelse av narkotikagjeld ved hjelp av grove trusler. Vurderingen av lovanvendelsen gjaldt grensen mellom ran og utpressing, samt spørsmål om medvirkning.

oktober 2009

Avgjørelse 20. oktober 2009

Dom i Høyesterett - skatt på gevinst av aksjesalg

Høyesterett avsa 7. oktober 2009 dom HR-2009-1916-A om gyldigheten av ligningsnemndas vedtak om skatt på gevinst av aksjesalg. Gjennomføring av aksjesalgsavtalen var avhengig av nærmere betingelser, og spørsmålet var om aksjene ble realisert, jf. skatteloven § 10-31, på tidspunktet for inngåelse av avtalen eller først på et senere tidspunkt. Tidfestingen var avgjørende for om fritaket i skatteloven § 2-38 kom til anvendelse.

september 2009

Avgjørelse 25. september 2009

Dom i Høyesterett - Ekspropriasjon

Høyesterett avsa 18. september 2009 dom HR-2009-1825-A som gjelder gyldigheten av kongelig resolusjon om ekspropriasjon av Hakloa Vestre etter jordlova § 14 (nå opphevet).

Avgjørelse 21. september 2009

Dom fra Høyesterett i storkammer - begrunnelse ved lagmannsrettens ankenektelse i sivile saker

Høyesterett avsa 18. september 2009 dom HR-2009-1818-S i sak om ankenektelse etter tvisteloven § 29-13 annet ledd, hvor lagmannsretten ikke hadde gitt annen begrunnelse enn en henvisning til at den enstemmig fant det klart at ingen del av anken kunne føre frem. Spørsmålet var om mangelen på begrunnelse kom i strid med Grunnloven § 88 om at Høyesterett dømmer i siste instans, eller med retten til en rettferdig rettergang etter EMK artikkel 6 nr. 1 og SP artikkel 14 nr. 1. Et sentralt tema var videre om begrunnelseskravet for nektelser etter den parallelle regelen i straffeprosessloven § 321 annet ledd tilsa samme begrunnelseskrav ved lagmannsrettens ankenektelser i sivile saker. Det var dessuten reist spørsmål om Høyesteretts kompetanse ved anke over nektelsesbeslutninger.

august 2009

Avgjørelse 28. august 2009

Dom i Høyesterett - Forsettskrav, dolus eventualis

Høyesterett avsa 26. august 2009 dom HR-2009-1694-A i sak som handlet om hvorvidt lagmannsrettens straffutmålingsgrunner ga uttrykk for en riktig forståelse av forsettskravet når det gjaldt størrelsen av et parti narkotika - spørsmål om dolus eventualis.

Avgjørelse 12. august 2009

Dom i Frostating lagmannsrett  - Arbeidsgivers adgang til å endre fri pensjonsordning

Frostating lagmannsrett avsa 10. august 2009 dom i sak om en arbeidsgiver, Fokus Bank, hadde adgang til å endre pensjonsvilkår i en fri pensjonsordning. Banken besluttet å endre pensjonsordningen fra å være ytelsesbasert med 70 % lønn ved fratreden til å bli en innskuddsbasert ordning. Arbeidstakerne hadde to år tidligere fått velge pensjonsordning, og mente at banken ikke kunne endre ordningen. Lagmannsrettens flertall kom til at banken ikke hadde anledning til å endre pensjonsordningen, de aktuelle arbeidstakerne hadde krav på de ytelser den opphevede ordningen ville ha gitt dem.

Søketips 11. august 2009

Hvordan kunngjøres regelverk i Norge?

Den offisielle kunngjøringen av regelverk i Norge skjer elektronisk på Lovdatas nettsted i publikasjonen Norsk Lovtidend. I tillegg til selve teksten finner du blant annet informasjon om når den nye loven eller forskriften skal begynne å gjelde – ikrafttredelssestidspunktet. I kunngjøringer av lover vil det istedenfor en dato av og til stå ”Kongen bestemmer” eller ”Kongen fastset”. Det vil da senere komme en ny kunngjøring med dato for ikrafttredelse av loven. Det er heller ikke uvanlig at ulike deler av en lovtekst trer i kraft på forskjellige tidspunkter. Da vil du finne flere ikrafttredelsesdatoer, men det vil gå frem av kunngjøringen hvilke deler av loven som trer i kraft på de ulike datoene.

juli 2009

Søketips 8. juli 2009

Hvordan finner jeg en bestemt forskrift?

Alle gjeldende forskrifter ligger tilgjengelige på Lovdatas nettsted, og det er flere inngangsporter til dem. Hvilken inngangsport du bør velge, avhenger hva du vet om forskriften. 

Avgjørelse 6. juli 2009

11 nye dommer fra Høyesterett

Lovdata har mottatt 11 nye dommer fra Høyesterett avsagt i perioden 11. til 30. juni 2009. Nedenfor følger en oversikt over alle sakene med kort sammendrag og stikkord, og med lenker til dommene.

juni 2009

Avgjørelse 23. juni 2009

Dom i Høyesterett - Vederlag ved aksjesalg

Høyesterett avsa 17. juni 2009 dom HR-2009-1239-A som gjaldt gyldigheten av ligningen av aksjonærer ved overdragelse av samtlige aksjer i selskapet. Spørsmålet var om en del av vederlaget skulle regnes som "fordel vunnet ved arbeid", jf. skatteloven § 5-10, når selgerne ved avtale forpliktet seg til etter salget å være ansatt i selskapet, eventuelt andre selskaper i samme konsern, og ikke drive konkurrerende virksomhet.

Lovtidend 12. juni 2009

Statsråd 12. juni 2009

I statsråd 12. juni 2009 ble lov nr. 36 . om endringer i folketrygdloven (utvidelse av fedrekvoten mv.) og lov nr. 37 om endringar i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) mv. sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Avgjørelse 12. juni 2009

Dommer i Høyesterett i plenum – spørsmål om fravær av begrunnelse fra lagretten

Høyesterett avsa 12. juni 2009 to dommer, HR-2009-1192-P og HR-2009-1193-P, i saker som gjaldt anke over lagmannsrettens dom i en straffesak om blant annet forsøk på drap og i annen straffesak om blant annet seksualforbrytelser. Begge sakene reiste spørsmålet om det er i strid med retten til en rettferdig rettergang eller retten til overprøving av en straffedom at skyldspørsmålet er avgjort av lagretten uten begrunnelse.

Lovtidend 5. juni 2009

Statsråd 5. juni 2009

I statsråd 5. juni 2009 ble to endringslover til folketrygdloven (om ny alderspensjon og om tidsbegrenset uførestønad), en endringslov til bilansvarslova og den nye markaloven sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Avgjørelse 4. juni 2009

Dom i Høyesterett - Endring av reguleringsplan i Husebyskogen

Høyesterett avsa 29. mai 2009 dom HR-2009-1093-A om gyldigheten av vedtak truffet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus om godkjenning av endring av kommunens reguleringsplan for deler av et friområde i Husebyskogen. Endringen i reguleringsplanen åpner for bygging av ny amerikansk ambassade på tomten.

mai 2009

Lovtidend 29. mai 2009

Statsråd 29. mai 2009

 I statsråd 29. mai 2009 ble lov nr. 29 om endringer i skatteloven (rederiskatteordningen), lov nr. 30 om Husbanken og lov nr. 31 om endringer i kirkeloven sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lovtidend 18. mai 2009

Statsråd 15. mai 2009

I statsråd 15. mai 2009 ble lov nr. 28 om gjennomføring av Konvensjonen om klaseammunisjon sanksjonert.

Søketips 15. mai 2009

Hvordan lenker jeg til dokumenter på Lovdata?

Lenk gjerne til lover og forskrifter på Lovdatas nettsted. Da vil du alltid ha oppdaterte versjoner av lovene og forskriftene tilgjengelige. Du kan også lenke til rettsavgjørelser og andre dokumenter. Det forutsettes at du følger betingelsene i brukeravtalen.   Her følger noen tips for å unngå lenkeråte.

Lovtidend 8. mai 2009

Statsråd 8. mai 2009

I statsråd 8. mai 2009 ble to endringslover til utlendingsloven, endringer i abortloven, endringer i valgloven og kommuneloven og byggesaksdelen i plan- og bygningsloven sanksjonert. Les statsrådslisten her.

april 2009

Avgjørelse 16. april 2009

Dom avsagt i EMD i sak mot Norge - Krenkelse av EMK artikkel 8 - kompensasjon tilkjent for ikke-økonomisk skade

Den europeiske menneskerettighetsdomstol i Strasbourg avsa 9. april 2009 dom i sak mot Norge. Klageren var en norsk statsborger. Bakgrunnen for denne saken var at to jenter, som var åtte og ti år i mai 2000 ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand. Klageren var tidligere straffedømt, blant annet for drap, og hadde blitt løslatt fra lukket sikring ett år forut for Baneheia-drapene.

Lovtidend 3. april 2009

Statsråd 3. april 2009

I statsråd 3. april 2009 ble lov nr. 17 om endringer i lov om helsetjenesten i kommunene og lov nr. 18 om endringer i tobakksskadeloven sanksjonert. Les statsrådslisten her.

mars 2009

Avgjørelse 30. mars 2009

Dom i Høyesterett - Straffutmåling i forbindelse med falske kredittkort

Høyesterett avsa 26. mars 2009 dom HR-2009-693-A om straffutmåling for tre tiltalte med mindre sentrale roller i en stor sak som bl.a. omfattet innførsel av falske kredittkort, ulovlig avlesning (”skimming”) av ekte kort i Norge, produksjon av falske kort, og et stort antall betalingstransaksjoner som i de fleste tilfellene skjedde etter avtale med innehaverne av betalingsterminalene.

Lovtidend 27. mars 2009

Statsråd 27. mars 2009

I statsråd 27. mars 2009 ble lov nr. 16 om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester mv. (barnesakkyndig kommisjon) sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lovtidend 6. mars 2009

Statsråd 6. mars 2009

I statsråd 6. mars 2009 ble ny hvitvaskingslov, lover om Statens finansfond og Statens obligasjonsfond, om endringar i skatteloven mv. (kjeldeskatt på pensjonar mv.) og om endringer i lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lovtidend 5. mars 2009

Endring i reglene om adgang til å permittere

Arbeids- og inkluderingsdepartementet endret 17. februar 2009 nr. 231 reglene i forskrift 14. desember 2005 nr. 1486 om adgang til å permittere utover begrensningen i lønnspliktloven samt adgang til å utvide dagpengeperioden for samme tidsrom for hvor lenge man kan motta dagpenger under permittering. Antall uker man kan motta dagpenger er økt fra 30 til 52 med virkning fra 1. februar 2009. Les pressemeldingen fra departementet her.

februar 2009

Avgjørelse 19. februar 2009

Dom i Høyesterett - varslingsfrist

Høyesterett avsa 13. februar 2009 dom i sak som gjaldt spørsmålet om en totalentreprenørs krav på dekning av merutgifter som følge av at byggherren har gitt uriktige opplysninger, er tapt på grunn av for sent varsel.

Avgjørelse 9. februar 2009

Dom i Høyesterett - Grov korrupsjon

Høyesterett avsa 4. februar 2009 dom i sak som gjaldt lovanvendelse og straffutmåling ved domfellelse etter straffeloven § 276b jf. § 276a - grov korrupsjon - særlig betydningen av at det ikke var påvist noe motiv om motytelse hos den som ga ytelsen. Saken reiste også spørsmål om lagmannsrettens kompetanse ved ny behandling i en sak der lagrettens kjennelse er satt til side etter straffeprosessloven § 376a.

januar 2009

Lovtidend 30. januar 2009

Statsråd 30. januar 2009

I statsråd 30. januar 2009 ble lov nr. 7 om endringar i straffeprosessloven mv. (tingretten si handsaming av saker om ikkje vedtekne førelegg mv.) sanksjonert. Lovens del I og  III trer i kraft straks.

Avgjørelse 22. januar 2009

Dom i Høyesterett - rente- og valutaswapavtaler

Høyesterett avsa 16. januar 2009 dom i sak som gjaldt overprøving av vedtak av overligningsnemnda ved Sentralskattekontoret for storbedrifter i endringssak vedrørende skatterettslig tidfesting av gevinst og tap på rente- og valutaswapavtaler ved ligningen av DnB NOR Bank ASA for inntektsåret 2002, jf. skatteloven § 14-4 første og annet ledd jf. femte ledd jf. verdipapirhandelloven (1997) § 1-2 annet ledd nr. 6 jf. skatteloven § 14-2 første ledd annet punktum, slik bestemmelsene lød i 2002.

Avgjørelse 21. januar 2009

Dom i Høyesterett - straffutmåling og oppreisning etter påkjørsel

Høyesterett avsa 14. januar 2009 dom i sak om straffutmåling, tap av førerett og oppreisning etter legemsbeskadigelse med motorvogn, jf. straffeloven § 238 og vegtrafikkloven § 31 jf. § 3. Idet tiltalte skulle parkere i en luke som nettopp var blitt ledig, kjørte han på en person som sto ved luken fordi han selv hadde tenkt å parkere der. Den påkjørte fikk brudd i leggben og ankel og brudd på hjerneskallen som følge av fallet.

Avgjørelse 20. januar 2009

Dom i Høyesterett - "Drosjesvindelsaken" i Oslo

Høyesterett avsa 14. januar 2009 dom i sak om straffutmålingen for regnskaps- og likningslovovertredelser i drosjenæringen i Oslo. Den inngår i et stort sakskompleks og er betegnet som en ”pilotsak”.

Lovtidend 16. januar 2009

Statsråd 16. januar 2009

I statsråd 16. januar 2009 ble lov nr. 5 om endringar i folketrygdlova og i enkelte andre lover (tilbakekrevjing etter feilutbetalingar, tiltak mot trygdemisbruk, renter og erstatning i trygdesaker) og lov nr. 6 om endringer i husleieloven sanksjonert.

Lovtidend 9. januar 2009

Statsråd 9. januar 2009

I statsråd 9. januar 2009 ble fire lover sanksjonert, ny markedsføringslov, endringer i utlendingsloven og personopplysningsloven og endringer i forvaltningslovgivningen.

Avgjørelse 7. januar 2009

Dom i EFTA-domstolen - Pasientmobilitet innen visse grenser

EFTA-domstolen avsa 19. desember dom i forente saker E-11/07 og E-1/08. Domstolen gav en rådgivende uttalelse til svar på spørsmål forelagt av Borgarting lagmannsrett og Oslo tingrett. Saken gjaldt tolkningen av reglene om fri bevegelighet for tjenester i EØS. Domstolen tok i denne saken særlig stilling til tolkningen av EØS-avtalen artikkel 36 og 37, og av artikkel 22 i rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet.