Artikler fra Lovdata publisert i 2015

Her finner du en oversikt over artikler skrevet av Lovdatas redaksjon, velg årstall nedenfor for å vise artikler for det året. Du kan også søke etter artikler ved å bruke søkefeltet.


desember 2015

Lovtidend 29. desember 2015

Lover som trer i kraft 1. januar 2016

1. januar 2016 trer 58 lover og endringslover i kraft. Blant de nye lovene er finansforetakslov, lov om referanserenter, postlov, karantenelov (for politikere), obduksjonslov, transplantasjonslov og jordskiftelov.

Lovtidend 23. desember 2015

Ny forsinkelsesrentesats 1. januar 2016

Rentesatsen for forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Satsen skal være Norges Banks styringsrente, tillagt minst 8 prosentpoeng (fram til 1. juli 2013 var satsen Norges Banks styringsrente, tillagt minst 7 prosentpoeng). 

Avgjørelse 21. desember 2015

EMD – Dom avsagt i sak mot Norge

Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg avsa 17. desember 2015 dom i saken Kristiansen v. Norway (no. 1176/10), og konkluderte med at det forelå krenkelse av klagerens rettigheter etter (EMK) artikkel 6 nr. 1.

 

Avgjørelse 18. desember 2015

Plenumsdom i Høyesterett - asylrett, barnets beste

Høyesterett avsa 18. desember 2015 i plenum dom i sak om Utlendingsnemndas avslag på asylsøknad for en afghansk familie fordi familien kunne henvises til internflukt i et annet område i hjemlandet.

Lovtidend 18. desember 2015

Statsråd 18. desember 2015

I statsråd 18. desember 2015 ble det sanksjonert 31 lover, blant dem endringene i skatte- og avgiftslovgivningen med en opphevelseslov, og en ny lov om overføring av offentlige og private rettsforhold fra Statens vegvesen til et statlig utbyggingsselskap for veg.

Lovtidend 17. desember 2015

Stortingets skatte- og avgiftsvedtak for 2016

Stortinget fastsatte 14. desember 2015 vedtak om skatt, arveavgift, folketrygdavgift, CO 2– avgift, produktavgift til folketrygden, merverdiavgift, særavgifter og toll for 2016.  

Artikkel 16. desember 2015

God jul og godt nyttår

Lovdata takker alle kunder, samarbeidspartnere og venner av Lovdata for et innholdsrikt og spennende år.

Lovtidend 11. desember 2015

Snart 1. januar: Kunngjøring i Norsk Lovtidend

Desember er den travleste måneden i året for redaksjonen i Norsk Lovtidend. Vi gjør her rede for hvordan dette innvirker på behandlingen og kunngjøringen av lover og forskrifter m.m. før nyttårsskiftet.

Lovtidend 11. desember 2015

Statsråd 11. desember 2015

I statsråd 11. desember 2015 ble ERIC-lova og ITS-loven og endringer i spesialisthelsetjenesteloven, politiregisterloven, jordskiftelova, og yrkestransportlova sanksjonert. I tillegg ble det fastsatt fire resolusjoner om restriktive tiltak i Guinea-Bissau, Sør-Sudan, Egypt og Tunisia.

Artikkel 9. desember 2015

9. desember – den internasjonale antikorrupsjonsdagen

I 2003 vedtok FNs generalforsamling at 9. desember skal være den internasjonale antikorrupsjonsdagen. Dagen skal bidra til å øke bevisstheten om korrupsjon som et stort samfunnsproblem. Dagen er dessverre også i år høyaktuell - både i Norge og internasjonalt.

Lovtidend 4. desember 2015

Statsråd 4. desember 2015

I statsråd 4. desember 2015 ble blant annet lov om fastsettelse av referanserenter og lov om endringer i finanslovgivningen sanksjonert og endring i forskrift om anvendelse av helselover og -forskrifter for Svalbard og Jan Mayen mv. og delegering av Kongens myndighet etter obduksjonslova fastsatt.

Lovtidend 1. desember 2015

Endring i politiloven

Fra 1. desember 2015 trer endringene i politiloven som gir lovhjemmel for bruk av militær makt ved bistand til politiet i kraft.

november 2015

Lovtidend 27. november 2015

Unntak for innkvartering av asylsøkere

27. november 2015 ble det fastsatt midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven for innkvartering av personer som søker beskyttelse (asylsøkere), forskriften skal åpne for raskere etablering av asylmottak.

Artikkel 25. november 2015

Straffeloven 2005 – skjerpende omstendigheter

Skjerpende omstendigheter ved en straffbar handling kan føre til at et lovbrudd straffes strengere enn det ellers ville ha gjort, enten ved at domstolen innenfor lovbestemt strafferamme kan utmåle strengere straff eller at loven inneholder regler om at maksimumsstraffen er høyere.

Lovtidend 20. november 2015

Statsråd 20. november 2015

I statsråd 20. november 2015 ble endringer til utlendingsloven sanksjonert, og det ble fastsatt dato for ikrafttredelse av § 3-5 i helse- og omsorgstjenesteloven og endringer i distriktsinndelingen m.v. i politi- og lensmannsetaten i forskrift om politidistrikt m.v.

Lovtidend 13. november 2015

Statsråd 13. november 2015

I statsråd 13. november ble fire lover satt i kraft og en forskrift fastsatt. Det ble også fastsatt endring i forskrift om miljørettet helsevern.

Artikkel 12. november 2015

Lover og forskrifter på nynorsk

Lovdata mottar daglig henvendelser om lover og forskrifter. En av de vanligste henvendelsene er spørsmålet om å få en bokmålsversjon av  nynorske lover og nynorskversjon av bokmålslover.

Artikkel 6. november 2015

Straffeloven 2005 – formildende omstendigheter

Formildende omstendigheter kan føre til at et lovbrudd straffes mindre strengt. Gjerningsmannens handling kommer i et gunstigere lys og kan tas i betraktning av dommeren ved utmåling av straff. Et eksempel på formildende omstendighet er gjerningsmannens alder.

oktober 2015

Lovtidend 30. oktober 2015

Statsråd 30. oktober 2015

I statsråd 30. oktober 2015 ble det fastsatt delt ikraftsetting av lov 20. januar 2012 nr. 6, ikraftsetting av lov 21. juni 2013 nr. 79 og lov 22. mai 2015 nr. 32 og endringer i to forskrifter i justissektoren og i tre forskrifter i helsesektoren.

Artikkel 29. oktober 2015

Vinteren nærmer seg, tid for å bytte dekk?

Piggdekk kan brukes fra 1. november til første mandag etter 2. påskedag, i 2016 er det 4. april. I landets tre nordligste fylker er tilsvarende periode fra 16. oktober til 1. mai.

Artikkel 28. oktober 2015

Venter du på snøen?

Svært mange av oss venter på vinter og snø for å komme ut på ski. For noen er det alpinanleggene som frister mest, og disse anleggene inneholder ofte skitau, skitrekk, skiheiser og i enkelte anlegg gondolbaner.

Artikkel 27. oktober 2015

Straffeloven 2005 – landssvik

Straffeloven 2005 har bestemmelser om landssvik med strafferamme 10 år og om grovt landssvik med strafferamme inntil 21 år.

Artikkel 23. oktober 2015

Lovvalg – straffeloven 1902 eller 2005?

Straffeloven 2005 bestemmer at straffelovgivningen på handlingstidspunktet kommer til anvendelse. Likevel skal straffelovgivningen på avgjørelsestidspunktet legges til grunn når dette fører til et mer gunstig resultat for den siktede.

Artikkel 14. oktober 2015

Straffeloven 2005 – flere begreper og uttrykk

Straffeloven 2005 trådte i kraft 1. oktober 2015. Flere begreper har blitt endret, her følger andre del av vår oversikt over nye og endrede ord og uttrykk.

Lovtidend 9. oktober 2015

Statsråd 9. oktober 2015

I statsråd 9. oktober 2015 ble det blant annet fastsatt ny forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager og forskrift om endringer i strålevernforskriften.

Artikkel 8. oktober 2015

Straffeloven 2005 – begreper og uttrykk

Straffeloven 2005 trådte i kraft 1. oktober 2015. Flere begreper har blitt endret, her kommer første del av vår oversikt over nye og endrede ord og uttrykk.

Lovtidend 2. oktober 2015

Ikrafttredelser 2. oktober 2015

2. oktober 2015 trer endringer i straffeprosessloven om avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner og forskrift om avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner (tilrettelagte avhør) i kraft.

Artikkel 1. oktober 2015

Ny straffelov – straffereaksjoner

Etter straffeloven 2005 er straff fengsel, forvaring, samfunnsstraff, ungdomsstraff, bot og rettighetstap. Her kan du lese om de forskjellige reaksjonsformene.

Artikkel 1. oktober 2015

Straffeloven 2005 – viktige endringer

I dag 1. oktober 2015 settes lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven) i kraft. Foruten de endringer som Lovdata har omtalt i ulike artikler i forbindelse med iverksettelsen av straffeloven 2005, vil den nye loven bl.a. innebære:

Artikkel 1. oktober 2015

Ny straffelov trer i kraft 1. oktober 2015

Lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven) trer i kraft 1. oktober 2015.  Den nye straffeloven erstatter straffeloven av 1902, som oppheves fra samme dato.

september 2015

Artikkel 29. september 2015

Ny straffelov – vold mot offentlige tjenestemenn

Både straffeloven 1902 og straffeloven 2005 inneholder bestemmelser som tar sikte på å verne offentlige tjenestemenn mot vold og trusler. Straffeloven 2005 har i tillegg bestemmelser som tar sikt på å beskytte særlig utsatte yrkesgrupper mot vold og trusler.


Artikkel 23. september 2015

Ny straffelov – rettighetstap

I likhet med straffeloven 1902 har straffeloven 2005 bestemmelser om reaksjonsformen rettighetstap. I straffeloven 2005 finnes reglene i lovens kapittel 10. 


Lovtidend 18. september 2015

Statsråd 18. september 2015

I statsråd 18. septenber 2015 ble endringer i alkoholloven og i ekteskapsloven sanksjonert. I tillegg ble endringslov til skatteloven satt i kraft.

Avgjørelse 17. september 2015

Dom i Høyesterett – eksamensjuks

Høyesterett avsa 15. september 2015 dom i sak om eksamensjuks. Bakgrunnen for saken var at en juridisk student ved Universitetet i Bergen hadde før eksamen ved en forglemmelse lagt fra seg ulovlige hjelpemidler på eksamensbordet.

Avgjørelse 16. september 2015

Dom i Høyesterett – dobbeltbeskatning

Høyesterett avsa 14. september 2015 dom i sak om en skattyter som i mange år hadde levert selvangivelse for sent, som til dels ble skjønnslignet og til slutt endte opp med å betale skatt for deler av samme inntekt to ganger.

Lovtidend 16. september 2015

Henvisninger i regelverk til straffeloven 2005

Lov 28. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven) trer i kraft 1. oktober 2015. I den forbindelse må delegeringer, instrukser og forskrifter omhjemles og henvisninger til paragrafer og begreper som viser til den gamle loven endres.Artikkel 15. september 2015

Ny straffelov - hatkriminalitet

Bekjempelse av hatkriminalitet, både direkte og indirekte, er en viktig målsetting i straffeloven 2005.

Nyhet 10. september 2015

Tidsskriftet Lov&Data i ny design

Lov&Data er nå ute med nytt design. Det nye designet og den nye stoffinndelingen har gjort bladet mer leservennlig og innbydende.

Artikkel 10. september 2015

Ny straffelov – kamp mot kjernefysisk terrorisme

FN vedtok i 2005 en konvensjon mot kjernefysisk terrorisme, som bl.a. kriminaliserer visse typer ulovlig omgang med kjernefysisk materiale. Både straffeloven 1902 og straffeloven 2005 inneholder bestemmelser som tar sikte på å bekjempe kjernefysisk terrorisme.

Lovtidend 4. september 2015

Statsråd 4. september 2015

I statsråd 4. september 2015 ble lov om Haagkonvensjonen 1996, ny postlov, to endringer i politiloven og endringer i plan- og bygningsloven, straffeprosessloven og vegtrafikkloven sanksjonert.

Avgjørelse 4. september 2015

Oslo tingrett – kjennelse om blokkering av nettilgang

Oslo tingrett avsa 1. september 2015 kjennelse i sak som gjaldt en begjæring fra flere rettighetshavere til film- og musikkverk om at retten skulle pålegge flere internettilbydere å blokkere tilgangen til syv nettsteder der opphavsretten krenkes.

Lovtidend 1. september 2015

Ikrafttredelser 1. september 2015

1. september 2015 ble endringer i arveloven og endringer i konvensjon mellem Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige om dødsboskifte satt i kraft. 

august 2015

Artikkel 26. august 2015

Ny straffelov - fra betinget dom til fullbyrdelsesutsettelse

Både reglene om betinget dom i straffeloven 1902 og bestemmelsene om fullbyrdelsesutsettelse i straffeloven 2005 innebærer at idømmelse av straff eller fullbyrdelsen av idømt straff på visse vilkår utsettes til utløpet av en nærmere bestemt prøvetid.    

Lovtidend 7. august 2015

Statsråd 7. august 2015

I statsråd 7. august 2015 ble lov om oppheving av lov om registrering av innsamlinger, lov om endringer i barnevernloven, midlertidig lov om beskyttelse av og kontroll med geografisk informasjon av hensyn til rikets sikkerhet og lov om endringer i forsvarspersonelloven m.m. sanksjonert m.m.

juli 2015

Artikkel 31. juli 2015

Ny straffelov - medvirkning

I motsetning til straffeloven 1902 inneholder straffeloven 2005 en generell bestemmelse om medvirkningsansvar.

Artikkel 24. juli 2015

Ombudsmannsordningen i Forsvaret

Mange soldater begynner sin tjeneste nå i juli og august. Opplever du noe i tjenesten som kan anses som en urett mot deg, kan du henvende deg til Stortingets ombudsmann for Forsvaret for å klage.

Artikkel 22. juli 2015

Straffeloven 2005 - grov kroppsskade

Ved innføringen av ny straffelov er det en del begreper som endres. Straffeloven 2005 bruker begrepet grov kroppsskade, dette tilsvarer legemsbeskadigelse i straffeloven 1902.

Artikkel 22. juli 2015

Handle på søndag i ferien?

Butikkene du handler matvarer i er normalt stengt på søndager, men det er flere unntak fra åpningstidsbestemmelsene.

juni 2015

Lovtidend 29. juni 2015

Lover i kraft 19. juni og 1. juli 2015

1. juli 2015 blir en lov opphevet og 25 lover og endringslover satt i kraft, 19. juni 2015 ble ni lover satt i kraft. Se liste over lovene under. 

Lovtidend 26. juni 2015

Ny forsinkelsesrentesats 1. juli 2015

Rentesatsen for forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Satsen skal være Norges Banks styringsrente, tillagt minst 8 prosentpoeng (fram til 1. juli 2013 var satsen Norges Banks styringsrente, tillagt minst 7 prosentpoeng). 

Info 25. juni 2015

Lovdata - Årsmelding 2014

Nye nettløsninger for profesjonelle og for folk flest ble godt mottatt av brukerne.

Lovtidend 19. juni 2015

Statsråd 19. juni 2015

I statsråd 19. juni 2015 ble lov om ikraftsetting av straffeloven 2005, ny karantelov og ny kassesystemlov og 37 endringslover sanksjonert. Se liste over sanksjonerte lover lenger ned i artikkelen.

Lovtidend 12. juni 2015

Statsråd 12. juni 2015

I statsråd 12. juni 2015 ble endringen i Grunnloven § 89 kunngjort, og endring til utlendingsloven om gjennomføring av Eurodac-forordningen 2013 sanksjonert.

Artikkel 12. juni 2015

Høyesterett, Stortinget og prøvingsretten

1. juni 2015 kodifiserte Stortinget domstolenes rett og plikt til å prøve Stortingets lovgivning mot Grunnloven. Bli med på et streiftog gjennom prøvingsrettens juss og historie. 

Artikkel 10. juni 2015

Heraldikkens status i Norge i dag

Heraldikk er læren om våpenmerker. I anledning den internasjonale heraldikkdagen gir vi en kort presentasjon av heraldikkens status i Norge i dag.

Artikkel 9. juni 2015

Skal du kjøre båt i sommer?

Reglene for å føre fritidsbåt er gitt i småbåtloven og i forskrifter til denne loven. Kravene til båtfører er avhengig av båtens størrelse og fart.

Artikkel 5. juni 2015

Verneombud i virksomheter

Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i de enkelte virksomheter. Verneombudet skal se til at virksomheten er trygg for alle arbeidstakere og at det blir tatt hensyn til sikkerhet, helse og velferd.

Lovtidend 5. juni 2015

Statsråd 5. juni 2015

I statsråd 5. juni 2015 ble lov om nasjonalt identitetskort (ID-kortloven) og endringslover til folketrygdloven (henvisning fra psykolog) og endringslov til oreigningslova sanksjonert. Det ble også vedtatt forskrift om behandling av straffesaker når norske skip deltar i en Frontex-operasjon.

mai 2015

Lovtidend 29. mai 2015

Statsråd 29. mai 2015

I statsråd 29. mai 2015 ble endringslov til straffeloven (opphevelse av blasfemiparagrafen) og endringslov til brann- og eksplosjonsvernloven, tolloven og straffeloven 2005 (om utgangsstoffer for eksplosiver mv.) sanksjonert.

Artikkel 27. mai 2015

Ny straffelov – reglene om nødverge og selvtekt

Nødverge er en ellers straffbar handling som avverger eller forsvarer et rettsstridig angrep. Selvtekt er en rettsstridig handling for å hevde sin egen eller andres rett.

Lovtidend 22. mai 2015

Statsråd 22. mai 2015

I statsråd 22. mai 2015 ble lov om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter og endringslover til flere pensjonslover (uførepensjon), til pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven og til utdanningsstøtteloven sanksjonert.

Artikkel 21. mai 2015

Fri rettshjelp. Fri sakførsel.

Fri rettshjelp er en sosial støtteordning som tar sikte på å yte nødvendig juridisk bistand til personer som ikke selv har økonomi til å betale for slik bistand, og har behov for hjelp fra det offentlige for å ivareta interesser av stor personlig og velferdsmessig betydning. 

Artikkel 19. mai 2015

Ny straffelov - reglene om foreldelse

Straffeloven 2005 inneholder detaljerte bestemmelser om opphør av straff. En handling er ikke lenger straffbar når foreldelse, eller preskripsjon, har inntrådt. Nedenfor er det en oversikt over fristene for foreldelse både for den gamle og den nye straffeloven.

Lovtidend 12. mai 2015

Statsråd 12. mai 2015

I statsråd 12. mai 2015 ble fire lover sanksjonert, lov om forsvunne personar og endringslover til arvelova, skadeserstatningsloven og voldsoffererstatningsloven og sjøloven.

Artikkel 9. mai 2015

Hva skal barnet hete?

Alle barn skal ha et navn, og foreldre har en plikt til å velge navn innen seks måneder etter barnets fødsel. Er ikke melding sendt eller navnet ikke blir godtatt, får barnet morens etternavn. 

Lovtidend 7. mai 2015

Statsråd 7. mai 2015

I statsråd 7. mai 2015 ble ny transplantasjonslov og ny obduksjonslov sanksjonert.

Artikkel 6. mai 2015

Ny straffelov

Den nye straffeloven (lov om straff (straffeloven)) er planlagt satt i kraft 1. oktober 2015. Den nye straffeloven erstatter straffeloven av 1902 (Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven)).

april 2015

Lovtidend 30. april 2015

Lover som trer i kraft 1. mai 2015

1. mai 2015 trer endringslover til utlendingsloven og helsepersonelloven, vegtrafikkloven og småbåtloven i kraft.

Artikkel 28. april 2015

Flyteutstyr i fritidsbåter

Fra 1. mai 2015 skal alle som er i fritidsbåter under åtte meter ha på seg egnet flyteutstyr når båten er i fart. 

Lovtidend 24. april 2015

Statsråd 24. april 2015

I statsråd 24. april 2015 ble endringslover til arbeidsmiljøloven (arbeidstid, aldersgrenser, midlertidig ansettelse), sosialtjenesteloven, allmenngjøringsloven, utlendingsloven, opplæringslova, privatskolelova (mobbing) og småbåtloven (flyteutstyr) sanksjonert.

Avgjørelse 22. april 2015

Høyesterett - tomtefeste, regulering av festeavgift.

Høyesterett i storkammer avsa 22. april 2015 dom i sak om tomtefeste og regulering av festeavgift. Dommen endrer tolkningen av tomtefesteloven § 15 med bakgrunn i EMDs dom i Lindheimsaken fra 2012.

Lovtidend 17. april 2015

Statsråd 17. april 2015

I statsråd 17. april 2015 ble endringslov til utlendingsloven og endringslov til vegtrafikkloven sanksjonert.  

Artikkel 17. april 2015

Forbrukerombudets oppgaver

Forbrukerombudet er et frittstående forvaltningsorgan etablert i 1973 med betegnelsen Forbrukerombudsmannen. Forbrukerombudets oppgave er å føre tilsyn med at markedsføringen av varer og tjenester og standard kontraktsvilkår er i samsvar med lovverket.

Artikkel 13. april 2015

Båndtvang og løse hunder

Det er populært å ha hund, men det stiller visse krav til eieren. En hundeholder skal vise aktsomhet for å unngå at hunder volder skade på folk, dyr, eiendom eller ting og skal dessuten sørge for at hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for folk, miljø eller andre interesser. 

Avgjørelse 13. april 2015

Høyesterett – Når kan bilen selges som ny?

Høyesterett avsa 16. mars 2015 dom i sak om heving av bilkjøp. En el-bil var solgt som "ny bil" til tross for at den hadde vært registrert på bilforhandler i Tyskland og kjørt i alt 897 kilometer der. 

Lovtidend 10. april 2015

Statsråd 10. april 2015

I statsråd 10. april 2015 ble ny lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) sanksjonert. I tillegg ble det vedtatt endringer i prioriteringsforskriften.

mars 2015

Artikkel 23. mars 2015

Årsrapport - Domstolene i Norge 2014

For første gang siden 2005 oversteg førsteinstansdomstolene målet om 3 måneders saksbehandlingstid for meddomsrettssaker (straffesaker). Undersøkelse viser at domstolene har stor tillit i befolkningen.

Lovtidend 20. mars 2015

Statsråd 20. mars 2015

I statsråd 20. mars 2015 ble endringer til motorferdselloven og studentsamskipnadsloven sanksjonert. Det ble også fastsatt ny akuttmedisinforskrift og ny EETS-forskrift (europeisk trafikantbetalingstjeneste).

Artikkel 18. mars 2015

Våropprydning? Få vrakpant for din gamle bil.

Ved avskilting av kjøretøy kan man få utbetalt vrakpant ved å levere bilen til et godkjent mottakssted. Formålet med vrakpantordningen er å forebygge og redusere miljøproblem biler forårsaker når de ender som avfall. 

Lovtidend 13. mars 2015

Statsråd 13. mars 2015

I statsråd 13. mars 2015 ble endringslov til stiftelsesloven om stiftelsesklagenemnd sanksjonert. Det ble også fremmet en proposisjon om straffelovens ikraftsettingslov, denne loven setter resten av straffeloven 2005 i kraft fra 1. oktober 2015.

Artikkel 13. mars 2015

22. juli-saken

Oversikten over rettsavgjørelser i forbindelse med terroranslagene 22. juli 2011 mot Regjeringskvartalet i Oslo og AUFs sommerleir på Utøya har nå kommet på plass igjen.

Avgjørelse 9. mars 2015

Høyesterett – krav om erstatning for mislykket ombygging

Høyesterett avsa 5. mars 2015 dom i sak som gjaldt krav om erstatning for tap i forbindelse med en fullstendig, men helt mislykket, ombygging av en eldre bygning til åtte leiligheter organisert som et borettslag. Dissens.

Avgjørelse 6. mars 2015

Høyesterett – kommunes erstatningsansvar for rasrisiko

Høyesterett avsa 2. mars 2015 dom i sak hvor man fant at en kommune ikke hadde handlet erstatningsbetingende uaktsomt da den godkjente byggesøknader for et område, som i ettertid viste seg å ha større sannsynlighet for snøras enn regelverket tillater. Dissens.

Artikkel 5. mars 2015

Ungdomsstraff for unge kriminelle

En ny straffart – ungdomsstraff – som alternativ til fengsel ble innført i 2014.   Siktemålet er å få ungdom ut av kriminalitet og unngå at barn må settes i fengsel.

Lovtidend 2. mars 2015

Lover i kraft 1. mars 2015

1. mars 2015 trer den nye utenrikstjenesteloven i deler av lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (rett til nødvendig helsehjelp og pasientrettighetsdirektivet m.m.) i kraft.

februar 2015

Artikkel 25. februar 2015

Sámediggi / Sametinget

Sametinget (på nordsamisk Sámediggi) er en nasjonal folkevalgt og representativ forsamling for samene i Norge. Sametinget skal styrke samenes politiske stilling og medvirkning, bidra til rettferdig behandling av det samiske folk og fremme samenes interesser i Norge. 

Artikkel 20. februar 2015

Sanksjoner i internasjonal politikk

Sanksjoner i internasjonal politikk vil si tvangstiltak eller straffetiltak mot et eller flere land som truer eller bryter freden eller internasjonal avtale. De kan også rettes mot et land som fører en politikk som andre land eller det internasjonale samfunn sterkt misliker. 

Lovtidend 13. februar 2015

Statsråd 13. februar 2015

I statsråd 13. februar 2015 ble ny utenrikstjenestelov, lov om utvalget for evaluering av EOS-utvalget og midlertidig lov om endringer i motorferdselsloven sanksjonert.

Avgjørelse 9. februar 2015

Høyesterett - vilkår for utlevering av krigsforbryter

Høyesterett avsa 6. februar 2015 dom i sak om vilkårene for utlevering av en krigsforbryter i en straffesak var oppfylt. Siktede hadde søkt om og fylte vilkårene for norsk statsborgerskap og hadde tre barn som alle var født i Norge.

Nyhet 9. februar 2015

Hvordan forstås lovene?

Hvordan forstås lovene og hvordan virker de i praksis? Det gjennomføres nå en spørreundersøkelse på Lovdatas åpne sider og i Lovdata Pro.

Lovtidend 6. februar 2015

Statsråd 6. februar 2015

I statsråd 6. februar 2015 ble lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv. og endringer i vegtrafikkloven sanksjonert.

 

Artikkel 6. februar 2015

Den samiske nasjonaldagen 6. februar

6. februar er offisiell flaggdag i Norge og markeres over hele landet som samenes nasjonaldag. Dagen markeres til minne om det første samiske landsmøtet som ble holdt i Metodistkirken i Trondheim i 1917. Dagen ble første gang feiret i 1993.

Avgjørelse 3. februar 2015

Høyesterett - adopsjon med besøkskontakt

Høyesterett avsa 30. januar 2015 dom i sak om fratakelse av foreldreansvar og samtykke til adopsjon etter barnevernloven § 4-20. Den reiser blant annet spørsmål om terskelen for adopsjon er endret etter at det i 2010 ble gitt lovhjemmel for besøkskontakt med de biologiske foreldrene.

januar 2015

Avgjørelse 30. januar 2015

Høyesterett - utvisning av alenemor med omsorg for barn

Høyesterett behandlet 29. januar 2015 en sak om utvisning av og å nekte oppholdstillatelse for en kenyansk kvinne som hadde oppholdt seg ulovlig i Norge. Hun var alene om omsorgen for et mindre barn, som var norsk statsborger.

Avgjørelse 30. januar 2015

Høyesterett - kommunikasjonskontroll

 Høyesterett avsa 27. januar 2015 kjennelse i sak om siktedes begjæring om at samtaler som ble tatt opp under kommunikasjonskontroll, skulle oversendes tingretten før de ble stilt til disposisjon for politiet.

Artikkel 28. januar 2015

Vådeskudd, eller ukontrollert avfyring av våpen

I gammel norsk rett betegnet våde en hendelig skade, det vil si en skade som ikke var forsettlig voldt - viljaverk, men som måtte ses som en følge av at handlingen i sin alminnelighet var farlig – vådaverk. I moderne språkbruk brukes vådeskudd om skudd fra skytevåpen som blir avfyrt ukontrollert.

Lovtidend 23. januar 2015

Statsråd 23. januar 2015

I statsråd 23. januar 2015 ble det sanksjonert fire lover, en lov om oppheving av forbud mot profesjonell boksing, og endringslover til straffegjennomføringsloven mv., panteloven m.m. og yrkestransportlova.

Info 21. januar 2015

Lignings-ABC 2014/15 publisert i Lovdata Pro

Skatteetatens ansatte får her tilgang til en håndbok med oversikt over aktuelle skatteregler. Andre som jobber med skattespørsmål, vil også ha stor nytte av Lignings-ABC 2014/15. Håndboken letter arbeidet og gir en riktigere og mer enhetlig praktisering av skattereglene.

Avgjørelse 19. januar 2015

Borgarting lagmannsrett - Folkemord i Rwanda

Borgarting lagmannsrett avsa 16. januar 2015 dom i sak som gjaldt medvirkning til overlagt drap på et stort antall personer. Drapene var en del av folkemordet som fant sted i Rwanda i 1994.

Avgjørelse 14. januar 2015

EMD – Dom avsagt i sak mot Norge

Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg avsa 18. desember 2014 dom i saken N.A. v. Norway (no. 27473/11), og konkluderte med at det ikke forelå noen krenkelser av klagerens rettigheter etter Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK).

Lovtidend 9. januar 2015

Årets første statsråd 9. januar 2015

I statsråd 9. januar 2015 ble det sanksjonert endringer i straffeloven om forvaring og endringer i utlendingsloven om unntak fra taushetsplikt.

Artikkel 7. januar 2015

Telefonsalg og adressert reklame i postkassen

Mange bedrifter bruker telefonsalg og direkte markedsføring for å nå sine nåværende og potensielle kunder. Dette kan være frustrerende og irriterende, men kan unngås på en enkel måte.