Artikler fra Lovdata publisert i 2016

Her finner du en oversikt over artikler skrevet av Lovdatas redaksjon, velg årstall nedenfor for å vise artikler for det året. Du kan også søke etter artikler ved å bruke søkefeltet.


desember 2016

Lovtidend 28. desember 2016

Lover som trer i kraft 1. januar 2017

1. januar 2017 trer naturskadeerstatningsloven, kassasystemlova, skatteforvaltningsloven, lov om EØS-finanstilsyn, anskaffelsesloven, stortingsgodtgjørelsesloven og 42 endringslover i kraft.

Nyhet 22. desember 2016

Ledig stilling som kunnskapsforvalter

Vi søker etter en kunnskapsforvalter med interesse for rettskilder. Stillingen vil bli sentral i å videreutvikle Lovdatas rettsinformasjonssystemer.

Lovtidend 21. desember 2016

Stortingets skatte- og avgiftsvedtak for 2017

Stortinget fastsatte 17. desember 2016 vedtak om skatter og avgifter for 2017. Nytt for 2017 er finansskatten, som skal beregnes av lønn og overskudd i finansnæringen. Finansskatten er ment å korrigere for manglende inntekt fra merverdiavgift på finansielle tjenester.

Lovtidend 20. desember 2016

Statsråd 20. desember 2016

I statsråd 20. desember 2016 ble skatte- og avgiftslovendringene knyttet til statsbudsjettet for 2017 og seks andre lover sanksjonert.

Artikkel 19. desember 2016

God jul og godt nyttår

Lovdata takker alle kunder, samarbeidspartnere og venner av Lovdata for et interessant, innholdsrikt og spennende år.

Lovtidend 16. desember 2016

Ny forsinkelsesrentesats fra 1. januar 2017

Rentesatsen for forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Satsen skal være Norges Banks styringsrente, tillagt minst 8 prosentpoeng (fram til 1. juli 2013 var satsen Norges Banks styringsrente, tillagt minst 7 prosentpoeng).

Lovtidend 16. desember 2016

Statsråd 16. desember 2016

I statsråd 16. desember 2016 ble ny forsvarsundersøkelseslov og endringer i mange lover innen blant annet finanssektoren, vegsektoren, jernbanesektoren og justissektoren sanksjonert.

Avgjørelse 16. desember 2016

Høyesterett – boikott i strid med EØS-avtalen

Høyesterett har i plenumsdom 16. desember 2016 kommet til at en varslet boikott er i strid med etableringsretten etter EØS-avtalen artikkel 31, og dermed ulovlig fordi den har et rettsstridig formål, jf. boikottloven § 2 bokstav a. 

Lovtidend 9. desember 2016

Statsråd 9. desember 2016

I statsråd 9. desember 2016 ble ny folkeregisterlov og endringer i forurensningsloven sanksjonert. I tillegg ble det fastsatt ikrafttredelse for den nye anskaffelsesloven og endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven, begge lovene trer i kraft 1. januar 2017.

Lovtidend 2. desember 2016

Statsråd 2. desember 2016

I statsråd 2. desember 2016 ble endringslover til skattebetalingsloven, ligningsloven, burettslagslova og energiloven sanksjonert.

Artikkel 1. desember 2016

Uber vurderes av EU-domstolen

EU-domstolen vurderer for tiden Ubers forretningsvirksomhet, og utfallet kan få store konsekvenser for hele delingsøkonomien. EFTAs overvåkingsorgan ESA har levert innspill i saken.

november 2016

Artikkel 29. november 2016

Kunngjøring i Norsk Lovtidend i desember

Desember er en travel måned for redaksjonen i Norsk Lovtidend. Svært mange lover sanksjoneres og forskrifter vedtas frem mot årsskiftet, derfor er det viktig at sakene blir sendt til kunngjøring med en gang de er sanksjonert eller vedtatt.

Artikkel 29. november 2016

Søndagsåpne butikker i desember

Desember måned er en travel måned for butikker og kjøpesentre. For å få avviklet julehandelen kan faste utsalgssteder holde åpent også på søndager denne måneden.

Lovtidend 24. november 2016

Ny skatteforvaltningsforskrift

23. november 2016 ble det fastsatt ny forskrift til skatteforvaltningsloven (skatteforvaltningsforskriften).

Nyhet 23. november 2016

Flaggsaker nr. 12-2016 er publisert

Abonner på Lovdata flaggsaker og få tilgang til elektroniske hefter med rettskraftige, utvalgte avgjørelser fra lagmannsrettene og tingrettene

Lovtidend 18. november 2016

Statsråd 18. november 2016

I statsråd 18. november 2016 ble lov om endringer i naturmangfoldloven sanksjonert.

Avgjørelse 16. november 2016

EMD - Dom avsagt i sak mot Norge

Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg (EMD) avsa 15. november 2016 dom i saken A and B v. Norway (no. 24130/11 og 29758/11). Norge fikk medhold i saken som ble behandlet i Storkammer.

Lovtidend 11. november 2016

Statsråd 11. november 2016

I statsråd 11. november 2016 ble det vedtatt delt ikraftsetting av lov om endringer i helselovgivningen (Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten mv.) samt forskrift om unntak fra bioteknologiloven for farmakogenetiske undersøkelser.

Avgjørelse 10. november 2016

Høyesterett – dyrevelferd

Høyesterett har i dom 9. november 2016 skjerpet straffutmålingen for overtredelse av dyrevelferdsloven.

Artikkel 7. november 2016

Bruk av liten skrift er villedende markedsføring

EU-domstolen er kritisk til markedsføringen til Canal Digital i Danmark, og mener den villedet forbrukerne og dermed var i strid med handelspraksisdirektivet. 

Artikkel 2. november 2016

Avvikling av de trykte utgavene av Norsk Lovtidend

Justisdepartementet har besluttet å avvikle de trykte utgavene av Norsk Lovtidend avdeling I og avdeling II etter 2016-årgangen. Beslutningen er fattet etter råd fra Lovdata. Trykte registre for 2016-årgangen vil bli publisert i løpet av første kvartal 2017.

Lovtidend 1. november 2016

Lover i kraft 1. november 2016

1. november 2016 ble endringer i spesialisthelsetjenesteloven, psykisk helsevernloven, pasient- og brukerrettighetsloven, helsepersonelloven, bioteknologiloven, helse - og omsorgstjenesteloven, tolloven og bustøttelova satt i kraft.

oktober 2016

Avgjørelse 24. oktober 2016

Høyesterett – erstatningskrav mot staten

Høyesterett avsa 21. oktober 2016 storkammerkjennelse i sak som gjaldt krav fra en bortfester i et tomtefesteforhold om erstatning fra staten for påstått konvensjonsbrudd. 

Lovtidend 21. oktober 2016

Statsråd 21. oktober 2016

I statsråd 21. oktober 2016 ble endringslov til bustøttelova sanksjonert og det ble vedtatt ikrafttredelse av endring til skatteloven. I tillegg til statsrådssakene trer endringene i utlendingsloven § 66 og § 108 i kraft i dag.

Avgjørelse 21. oktober 2016

Dom i Høyesterett – skatterettslig gjennomskjæring

Høyesterett avsa 18. oktober 2016 dom i sak om hvorvidt IKEA Handel og Eiendom AS hadde krav på fradrag i inntekten for renter på et konserninternt lån som ble tatt opp i forbindelse med restrukturering av konsernets eiendomsvirksomhet i Norge.

Artikkel 19. oktober 2016

Årlig møte mellom ESA og norske myndigheter

Norske myndigheter og EFTAs overvåkingsorgan ESA møtes 27. og 28. oktober 2016 til det årlige «pakkemøtet». Formålet med møtet er dialog og gjensidig utveksling av informasjon med sikte på å løse utestående saker. 

Artikkel 19. oktober 2016

Skal du bytte til piggdekk?

Piggdekk kan brukes fra 1. november til første mandag etter 2. påskedag, i 2017 er det 24. april. I landets tre nordligste fylker er tilsvarende periode fra 16. oktober til 1. mai.

Lovtidend 14. oktober 2016

Statsråd 14. oktober 2016

I statsråd 14. oktober 2016 ble det fastsatt delt ikraftsetting av lov 17. juni 2016 nr. 25 om endringer i folketrygdloven mfl. samt delt ikraftsetting av lov 17. juni 2016 nr. 58 om endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II) .

Artikkel 13. oktober 2016

Flaggsaker nr. 7-2016

Et abonnement på Lovdata flaggsaker gir tilgang til elektroniske hefter med utvalgte avgjørelser fra lagmannsrettene og tingrettene tilpasset lesing på PC, nettbrett og mobil.

Nyhet 4. oktober 2016

Flaggsaker nr. 6-2016 er publisert

Et abonnement på Lovdata flaggsaker gir tilgang til elektroniske hefter med utvalgte avgjørelser fra lagmannsrettene og tingrettene tilpasset lesing på PC, nettbrett og mobil.

Lovtidend 3. oktober 2016

Lov i kraft 3. oktober 2016

Finansdepartementet fastsatte 3. oktober 2016 ikrafttredelse straks for lov om EØS-finanstilsyn, med unntak for lovens § 7 nr. 1.

september 2016

Lovtidend 30. september 2016

Statsråd 30. september 2016

I statsråd 30. september 2016 ble det fastsatt delt ikraftsetting av lov 17. juni 2016 nr. 58 om endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II) samt nærmere regler ved sammenslåingen av Nord-Trøndelag fylke og Sør-Trøndelag fylke.

Europalov 29. september 2016

Finanstilsynspakken

EUs finanstilsyn er snart på plass i EØS. Innlemmelsen i EØS-avtalen er planlagt å skje ved skriftlig prosedyre i EØS-komiteen 30. september 2016. 

Artikkel 28. september 2016

Rettssikkerhetsprisen 2016

Lovdata mottok 27. september 2016 Rettssikkerhetsprisen 2016 fra Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen under Rettssikkerhetskonferansen på Grand Hotel i Oslo.

Lovtidend 23. september 2016

Endring i fredningsområdene for hummer

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte 9. september 2016 endring i forskrift om fredningsomrdåde for hummer ved å utvide til områder i Vestfold og Hordaland og endre de eksisterende områdene.

Lovtidend 16. september 2016

Statsråd 16. september 2016

I statsråd 16. september 2016 ble endringer i reindriftsloven sanksjonert og endringer i pasient- og brukerrettighetsloven satt i kraft. I tillegg ble det fastsatt endringer i knockoutforskriften og i trafikkreglene.

Lovtidend 15. september 2016

Lov som trer i kraft 15. september 2016

Deler av lov 11. desember 2015 nr. 97 om endringar i spesialisthelsetjenesteloven m.m. (kontaktlege i spesialisthelsetjenesta m.m.) trer i kraft 15. september 2016.

Avgjørelse 13. september 2016

Kjennelse i Transocean-saken

Borgarting lagmannsrett avsa 12. september 2016 kjennelse i sak om erstatning for saksomkostninger i Transocean-saken.

Artikkel 12. september 2016

EU-høring om roamingavgifter

EU-kommisjonen har trukket tilbake et høringsutkast om forbrukerpraksis ved avskaffelse av normale roamingavgifter på mobilbruk fra sommeren 2017.

Lovtidend 9. september 2016

Statsråd 9. september 2016

I statsråd 9. september 2016 ble lov om reservasjonssystemer for flyreiser mv. sanksjonert, og endringslover til skatteloven, straffeloven og straffeprosessloven ble satt i kraft. I tillegg ble det vedtatt ny kommunikasjonskontrollforskrift og Sandefjord fikk nytt kommunevåpen.

Artikkel 7. september 2016

EU-høring om arbeids- og hviletid for sjåfører

Kommisjonen har igangsatt en 14-ukers bred høring om EUs arbeidsmiljøbestemmelser for yrkessjåfører. Høringen er også åpen for norske borgere, organisasjoner og selskaper.

Avgjørelse 5. september 2016

Høyesterett – åpning av mobil

Høyesterett avsa 30. august 2016 kjennelse som gjaldt spørsmålet om straffeprosessloven § 157 gir hjemmel for - om nødvendig ved tvang - å bruke siktedes finger til å få tilgang til innholdet i hans mobiltelefon.


Artikkel 5. september 2016

Nytt EØS-regelverk for skipsutstyr

Fra 18. september skal EUs reviderte direktiv 2014/90/EU for skipsutstyr gjelde i hele EØS-området. Direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen ved skriftlig prosedyre 26. august 2016, og ny norsk forskrift om skipsutstyr vil trolig bli fastsatt med det første. 

august 2016

Lovtidend 31. august 2016

Lover som trer i kraft 1. september 2016

Ikrafttredelse av deler av lov 18. desember 2015 nr. 103 om endringer i folketrygdloven, deler av lov 17. juni 2016 nr. 25 om endring i folketrygdloven og lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse og deler av lov 17. juni 2016 nr. 58 om endringer i utlendingsloven mv.

Avgjørelse 29. august 2016

Høyesterett – vedlikeholdsbegrepet i skatteloven

Høyesterett avsa 25. august 2016 dom om gyldigheten av Skatteklagenemndas vedtak. Spørsmålet var i hvilken utstrekning utgiftene til en omfattende renovering av et nærings- og boligbygg i selskapets eie kunne trekkes fra som vedlikeholdskostnader etter skatteloven § 6-11.

Artikkel 29. august 2016

Nye regler for EU-kontroll fra 2018

EU vedtok i 2014 tre direktiver for styrking av kontrollen med at sikkerhetsmessige og miljømessige krav til kjøretøyer er oppfylt. Direktivene inngår i den såkalte kjøretøykontrollpakken og skal i prinsippet anvendes fra 20. mai 2018 i hele EØS-området.

Artikkel 23. august 2016

Flaggsaker 2/2016 er publisert

Et abonnement på Lovdata flaggsaker gir tilgang til elektroniske hefter med utvalgte avgjørelser fra lagmannsrettene og tingrettene tilpasset lesing på PC, nettbrett og mobil.

Lovtidend 12. august 2016

Statsråd 12. august 2016

I statsråd 12. august 2016 ble forsvarsloven, endringer i sikkerhetsloven og endringer i markaloven sanksjonert og provisorisk anordning om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Norsk Cockpitforbund og NHO Luftfart i forbindelse med tariffoppgjøret 2016 vedtatt.

Artikkel 10. august 2016

Lovdatas årsmelding 2015

 I 2015 skiftet Lovdata styreleder for første gang på 25 år. Det kan du lese om i årsmeldingen som nå er publisert på lovdata.no.

Artikkel 10. august 2016

Lovers ikrafttredelse

I Lovdatas årsmelding er det en artikkel om lovers ikrafttredelse. Lovene vedtatt i 2015 er blitt analysert med en beskrivelse av de forskjellige ikrafttredelsesvedtakene.

Lovtidend 1. august 2016

Lover som trer i kraft 1. august 2016

1. august 2016 trer lov om omdanning av Aerospace Industrial Maintenance Norway SF til aksjeselskap og endringer i privatskolelova, barnehageloven og opplæringslova i kraft.

juli 2016

Artikkel 22. juli 2016

Bruk av vannscootere

Det er tillatt å bruke vannscooter i Norge, men det er visse begrensninger i hvor man kan kjøre og hvordan man skal komme til disse områdene.

Artikkel 19. juli 2016

Sommerferie, kan jeg handle på søndag?

Butikkene du handler matvarer i er normalt stengt på søndager, men om sommeren er det flere unntak fra åpningstidsbestemmelsene.

Artikkel 15. juli 2016

Påbud om flyteutstyr i fritidsbåter

Alle som er i fritidsbåter under åtte meter må ha på seg egnet flytevest eller redningsvest når båten er i fart.

Lovtidend 12. juli 2016

Tiltak mot spredning av sykdom hos viltlevende hjortedyr

Landbruks- og matdepartementet fastsatte 11. juli 2016 forskrift om midlertidige tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD) blant hjortedyr. Bakgrunnen er funn hos viltlevende hjortedyr i Norge.

juni 2016

Lovtidend 29. juni 2016

Lover som trer i kraft 1. juli 2016

1. juli er en travel dag når det gjelder lovers ikrafttredelse. Fire nye lover trer i kraft, fire lover oppheves og 30 endringslover trer i kraft denne dagen i år.

Avgjørelse 27. juni 2016

Dom i Høyesterett – arbeidsrett, avlaster og støttekontakt

Høyesterett avsa 23. juni 2016 dom i sak om en kvinne som utførte arbeid som avlaster og støttekontakt for familien til en gutt med et særlig omsorgsbehov skulle anses som arbeidstaker i kommunen, ikke som oppdragstaker. Dissens 4-1.

Lovtidend 27. juni 2016

Ny forsinkelsesrentesats fra 1. juli 2016

Rentesatsen for forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Satsen skal være Norges Banks styringsrente, tillagt minst 8 prosentpoeng (fram til 1. juli 2013 var satsen Norges Banks styringsrente, tillagt minst 7 prosentpoeng).

Artikkel 21. juni 2016

Opprettelse av Den europeiske banktilsynsmyndighet

Stortinget ga 13. juni 2016 sitt samtykke til innlemmelse av det europeiske finanstilsynssystem og tilknyttede rettsakter, og vedtok samtidig lov om EØS-finanstilsyn. 

Lovtidend 17. juni 2016

Statsråd 17. juni 2016

I statsråd 17. juni 2016 ble lov om klageorganer for forbrukersaker, EØS-finanstilsynsloven, lov om endring av juridisk kjønn, ny anskaffelseslov og 48 lover og endringslover sanksjonert.

Artikkel 14. juni 2016

Verdens blodgiverdag 14. juni

Formålet med Verdens helseorganisasjons blodgiverdag er å skape bevissthet rundt behovet for blod og anerkjenne det viktige bidraget fra blodgivere.

Artikkel 10. juni 2016

Snart 1. juli – husk kunngjøring i Norsk Lovtidend

Juni er en travel måned for redaksjonen i Norsk Lovtidend. Svært mange lover sanksjoneres og forskrifter vedtas frem mot 1. juli, derfor er det viktig at sakene blir sendt til kunngjøring med en gang de er sanksjonert eller vedtatt.

Lovtidend 10. juni 2016

Statsråd 10. juni 2016

I statsråd 10. juni 2016 ble ny § 33 i Grunnloven kunngjort, og endringslover til psykisk helsevernloven, politiloven, forvaltningsloven og lov om offentlig støtte ble sanksjonert.

Nyhet 6. juni 2016

Nye regler for fartsskrivere i EØS-avtalen

Norge, Island og Liechtenstein har vedtatt å innlemme i EØS-avtalen en ny forordning for fartsskrivere for busser og lastebiler over 3.5 tonn.

Lovtidend 3. juni 2016

Statsråd 3. juni 2016

I statsråd 3. juni 2016 ble endringslover til folketrygdloven og vegtrafikkloven sanksjonert.

Lovtidend 1. juni 2016

Nye regler for å reise med kjæledyr

1. juni 2016 trer nye regler for å reise til Norge med kjæledyr i kraft. Det blir tillatt å ha med seg fugler, kaniner og gnager på reise. Det kommer også nye pass til hund, katt og ilder, men du trenger ikke å bytte ut dyrets gamle pass dersom dette er utstedt før 1. juni 2016.

mai 2016

Artikkel 31. mai 2016

Sommer = ferie

Alle som utfører arbeid i annens tjeneste har krav på ferie, og alle har plikt til å ta ferie. Det er vanligvis arbeidsgiver som fastsetter ferien innenfor de rammer ferieloven setter for plassering av ferien.

Lovtidend 27. mai 2016

Statsråd 27. mai 2016

I statsråd 27. mai 2016 ble ny skatteforvaltningslov, lov om informasjonstilgang for Barnelovutvalget og endringer i a-opplysningsloven, forvaltningsloven, sjøloven, kirkeloven og energiloven sanksjonert.

Nyhet 25. mai 2016

Europalov og Lovdata

Nettstedet europalov.no er overtatt av Lovdata. Lovdata gjør med dette mer EØS- og Schengenstoff lettere tilgjengelig både på åpne sider og i Lovdata Pro. Dette er informasjon som angår de fleste, men som av mange oppfattes som vanskelig å få oversikt over og å forstå.

Lovtidend 20. mai 2016

Statsråd 20. mai 2016

I statsråd 20. mai 2016 ble endringer i psykisk helsevernloven og utlendingsloven sanksjonert og det ble fastsatt vedtak om sammenslåing av fylkesmannsembetene i Sør- og Nord-Trøndelag.

Avgjørelse 20. mai 2016

Dom i Høyesterett - innvilget asyl i annet land

Høyesterett avsa 18. mai 2016 dom i sak om en kvinne som hadde fått innvilget asyl i et annet land. Rettledning om anvendelse av Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 3.

Lovtidend 11. mai 2016

Statsråd 11. mai 2016

I statsråd 11. mai 2016 ble endringslov til EOS-kontrolloven sanksjonert. I tillegg ble strålevernforskriften endret.

april 2016

Lovtidend 29. april 2016

Statsråd 29. april 2016

I statsråd 29. april 2016 ble lov om granskningskommisjon for brannen på Scandinavian Star, endringer i straffeloven og endringer i statsborgerloven sanksjonert.

Avgjørelse 28. april 2016

Dom i Høyesterett – deltidansattes fortrinnsrett

Høyesterett avsa 25. april 2016 dom i sak om erstatningskrav fra en deltidsansatt sykepleier. Spørsmål om rettskraft for vedtak fra Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven.

Lovtidend 22. april 2016

Statsråd 22. april 2016

I statsråd 22. april 2016 ble Stortingets vedtak om endringer i Grunnloven § 49 kunngjort, og endringer i vergemålsloven, kommuneloven og universitets- og høyskoleloven ble sanksjonert. I tillegg ble valgdagen for stortings- og sametingsvalg i 2017 bestemt.

Avgjørelse 20. april 2016

Dom i sak om soningsforhold

Oslo tingrett avsa 20. april 2016 dom i sak om krav om fastsettelsesdom for brudd på EMK artikkel 3 og artikkel 8 under varetektsfengsling og senere soning av idømt straff.

Lovtidend 15. april 2016

Statsråd 15. april 2016

I statråd 15. april 2016 ble lov om endringer i konkurranseloven sanksjonert. Endringene innebærer opprettelse av ny Konkurranseklagenemnd og harmonisering med EU/EØS-regelverket.

Artikkel 8. april 2016

Ta frem sykkelen!

Våren er i anmarsj og da tenker mange på å ta frem sykkelen. I år er det kanskje flere som også har skaffet seg en elsykkel.

Artikkel 7. april 2016

Båndtvang for hunder fra 1. april

Det er lovbestemt båndtvang for hund i tiden 1. april til og med 20. august. Det er en del unntak, for hunder i reindrift, bufehund og hunder brukt i aktiv tjeneste i politi-, toll-, militær- og redningsarbeid.

mars 2016

Artikkel 29. mars 2016

Snart sommer - bytte til sommerdekk?

Piggdekk kan brukes fra 1. november til og med første mandag etter 2. påskedag, i 2016 er det etter 4. april. I landets tre nordligste fylker er tilsvarende periode fra 16. oktober til og med 30. april.

Nyhet 22. mars 2016

Norges Lover 1687–2015

Norges Lover foreligger nå i ny utgave. Samlingen inneholder alle lover som har alminnelig praktisk betydning. I tillegg er det til de lovene som er hjemmel for forskrifter en liste over forskriftene. I samlingen er det også tatt med noen utvalgte konvensjoner.

Lovtidend 18. mars 2016

Statsråd 18. mars 2016

I statsråd 18. mars 2016 ble det fastsatt ikrafttredelse av endring i lov om Statens pensjonskasse mv., endring i departertementsstrukturen, ny delegering etter inndelingslova, ny helsearkivforskrift, tre forskrifter om parkering og endring i postforkynningsforskriften.

Artikkel 15. mars 2016

Har du betalt årsavgiften?

21. mars er siste frist for å betale årsavgiften for 2016, og den sendes til alle som eide kjøretøy 1. januar 2016. Avgiften skal betales, selv om du ikke har mottatt noe krav.

Lovtidend 7. mars 2016

Statsråd 4. mars 2016

I statsråd 4. mars 2016 ble det fastsatt ikrafttredelse av to lover og ny forskrift om domssogns- og lagdømmeinndeling.

Artikkel 3. mars 2016

2016-utgaven av korrupsjonsdomssamlingen

En oppdatert samling med nye rettskraftige korrupsjonsdommer er nå publisert. De nye rettskraftige dommene omfatter alt fra bestikkelser i forbindelse med undervisningstjenester, vedlikeholdstjenester og omsetning av fisk til bestikkelser i forbindelse med valutahandel.

Nyhet 2. mars 2016

Norsk Retstidende har blitt elektronisk

Tidene forandrer seg. Lovdata har nå gleden av å tilby "gamle, gode" Norsk Retstidende i elektroniske hefter. Tegn et abonnement og få tilgang til leservennlige avgjørelser tilpasset PC, nettbrett og mobiltelefon.

februar 2016

Artikkel 29. februar 2016

Videresalg av billetter. «Svartebørs»

Ved større konserter og svært populære idrettsarrangementer er det ofte et tilbud til etternølere og andre interesserte om å få kjøpt billetter til «svartebørspris». Dette salget er forbudt i Norge.

Artikkel 24. februar 2016

Kjenner du loven?

I 1932 ble det vedtatt en lov om merkning av vekten på tunge kolli som fraktes med fartøi. Denne loven har vært uforandret i over 80 år.

Artikkel 19. februar 2016

Ny justitiarius i Høyesterett

I statsråd 19. februar 2016 ble høyesterettsdommer Toril Marie Øie utnevnt til høyesterettsjustitiarius. Øie er den første kvinnelige lederen av Høyesterett.

Artikkel 17. februar 2016

Norsk Lovtidend

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend er delt inn i to avdelinger, Avdeling I som inneholder regelverk for hele landet og Avdeling II som inneholder regionalt og lokalt regelverk. 

Avgjørelse 12. februar 2016

Dom i Høyesterett – erstatningskrav mot staten

Høyesterett avsa 8. februar 2016 dom i sak som gjaldt krav om staten var ansvarlig for kostnader Fellesforbundet for sjøfolk pådro seg ved bistand til to medlemmers rettslige prøving av oppsigelser samt ved en etterfølgende klage til Europarådets sosialrettskomité.

Avgjørelse 11. februar 2016

Storkammersak i Høyesterett – innløsning av festetomt

Høyesterett avsa 10. februar 2016 dom i sak om innløsing av festetomt. Spørsmålet var om 40-prosentregelen i tomtefesteloven eller markedsverdien skulle legges til grunn for innløsing. 

Avgjørelse 1. februar 2016

Storkammersak i Høyesterett – kompensasjon i straff.

Høyesterett avsa 29. januar 2016 i storkammer dom i sak om straff for grov vold som medførte alvorlige skader hos fornærmede. Spørsmålet var hvordan det skulle gis kompensasjon i straffen for lang behandlingstid.

januar 2016

Lovtidend 22. januar 2016

Statsråd 22. januar 2016

I statsråd 22. januar 2016 ble det sanksjonert en endringslov til tjenestemannsloven og lov om Statens pensjonskasse og flere andre lover. I tillegg ble det vedtatt ikrafttredelse av fire lover fra 2014.


Artikkel 14. januar 2016

Lover som ikke er satt i kraft

Etter en gjennomgang av lovene i forbindelse med arbeidet med Norges Lover, viser det seg at mange lover ennå ikke er satt i kraft. Dette gjelder hele eller deler av lovene, og mange av lovene ble vedtatt for mange år siden. 

Lovtidend 8. januar 2016

Statsråd 8. januar 2016

I statsråd 8. januar 2016 ble det fastsatt tre forskrifter, forskrift om oppheving av utdaterte forskrifter på fiskeriområdet, forskrift om beskyttelse av korallrev og forskrift om utvidelse av virkeområdet for havressurslova på Svalbard.

Artikkel 8. januar 2016

Statens personalhåndbok 2016

Statens personalhåndbok (SPH) er et oppslagsverk for lønns- og personalspørsmål i staten, og 2016-utgaven er nå tilgjengelig.