Artikler fra Lovdata publisert i 2014

Her finner du en oversikt over artikler skrevet av Lovdatas redaksjon, velg årstall nedenfor for å vise artikler for det året. Du kan også søke etter artikler ved å bruke søkefeltet.


desember 2014

Lovtidend 30. desember 2014

Lover i kraft 1. januar 2015

Fra 1. januar 2015 trer a-opplysningsloven, lov om stans i utbetaling av barnebidrag ved barnebortføring, lov om kredittvurderingsbyråer, lov om rituell omskjæring av gutter, lover om pasientjournaler og helseregistre, loslov og i tillegg mange endringslover i kraft.

Lovtidend 19. desember 2014

Statsråd 19. desember 2014

I statsråd 19. desember ble det sanksjonert 22 lover. Antallet lover sanksjonert i 2014 ble dermed 94, noe som er færre enn normalt, i 2013 ble det sanksjonert 133 lover.

Artikkel 19. desember 2014

God jul og godt nyttår

Lovdata takker alle kunder, samarbeidspartnere og venner av Lovdata for et spennende og arbeidsomt år, og ønsker alle en god jul og et godt nytt år. 

Lovtidend 12. desember 2014

Statsråd 12. desember 2014

I statsråd 12. desember 2014 ble det sanksjonert seks endringslover, til forbrukermerkeloven, matloven, alkoholloven, utlendingsloven og industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven.

Avgjørelse 9. desember 2014

Høyesterett – ærekrenkende utsagn i avisen

Høyesterett avsa 9. desember 2014 dom i sak som gjaldt krav om oppreisningserstatning for ærekrenkende utsagn i en avis, jf. skadeserstatningsloven § 3-6.

Artikkel 9. desember 2014

Staten – herre i eget hus? Grunnloven og verden rundt oss

Er den norske staten herre i eget hus? Kan den overlate til EU- eller EØS-organer å gi lover, treffe enkeltvedtak og dømme i Norge, eller er det et uholdbart inngrep i norske statsorganers myndighet etter Grunnloven?

Lovtidend 8. desember 2014

Endring i utlendingsforskriften

Justis- og beredskapsdepartementet fastsatte 8. desember 2014 endring i utlendingsforskriften om varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse i vedtak som berører barn.

Lovtidend 5. desember 2014

Statsråd 5. desember 2014

I statsråd 5. desember 2014 ble det fastsatt ikrafttredelse av lov om rituell omskjæring av gutter og endringer i forskrift om beregning av lønnsveksten, i abortforskriften og i strålevernforskriften.

Lovtidend 2. desember 2014

Kunngjøring i Norsk Lovtidend

Desember er den travleste måneden i året for redaksjonen i Norsk Lovtidend. Vi gjør her rede for hvordan dette innvirker på behandlingen og kunngjøringen av lover og forskrifter m.m. før nyttårsskiftet.

november 2014

Artikkel 27. november 2014

Får du mye uadressert reklame i postkassen?

Uadressert reklame i postkassen har du mulighet til å velge bort ved å merke postkassen at du ikke ønsker denne typen reklame. Dette gjelder ikke reklameinnstikk i aviser og andre trykksaker. 

Avgjørelse 25. november 2014

Høyesterett – overskuddsmateriale fra kommunikasjonskontroll

Høyesterett avsa 24. november 2014 kjennelse i sak som gjaldt bruk av overskuddsmateriale fra kommunikasjonskontroll som bevis i straffesak som stod for lagmannsretten, jf. straffeprosessloven § 216i bokstav d, slik den lød etter endring 21. juni 2013. Dissens.

Artikkel 18. november 2014

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

For barn og unge i alderen 0-20 år, gravide og foresatte er helsestasjons- og skolehelsetjenesten en lovpålagt tjeneste som skal ivareta den fysiske og psykiske helse og gi helsefremmende og forebyggende tilbud. 

Artikkel 17. november 2014

Lovdatas flaggsaker

Vi introduserer Lovdatas flaggsaker i Lovdata Pro.

Lovdatas flaggsaker er avgjørelser fra lagmannsrettene og tingrettene som det kan være spesielle grunner til å merke seg.

Lovtidend 7. november 2014

Statsråd 7. november 2014

I statsråd 7. november 2014 ble lov om endringer i vernepliktsloven og heimevernloven (allmenn verneplikt – verneplikt for kvinner) sanksjonert. Lovendringene trer ikraft 1. januar 2015.

Artikkel 6. november 2014

Stortingets kontroll med regjeringen og den utøvende makt

Feilslåtte IKT-investeringer, kostnadsoverskridelser, inhabile statsråder og uprofesjonelt statlig eierskap. Sant eller usant? Bør Stortinget reagere, og hvordan?  Stortingets kontroll med regjeringen og den utøvende makt er i dag like viktig som det å vedta lover og å bevilge penger.

oktober 2014

Artikkel 24. oktober 2014

Vil du selge Lovdatas nye nettløsninger?

Stillingen er et seks måneders engasjement, og hovedoppgavene er salg av abonnement på Lovdatas nettløsninger for profesjonelle brukere.  Deltidsstilling.

Artikkel 17. oktober 2014

Grunnloven og parlamentarismen

Kjernen i parlamentarismen er at regjeringen står ansvarlig overfor Stortinget, og at stortingsflertallet til enhver tid kan fremtvinge regjeringens avskjedssøknad. Hva er jussen i dette, og hvordan påvirker parlamentarismens grunnregler forholdet mellom Stortinget og regjeringen?

Avgjørelse 17. oktober 2014

Høyesterett - tre avgjørelser om forvaring

Høyesterett avsa 16. oktober 2014 tre dommer om løslatelse på prøve fra dom på forvaring. Sakene ble behandlet sammen. To av sakene hadde bakgrunn i NOKAS-ranet og den tredje i et drapsforsøk mot ektefelle gjennom et sprengstoffattentat.

Lovtidend 10. oktober 2014

Statsråd 10. oktober 2014

I statsråd 10. oktober 2014 ble det vedtatt 3 forskrifter, deriblant forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner over 3 500 kg og endring i forskrift om tiltak vedrørende Ukrainas integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet.

Avgjørelse 8. oktober 2014

EMD – Krenkelse av EMK artikkel 6(1) i sak mot Norge

Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg avsa 2. oktober 2014 dom i saken HANSEN v. NORWAY (no. 15319/09) og konkluderte med at det forelå en krenkelse av EMK artikkel 6(1) ( Retten til en rettferdig rettergang).

Artikkel 3. oktober 2014

Hvorfor er noen lover og forskrifter på nynorsk?

Det er Stortinget som vedtar lovene i Norge, og de vedtas enten på bokmål eller på nynorsk. På Stortinget er det den aktuelle stortingskomiteen som avgjør hvilken målform som skal brukes. Forskrifter gitt med hjemmel i en nynorsk lov fastsettes som regel på nynorsk. 

september 2014

Lovtidend 26. september 2014

Statsråd 26. september 2014

I statsråd 26. september 2014 ble a-opplysningsloven, endringsloven til a-ordningen og resten av to endringslover til folketrygdloven og skatteloven satt i kraft, i tillegg ble det fastsatt statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging.

Artikkel 26. september 2014

Domstoler, maktfordeling og uavhengighet

Kravet om uavhengighet for domstolene og dommerne gjør at maktfordelingsprinsippet får en helt annen betydning for «den tredje statsmakt» enn for Stortinget og regjeringen. Hvordan sikrer Grunnloven i dag domstolenes stilling som selvstendig statsmakt? 

Artikkel 25. september 2014

Oversatte norske lover og forskrifter

Norske lover og forskrifter blir vedtatt på bokmål eller på nynorsk. Regelverket blir ikke offisielt oversatt til andre språk, men det finnes oversatte utgaver av viktige lover og forskrifter. Disse lovene og forskriftene kan finnes på forskjellige nettsider.

Lovtidend 22. september 2014

Provisorisk anordning

I statsråd 19. september 2014 ble det fastsatt provisorisk anordning om lønnsnemndsbehandling av arbeidstvisten mellom Industri Energi og Norsk Industri i forbindelse med tariffoppgjøret for vaskerier og renserier i 2014.

Lovtidend 19. september 2014

Statsråd 19. september 2014

I statsråd 19. september 2014 ble de gjenstående bestemmelsene i lov 25. april 2014 nr. 13 om endringer i adopsjonsloven mv. satt i kraft og delegering av myndighet til å utrede adopsjonssøkere til utenlandsadopsjon m.m. ble kunngjort i Norsk Lovtidend.

Artikkel 16. september 2014

Grunnloven og maktfordelingen

Når de grunnleggende prinsippene i Grunnloven diskuteres, er det obligatorisk å ta med maktfordelingsprinsippet. Men hva betyr egentlig «maktfordeling», hvorfor har maktfordelingsprinsippet en plass i Grunnloven, og hvor sterkt står prinsippet i dag?

Lovtidend 12. september 2014

Statsråd 12. september 2014

I statsråd 12. september 2014 ble lov om endringer i lov om planlegging og byggesaksbehandling kapittel 14 (bestemmelsene om konsekvensutredninger for tiltak og planer etter annen lovgivning) og lov om oppheving av bokloven sanksjonert.

Artikkel 5. september 2014

Verneombud i virksomheter

Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i de enkelte virksomheter. Verneombudet skal se til at virksomheten er trygg for alle arbeidstakere og at det blir tatt hensyn til sikkerhet, helse og velferd.

Lovtidend 1. september 2014

Ikrafttredelse av lover 1. september 2014

To endringslover trer i kraft 1. september 2014, del III i lov om endringer i finanstilsynsloven, banksikringsloven og foretakspensjonsloven og en endringslov til utlendingsloven. 

Artikkel 1. september 2014

Eidsvollsbygningen fredet

Riksantikvaren vedtok i dag fredning av Eidsvollsbygningen med to sidebygninger og hageanlegg. Fredningen markeres i dag med et større arrangement på Eidsvoll der fredningsdokumentene blir overrakt.

august 2014

Lovtidend 29. august 2014

Statsråd 29. august 2014

I statsråd 29. august 2014 ble lov om endringer i forurensningsloven og straffeprosessloven og lov om endringar i yrkestransportlova sanksjonert, i tillegg ble lov om endringar i kjøpsloven og avtaleloven satt i kraft fra 1. november 2014.

Artikkel 29. august 2014

Gratis lunsjkurs - vinn en iPad Air!

Vi inviterer jusstudenter til gratis lunsjkurs, som gir deg en grunnleggende innføring i Lovdata PRO og alle oppdaterte rettskilder du trenger under jusstudiet.

Artikkel 27. august 2014

Tap av statsborgerskap - norske og internasjonale regler

Tap av statsborgerskap har vært diskutert i media den siste tiden, særlig med tanke på enkelte personers deltakelse i kriger i Midt-Østen, men også på bakgrunn av enkelte gruppers uttalelser om situasjonen i de berørte landene og de brudd på menneskerettighetene som skjer der.

Nyhet 19. august 2014

Snubletråder i straffeprosessen

En arbeidsgruppe nedsatt av Domstoladministrasjonen har i en rapport kartlagt hvilke feil ved saksbehandlingen og lovanvendelsen som fører til opphevelse av straffedommer. 

Lovtidend 15. august 2014

Statsråd 15. august 2014

I statsråd 15. august 2014 ble det sanksjonert fem lover, ny naturskadeerstatningslov, ny loslov og endringer i utlendingsloven, patentloven og EØS-høringsloven. I tillegg ble det blant annet fastsatt forskrift om restriktive tiltak overfor Russland.

Artikkel 12. august 2014

Yommalaika-bibelshow – om språket i Grunnloven

Da Stortinget 6. mai i år hadde vedtatt den ene av vårens store reformer i Grunnloven – språkreformen – brøt det ut spontan applaus i stortingssalen. Stortingsrepresentantene lot seg åpenbart begeistre over å ha nådd tilnærmet full enighet om en vanskelig sak. Var det grunn til begeistring?

Artikkel 8. august 2014

Trygg skolevei

Norske skoleveier er forskjellige, både når det gjelder standard, bredde, oversiktlighet og antallet trafikanter. Mange steder oppleves skoleveien som lang og farlig, spesielt for de minste barna. Skoleveien er et offentlig ansvar, trygg skolevei er et ansvar for alle, både kjørende og gående.

Artikkel 5. august 2014

Studiestart? Studentsamskipnader = studentenes ve og vel

Universiteter og høyskoler er en viktig del av samfunnets utdanningssystem og tiltrekker seg studenter fra Norge og andre land. For å ivareta studentenes velferdsbehov er det opprettet studentsamskipnader, som tilbyr studentene forskjellige tjenester.

Lovtidend 1. august 2014

Ikrafttredelse av lover 1. august 2014

To endringslover trer i kraft 1. august 2014, lov om endringer i opplæringslova, privatskolelova og folkehøyskoleloven og lov om endringer i universitets- og høyskoleloven.

juli 2014

Nyhet 30. juli 2014

EMD – Krenkelse av EMK artikkel 8 i sak mot Norge

Menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg avsa 24. juli 2014 dom i saken KAPLAN AND OTHERS v. NORWAY (no. 32504/11) og konkluderte med at det forelå en krenkelse av EMK artikkel 8 (familieliv, utvisning, barnets beste).

Artikkel 23. juli 2014

Er det trygt å gå på fotballkamp?

De seneste årene har det vært tilløp til bråk og vold i tilknytning til flere fotballkamper her i landet, med fotballsupportere og fotballpøbel («casuals» eller «football hooligans») i sentrum for begivenhetene.

Artikkel 21. juli 2014

Sommerbryllup?

Sommeren er høysesong for inngåelse av ekteskap. Ekteskapsinngåelse kan skje ved vielse i kirken, i registrert dissentersamfunn eller ved borgerlig vielse. Borgerlig vielse er åpen for alle. Fra 1. januar 2009 har også to personer av samme kjønn rett til å inngå ekteskap.

Artikkel 11. juli 2014

Tidsparter og langtidsferieprodukter - timeshare

Har du noen gang tenkt på å kjøpe en tidspart (deltidsbruksrett eller timeshare) eller et langtidsferieprodukt eller inngå noen annen form for avtale om videresalg eller bytte av en slik rett eller avtale? Grunnet mange useriøse aktører og mange kjøpere som følte seg lurt er dette regulert i lov.

juni 2014

Lovtidend 30. juni 2014

Lover og lovendringer som settes i kraft 1. juli 2014

1. juli 2014 blir politiregisterloven, lov om forvaltning av alternative investeringsfond, ny konflikftrådslov og lov om fiskeretten i Tanavassdraget satt i kraft. I tillegg er det mange endringslover eller deler av endringslover, som igjen endrer flere lover, som settes i kraft.  

Lovtidend 25. juni 2014

Ny forsinkelsesrentesats fra 1. juli 2014

Rentesatsen for forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Satsen skal være Norges Banks styringsrente, tillagt minst 8 prosentpoeng (fram til 1. juli 2013 var satsen Norges Banks styringsrente, tillagt minst 7 prosentpoeng).

Lovtidend 20. juni 2014

Statsråd 20. juni 2014

I statsråd 20. juni 2014 ble Stortingets vedtak 27. mai 2014 om redigering av Grunnlovens kapittel E og F kunngjort. I tillegg ble det sanksjonert 34 lover, åtte nye lover, en opphevelseslov og 25 endringslover. Les mer om de sanksjonerte lovene lenger ned i nyheten.

Artikkel 17. juni 2014

Grunnloven og velferdsstatens menneskerettigheter

Under Stortingets behandling av forslagene om en menneskerettighetskatalog våren 2014 vakte spørsmålet om grunnlovfesting av såkalte økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter betydelig strid. Hvorfor ble det slik strid om grunnlovfesting av disse rettighetene, og hva ble utfallet? 

Lovtidend 13. juni 2014

Statsråd 13. juni 2014

I statsråd 13. juni 2014 ble lov om endringer i forurensningsloven og lov om endringer i åndsverkloven sanksjonert. Det ble også fastsatt ikrafttredelser av lover, opphevelse av forskrift, endring av delegering og nye forskrifter og endringsforskrifter, se under for mer detaljer.

Artikkel 12. juni 2014

Ny vår for menneskerettighetene i Grunnloven?

13. mai 2014, akkurat i tide til 200-årsjubileet for Grunnloven, løftet Stortinget en rekke menneskerettigheter inn i vår viktigste lov. Reformen har vært omtalt som den mest omfattende revisjonen av Grunnloven noensinne. Hva skjedde egentlig i Stortinget, og hvilken betydning har vårens vedtak?

Lovtidend 6. juni 2014

Statsråd 6. juni 2014

I statsråd 6. juni 2014 ble lov om stans i utbetalinga av offentlege ytingar og barnebidrag når ein av foreldra har bortført eit barn til utlandet og lov om endringer i folketrygdloven (reduksjon av mødrekvoten og fedrekvoten) sanksjonert.

mai 2014

Artikkel 28. mai 2014

Tatovering til sommeren?

Tatovering er en permanent tegning som lages ved å legge pigment inn under huden. Tatoveringer er svært populære og mange lar seg friste til å få en kroppsutsmykning for eksempel på skulderen, armen eller ankelen.

Lovtidend 23. mai 2014

Statsråd 23. mai 2014

I statsråd 23. mai 2014 ble lov om endringer i legemiddelloven sanksjonert og det ble fastsatt forskrift om grunnbeløp i folketrygden fra 1. mai 2014.

Avgjørelse 23. mai 2014

Høyesterett - yrkesskade etter akeulykke

Høyesterett avsa 19. mai 2014 dom i sak som gjaldt gyldigheten av Trygderettens kjennelse hvor skade pådratt ved aking i forbindelse med et faglig seminar i regi av arbeidsgiveren, ikke hadde blitt godkjent som yrkesskade.

Lovtidend 14. mai 2014

Statsråd 14. mai 2014

I statsråd 14. mai 2014 ble Stortingets vedtak 13. mai 2014 om endringer i Grunnloven kunngjort, og lov om endringer i gjeldsordningsloven og dekningsloven mv. sanksjonert.

Lovtidend 9. mai 2014

Statsråd 9. mai 2014

I statsråd 9. mai 2014 ble Stortingets vedtak 6. mai 2014 om endringer i Grunnlovens språk kunngjort, og lov om endringer i menneskerettsloven, lov om endringer i genteknologiloven og bioteknologiloven og lov om retting av feil i lovverket m.m. sanksjonert.

Artikkel 6. mai 2014

Grunnloven på bokmål og nynorsk

Stortinget har 6. mai 2014 vedtatt nye språkversjoner av Grunnloven, en på bokmål og en på nynorsk. Bokmålsversjonen er basert på forslaget fra blant andre professor Vinje og nynorskversjonen på forslaget fra utvalget ledet av professor Graver.

april 2014

Lovtidend 25. april 2014

Statsråd 25. april 2014

I statsråd 25. april 2014 ble lov nr. 13 om endringer i adopsjonsloven mv. sanksjonert. Det ble også fastsatt delvis ikrafttredelse av loven.

Artikkel 24. april 2014

Kongen og Grunnloven

Etter Grunnloven er kongens person «hellig», og han kan ikke «lastes, eller anklages». Hva ligger egentlig i disse litt kryptiske formuleringene, og lar de seg forene med et moderne syn på forholdet mellom makt og ansvar?

Artikkel 23. april 2014

Miljøinformasjon

Med miljøinformasjon menes faktiske opplysninger og vurderinger om miljøet, miljøfaktorer og menneskers helse og levevilkår, og med miljø forstås det ytre miljø inkludert kulturminner og kulturmiljø.

Artikkel 16. april 2014

Gir deregulering mer regulering?

Både den forrige og den sittende regjeringen hadde og har som mål å gjøre livet enklere for alle, både vanlige folk, forvaltningen og næringslivet. Dette skal gjennomføres ved forenkling av regelverket, færre skjemaer og mindre rapportering.

Lovtidend 16. april 2014

Kommunale forsøk med snøscooterløyper

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har 11. og 14. april 2014 stadfestet 100 lokale forskrifter om kommunalt forsøk med snøscooterløyper. Forskriftene gir kommunene anledning til å gjennomføre planprosesser- og vedtak og å etablere snøscooterløyper i utmark og på islagte vassdrag.

Lovtidend 11. april 2014

Statsråd 11. april 2014

I statsråd 11. april 2014 ble lov om endring i EØS-loven (EØS-utvidelse med Kroatia) og lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og eiendomsmeglingsloven mv. (klagenemndbehandling, oppgjør av eiendomshandler mv.) sanksjonert.

Lovtidend 4. april 2014

Statsråd 4. april 2014

I statsråd 4. april 2014 ble lov nr. 10 om endringer i utlendingsloven sanksjonert. I tillegg ble det vedtatt ny verneforskrift for Svalbard, gjort endringer i eldre verneforskrifter for Svalbard, i forskrift til COTIF-loven og i forskrift om Den rettsmedisinske kommisjon.

Lovtidend 1. april 2014

Lovendringer i kraft 1. april 2014

1. april 2014 ble endringer i pasientskadeerstatningsloven, endringer i folketrygdloven og endringer i skatteloven satt i kraft.

Nyhet 1. april 2014

Statens personalhåndbok - SPH

Lovdata har gleden av å kunne tilby Statens personalhåndbok til sine brukere - både i Lovdata Pro og på Lovdatas åpne nettsted.

mars 2014

Lovtidend 28. mars 2014

Statsråd 28. mars 2014

I statsråd 28. mars 2014 ble lov om endringer i viltloven, naturmangfoldloven mv. sanksjonert og det ble fastsatt endring i forskrift om sanksjoner mot Nord-Korea og endringer i anskaffelsesforskriftene.

Artikkel 27. mars 2014

Mon ... demokrati?

Er det monarkiet eller demokratiet som kjennetegner vår grunnlovs styreform? Svaret avhenger av om vi legger vekt på former eller realiteter.

Lovtidend 21. mars 2014

Statsråd 21. mars 2014

I statsråd 21. mars 2014 ble lov om endring i pasientskadeloven (institusjon under den kommunale helse- og omsorgstenesta) og lov om endringer i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger sanksjonert.

Artikkel 12. mars 2014

Lovdatas grunnlovsside

Lovdata lanserer egen nettside i anledning grunnlovsjubileet. Her kan du lese historiske versjoner, «fun facts», forklaring av ord og uttrykk, forarbeider og artikler som tar for seg ulike temaer om Grunnloven.

Artikkel 12. mars 2014

Grunnloven 2014 – en introduksjon

Grunnloven fascinerer og begeistrer. Det gjelder kanskje særlig i jubileumsåret 2014. I en serie artikler ønsker jeg å vise at Grunnloven bør vekke interesse også utover å være et midtpunkt for jubileumsfeiringen.

Lovtidend 7. mars 2014

Statsråd 7. mars 2014

I statsråd 7. mars 2014 ble lov nr. 5 om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning) og lov nr. 6 om endring i havressurslova sanksjonert.

Avgjørelse 6. mars 2014

Høyesterett – ærekrenkelse, oppreisning

Høyesterett avsa 5. mars 2014 dom i sak om Dagbladets anke over lagmannsrettsdommen hvor avisen ble dømt til å betale 200.000 kroner i oppreisning til en ambulansesjåfør for ærekrenkende uttalelser. Anken over lagmannsretten dom ble, med dissens 4-1, forkastet.

februar 2014

Artikkel 28. februar 2014

Grunnloven 200 år

Norges grunnlov ble vedtatt på den grunnlovgivende forsamling – Riksforsamlingen – på Eidsvoll 17. mai 1814. Eidsvollsgrunnloven ble til fordi ledende nordmenn ikke ville akseptere bestemmelsene i Kieltraktaten av 14. januar 1814 om Norges fremtidige stilling. 

Artikkel 20. februar 2014

Gatejuristen – årsrapport for 2013

Gatejuristen, som er et lavterskeltilbud for folk som har eller har hatt et rusproblem, har sendt ut sin årsrapport for 2013. Behovet for rettshjelp for denne gruppen er stort, saksmengden øker for hvert år, og nærmer seg nå 1.000 saker på årsbasis.

Artikkel 13. februar 2014

Ny sivilombudsmann utnevnt

Stortinget utnevnte 13. februar 2014 Aage Thor Falkanger til ny sivilombudsmann. Falkanger er høyesterettsdommer og den femte sivilombudsmann som er utnevnt. Av de fem er han den tredje som kommer fra Høyesterett.

Artikkel 11. februar 2014

Sivilombudsmannen, Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Sivilombudsmannen eller Stortingets ombudsmann for forvaltningen skal sikre at offentlige myndigheter (staten, fylkeskommuner eller kommuner) ikke gjør urett mot den enkelte borger. Sivilombudsmannsordningen har eksistert siden 1962.

Lovtidend 7. februar 2014

Statsråd 7. februar 2014

I statsråd 7. februar 2014 ble lov 14. juni 2013 nr. 42 om endringer i forvaltningsloven satt i kraft og det ble fastsatt endring i forskrift 25. juni 2004 nr. 988 om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eForvaltningsforskriften).

Artikkel 7. februar 2014

Den internasjonale personverndagen 28. januar

28. januar er den internasjonale personverndagen. Kanskje en dag for å tenke på alle spor man etterlater seg, og å ta en ekstra sjekk av personverninnstillingene på Facebook.

Artikkel 7. februar 2014

Den samiske nasjonaldagen 6. februar

6. februar er offisiell flaggdag i Norge og markeres over hele landet som samenes nasjonaldag. Dagen markeres til minne om det første samiske landsmøtet som ble holdt i Metodistkirken i Trondheim i 1917. Dagen ble første gang feiret i 1993.

Lovtidend 3. februar 2014

Lovendringer i kraft 1. februar 2014

1. februar 2014 trer deler av lov 21. juni 2013 nr. 63 om endringer i barnevernloven og lov 13. desember 2013 nr. 121 om endringer i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven) i kraft.

januar 2014

Avgjørelse 31. januar 2014

Høyesterett - rett til bruk av alpinbakke

I dom av 28. januar 2014 behandlet Høyesterett spørsmålet om rett til ferdsel for kommersielle skiskoler i alpinanlegg og rett til bruk av heisanlegget for skiskolens medarbeidere. 

Artikkel 27. januar 2014

Pliktmessig avhold og alkotest

Regler om pliktmessig avhold finnes i en rekke lover og omfatter flere yrkesgrupper. Samtlige lover pålegger avhold under tjenestetiden. I endel lover stilles også krav om at man ikke skal nyte alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel innen 8 timer før tjenesten begynner.

Artikkel 22. januar 2014

Endringer i Grunnloven

Lovdata har utarbeidet en oversikt over endringene i Grunnloven fra 1814 til i dag. Oversikten viser 148 kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser m.m., med til sammen over 300 endringer.

Avgjørelse 16. januar 2014

EMD - dom i Se og Hør-saken

Menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg avsa 16. januar 2014 dom i saken LILLO-STENBERG AND SÆTHER v. NORWAY (no. 13258/09). Klagerne fikk ikke medhold i saken mot staten.

Artikkel 15. januar 2014

Jon Bing er død

Jon Bing vil bli husket for mye i norsk samfunnsliv. I Lovdata vil han alltid være den visjonære rettsinformatikeren eller «teknologijuristen» som så lengere fram enn det vi andre klarte.

Artikkel 13. januar 2014

Grunnlovsjubileet 2014

Jubileumsåret 2014 er allerede godt i gang. Lovdata vil være med på å markere grunnlovsjubileet gjennom året. Her tar vi en kort gjennomgang av de viktigste begivenhetene fra 1814, det såkalte «annus mirabilis», miraklenes år.

Lovtidend 10. januar 2014

Statsråd 10. januar 2014

I statsråd 10. januar 2014 ble lov nr. 1. om endringer i utlendingsloven mv. (heving av strafferammen ved brudd på innreiseforbud) sanksjonert. Det ble også fastsatt ikrafttredelse for loven og gjort endringer i ikrafttredelsen til endringene i tobakksskadeloven.

Lovtidend 10. januar 2014

Lovåret 2013

I 2013 ble det sanksjonert 133 lover. Det var 13 nye lover, en midlertidig lov, to opphevelseslover og 117 endringslover. Av Stortingets lovvedtak i 2013 var det bare en lov som ikke ble sanksjonert i 2013. Denne loven ble sanksjonert i statsråd 10. januar 2014. 

Info 6. januar 2014

Finn frem i lover og forskrifter

Lovdata har gjort endringer på de åpne sidene som skal gjøre det enklere for folk flest å finne frem i den enkelte lov og forskrift. Endringene er gjort etter tilbakemeldinger fra brukerne. Vanlige brukere ønsker å gå frem på ulike måter for å finne aktuelle paragrafer i lover og forskrifter.