Artikler fra Lovdata publisert i 2012

Her finner du en oversikt over artikler skrevet av Lovdatas redaksjon, velg årstall nedenfor for å vise artikler for det året. Du kan også søke etter artikler ved å bruke søkefeltet.


desember 2012

Lovtidend 28. desember 2012

Lover i kraft 1. januar 2013

Fra kommende årsskifte  trer ny bustøttelov i kraft. I tillegg trer 33 endringslover og deler av lover helt eller delvis i kraft.

Avgjørelse 20. desember 2012

Høyesterett - heving og erstatning etter kjøp av finansielle produkter

Høyesterett avsa 20. desember 2012 dom HR-2012-2382-A som gjaldt krav om heving og erstatning etter kjøp av finansielle produkter. Det var spørsmål om banken i tilstrekkelig grad hadde informert om muligheten for at notene kunne bli terminert på grunn av verdifall i markedet, og om banken var ansvarlig for de tap kundene led ved å investere i noten.

Lovtidend 17. desember 2012

Skatte- og avgiftsvedtak for 2013

Stortinget fastsatte 27. november 2012 vedtak om skatt, arveavgift, folketrygdavgift, CO2-avgift, produktavgift til folketrygden, merverdiavgift, særavgifter og toll for 2013. 

Lovtidend 14. desember 2012

Statsråd 14. desember 2012

I årets siste statsråd 14. desember ble det sanksjonert ny EØS-arbeidstakerlov og midlertidig lov om forlengelse av feste til bolighus og fritidshus. I tillegg ble 13 endringslover sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Søketips 11. desember 2012

Butikkenes åpningstider i julen

I henhold til lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred kan faste utsalgssteder holde åpent de tre siste søndagene før julaften mellom kl. 14 og kl. 20. På julaften skal faste utsalgssteder stenge kl. 16, og de skal også være stengt 1. og 2. juledag. I lovens §5 er det en liste over utsalgssteder som likevel kan holde åpent på helligdager, som for eksempel dagligvarebutikker under 100 kvm og serveringssteder.

Lovtidend 7. desember 2012

Statsråd 7. desember 2012

I statsråd 7. desember 2012 ble endringer i statsborgerloven, folkeregisterloven, eigedomsskattelova, ligningsloven, folketrygdloven, skatteloven og merverdiavgiftsloven sanksjonert. Les statsrådslisten her.

november 2012

Lovtidend 30. november 2012

Statsråd 30. november 2012

I statsråd 30. november 2012 ble lov nr. 70 om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Søketips 28. november 2012

Avgjørelser fra Menneskerettsdomstolen som rettskilde

Den europeiske menneskerettsdomstolen – EMD – har fastslått at en avgjørelse fra Høyesterett – den såkalte tomtefestedommen -  strider mot menneskerettighetene. Dommen fra Menneskerettsdomstolen: EMD-2008-13221 avsagt 12. juni 2012, kan få konsekvenser for norsk rett der det er strid om hvor langt eiendomsretten går.

Lovtidend 16. november 2012

Statsråd 16. november 2012

I statsråd 16. november 2012 ble lov nr. 69 om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom LO/Fagforbundet og NHO/NHO Service (private sykehjem) ved tariffoppgjøret 2012 sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Søketips 14. november 2012

Force majeure

Force majeure  eller vis major  er et begrep som daterer seg tilbake til romerretten. Det beskriver særlige omstendigheter som ikke er under menneskelig kontroll og som det derfor på forhånd er klart at mennesker ikke kan avverge. Som eksempler på slike ekstraordinære hendelser utenfor en parts kontroll kan nevnes krig, opprør, blokade naturkatastrofer, streik og lock-out, importrestriksjoner, hyperinflasjon, ran og innbrudd. På engelsk brukes ofte ”act of god” som fellesbetegnelse på slike hendelser. Hendelsen må ligge utenfor den forpliktedes kontroll.  Det er videre krav om at den som rammes av force majeure-hendelsen,  ikke kunne forutse hendelsen da han eller hun inngikk kontrakten og heller ikke med rimelighet kunne ha unngått eller overvunnet hindringen og dens konsekvenser.

Avgjørelse 12. november 2012

Høyesterett - Om Arbeidsrettens kompetanse

Høyesterett avsa 8. november 2012 dom HR-2012-2127-A om hvorvidt Arbeidsretten i et søksmål om rettmessigheten av avskjed av en tillitsvalgt i tillegg til å avsi dom for tariffstrid også kunne gi dom for ugyldighet.

Lovtidend 9. november 2012

Statsråd 9. november 2012

I statsråd 9. november 2012 ble forskrift om virksomhetsovergripende pasientjournal i formalisert arbeidsfellesskap fastsatt. Les statsrådslisten her.

Søketips 6. november 2012

Vådeskudd

I gammel norsk rett betegnet våde en hendelig skade, det vil si en skade som ikke var forsettlig voldt - viljaverk, men som måtte ses som en følge av at handlingen i sin alminnelighet var farlig – vådaverk.

oktober 2012

Søketips 31. oktober 2012

Verneting

Verneting er betegnelsen på den rettskrets hvor en sivil rettssak kan eller skal reises. Normalt er dette saksøktes hjemting, dvs. der saksøkte har sin bolig hvis det er snakk om en fysisk person.  Dette kalles også alminnelig verneting.

Lovtidend 19. oktober 2012

Statsråd 19. oktober 2012

I statsråd 19. oktober 2012 ble lov nr. 67 om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom LO/Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO/NHO Service (vekterkonflikten) ved tariffoppgjøret 2012 og lov nr. 68 om endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lovtidend 16. oktober 2012

Ikrafttredelse av arrestordreloven

Lov 20. januar 2012 nr. 4 om pågriping og overlevering til og frå Noreg for straffbare forhold på grunnlag av ein arrestordre (arrestordreloven) trer, med unntak av en endringsbestemmelse,  i kraft 16. oktober 2012. Loven gjelder foreløpig pågripelse og overlevering av lovbrytere mellom Norge og de nordiske landene. Det er også fastsatt forskrift 21. september 2012 nr. 896 til arrestordreloven (arrestordreforskrifta). Justis- og beredskapsdepartementet har også utarbeidet et rundskriv til loven, les rundskrivet her.

Søketips 9. oktober 2012

Båndtvang og løse hunder

Lov om hundehold av 4. juli 2003 nr. 74 (hundeloven) stiller i § 3 et generelt krav til aktsomhet for hundeiere: En hundeholder skal vise aktsomhet for å unngå at hunder volder skade på folk, dyr, eiendom eller ting. Hundeeieren skal dessuten sørge for at hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for folk, miljø eller andre interesser. Hundeeieren skal blant annet  sørge for å avverge at hunden eller hundeholdet skaper utrygghet for andre.

september 2012

Søketips 30. september 2012

Blasfemi

Blasfemi eller gudsbespottelse er straffbart etter straffeloven § 142. I gamle dager ble blasfemi oppfattet som krenkelse av selve guddommen og ble straffet deretter. Historisk sett har det vært meget strenge straffer for blasfemi innen de forskjellige religioner, i alminnelighet dødsstraff etter forutgående lemlestelse.

Søketips 24. september 2012

Ny kommentarutgave med lenking til/fra Lovdata

Nå får du også tilgang til den blå kommentarutgaven til helseregisterloven direkte fra Lovdata.  Hele 13 blå kommentarutgaver er således  lenket til systemet.  Kommentarutgaven til helseregisterloven er skrevet av Christine Lie Ulrichsen og Sverre Engelschiøn.  Begge forfatterne har jobbet i mange år i Datatilsynet og har vært fagansvarlige for spørsmål knyttet til personvern og behandling av helseopplysninger.  Det forutsettes abonnement både på kommentarutgaver.no og på Lovdata Online for at lenkene skal fungere.  Universitetsforlagets blå kommentarutgaver er en innarbeidet bokserie som benyttes som oppslags- og referanseverktøy av advokater, dommere og andre jurister.  Serien består av rundt 40 kommentarutgaver, og det kommer flere nettbaserte utgaver i løpet av høsten.

Lovtidend 21. september 2012

Statsråd 21. september 2012

I statsråd 21. september 2012 ble lov nr. 66 om endringar i deltakerloven, havressurslova og finnmarksloven sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lovtidend 18. september 2012

Forslag om modernisering av språket i Grunnloven

Grunnlovsspråkutvalget avleverte mandag 17. september 2012 sin rapport om utarbeidelse av språklig oppdaterte tekstversjoner av Grunnloven på bokmål og nynorsk.

Avgjørelse 17. september 2012

Høyesterett - Eiendomsskatt for flytebrygger

Høyesterett avsa 10. september 2012 dom HR-2012-1746-A om gyldigheten av vedtak om eiendomsskatt. Den reiste særlig spørsmål om flytebrygger skulle medtas i verdsettelsesgrunnlaget ved beregning av eiendomsskatt, og hvilken metode som skulle benyttes ved verdsettelsen.

Lovtidend 7. september 2012

Statsråd 7. september 2012

I statsråd 7. september 2012 ble lov om endringer i studentsamskipnadsloven sanksjonert.

Søketips 5. september 2012

Trygg skolevei

Norske skoleveier er forskjellige, både når det gjelder standard, bredde, oversiktlighet og antallet trafikanter. Mange steder oppleves skoleveien som lang og farlig, spesielt for de minste barna. Skoleveien er et offentlig ansvar. Men trygg skolevei er et ansvar for alle, både kjørende og gående.

august 2012

Søketips 30. august 2012

6000 juridiske artikler i Lovdatas abonnementssystem

De juridiske artiklene dekker de fleste juridiske emner og har tidligere vært publisert i anerkjente juridiske tidsskrifter og i festskrifter.  Artiklene er koblet direkte til lover og paragrafer, slik at du får tilgang til dem med utgangspunkt i en bestemt lovbestemmelse.  Med utgangspunkt i avhendingslova §3-9 kan du velge blant 28 relaterte artikler.

Lovtidend 24. august 2012

Statsråd 24. august 2012

I statsråd 24. august 2012 vart lov nr. 64 om bustøtte (bustøttelova) sanksjonert. Lova skal gjelde frå 1. januar 2013. Les statsrådslista her.

Lovtidend 10. august 2012

Statsråd 10. august 2012

I statsråd 10. august 2012 ble endringer i plan- og bygningsloven, naturmangfoldloven og luftfartsloven sanksjonert. I tillegg ble det vedtatt en provisorisk anordning om lønnsnemndbehandling av arbeidstvistene mellom Industri Energi, SAFE og Lederne på den ene siden og Oljeindustriens Landsforening på den andre siden i forbindelse med tariffoppgjøret 2012 (sokkelavtalene). Les statsrådslisten her.

juli 2012

Søketips 30. juli 2012

Vinkelskrivere, paragrafryttere og prokuratorer

En vinkelskriver er beskrevet som en person som uten å ha juridisk embetseksamen søker erverv ved å opptre for andre i rettergang eller er ansatt som fullmektig hos noen som gjør det.

Nyhet 23. juli 2012

Ledig stilling som redaksjonskonsulent

Vi søker en effektiv og nøyaktig redaksjonskonsulent. Stillingen inngår i gruppen som arbeider med utvikling og vedlikehold av Lovdatas baser over lover, forskrifter, stortingsdokumenter og rettsavgjørelser.

juni 2012

Avgjørelse 29. juni 2012

Høyesterett - Tripp Trapp-stol

Høyesterett avsa 27. juni 2012 dom HR-2012-1325-A som gjaldt en rekke immaterialrettslige spørsmål med utgangspunkt i at Trumf AS hadde markedsført og solgt en barnestol, Oliver-stolen, som hadde fellestrekk med Tripp Trapp-stolen.

Søketips 28. juni 2012

To nye kommentarutgaver med lenking til/fra Lovdata

Nå får du også  tilgang til de blå kommentarutgavene til straffeprosessloven og vegtrafikkloven direkte fra Lovdata.  Dette betyr at hele 12 blå kommentarutgaver er  lenket til systemet.  Lovkommentarene er skrevet av kjente juridiske forfattere og ajourføres løpende.  Det forutsettes abonnement både på kommentarutgaver.no og på Lovdata Online for at lenkene skal fungere.  Universitetsforlagets blå kommentarutgaver er en innarbeidet bokserie som benyttes som oppslags- og referanseverktøy av advokater, dommere og andre jurister.  Serien inneholder rundt 40 kommentarutgaver, og det kommer flere nettbaserte utgaver i løpet av 2012.

Avgjørelse 27. juni 2012

Høyesterett - dommerforsikring

Høyesterett avsa 26. juni 2012 kjennelse HR-2012-1312-A som gjaldt spørsmål om dommerforsikring etter domstolloven § 60 var avgitt, og om eventuell manglende forsikring var en absolutt opphevelsesgrunn etter tvisteloven § 29-21 bokstav b om "at retten ikke var lovlig sammensatt".

Lovtidend 22. juni 2012

Statsråd 22. juni 2012

I statsråd 22. juni 2012 ble ny eksportkredittlov og ny patentstyrelov sanksjonert, i tillegg 26 endringslover. Blant endringslovene var endringer i skatte- og avgiftslover knyttet til revidert nasjonalbudsjett. Se omtale av lovene under nyheten. Les statsrådslisten her.

Lovtidend 15. juni 2012

Statsråd 15. juni 2012

I statsråd 15. juni 2012 ble Stortingets vedtak 21. mai 2012 om endringer i Grunnloven § 2, § 4, § 12, § 16, § 21, § 22 og § 27 kunngjort, og lov nr. 32 om endringer i folketrygdloven (tredeling av foreldrepengeperioden) ble sanksjonert. Les statsrådslisten her.
 

Avgjørelse 14. juni 2012

EMD - Dom i tomtefestesaken

Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg avsa 12. juni 2012 dom mot Norge i den såkalte tomtefestesaken. Klagerne, Berit Mogan Lindheim m.fl., klaget den norske staten inn for EMD i 2008. Grunneiernes hovedpoeng i klagen var at tomtefestelovens § 33 krenker Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) første protokoll artikkel 1 (Vern om eiendom) fordi paragrafen gir tomtefestere rett til, ved festetidens utløp, å forlenge festekontrakten på samme vilkår som tidligere. De hevdet at dette var et uberettiget inngrep i eiendomsretten.

Lovtidend 13. juni 2012

Opphevelse av foreldede bestemmelser (kirkesaker)

I forbindelse med grunnlovsbestemmelsen av 21. mai 2012 (kirkeforliket) som avviklet Kongens særskilte kirkestyre, ble det i statsråd sist fredag vedtatt å oppheve en rekke foreldede bestemmelser på det kirkelige området.

Avgjørelse 11. juni 2012

Høyesterett - merking av kyststi på Nesodden

Høyesterett avsa 6. juni 2012 dom HR-2012-1183-A som gjaldt gyldigheten av Miljøverndepartementets stadfestelse av vedtak om merking av kyststi i medhold av friluftsloven § 35 over to fritidseiendommer på vestsiden av Nesodden. Spørsmålet var om stien kunne etableres på grunnlag av allmennhetens ferdselsrett i utmark, eller om den går gjennom et område som måtte regnes som innmark fordi allmennhetens bruk vil være til «utilbørlig fortrengsel» for grunneieren, jf. friluftsloven § 1a.

Søketips 11. juni 2012

Forlik

Forlik eller forliksavtale brukes som betegnelse på at enighet er oppnådd mellom partene i en rettstvist.

Lovtidend 8. juni 2012

Statsråd 8. juni 2012

I statsråd 8. juni 2012 ble endringer i kirkeloven og i bustadbyggjelagslova sanksjonert, i tillegg ble en endringslov til tvangsfullbyrdelsesloven satt delvis i kraft. I forbindelse med endringene i Grunnloven (kirkeforliket) er også 37 foreldede bestemmelser på det kirkelige området opphevet/redigert bort for så vidt som de faller utenfor Kongens tidligere anordningsmyndighet etter Grunnloven § 16. Les statsrådslisten her.

mai 2012

Søketips 24. mai 2012

Vindikasjon - Tilbakesøkning

Med vindikasjon forstås tilbakesøkning, særlig av en gjenstand som urettmessig er kommet i tredjemanns besittelse. Etter norsk rett kan rette eier som har mistet en løsøregjenstand, for eksempel ved tyveri, søke den tilbake (vindisere gjenstanden). Dette gjelder ikke bare fra første ondtroende besitter, men også fra enhver annen som har fått tingen etter en formelt lovlig rettshandel, uten hensyn til om han eller hun er i god eller ond tro. Om gjenstanden er solgt på tvangsauksjon, spiller ingen rolle. Rette eiers vindikasjonsrett har tradisjonelt vært ansett ubeskåret: Hadde man kjøpt en gjenstand av noen som hadde  stjålet eller lånt den, måtte man finne seg i at eieren vindiserte den, og man kunne ikke kreve at eieren da erstattet noe av den kjøpesummen man hadde betalt.

Lovtidend 23. mai 2012

Grunnlovsbestemmelse 21. mai 2012 (kirkeforliket)

Stortinget vedtok mandag 21. mai 2012 endringer i Grunnloven § 2, § 4, § 12, § 16, § 21, § 22 og § 27 om ny organisering av forholdet mellom staten og Den norske kirke, det såkalte «kirkeforliket».

Lovtidend 11. mai 2012

Statsråd 11. mai 2011

I statsråd 11. mai 2011 ble endringslover til folketrygdloven,  lov om  offentlige anskaffelser og straffeloven sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Avgjørelse 4. mai 2012

EMD - Avvisningsavgjørelse mot Norge

Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg avsa 17. april 2012 avvisningsavgjørelse i sak mot Norge. Klageren oppga at han hadde vært en høytstående diplomat for Burundi. Han kom til Norge med sin kone og deres to barn i juli 2006, og søkte om asyl på humanitært grunnlag. Han anførte at han og hans familie var truet på grunn av en stilling han hadde hatt, og fordi han hadde deltatt i kamper mot opprørere som nå satt i regjering. Han var også HIV-positiv. Utlendingsdirektoratet (UDI) avviste i 2007 klagerens asylsøknad, og i 2009 stadfestet Utlendingsnemnda (UNE) UDIs vedtak. Hverken UDI eller UNE fant bevisene sterke nok for at klageren med hans familie risikerte forfølgelse ved retur til Burundi. Det ble også vist til at klageren ville kunne få adekvat behandling for sin sykdom i hjemlandet.

Lovtidend 4. mai 2012

Statsråd 4. mai 2012

I statsråd 4. mai 2012 blei lov nr. 23 om endringar i helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven (endringar relatert til pliktig fråhald) sanksjonert. Les statsrådslista her.

Søketips 4. mai 2012

Æresgjeld

Æresgjeld er en betegnelse for gjeld som ikke kan inndrives ad rettslig vei, fordi gjelden er stiftet under slike omstendigheter at rettsordenen ikke anerkjenner den. Eksempel på slik æresgjeld er gjeld som er oppstått ved spill eller veddemål. Skyldneren er her bare moralsk – og ikke rettslig – forpliktet til å betale gjelden. Det blir med andre ord en æressak eventuelt å innfri gjelden.

april 2012

Søketips 23. april 2012

22. juli-saken – flere ord og uttrykk

I 22. juli-saken blir det benyttet mange juridiske ord og uttrykk.  Nedenfor finner du korte forklaringer på noen av de juridiske begrepene som har blitt brukt. 

Lovtidend 20. april 2012

Statsråd 20. april 2012

I statsråd 20. april 2012 ble endringer i lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser, utlendingsloven, personopplysningsloven, lov om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner, svalbardmiljøloven og skipssikkerhetsloven sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Avgjørelse 18. april 2012

EFTA-domstolen - Posten Norge AS mot ESA

EFTA-domstolen avsa 18. april 2012 dom E-15/10. Saken gjaldt anke over vedtak av EFTAs overvåkningsorgan, der Posten Norge AS ble dømt til å betale en bot for å ha misbrukt sin dominerende posisjon i det norske markedet.

Søketips 18. april 2012

22. juli-saken. Ord og uttrykk

I 22.juli-saken blir det benyttet ulike juridiske ord og uttrykk. Nedenfor finner du korte forklaringer på noen av de juridiske begrepene som har blitt brukt. I de nærmeste dagene blir listen supplert med flere forklaringer.

Søketips 16. april 2012

Villfarelse og uvitenhet

Vi skiller vanligvis mellom rettsvillfarelse/rettsuvitenhet og faktisk villfarelse/faktisk uvitenhet.

Lovtidend 13. april 2012

Statsråd 13. april 2012

I statsråd 13. april 2012 vart lov nr. 15 om endringar i utlendingsloven (avvikling av åremålsordninga for nemndleiarar i Utlendingsnemnda og rett til representant for einslege, mindreårige asylsøkjarar) sanksjonert. Les statsrådslista her.

Avgjørelse 13. april 2012

Høyesterett - rasistiske ytringer

Høyesterett avsa 30. mars 2012 dom HR-2012-689-A som gjaldt anvendelsen av straffeloven § 135a på sjikanøse utsagn fremsatt mot en farget dørvakt på et utested.

Søketips 10. april 2012

Lege- og tannlegebesøk i arbeidstiden

Regler om korttidsfravær i arbeidstiden praktiseres ulikt på ulike arbeidsplasser og også innad på større arbeidsplasser. Det er også forskjeller mellom statlige, kommunale og private virksomheter. Dette gjelder blant annet besøk til lege, tannlege, fysioterapeut, kiropraktor mv. i arbeidstiden. Ved noen arbeidsplasser dekkes slike besøk innen en gitt tidsramme uten fratrekk i lønn. Ved andre arbeidsplasser kan man bli trukket i lønn. Det er naturlig å legge vekt på om det er praktisk mulig å få time hos lege eller tannlege utenfor arbeidstiden. Ved enkelte arbeidsplasser sondres det mellom heltidsansatte og deltidsansatte. Denne sondringen er begrunnet med at deltidsansatte har støre mulighet til å disponere sin tid til slike avtaler enn heltidsansatte. Det er derfor nødvendig å se på den enkelte arbeidskontrakt og/eller gjeldende tariffavtale eller andre avtaler i bedriften for å se i hvor stor grad slike korttidsfravær godtas uten trekk i lønn.

Søketips 2. april 2012

Butikkenes åpningstider i påsken.

Ifølge helligdagsfredloven skal faste utsalgssteder som selger varer til forbrukere, holde stengt på helligdager. Påskeaften skal de stenge kl 1600. I lovens §5 er det listet opp en del unntak fra denne hovedregelen. Unntaket gjelder blant annet for utsalgssteder som selger kiosk- eller dagligvarer, og som har en samlet salgsflate som ikke overstiger 100 kvm. Videre gjelder unntaket for bensinstasjoner med en samlet salgsflate som ikke overstiger 150 kvm og for utsalgssteder som selger blomster, planter og hageartikler. Se helligdagsfredloven §5 for en uttømmende liste. Du finner en oversikt over årets helligdager i lovens §2.   

mars 2012

Lovtidend 30. mars 2012

Statsråd 30. mars 2012

I statsråd 30. mars 2012 ble lov nr. 14 om endringer i voldsoffererstatningsloven og straffeprosessloven sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Søketips 29. mars 2012

Utlendingers vern mot utsendelse

Den europeiske menneskerettighetskonvensjon av 4. november 1950 (EMK) inneholder ingen alminnelig rett til adgang og opphold i en fremmed stat. Regulering av utlendingers inn- og utreise er i utgangspunktet opp til statene selv. Enkelte av EMKs bestemmelser er imidlertid tolket på en måte som gir utlendinger vern mot utsendelse. Viktigst i denne forbindelse er EMK artikkel 3, som verner mot tortur eller umenneskelig eller nedverdigende behandling.

Søketips 26. mars 2012

Generalforsamlinger og sameiermøter

Generalforsamling betegner møte av medlemmer i et selskap med begrenset ansvar (såkalt uansvarlig selskap), f.eks. aksjeselskap, andelslag eller forening. Generalforsamlingen er selskapets høyeste myndighetsorgan. Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste kontroll med selskapet.

Lovtidend 23. mars 2012

Statsråd 23. mars 2012

I statsråd 23. mars 2012 ble lov nr. 13 om endringer i arbeidsmarkedsloven (krav om politiattest for ansatte i bedrifter som tilbyr tiltaket varig tilrettelagt arbeid) sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Søketips 19. mars 2012

Oppsigelse av leieforhold

Ifølge husleieloven (lov om husleieavtaler av 26. mars 1999 nr. 17) har leietakeren i en leieavtale som er inngått for ubestemt tid krav på en skriftlig oppsigelse fra utleieren. Utleieren må forholde seg til den oppsigelsestid som er avtalt mellom partene. Med mindre noe annet er avtalt, er fristen etter husleieloven § 9 – 6  tre måneder ved leie av vanlig leilighet eller hus. Ved leie av hybel, garasje eller bod er oppsigelsestiden en måned.

Lovtidend 16. mars 2012

Statsråd 16. mars 2012

I statsråd 16. mars 2012 ble lov om kommunale vass- og avløpsanlegg sanksjonert. I tillegg ble lov 27. januar 2012 nr. 11 om endringer i energiloven og i enkelte andre lover satt delvis i kraft. Les statsrådslisten her.

Søketips 9. mars 2012

Regler om habilitet

At en person er “inhabil“ eller “ugild“ innebærer at det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til hans eller hennes upartiskhet. Hvis slike forehold foreligger, forutsetter reglene om habilitet at vedkommende ikke skal delta i behandlingen og i avgjørelsen av den konkrete saken. “Habil“ vil si at vedkommende ikke er i en slik situasjon.

Søketips 8. mars 2012

Kvinnedagen – relevant regelverk

I likestillingsloven står det i §1 at loven skal fremme likestilling mellom kjønnene og tar særlig sikte på å bedre kvinners stilling. Diskrimineringsombudet skal i følge diskrimineringsombudsloven §1 blant annet føre tilsyn med og medvirke til gjennomføring av likestillingsloven. I kvinnediskrimineringskonvensjonen, som er inntatt i menneskerettsloven, går det fram av Art. 2 at konvensjonspartene fordømmer alle former for kvinnediskriminering og at partene er enige om å føre en politikk som tar sikte på å avskaffe alle former for kvinnediskriminering.

Søketips 5. mars 2012

Hvordan er reglene for egenmelding?

I folketrygdloven kapittel 8, del II Arbeidstakere §§ 8-23, 8-24, 8-25, 8-26 og 8-27 finner du regler for arbeidstakers bruk av egenmelding ved sykdom og skade. Egenmelding kan nyttes for opptil tre kalenderdager om gangen, og arbeidsgiveren kan kreve at arbeidstakeren skriftlig bekrefter en muntlig egenmelding etter at han eller hun har gjenopptatt arbeidet. Arbeidsgiveren kan bestemme at en arbeidstaker skal tape retten til å få sykepenger på grunn av egenmelding dersom arbeidstakeren i løpet av 12 måneder har hatt minst fire fravær uten å legge fram legeerklæring.

februar 2012

Avgjørelse 29. februar 2012

Høyesterett - lånefinanserte spareprodukter

Høyesterett avsa 28. februar 2012 dom HR-2012-436-A i sak som gjaldt spørsmålet om to privatpersoners lånefinansierte kjøp av et sammensatt investeringsprodukt helt eller delvis skulle settes til side etter avtaleloven § 36.

Søketips 21. februar 2012

Hvordan finner jeg forskrifter til arbeidsmiljøloven?

I utgangspunket kan du alltid klikke på knappen ”Sentrale forskrifter” øverst i loven for å få tilgang til de forskriftene som er hjemlet i loven. Når det gjelder arbeidsmiljøloven er det fremdeles mange gjeldende forskrifter som var hjemlet i den opphevede arbeidsmiljøloven fra 1977. Disse forskriftene er nå hjemlet i den gjeldende arbeidsmiljølovs §20-2 Overgangsbesemmelser. Når du klikker på ”Sentrale forskrifter” øverst i den gjeldende arbeidsmiljøloven, blar du deg derfor ned til §20-2 i hjemmelsoversikten for å finne disse forskriftene. Flere av de forskriftene som er hjemlet i den gjeldende arbeidsmiljøloven trer i kraft først 1. januar 2013.

Avgjørelse 17. februar 2012

Dom avsagt i EMD mot Norge - Ikke krenkelse av EMK artikkel 8 om rett til familieliv

Den europeiske menneskerettighetsdomstol i Stasbourg avsa 14. februar 2012 dom i sak mot Norge. Klagerne var en mann fra Ghana (klageren) og hans kone og datter, som begge er norske statsborgere. Saken gjaldt gyldigheten av Utlendingsnemndas vedtak 4. september 2007 om utvisning med innreiseforbud for en periode på fem år, jf. utlendingsloven 24. juli 1988 § 29 fjerde ledd. Saken reiste blant annet spørsmål om utvisningsvedtaket var et uforholdsmessig tiltak overfor utlendingene og deres felles barn.

Nyhet 1. februar 2012

Studentjobb i Lovdata

Lovdata arbeider kontinuerlig med å utvikle sine produkter, og søker i den forbindelse etter studentmedarbeidere i ca. 20 % stilling.

Søketips 1. februar 2012

Lignings-ABC 2011/2012 finner du i Lovdata Online

Lignings-ABC utarbeides av Skattedirektoratet. Håndboken gir en oversikt over aktuelle skatteregler og tar sikte på å lette arbeidet og oppnå en riktigere og mer enhetlig praktisering av skattereglene. Lignings-ABC 2011/2012 inneholder tre nye emner: Aksjer – aksjeutbytte og fusjon og fisjon over landegrensene. Det er klikkbare lenker til regelverk, uttalelser, forarbeider og rettsavgjørelser som det er henvist til i boken. Bestill et abonnement på Lovdata Online og få tilgang til et effektivt arbeidsverktøy i den juridiske hverdagen.

januar 2012

Lovtidend 27. januar 2012

Statsråd 27. januar 2012

I statsråd 27. januar 2012 ble ny arbeidstvistlov, ny lønnsnemndlov og endringer i energiloven og i enkelte andre lover sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lovtidend 20. januar 2012

Statsråd 20. januar 2012

I statsråd 20. januar 2012 ble ny arrestordrelov og lover inneholdende endringer i straffeloven, straffeprosessloven, straffegjennomføringsloven, konfliktrådsloven, matrikkellova, tinglysingsloven og jernbaneloven sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lovtidend 6. januar 2012

Statsråd 6. januar 2012

I statsråd 6. januar 2012 ble det sanksjonert endringslover til kontantstøtteloven, utlendingsloven og folkebibliotekloven. Les statsrådslisten her.

Søketips 5. januar 2012

Miljøfartsgrense - spørsmål om lovhjemmel

I dom 22. november 2011 avsagt av Borgarting lagmannsrett   - saksnummer LB-2008-183829 kom retten frem til at det er tvilsomt om den særskilte fartsgrense i Oslo på vinterstid – den såkalte ”miljøfartsgrense”er hjemlet i vegtrafikkloven.