Artikler fra Lovdata publisert i 2010

Her finner du en oversikt over artikler skrevet av Lovdatas redaksjon, velg årstall nedenfor for å vise artikler for det året. Du kan også søke etter artikler ved å bruke søkefeltet.


desember 2010

Avgjørelse 28. desember 2010

Dommer i Høyesterett

I denne oversikten omtales ti dommer og to kjennelser avsagt av Høyesterett i perioden 21. – 22. desember 2010.

Lovtidend 27. desember 2010

Lover som trer i kraft 1. januar 2011

1. januar 2011 trer fire nye lover og 39 endringslover helt eller delvis i kraft. Samtidig oppheves tre paragrafer i merverdiavgiftsloven. Mange av lovene gjelder pensjonsreformen. Se liste over lovene under.

Søketips 23. desember 2010

Julegave til jusstudenter

Vi har gleden av å gi studenter ved de juridiske fakultetene gratis tilgang til Lovdata Online med omfattende rettskilder og avanserte funksjoner.  Systemet er et viktig arbeidsverktøy for jurister og et effektivt studieverktøy.

Lovtidend 17. desember 2010

Statsråd 17. desember 2010

I statsråd 17. desember 2010 ble det sanksjonert en opphevelseslov og 14 endringslover. Les statsrådslisten her.

Lovtidend 10. desember 2010

Statsråd 10. desember 2010

I statsråd 10. desember 2010 ble det sanksjonert 13 skatte- og avgiftslover og endringslover til straffeloven (skimmingsutstyr og identitetskrenkelse), bustadsoppføringslova og avhendingslova, panteloven mv. og straffeprosessloven mv. Les statsrådslisten her.

Lovtidend 9. desember 2010

Skatte- og avgiftsvedtak for 2011

Stortinget fastsatte 25. november 2010 vedtak om skatt, arveavgift, folketrygdavgift, CO2 –avgift, produktavgift til folketrygden, merverdiavgift, særavgifter og toll for 2011.

Søketips 3. desember 2010

Lovdata på Ipad

Etter at Apples Ipad kom med norsk tegnsett, ble Ipad lansert i Norge tirsdag. Vi har testet ut Lovdatas nettsider på Ipad, foretatt noen programendringer og noen tilpasninger på nettsidene for å bedre brukeropplevelsen. Ipad fungerer bra til søking i Lovdatas baser, og informasjonen presenteres oversiktlig. Lovdata på Ipad vil derfor være et egnet arbeidsverktøy i ulike sammenhenger.

november 2010

Avgjørelse 30. november 2010

Dom - Pirate Bay

Svea hovrätt avsa dom i ankesaken om Pirate Bay den 26.11.2010. Tre av de fire  tiltalte ble også i hovrätten dømt for medvirkning til tilgjengeliggjøring av ulovlig utlagt materiale. (Den fjerde personens sak tas opp på et senere tidspunkt pga. sykdom.) Fengselsstraffene ble senket, mens erstatningskravet ble øket. Hovedforskjellen er at tingretten anså de tiltalte som kollektivt ansvarlige, mens hovrätten anså at de medvirket i varierende grad, og de ble bare sett ansvarlige for sine egne handlinger.

Hele dommen kan leses her:
http://www.dn.se/polopoly_fs/1.1216655.1290777181!Pirate_Bay_domen.pdf

 

Lovtidend 19. november 2010

Forskrift om fredning av Jan Mayen naturreservat

I statsråd 19. november 2010 ble det fastsatt forskrift om fredning av Jan Mayen naturreservat. Fredningen omfatter hele øya, med unntak av et virksomhetsområde på østsiden av øya (Olonkinbyen, den meteorologiske stasjonen og flyplassen), samt et mindre område i Kvalrossbukta på vestsiden av øya. I tillegg  er tilliggende territorialfarvann med unntak av et marint areal i og 500 meter utenfor Båtvika fredet. Se statsrådslisten her.

Lovtidend 12. november 2010

Statsråd 12. november 2010

I statsråd 12. november 2010 ble lov nr. 58 om internasjonale sikkerhetsretter i mobilt løsøre sanksjonert. Loven trer i kraft fra det tidspunktet konvensjon 16. november 2001 om internasjonale sikkerhetsretter i mobilt løsøre (populært kalt Cape Town-konvensjonen) og protokoll 16. november 2001 til konvensjonen om internasjonale sikkerhetsretter i mobilt løsøre, om særlige forhold for luftfartøysløsøre, trer i kraft for Norge.

Avgjørelse 5. november 2010

Dom i Høyesterett - samfunnsstraff for ung lovbryter

Høyesterett avsa 1. november 2010 dom HR-2010-1849-A om straffutmåling for ran og ransforsøk. Handlingene var brutale og skremmende for de fornærmede og lå i grenselandet til grovt ran. Det sentrale spørsmålet var hvilken betydning det skulle ha at domfelte på gjerningstiden var under 18 år.

Avgjørelse 4. november 2010

Dom i Høyesterett - straffelovens stedlige virkeområde

Høyesterett avsa 27. oktober 2010 dom HR-2010-1824-A i sak om norsk straffelovs stedlige virkeområde. Det ble drøftet ulike spørsmål i tilknytning til domfellelse for forsøk på innførsel av et større narkotikaparti fra Nederland til Sverige, der gjerningsmannen var svensk statsborger bosatt i Sverige.

oktober 2010

Avgjørelse 25. oktober 2010

Dom i Høyesterett - materiale fra kommunikasjonskontroll

Høyesterett avsa 20. oktober 2010 dom HR-2010-1778-A i sak som gjaldt spørsmålet om en domfellelse for medvirkning til oppbevaring av narkotika skulle oppheves under henvisning til at forsvareren for lagmannsretten ikke hadde fått innsikt i alt materiale som var fremskaffet ved kommunikasjonskontroll i saken.

Søketips 14. oktober 2010

Fingeravtrykket fyller 100 år

I dag, 14. oktober 2010, er det 100 år siden den første straffedommen med fingeravtrykk som det avgjørende bevis ble rettskraftig. Lovdata markerer jubileet med å gjøre byretts- og lagmannsrettsdommene tilgjengelig.

Avgjørelse 7. oktober 2010

Dom i Høyesterett - vedtak av Klagenemnda for merverdiavgift

Høyesterett avsa 30. september 2010 dom HR-2010-1634-A om gyldigheten av vedtak om etterberegning av merverdiavgift truffet av Klagenemnda for merverdiavgift. Spørsmålet var om utleier av fast eiendom har rett til fradrag for inngående merverdiavgift for ombyggingskostnader pådratt før frivillig registrering i avgiftsmanntallet.

september 2010

Avgjørelse 23. september 2010

Dom i Høyesterett - erstatning for fallrettigheter

Høyesterett avsa 15. september 2010 dom HR-2010-1523-A i anke over overskjønn. Saken gjaldt erstatning ved ekspropriasjon av fall i elvene Bjørnarå og Fjellskarå til kraftutbygging i øvre del av Otravassdraget i Valle og Bykle kommuner i Setesdal. Det var særlig spørsmål om det beror på en riktig rettsanvendelse når lagmannsretten har gitt erstatning for alternativ utnyttelse av fallene til småkraftverk, selv om de offentlige utbyggingsplanene for vassdraget ville vært til hinder for slik separat utbygging.

Avgjørelse 23. september 2010

Dom i Høyesterett - kurér i grov narkotikasak

Høyesterett avsa 15. september 2010 dom HR-2010-1535-A i sak som gjaldt lovanvendelsen og straffutmålingen ved grov narkotikaforbrytelse der domfelte har følt seg hardt presset til å opptre som kurér ved innførsel av kokain.

Lovtidend 17. september 2010

Statsråd 17. september 2010

I statsråd 17. september ble lov nr. 57 om endringer i naturmangfoldloven, viltloven mv. (nødverge, bruk av åte) sanksjonert. Endringen i naturoppsynsloven § 2 trer i kraft straks, endringene i viltloven § 26 og naturmangfoldloven § 17 trer i kraft 1. oktober 2010.

Avgjørelse 17. september 2010

Kjennelse fra Høyesterett i storkammer - Løslatelse fra soning

Høyesterett i storkammer tok 10. september 2010 i kjennelsen HR-2010-1515-S As krav om umiddelbar løslatelse fra soning til følge. A hadde anket en avgjørelse fra Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, hvor hans begjæring om gjenåpning ble avslått, til tingretten. I tingretten tapte A (TOSLO-2009-152779), men hans anke direkte til Høyesterett ble fremmet til behandling (HR-2010-1096-U). Saken ble deretter behandlet av Høyesterett i storkammer 7. og 8. september men dom i saken har ikke falt ennå. 

Avgjørelse 9. september 2010

Dom i Høyesterett - gevinst ved aksjesalg

Høyesterett avsa 1. september 2010 dom HR-2010-1467-A som gjaldt den skattemessige bedømmelsen av eventuelle fordeler ansatte i et nystiftet verdipapirhandelforetak fikk ved tegning av aksjer i selskapet, alternativt ved senere salg av aksjene. Herunder var det spørsmål om domstolene kunne bygge på et annet innvinningskriterium enn det Riksskattenemnda hadde anvendt.

Lovtidend 3. september 2010

Statsråd 3. september 2010

I statsråd 3. september 2010 ble lov om varer av edelt metall mv., endringslover til lov om merking av forbruksvarer mv., burettslagslova og film- og videogramlova, og lov om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataloven) sanksjonert. Les statsrådslisten her.

august 2010

Søketips 4. august 2010

Utfordrende stillinger som systemutviklere

Vi søker etter to erfarne og dyktige systemutviklere. Vi ønsker å videreutvikle våre webtjenester på ny plattform og vår utviklingsavdeling utvides med to fulltidsstillinger

juli 2010

Nyhet 30. juli 2010

Ledig vikariat som redaksjonskonsulent

Vi søker en effektiv og nøyaktig medarbeider til et vikariat på 12 måneder. Stillingen inngår i gruppen som arbeider med utvikling og vedlikehold av Lovdatas baser over lover, forskrifter, stortingsdokumenter og rettsavgjørelser.

Søketips 5. juli 2010

Hva sier regelverket om bruk av vannscooter?

I følge småbåtloven §40 er det ikke tillatt å benytte vannscooter. Den enkelte kommune kan imidlertid gjøre unntak fra forbudet for avgrensede områder, der bruken ikke medfører fare eller ulempe. I følge den samme paragrafen er det tillatt å benytte vannscooter i forbindelse med blant annet politi-, rednings- og ambulansetjeneste.

Avgjørelse 2. juli 2010

Kjennelse i Høyesterett - bevissikring utenfor rettssak

Høyesterett avsa 18. juni 2010 kjennelse HR-2010-1060-A angående begjæring om bevissikring utenfor rettssak, nærmere bestemt om en internettleverandør skulle pålegges å opplyse om identiteten til en abonnent når det var anført at abonnenten ved ulovlig fildeling eller medvirkning til dette hadde brutt bestemmelser i åndsverksloven, jf. tvisteloven kapittel 28 sammenholdt med § 22-3.

Lovtidend 1. juli 2010

Lover som trer i kraft 1. juli 2010

1. juli 2010 trer byggesaksdelen av plan- og bygningsloven, ny voksenopplæringslov, ny varemerkelov og ny havenergilov i kraft, i tillegg til 17 lover med endringer i diverse lover, se listen under. Noen av lovene blir satt delvis i kraft, se under hver enkelt lov.

juni 2010

Avgjørelse 28. juni 2010

Dom i Høyesterett - fradragsrett for tap på kapitaloverføringer

Høyesterett avsa 21. juni 2010 dom HR-2010-1072-A i sak som gjaldt gyldigheten av ligningen av Telecomputing AS for inntektsåret 2001. Spørsmålet var om selskapet ved inntektsskatteligningen hadde krav på fradrag for tap på kapitaloverføringer til et amerikansk datterselskap utover datterselskapets lånekapasitet.

Lovtidend 25. juni 2010

Statsråd 25. juni 2010

I statsråd 25. juni 2010 ble det sanksjonert 23 lover, to nye lover og 21 endringslover. De nye lovene er lov om AFP for medlemmer av Statens pensjonskasse og ny sivilbeskyttelseslov. Les statsrådslisten her.

Lovtidend 18. juni 2010

Statsråd 18. juni 2010

I statsråd 18. juni 2010 ble det bestemt at Stortingets vedtak 27. mai 2010 om endringer av Grunnloven § 30, § 61, § 100 og § 106 skulle kunngjøres. I tillegg ble fem lover sanksjonert. Se statsrådslisten her.

Lovtidend 11. juni 2010

Statsråd 11. juni 2010

I statsråd 11. juni 2010 ble lov nr. 22 om endringer i folketrygdloven og barnetrygdloven (rett til fedrekvote uavhengig av mors stillingsandel mv.) sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lovtidend 4. juni 2010

Statsråd 4. juni 2010

I statsråd 4. juni 2010 ble ny havenergilov og endringslover til folketrygdloven  (pensjonsreformen), adopsjons- og barnevernloven, sentralbankloven og finansieringsvirksomhetsloven sanksjonert. Les statsrådslisten her.
 

mai 2010

Avgjørelse 28. mai 2010

Dom i Høyesterett - pleie og stell mot pasientens vilje

Høyesterett avsa 25. mai 2010 dom HR-2010-902-A om hvorvidt et kommunalt sykehjem kunne skifte bandasjer på sår, utføre kroppsvask og skifte klær og sengetøy mot en sterkt pleietrengende pasients vilje. I første rekke for å hindre at blant annet lukten fra avføring og infiserte sår kom i konflikt med hensynet til et forsvarlig arbeidsmiljø for pleierne.

Lovtidend 28. mai 2010

Statsråd 28. mai 2010

I statsråd 28. mai 2010 ble lov nr. 16 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven) sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lovtidend 7. mai 2010

Statsråd 7. mai 2010

I statsråd 7. mai 2010 ble endringslov til finansavtaleloven mv. sanksjonert. Se statsrådslisten her.

Nyhet 3. mai 2010

I Lovdata Online finner du mer enn 4600 juridiske artikler i fulltekst.

Artiklene dekker de fleste juridiske emner og har tidligere vært publisert i anerkjente juridiske tidsskrifter samt i festskrifter. De er koblet direkte til lover og paragrafer, slik at du får tilgang til dem med utgangspunkt i en bestemt lovbestemmelse. Med utgangspunkt i for eksempel avhendingslova kan du velge blant 66 relaterte artikler. 

april 2010

Lovtidend 9. april 2010

Nye byggeforskrifter

I Norsk Lovtidend Avd. I ble det 9. april 2010 kunngjort to nye forskrifter til plan- og bygningsloven (2008):

Lovtidend 9. april 2010

Statsråd 9. april 2010

I statsråd 9. april 2010 ble det sanksjonert 4 lover: endringslover til arbeidsmiljøloven, folketrygdloven, likestillingsloven, diskrimineringsombudsloven, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, barneloven mfl., helseregisterloven og helsepersonelloven. Les statsrådslisten her.

mars 2010

Lovtidend 26. mars 2010

Statsråd 26. mars 2010

I statsråd 26. mars 2010 ble det sanksjonert fem lover: ny varemerkelov og ny vergemålslov, lov om lønnsnemndsbehandling mellom sykepleierne og NHO og endringslover til merverdiavgiftsloven og sjøloven. I tillegg ble det fastsatt ikrafttredelse 1. august 2010 av lov 15. mai 2009 nr. 28 om gjennomføring av Konvensjonen om klaseammunisjon. Les statsrådslisten her.

Avgjørelse 16. mars 2010

Dom i Høyesterett - Privatlivets fred – lokalhistorisk bok

Høyesterett avsa 2. mars dom HR-2010-390-A om krenkelse av privatlivets fred ved utgivelse av lokalhistorisk bok, jf. straffeloven §390 og skadeserstatningsloven §3-6. I den aktuelle boken skriver forfatteren om uenighet om dyrehold på gården, om problemer i ekteskapet og om tvister i forbindelse med skilsmissen. Ekskona mente at privatlivet ble krenket og gikk til søksmål. Høyesterett kom frem til at bokens innhold og form ligger innenfor den frihet en forfatter må ha til å beskrive personer som har deltatt i ens liv og levnet. I dommen slås det fast at hensynet til ytringsfriheten er viktig ved utformingen av lokalhistoriske fremstillinger.

februar 2010

Lovtidend 12. februar 2010

Statsråd 12. februar 2010

I statsråd 12. februar 2010 ble lov nr. 4 om pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem sanksjonert. Les statsrådslisten her.

januar 2010

Lovtidend 15. januar 2010

Statsråd 15. januar 2010

I statsråd 15. januar 2010 ble lov nr. 1 om endringer i lov om Statens Pensjonskasse og i enkelte andre lover, lov nr. 2 om endringar i domstolloven mv. (sidegjeremål for dommarar m.m.) og lov nr. 3 om endringer i utlendingslovgivningen (beslag, meldeplikt og bestemt oppholdssted) sanksjonert. Les statsrådslisten her.