Artikler fra Lovdata publisert i 2013

Her finner du en oversikt over artikler skrevet av Lovdatas redaksjon, velg årstall nedenfor for å vise artikler for det året. Du kan også søke etter artikler ved å bruke søkefeltet.


desember 2013

Lovtidend 31. desember 2013

Lover i kraft 1. januar 2014

Fra 1. januar 2014 trer seks nye lover, to opphevelseslover og 48 endringslover helt eller delvis i kraft. Blant de nye lovene er tre lover om forbud mot diskriminering, ny likestillingslov, tjenestepensjonslov og fiskesalgslagslov. I tillegg oppheves arveavgiftsloven.

Lovtidend 23. desember 2013

Ny forsinkelsesrentesats 1. januar 2014

Rentesatsen for forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Satsen skal være Norges Banks styringsrente, tillagt minst 8 prosentpoeng (fram til 1. juli 2013 var satsen Norges Banks styringsrente, tillagt minst 7 prosentpoeng). 

Lovtidend 19. desember 2013

Stortingets skatte- og avgiftsvedtak for 2014

Stortinget fastsatte 5. desember 2013 vedtak om skatt, arveavgift, folketrygdavgift, CO 2 – avgift, produktavgift til folketrygden, merverdiavgift, særavgifter og toll for 2014 . 

Lovtidend 17. desember 2013

Statsråd 17. desember 2013

I statsråd 17. desember 2013 ble det sanksjonert endringslov til utlendingsloven (gjennomføring av Dublin III-forordningen) med ikrafttredelse og endringslov til pengespilloven (endring av tippenøkkelen m.m.). 

Lovtidend 13. desember 2013

Statsråd 13. desember 2013

I statsråd 13. desember 2013 ble det sanksjonert 27 lover. Blant de sanksjonerte lovene var ny tjenestepensjonslov, alle lovendringene knyttet til skatter, avgifter og toll for 2014 og fire andre lover. I tillegg ble en endring i barnelova satt i kraft.

Lovtidend 6. desember 2013

Statsråd 6. desember 2013

I statsråd 6. desember 2013 ble bl.a. lov 7. juni 2013 nr. 29 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. satt i kraft, og det ble fastsatt endringer i forskrift om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten og forskrift om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten. 

Avgjørelse 5. desember 2013

EMD - Dom avsagt i nordsjødykkersaken

Menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg avsa 5. desember 2013 dom i saken Vilnes and others v. Norway. Pionerdykkerne i Nordsjøen fikk medhold i saken mot staten.

Artikkel 4. desember 2013

År og dag og andre foreldelsesfrister

Uttrykket  «år og dag» betyr i rettslig sammenheng en periode på ett år og seks uker.  I eldre tider ble begrepet brukt for å betegne en periode på ett år og en dag.

november 2013

Artikkel 29. november 2013

Pasientrettigheter – pasient- og brukerombud

Pasient- og brukerombud har som oppgave å støtte pasienter og pårørende med råd, veiledning og informasjon om pasientrettigheter. Pasient- og brukerombud finnes i alle landets fylker.

Lovtidend 29. november 2013

Statsråd 29. november 2013

I statsråd 29. november 2013 ble det fastsatt ikrafttredelse av endringer i  straffeloven og straffegjennomføringsloven.

Artikkel 26. november 2013

Når er Vinmonopolets utsalg åpne?

Mange har vel kanskje en eller annen gang i forbindelse med juleforberedelsene vært så uheldig å komme til stengte dører på Vinmonopolet. Åpningstidene er strengt regulert, strengere enn for salg av alkohol i andre utsalgssteder.

Lovtidend 22. november 2013

Statsråd 22. november 2013

I statsråd 22. november 2013 ble det fastsatt forskrift om kvalitet og sikkerhet for humane organer beregnet for transplantasjon og endringer i forskrift om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester.

Avgjørelse 19. november 2013

Høyesterett - hvem betaler for heisen i sameiet?

I dom av 14. november 2013 behandlet Høyesterett spørsmålet om fordeling av utgifter til drift og vedlikehold av heis i et boligsameie der det var heis i fire av sameiets sju blokker. 

Artikkel 19. november 2013

Skal du amme barn etter 1. januar 2014?

Kvinner har i dag rett til å kreve den fri hun trenger for å amme sitt barn, fra 1. januar 2014 har hun krav på fri med lønn for den tiden hun trenger til ammingen. Ordningen innebærer en rett til inntil en time ammefri.

Avgjørelse 12. november 2013

Høyesterett – helsepersonells taushetsplikt

I dom av 6. november 2013 behandlet Høyesterett spørsmål om en lege kunne dømmes for å ha ødelagt bevis. Han hadde fjernet mulige spor av DNA fra en pose med narkotika før han overleverte den til politiet.


Artikkel 12. november 2013

Barneombudet - til barnas beste

Barneombudet arbeider for å fremme barns interesser i samfunnet. Barneombudet ble etablert i 1981, som det første i verden, og er barn og unges talsperson og har ansvar for at deres meninger blir hørt og at deres rettigheter og interesser blir ivaretatt på alle samfunnsområder.

Lovtidend 8. november 2013

Statsråd 8. november 2013

I statsråd 8. november 2013 ble det fastsatt forskrift om sanksjoner mot Taliban. Forskriften erstatter deler av forskrift om sanksjoner mot Usama Bin-Laden, Al-Qaida og Taliban.

Info 5. november 2013

Finn frem på Lovdata

Vi ønsker velkommen til Lovdatas nye nettsted. Lovdatas åpne nettsted er utviklet for folk flest. Nettstedet har oversiktlige, og enkle veier til all rettsinformasjon som er tilgjengelig på disse sidene. Nettstedet er tilpasset bruk på mobile enheter.

Artikkel 5. november 2013

Stortingets EOS-utvalg

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste, EOS-utvalget, er et kontrollorgan som skal føre kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste som utøves av eller på vegne av offentlige myndigheter til beskyttelse av nasjonale sikkerhetsinteresser.

Avgjørelse 5. november 2013

Høyesterett - maksimalpris i borettslag

Høyesterett avsa 22. oktober 2013 dom HR-2013-2197-A om hvorvidt en avtale mellom en kommune og et borettslag om maksimalpris ved salg av andeler var gyldig.

Avgjørelse 5. november 2013

Høyesterett – pressens kildevern

Høyesterett avsa 18. oktober 2013 kjennelse HR-2013-2170-A om hvorvidt en journalist som hadde mottatt tilbud om politidokumenter i 22. juli-saken kunne nekte å oppgi kilden til Spesialenheten for politisaker.

oktober 2013

Info 31. oktober 2013

Nytt Lovdata onsdag 6. november

Nettstedet for folk flest, Lovdatas Åpne sider, vil som i dag, inneholde lover, forskrifter og nye rettsavgjørelser, men veien fram til informasjonen blir annerledes. Nettstedet blir også tilpasset bruk på mobile løsninger.

Avgjørelse 23. oktober 2013

Høyesterett - tidsubegrensete strukturkvoter

Høyesterett i plenum avsa 23. oktober 2013 dom som gjaldt spørsmålet om tidsubegrensete strukturkvoter er i strid med tilbakevirkningsforbudet i Grunnloven § 97.

Avgjørelse 17. oktober 2013

Høyesterett - telefonbevis fra advokats telefon

Høyesteretts ankeutvalg avsa 11. oktober 2013 kjennelse som gjaldt hvorvidt og i tilfelle hvor langt teletrafikkdata til og fra en advokats telefon er omfattet av bevisforbudet.

september 2013

Avgjørelse 26. september 2013

Høyesterett - straffutmåling for innsidehandel

Høyesterett avsa 18. september dom om utmåling av straff for fem tilfeller av oppfordring til innsidehandel, ett tilfelle av brudd på taushetsplikten med hensyn til innsideinformasjon og for brudd på reglene om god forretningsskikk i verdipapirhandelloven av 1997.

Lovtidend 20. september 2013

Statsrådet 20. september 2013

I statsrådet 20. september 2013 vart lov 17. desember 2010 nr. 85 om endringar i forvaltningslova og straffegjennomføringslova, del II om straffegjennomføringslova nytt kapittel 1a, sett i kraft straks.

Ikke kategorisert 20. september 2013

100 år med stemmerett for kvinner – kvinner i forsvaret

11. juni 2013 var det 100 år siden kvinner i Norge fikk allmenn stemmerett på lik linje med menn. Siden 1913 er kvinners rettigheter og likestilling mellom kjønnene blitt kraftig utviklet innen alle deler av samfunnslivet og politikken.

Beta 17. september 2013

Legg dokumenter i utvalg

Utvalg gir deg muligheten til å samle dokumenter i ulike mapper - f.eks. dokumenter i forbindelse med en sak eller innenfor et fagområde.  Utvalgene kan blant annet benyttes til juridiske utdrag. Slik gjør du det:

Ikke kategorisert 17. september 2013

Statsråd 13. september 2013

I statsråd 13. september 2013 ble det fastsatt ikrafttredelse av resten av lov 14. juni 2013 nr. 33 om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover. § 24 nr. 3 fjerde punktum i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjon- og trygdeytelser blir opphevet 1. oktober 2013.

Avgjørelse 13. september 2013

Høyesterett - straffenivå for lommetyveri

Høyesterett avsa 9. september 2013 dom som gjaldt straffutmåling for tyveri av mobiltelefoner på offentlig sted, jf. strl. § 257 og § 258.

Ikke kategorisert 11. september 2013

EFTA-domstolen - norsk forvaltningspraksis med barnetrygd

EFTA-domstolen avsa 11. september 2013 dom i sak E-6/12; EFTAs overvåkningsorgan mot Kongeriket Norge. Saken gjaldt om norsk forvaltningspraksis med barnetrygd i visse tilfeller er i strid med EØS-retten.

Ikke kategorisert 11. september 2013

EFTA-domstolen – norsk forvaltningspraksis med barnetrygd

EFTA-domstolen avsa 11. september 2013 dom i sak E-6/12; EFTAs overvåkningsorgan mot Kongeriket Norge. Saken gjaldt om norsk forvaltningspraksis med barnetrygd i visse tilfeller er i strid med EØS-retten.

august 2013

Søketips 21. august 2013

100 år med allmenn stemmerett for kvinner - likelønn

11. juni 2013 var det 100 år siden kvinner i Norge fikk allmenn stemmerett på lik linje med menn. Siden 1913 er kvinners rettigheter og likestilling mellom kjønnene blitt kraftig utviklet innen alle deler av samfunnslivet og  politikken.

Lovtidend 20. august 2013

Ikrafttredelse av skipsarbeidsloven og kunngjøring av forskrift til loven

Lov 21. juni 2013 nr. 102 om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven) trer i kraft 20. august 2013, med unntak av kapittel 10 som trer i kraft 1. januar 2014. Sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 oppheves fra 20. august 2013, med unntak for denne lovens kapittel 11a som oppheves fra 1. januar 2014. Samtidig med skipsarbeidsloven trer også ILOs Maritime Labour Convention (MLC) i kraft. Se Nærings- og handelsdepartementets pressemelding her.

Ikke kategorisert 12. august 2013

Kom i gang med Lovdata Pro

I Lovdata Pro får du tilgang til rettskilder og personlige verktøy enkelt og intuitivt. Du kan fortsatt benytte søkeskjemaet og foreta avanserte søk, men i Lovdata Pro kan du også via hurtigsøk i hele Lovdata raskt komme frem til relevante dokumenter.  
Her  følger noen enkle tips til måter å benytte systemet på:

Søketips 7. august 2013

100 år med allmenn stemmerett for kvinner - barnetrygd

11. juni 2013 var det 100 år siden kvinner i Norge fikk allmenn stemmerett på lik linje med menn. Siden 1913 er kvinners rettigheter og likestilling mellom kjønnene blitt kraftig utviklet innen alle deler av samfunnslivet og politikken.

juli 2013

Søketips 8. juli 2013

100 år med allmenn stemmerett for kvinner – kvinnelige prester

11. juni 2013 var det 100 år siden kvinner i Norge fikk allmenn stemmerett på lik linje med menn. Siden 1913 er kvinners rettigheter og likestilling mellom kjønnene blitt kraftig utviklet innen alle deler av samfunnslivet og politikken.

Lovtidend 1. juli 2013

Lover i kraft 1. juli 2013 – fullstendig liste

Fra 1. juli 2013 er følgende lover og deler av lover trådt i kraft. Det er gjort 651 endringer i 109 lover, i tillegg er to lover opphevet. Les ikrafttredelsene ved å trykke på «les mer»-knappen.

juni 2013

Lovtidend 26. juni 2013

Ny forsinkelsesrentesats og kompensasjon for inndrivelseskostnader

Fra 1. juli 2013 er satsen for renter ved forsinket betaling fastsatt til 9,50 % og det er fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader,  jf. forskrift 26. juni 2013 nr. 755. Rentesatsen er økt fra 8,50 %, jf. forskrift 19. desember 2012 nr. 1340. Det er også fastsatt retningslinjer for fastsettelse av rentesats for forsinkelsesrente og fastsettelse av standardkompensasjon for inndrivelseskostnader.

Søketips 24. juni 2013

100 år med allmenn stemmerett for kvinner – høyere utdanning

11. juni 2013 var det 100 år siden kvinner i Norge fikk allmenn stemmerett på lik linje med menn. Siden 1913 er kvinners rettigheter og likestilling mellom kjønnene blitt kraftig utviklet innen alle deler av samfunnslivet og politikken.

Lovtidend 21. juni 2013

Statsråd 21. juni 2013

I statsråd 21. juni 2013 ble det sanksjonert 50 lover. Blant lovene er fire nye lover som omhandler likestilling og diskriminering, lovendringer knyttet til Revidert nasjonalbudsjett 2013, ny fiskesalslagslov, ny boklov, ny jordskiftelov og ny skipsarbeiderlov. Se listen over lovene ved å klikke på «les mer»-knappen. Se statsrådslisten her.

Lovtidend 14. juni 2013

Statsråd 14. juni 2013

I statsråd 14. juni 2013 ble det sanksjonert 23 endringslover. Se listen over lovene ved å klikke på «les mer»-knappen. Se statsrådslisten her.

Søketips 10. juni 2013

100 år med allmenn stemmerett for kvinner – ekteskap mv.

11. juni 2013 er det 100 år siden kvinner i Norge fikk allmenn stemmerett på lik linje med menn. Siden 1913 er kvinners rettigheter og likestilling mellom kjønnene blitt kraftig utviklet innen alle deler av samfunnslivet og politikken.

Lovtidend 7. juni 2013

Statsråd 7. juni 2013

I statsråd 7. juni 2013 ble endringer i arbeidsmiljøloven, lov om merking av forbruksvarer m.v., pasient- og brukerrettighetsloven og sjøloven samt ny lov om Norsk kulturråd (kulturrådsloven) sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Avgjørelse 7. juni 2013

General Comments til barnekonvensjonen

FNs komité for barnets rettigheter gir uttalelser til barnekonvensjonen. Uttalelsene kan omfatte alt fra hvordan landrapporter skal utformes til hvordan konvensjonsbestemmelsene bør forstås. Komiteens uttalelser er ikke bindende for statene, men er ment å være veiledende.

mai 2013

Søketips 28. mai 2013

100 år med stemmerett for kvinner – kvinnelige advokater

11. juni 2013 er det 100 år siden kvinner i Norge fikk allmenn stemmerett på lik linje med menn. Siden 1913 er kvinners rettigheter og likestilling mellom kjønnene blitt kraftig utviklet innen alle deler av samfunnslivet og politikken.

Lovtidend 24. mai 2013

Statsråd 24. mai 2013

I statsråd 24. mai 2013 ble endringslover til tobakksskadeloven, straffeloven 1902, straffeprosessloven, valgloven og kommuneloven og vegtrafikkloven sanksjonert.  Les  statsrådslisten her.

Avgjørelse 15. mai 2013

EMD - Dom avsagt i sak mot Norge

Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg (EMD) avsa 2. mai 2013 dom i sak mot Norge, og konkluderte med at det forelå en krenkelse av Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 6(1) (Retten til en rettferdig rettergang). 

Søketips 13. mai 2013

100 år med allmenn stemmerett for kvinner - kvotering

11. juni 2013 er det 100 år siden kvinner i Norge fikk allmenn stemmerett på lik linje med menn. Siden 1913 er kvinners rettigheter og likestilling mellom kjønnene blitt kraftig utviklet innen alle deler av samfunnslivet og politikken.

Søketips 2. mai 2013

100 år med allmenn stemmerett for kvinner - skilsmisse

11. juni 2013 er det 100 år siden kvinner i Norge fikk allmenn stemmerett på lik linje med menn. Siden 1913 er kvinners rettigheter og likestilling mellom kjønnene blitt kraftig utviklet innen alle deler av samfunnslivet og politikken.

april 2013

Lovtidend 26. april 2013

Statsråd 26. april 2013

I statsråd 26. april ble lov nr. 16 om endringer i ligningsloven og merverdiavgiftsloven mv. (kontrollbestemmelser og personalliste) sanksjonert og det ble fastsatt forskrift om miljøvern og sikkerhet i Antarktis. Les statsrådslisten her.

Avgjørelse 26. april 2013

Høyesterett - Utlevering av avdødes biologiske materiale i biobank

Høyesterett avsa 24. april 2013 kjennelse HR-2013-868-A som gjaldt spørsmål om det er adgang til å pålegge utlevering av biologisk materiale fra en avdød person til bruk som DNA-bevis i farskapssak når det biologiske materialet er lagret i en biobank, jf. barneloven § 24 andre ledd og behandlingsbiobankloven § 15.

Lovtidend 19. april 2013

Statsråd 19. april 2013

I statsråd 19. april 2013 ble lov nr. 14 om endringer i folketrygdloven (tiltak mot misbruk av velferdsordninger) og lov nr. 15 om endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Søketips 15. april 2013

100 år med allmenn stemmerett for kvinner - odel

11. juni 2013 er det 100 år siden kvinner i Norge fikk allmenn stemmerett på lik linje med menn. Siden 1913 er kvinners rettigheter og likestilling mellom kjønnene blitt kraftig utviklet innen alle deler av samfunnslivet og politikken.

Lovtidend 12. april 2013

Statsråd 12. april 2013

I statsråd  12. april 2013 ble lov nr. 13 om det frie varebytte i EØS (EØS-vareloven) sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lovtidend 5. april 2013

Statsråd 5. april 2013

I statsråd 5. april 2013 ble lov om endringer i skatteloven, lov om endringer sjøloven og luftfartsloven og lov om endringer i vergemålsloven sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Søketips 2. april 2013

Regellesehjelp gjør det letter å lese EØS-forskrifter

Mattilsynet har i samarbeid med Lovdata utviklet «regellesehjelp».  Regellesehjelp er en funksjon  for å fremheve bestemmelser i inkorporerte forordninger som retter seg mot virksomheter. Dette gjøres ved å nedtone tekst som bedrifter og privatpersoner ikke trenger å forholde seg til.   Les mer om regellesehjelp hos Mattilsynet.

mars 2013

Avgjørelse 25. mars 2013

EMD - Norge fikk medhold i menneskerettsdomstolen

Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg (EMD) ga norske myndigheter medhold i dom avsagt 14. mars 2013, og konkluderte med at norske skattemyndigheter ikke har forbrutt seg mot menneskerettighetene til tre selskaper.

Avgjørelse 22. mars 2013

Høyesterett - Dom i Røeggensaken

Høyesterett avsa 22. mars 2013 enstemmig dom HR-2013-642-S om gyldigheten av avtaler mellom en bank og en kunde om investeringer i to aksjeindeksobligasjoner. Høyesterett kom til at avtalene måtte settes til side i sin helhet.

Søketips 22. mars 2013

Merverdiavgiftshåndboken 2013

Merverdiavgiftshåndboken 2013 er nå tilgjengelig i Lovdata Online. Boken gir en omtale av bestemmelsene i merverdiavgiftsloven, med vekt på avgiftsmyndighetenes praksis. I Lovdatas elektroniske versjon er det klikkbare lenker til regelverk, uttalelser, forarbeider og avgjørelser som det henvises til i boken. Merverdiavgiftshåndboken skal bidra til å forenkle arbeidet og til å oppnå en riktig og ensartet praksis i avgiftsforvaltningen. Boken er i første rekke skrevet for  avgiftsmyndighetene, men boken kan også ha interesse utenfor disse etatene. Merverdiavgiftshåndboken er utarbeidet av Skattedirektoratet, med bistand fra Skatt vest, Skatt Midt-Norge og Toll- og avgiftsdirektoratet.

Søketips 22. mars 2013

100 år med allmenn stemmerett for kvinner - arveregler

11. juni 2013 er det 100 år siden kvinner i Norge fikk allmenn stemmerett på lik linje med menn. Siden 1913 er kvinners rettigheter og likestilling mellom kjønnene blitt kraftig utviklet innen alle deler av samfunnslivet og politikken.

Lovtidend 15. mars 2013

Statsråd 15. mars 2013

I statsråd 15. mars 2013 ble resten av lov 17. juni 2005 nr. 89 om endringar i lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring og andre lover, avsnitt III, satt i kraft 16. mars 2013. Les statsrådslisten her.

Avgjørelse 13. mars 2013

Høyesterett - Straffansvar etter takras fra bygård

Høyesterett avsa 12. mars 2013 dom HR-2013-574-A om straffansvar for daglig leder og styre, og for selskapet som var engasjert for å sikre gården mot takras, etter at en person ble alvorlig skadet da han ble truffet av en tung isklump som raste fra gårdens tak.

Lovtidend 8. mars 2013

Statsråd 8. mars 2013

I statsråd 8. mars 2013 ble midlertidig lov om overføring av foreldreskap for barn i Norge født av surrogatmor i utlandet mv. sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Søketips 8. mars 2013

100 år med allmenn stemmerett for kvinner - likestilling

11. juni 2013 er det 100 år siden kvinner i Norge fikk allmenn stemmerett på lik linje med menn. Siden 1913 er kvinners rettigheter og likestilling mellom kjønnene blitt kraftig utviklet innen alle deler av samfunnslivet og  politikken.

februar 2013

Søketips 25. februar 2013

100 år med allmenn stemmerett for kvinner

11. juni 2013 er det 100 år siden kvinner i Norge fikk allmenn stemmerett på lik linje med menn. Dette gjorde Norge til et av de første land i verden som ga kvinner allmenn stemmerett.

Lovtidend 22. februar 2013

Ny forskrift om narkotika

Helse- og omsorgsdepartementet fastsatte 14. februar 2013 forskrift om narkotika (narkotikaforskriften). Den nye forskriften definerer hva som er narkotika på en mer presis måte enn tidligere, og dette vil gjøre det enklere for politi, tollvesenet og rettsapparatet å avgjøre om et stoff regnes som narkotika i Norge. 

Lovtidend 15. februar 2013

Statsråd 15. februar 2013

I statsråd 15. februar 2013 vart det sanksjonert ei endringslov til forseinkingsrentelova. Les statsrådslista her.

Avgjørelse 15. februar 2013

Oslo tingrett - Folkemord i Rwanda

Oslo tingrett avsa 14. februar 2013 dom TOSLO-2012-106377 som gjaldt medvirkning til overlagt drap på et stort antall personer. Drapene var en del av folkemordet som fant sted i Rwanda i 1994. Straffen ble fastsatt til fengsel i 21 år.

Lovtidend 8. februar 2013

Statsråd 8. februar 2013

I statsråd 8. februar 2013 vart lov om endringar i kommunelova m.m. (eigenkontroll mv.) sanksjonert.  Les statsrådslista her.

Søketips 4. februar 2013

Tigging

Etter løsgjengerloven (lov om Løsgjængeri, Betleri og Drukkenskab av 31. mai 1900 nr. 5) var tigging på offentlig sted forbudt i Norge. Loven trådte i kraft 1. august 1907 og ble opphevet  21. desember 2005. Lovens §§ 11 – 14 inneholdt bestemmelser om betleri, men verken  §13 eller §14 ble ansett i bruk eller å ha noen praktisk anvendelse da loven i sin helhet ble opphevet. Løsgjengerloven § 11 gjorde det straffbart med sedvanemessig eller gjentatt tigging på offentlig sted (”paa et almindelig befærdet eller for almindelig færdsel bestemt sted eller gaaende fra hus til hus”). Bestemmelsen gjorde det også straffbart å benytte andre, bl.a. egne mindreårige barn, til å tigge. Strafferammen var fengsel i  inntil 2 måneder. Gatemusikanter ble ikke rammet av bestemmelsen, idet de ble ansett å yte musikk som vederlag.  De fleste straffereaksjoner skjedde i form av forelegg, men § 11 har vært lite benyttet. Løsgjengerloven § 12 gjorde unntak for straffebudet mot tigging på grunn av  ”uforutsett nødstilstand” eller hvor politiet hadde gitt tillatelse til tigging på offentlig sted.

Lovtidend 1. februar 2013

Statsråd 1. februar 2013

I statsråd 1. februar 2013 ble lov om endringar i partiloven sanksjonert.  Les statsrådslisten her.

januar 2013

Avgjørelse 30. januar 2013

Høyesterett - Rettsanvendelse ved domfellelse for menneskehandel

Høyesterett avsa 18. januar 2013 dom HR-2013-104-A i sak om menneskehandel og grove tyverier. Høyesterett vurderte straffutmålingen og tap av førerett for motorvogn for de to domfelte, og oppreisningserstatning til de fire mindreårige ofrene for menneskehandelen som var blitt tvunget til å foreta omfattende tyverier.

Søketips 18. januar 2013

Nye førerkort - endringer i førerkortforskriften

Fra 19. januar 2013 utsteder trafikkstasjonene ny førerkortmodell. Dette gjelder dem som tar førerkort for første gang, fornyer førerkortet eller utvider førerretten. Det nye førerkortet kommer som en følge av nye førerkortregler i EU, og er i kredittkortstørrelse, det formatet som Norge har hatt siden 1998. Førerkortet får flere sikkerhetsdetaljer som gjør det  vanskeligere å forfalske. Førerkortet blir nå utstedt for inntil 15 år.

Søketips 15. januar 2013

Lignings-ABC 2012/13 finner du nå i Lovdata Online

Lignings-ABC 2012/13 er utarbeidet av Skattedirektoratet.  Boken er  inndelt i 244 emner – sortert alfabetisk.  Denne utgivelsen inneholder ett nytt emne: Fritaksmetoden.  Lignings-ABC tar sikte på å lette arbeidet og oppnå en riktigere og mer enhetlig praktisering av skattereglene – både for selskaper og for personlige skatteytere.  Det er klikkbare lenker til regelverk, uttalelser, forarbeider og rettsavgjørelser som det er henvist til i boken.  Bestill et abonnement på Lovdata Online og få tilgang til et effektivt arbeidsverktøy i den juridiske hverdagen.

Lovtidend 11. januar 2013

Statsråd 11. januar 2013

I statsråd 11. januar 2013 ble lov om Statens innkrevingssentral (SI-loven) og endringer i statsborgerloven, likestillingsloven, jordskifteloven og energiloven sanksjonert.