Artikler fra Lovdata publisert i 2011

Her finner du en oversikt over artikler skrevet av Lovdatas redaksjon, velg årstall nedenfor for å vise artikler for det året. Du kan også søke etter artikler ved å bruke søkefeltet.


desember 2011

Lovtidend 30. desember 2011

Lover i kraft 1. januar 2012

Fra kommende årsskifte trer følgende nye lover i kraft: Folkehelselov, helse- og omsorgstjenestelov, elsertifikatlov, verdipapirfondlov, stortings- og regjeringspensjonslov, stortingsgodtgjørelseslov og næringsberedskapslov. I tillegg trer 16 endrings- og opphevelseslover helt eller delvis i kraft.

Lovtidend 16. desember 2011

Statsråd 16. desember 2011

I statsråd 16. desember 2011 ble to endringslover til folketrygdloven, stortings- og regjeringspensjonsloven, stortingsgodtgjørelsesloven og endringslover til aksjeloven og sjøloven og ny næringsberedskapslov sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lovtidend 9. desember 2011

Statsråd 9. desember 2011

I statsråd 9. desember 2011 ble 11 lover sanksjonert, ni skatte- og avgiftslover, lov om oppheving av hermetikkavgiftsloven og en midlertidig endringslov til pengespilloven. Les statsrådslisten her.

Lovtidend 6. desember 2011

Skatte- og avgiftsvedtak for 2012

Stortinget fastsatte 24. november 2011 vedtak om skatt, arveavgift, folketrygdavgift, CO2-avgift, produktavgift til folketrygden, merverdiavgift, særavgifter og toll for 2012. Det ble også vedtatt en endring i skattevedtaket for 2011.

Lovtidend 2. desember 2011

Statsråd 2. desember 2011

I statsråd 2. desember 2011 ble lov nr. 46 om endringer i lov 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Søketips 2. desember 2011

Butikkenes åpningstider i julen

I henhold til lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred kan faste utsalgssteder holde åpent de tre siste søndagene før julaften mellom kl. 14 og kl. 20. På julaften skal faste utsalgssteder stenge kl. 16, og de skal også være stengt 1. og 2. juledag. I lovens §5 er det en liste over utsalgssteder som likevel kan holde åpent på helligdager, som for eksempel dagligvarebutikker under 100 kvm og serveringssteder.

november 2011

Lovtidend 25. november 2011

Statsråd 25. november 2011

I statsråd 25. november 2011 ble det sanksjonert ny verdipapirfondlov, endringer i folketrygdloven, i lov om Statens pensjonskasse og i enkelte andre pensjonslover og endringer i vegtrafikkloven. Les statsrådslisten her.

Lovtidend 18. november 2011

Statsråd 18. november 2011

I statsråd 18. november 2011 ble lov nr. 42 om endringer i betalingssystemloven og finansieringsvirksomhetsloven mv. (gjennomføring av EØS-regler som svarer til direktiv 2009/44/EF og direktiv 2009/110/EF) sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lovtidend 11. november 2011

Statsråd 11. november 2011

I statsråd 11. november 2011 ble det gjort vedtak om endring av Justis- og politidepartementets navn til Justis- og beredskapsdepartementet med virkning fra 1. januar 2012.

oktober 2011

Søketips 7. oktober 2011

Delta i brukerundersøkelse om EMD-sammendragene

Hva synes du om Lovdatas database EMDN - Menneskerettsdomstolen? Svarer sammendragene av EMD-dommene til dine behov, og finner du det du søker etter i databasen?

Avgjørelse 3. oktober 2011

Dom i Borgarting lagmannsrett - strukturerte spareprodukter. Småsparer tapte mot DnB NOR

Borgarting lagmannsrett avsa 30. september 2011 dom i sak mellom Dnb Nor Bank ASA og Ivar Petter Røeggen, LB-2010-176553. Saken gjaldt gyldigheten av avtaler om investering i aksjeindeksobligasjoner. I motsetning til tingretten kom lagmannsretten til at avtale mellom bank og forbruker om kjøp av lånefinansierte strukturerte spareprodukter ikke stred mot rimelighetsklausulen i avtalelovens § 36.

september 2011

Søketips 19. september 2011

Utvidelse av tilbudet om gratis tilgang for juridiske studenter

Vi har nå gleden av å gi studenter i juridiske fag ved universiteter samt ved flere høgskoler gratis tilgang til Lovdata Online. Systemet inneholder en omfattende samling av rettskilder og er et viktig arbeidsverktøy for jurister og et effektivt studieverktøy.

Lovtidend 16. september 2011

Statsråd 16. september 2011

I statsråd 16. september 2011 ble lov om endringer i friluftsloven og straffeloven sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Søketips 16. september 2011

Regler om dyrevelferd

Lov om dyrevelferd har som formål å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. Dyreholder skal sørge for at dyr blir ivaretatt av tilstrekkelig faglig kompetent personell, og foresatt skal ikke la barn under 16 år ha et selvstendig ansvar for dyr. Det er fastsatt en mengde forskrifter med hjemmel i dyrevelferdsloven. Du får tilgang til disse forskriftene ved å klikke på knappen Sentrale forskrifter øverst i loven.

Søketips 13. september 2011

Valgregler

 I valgloven og valgforskriften finner du regler som gjelder ved valg av representanter til Stortinget, valg av representanter til fylkesting og valg av representanter til kommunestyrer.

Avgjørelse 7. september 2011

Høyesterett drøfter konstituerte dommeres habilitet

Høyesterett har 1. september 2011 avsagt dom HR-2011-1646-A hvor konstituerte dommeres habilitet drøftes. Saken gjaldt om  lagmannsretten hadde vært lovlig sammensatt i et tilfelle der en konstituert dommer hadde deltatt i ankebehandlingen av en dom avsagt av den tingretten hvor vedkommende dommer var fast ansatt.

august 2011

Nyhet 22. august 2011

Terrorsaken

Lovdata har opprettet en oversikt over rettsavgjørelser i forbindelse med terroranslagene 22. juli 2011 mot Regjeringskvartalet i Oslo og AUFs sommerleir på Utøya. Oversikten finner du her.

Søketips 19. august 2011

Semesterstart for jusstudenter

Lovdata er et viktig arbeidsverktøy for jusstudentene. Under Fadderuken ved Det juridiske fakultet i Bergen deltok over 200 studenter på Lovdata-kurs. For første gang tilbyr nå Lovdata kurs for jusstudenter ved Det juridiske fakultet i Oslo. Kursene holdes i Lovdatas kurslokale i Vika, og det blir enkel servering.

Søketips 15. august 2011

Hvordan er reglene for prikkbelastning?

I forskrift om prikkbelastning finner du bestemmelser om grunnlaget for prikkbelastning og om tap av førerett. I forskriftens §2 er forhold som fører til prikkbelastning listet opp. Det gjelder blant annet overtredelse av fartsregler, ulovlig forbikjøring, overtredelse av vikepliktsreglene og kjøring med for liten avstand til forankjørende. I følge forskriftens §4 fører registrering av åtte prikker eller mer i løpet av tre år til tap av føreretten i seks måneder.

juli 2011

Søketips 19. juli 2011

Lovdatas virksomhet

I Årsmelding 2010 kan du lese om Stiftelsen Lovdatas mangfoldige virksomhet og de mange oppgavene som stiftelsen påtar seg. På Lovdatas nettsted utfører Lovdata den elektroniske kunngjøringen av lover og forskrifter etter oppdrag fra Justisdepartementet. Antall oppslag på Lovdatas åpne sider er ca 32 millioner på årsbasis. Her får alle gratis tilgang til oppdaterte lover og forskrifter samt til nye avgjørelser fra Høyesterett og lagmannsrettene. Lovdatas formål er å opprette, vedlikeholde og drive systemer for rettslig informasjon. Driften skal være selvfinansierende. Systemet Lovdata Online er beregnet på profesjonelle brukere og er et effektivt arbeidsverktøy for jurister og andre som har behov for rettskilder og juridisk litteratur i sitt daglige virke. Lovdata utgir tidsskriftene EuroRett og Lov&Data og drifter UDs Traktatregister.

Avgjørelse 1. juli 2011

Dom i Høyesterett - aldersdiskriminering

Høyesterett avsa 29. juni 2011 dom HR-2011-1291-A om en bedriftsintern aldersgrense på 67 år hos Gjensidige Forsikring ASA var i strid med forbudet mot aldersdiskriminering i arbeidsmiljøloven § 13-1, jf. § 13-3 annet ledd og § 15-13a første ledd.

juni 2011

Avgjørelse 30. juni 2011

Dom i Høyesterett - Hensynet til barna ved vedtak om utvisning

Høyesterett avsa 28. juni 2011 dom HR-2011-1280-A i sak om gyldigheten av Utlendingsnemndas vedtak om utvisning som følge av brudd på utlendingsloven. Det sentrale spørsmålet i saken var om hensynet til den utvistes barn ble tillagt tilstrekkelig vekt ved forholdsmessighetsvurderingen etter utlendingsloven (1988) § 29 andre ledd.

Avgjørelse 24. juni 2011

Dom i Høyesterett - Konkurransetilsynets vedtak mot Tine SA

Høyesterett avsa 22. juni 2011 dom HR-2011-1251-A om prøving av Konkurransetilsynets vedtak om å ilegge TINE SA overtredelsesgebyr etter konkurranseloven § 29 for å ha overtrådt forbudet i konkurranseloven § 11 mot utilbørlig utnyttelse av et foretaks dominerende stilling.

mai 2011

Avgjørelse 30. mai 2011

Dom i Høyesterett - vindmøllepark på Jæren

Høyesterett avsa 27. mai 2011 dom HR-2011-1071-A som gjaldt spørsmål om plassering av vindmøller krenket naboens eiendomsrett ved at muligheten til å utnytte vindkraft over naboeiendommen ble redusert, subsidiært om plasseringen var i strid med naborettslige regler.

Lovtidend 20. mai 2011

Statsråd 20. mai 2011

I statsråd 20. mai 2011 ble det fastsatt forskrift om endringer i forskrifter vedrørende vegtrafikklovgivningen. Endringene trer i kraft 1. juli 2011. Les statsrådslisten her.

Lovtidend 13. mai 2011

Statsråd 13. mai 2011

I statsråd 13. mai 2011 ble lov nr. 14 om endringer i valgloven og kommuneloven (ombudsplikten, forsegling av valgurner mv.) sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Avgjørelse 11. mai 2011

EFTA-domstolen - ulovlig statsstøtte uforenlig med EØS-avtalen

I dom avsagt 10. mai 2011 opprettholdt EFTA-domstolen et vedtak fattet av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) hvor det ble lagt til grunn at beskatning av konserninterne (captive) forsikringsselskaper i Liechtenstein utgjorde ulovlig statsstøtte uforenlig med EØS-avtalen.

Lovtidend 9. mai 2011

Statsråd 6. mai 2011

I statsråd 6. mai 2011 ble lov nr. 13 om endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. og lov 19. juni 1931 nr. 18 om Aktieselskapet Vinmonopolet sanksjonert. Les statsrådslisten her.

april 2011

Lovtidend 15. april 2011

Statsråd 15. april 2011

I statsråd 15. april 2011 ble det sanksjonert fire lover, endringer i barnevernloven (krav til politiattest), revisorloven mv. (unntak fra revisjonsplikt for små aksjeselskaper), ekomloven og straffeprosessloven mv. (gjennomføring av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett) og klimakvoteloven. Les statsrådslisten her.
 

Søketips 4. april 2011

Datalagringsdirektivet behandles i Stortinget

Direktiv 2006/24/EF finner du i norsk oversettelse i Lovdatas Online-system. Datalagringsdirektivet er kun ett av de ca. 7000 rettsaktene du finner hos Lovdata i basen NLX3. Her kan du enkelt finne direktivene og tilknyttede rettskilder slik som juridisk litteratur som omtaler direktivet, dommer fra norske domstoler, EU-domstolen og EFTA-domstolen i tilknytning til direktivet og mye mer.

Lovtidend 1. april 2011

Lov og forskrift om vaktvirksomhet

I statsråd 1. april 2011 ble lov 19. juni 2009 nr. 85 om endringer i lov om vaktvirksomhet satt delvis i kraft. Les den oppdaterte vaktvirksomhetsloven her. Justis- og politidepartementet fastsatte 28. mars 2011 forskrift om vaktvirksomhet, les forskriften her. Både loven og forskriften trer i kraft 1. april 2011.

mars 2011

Lovtidend 25. mars 2011

Statsråd 25. mars 2011

I statsråd 25. mars 2011 ble lov nr. 7 om endringer i lov om Innovasjon Norge og lov nr. 8 om endringar i mineralloven (inndriving av tvangsmulkt og lovbrotsgebyr) sanksjonert.

Avgjørelse 25. mars 2011

Dom i Høyesterett - bindende avtale

Høyesterett avsa 17. mars 2011 dom HR-2011-581-A som gjaldt spørsmål om det var inngått bindende avtale om leie av forretningslokaler. Det var spørsmål om daglig leder kunne inngå avtale på vegne av selskapet, og om det var kommet i stand avtale til tross for at det ikke var undertegnet noen skriftlig kontrakt.

Nyhet 24. mars 2011

NOU angående mellomlagerløsning av radioaktivt avfall mv.

NOU-2011-2 Mellomlagerløsning for brukt reaktorbrensel og langlivet mellomaktivt avfall er nå lagt inn i Lovdatas abonnementssystem. Utvalgets flertall anbefaler at organisatoriske og økonomiske rammebetingelser rundt en mellomlagring av brukt brensel og annet radioaktivt avfall avklares så raskt som mulig. Det anbefales videre at det settes i gang en forstudie med tanke på videre prosess, slik at brukt brensel med dårlig lagringskapasitet overføres på en form egnet for langtids lagring og deponering. 

Søketips 20. mars 2011

Har høyesterettsdommere politiske preferanser?

Lovdata har vært et sentralt verktøy for et forskningsprosjekt i skjæringsfeltet mellom jus og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Bergen og Purdue University, USA. Prosjektet som undersøker norske høyesterettsdommeres preferanser, har langt på vei vært avhengig av Lovdatas baser for rettsavgjørelser og Lovdatas kompetanse i innsamlingen av data.

Avgjørelse 17. mars 2011

Dom i Høyesterett - prøveløslatelse

Høyesterett avsa 10. mars 2011 dom HR-2011-516-A om gyldigheten av vedtak om avslag på prøveløslatelse. Spørsmålet var om det er i strid med Grunnloven § 97 og Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 7 å anvende nye og strengere regler om prøveløslatelse enn det som gjaldt på handlings- og/eller domstidspunktet.

Søketips 9. mars 2011

Norsk rett tilpasses EUs regelverk

I en rapport, som ble lagt frem tirsdag 8. mars, slås det fast at én av ti sivile saker i Høyesterett nå er relatert til EØS-avtalen. Rapporten, som er en del av Europautredningens arbeid, er tilgjengelig i Lovdatas abonnementssystem. Her er det klikkbare lenker til  rettsavgjørelser, EØS/EU-regelverk og norske rettsregler som omtales i rapporten.

Nyhet 7. mars 2011

Sidetall i NOUer og Ot.prp.-er i Lovdatas abonnementssystem

I Lovdatas abonnementssystem Lovdata Online finner du nye og eldre forarbeidsdokumenter med sidenummerering. Sidetallene er identiske med sidereferansene på de originale trykte versjonene. Det er derfor enkelt å finne frem til en bestemt side med utgangspunkt i en sidereferanse.
Vi er kjent med at PDF-versjoner av NOU’er og Ot.prp.-er på Regjeringens nettsted – regjeringen.no (gjelder årene 2002 og 2003) har andre sidetall enn de trykte versjonene. Disse PDF-versjonene er ikke identiske med originalversjonene og er dessuten en-spaltet i motsetning til de trykte versjonene som er to-spaltet. Lovdata forholder seg imidlertid alltid til de originale trykte versjonene. Bestill et abonnementLovdata Online og få tilgang til nye og gamle forarbeidsdokumenter, regelverk, avgjørelser, juridiske artikler og internasjonale rettskilder. 

Nyhet 1. mars 2011

1100 nye EØS-relevante rettsakter

Lovdata har gleden av å tilby våre onlinekunder tilgang til alle rettsakter som er tatt inn i EØS-avtalen til og med februar 2011. I basen med direktiver og forordninger på norsk (NLX3) får man enkelt oversikt over alle rettsakter fra EU som gjelder for Norge. Fra disse dokumentene er det lenket videre til engelsk tekst, EØS-komiteens beslutning, EØS-avtalen med tilpasningstekster, avgjørelser fra EU-domstolen , samt norsk lov og forskrift som gjennomfører rettsakten.

februar 2011

Lovtidend 25. februar 2011

Statsråd 25. februar 2011

I statsråd 25. februar 2011 ble lov nr. 6 om endringer i vegtrafikkloven (gjennomføring av direktiv 2006/126/EF om førerkort) sanksjonert. Se statsrådslisten her.

Søketips 18. februar 2011

Lovinstitusjoner jubilerer

I forbindelse med at Universitetet er 200 år og Lovdata 30 år ble det torsdag 17. februar arrangert et seminar med temaet Lovgivning og rettsinformasjon. Seminaret ble holdt i Stortingets Lagtingssal, og det var foredragsholdere fra begge jubilantene.

Avgjørelse 17. februar 2011

Dom i Høyesterett - grensen mellom legemsbeskadigelse og legemsfornærmelse

Høyesterett avsa 9. februar 2011 dom HR-2011-296-A som gjaldt anke over lagmannsrettens dom der tiltalte ble dømt for voldtekt, legemsbeskadigelse og brudd på våpenloven. Anken til Høyesterett gjaldt grensen mellom legemsbeskadigelse og legemsfornærmelse, lagmannsrettens saksbehandling ved pådømmelsen av legemsbeskadigelsen samt straffutmålingen.

Avgjørelse 2. februar 2011

Dom i Høyesterett - oppsigelse i prøvetiden

Høyesterett avsa 24. januar 2011 dom HR-2011-165-A om hvorvidt oppsigelse av en kommuneansatt miljøarbeider var gyldig. Miljøarbeideren ble i løpet av prøvetiden varetektsfengslet i fire uker, men ble senere frikjent i straffesaken mot ham.

januar 2011

Avgjørelse 31. januar 2011

Dom i Høyesterett - eiendomsskattetakst

Høyesterett avsa 24. januar 2011 dom HR-2011-157-A om hvorvidt eiendom og bygninger ved eiendomsskattetakst skal verdsettes etter substansverdi eller etter omsetningsverdi der konkret salgssum foreligger.

Lovtidend 21. januar 2011

Statsråd 21. januar 2011

I statsråd 21. januar 2011 ble lov nr. 3 om endringer i lov 7. mai 2004 nr. 21 om Riksrevisjonen og lov nr. 4 om endringar i einingsregisterlova og føretaksregisterlova sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lovtidend 14. januar 2011

Statsråd 14. januar 2011

I statsråd 14. januar 2011 ble det sanksjonert to lover – endringer i kommuneloven og endringer i dekningsloven.

Avgjørelse 13. januar 2011

Dom i Høyesterett - lagmannsrettens sammensetning

Høyesterett avsa 10. januar 2011 dom HR-2011-50-A som gjaldtspørsmål om en lagmannsrettsdom i en sak hvor retten skulle ha vært satt med tre fagdommere, måtte oppheves fordi det ved pådømmelsen bare hadde deltatt to fagdommere.

Nyhet 13. januar 2011

Utfordrende stilling som systemutvikler

Vi videreutvikler våre webtjenester på ny plattform, og søker en kreativ og dyktig systemutvikler med evne til å se muligheter og skape ny funksjonalitet i samarbeid med kunder.

Du vil få stor innflytelse på utforming av løsningene, og være et bindeledd mellom produkteier, markedsavdeling og utviklingsavdelingen forøvrig.

Kvalifikasjoner

Du har minimum 3 års høyere utdanning, samt erfaring med liknende utviklingsprosjekt. Du kjenner til hva som anses som beste praksis innenfor utvikling av systemer for bruk på Internett. Du bør ha et godt faglig nettverk.

Du har interesse for og kjennskap til flere av følgende ansvarsområder:

• Funksjonell design
• Implementering av applikasjoner i nettlesere
• Testdrevet utvikling
• Java

Personlige egenskaper

• Du er genuint interessert i faget og lærer fort.
• Du er ansvarsfull og effektiv.
• Du er strukturert, ryddig og nøyaktig.
• Du er kreativ, uredd og selvstendig.
• Du er utadvendt og god til å kommunisere
• Du er god til samarbeide og til å finne løsninger sammen med andre.
• Du behersker norsk godt, skriftlig og muntlig.

Vi kan tilby spennende arbeidsoppgaver og mulighet til å ha en sentral rolle i gjennomføringen av samfunnsviktige prosjekter. Vi kan tilby et trivelig arbeidsmiljø, hyggelige kontorlokaler, lønn etter avtale, fleksibel arbeidstid og fri pensjonsordning. Stillingen innehar mye frihet under ansvar.

Dersom dette virker interessant, så send søknad med CV og vitnemål til ld@lovdata.no.

Søketips 6. januar 2011

Lovdata på nettbrett

Nå kan du benytte Lovdata på android-baserte nettbrett. Vi har tidligere gjort vellykkede tilpasninger i Lovdata for Apples iPad.