Artikler fra Lovdata publisert i 2017

Her finner du en oversikt over artikler skrevet av Lovdatas redaksjon, velg årstall nedenfor for å vise artikler for det året. Du kan også søke etter artikler ved å bruke søkefeltet.


mai 2017

Avgjørelse 24. mai 2017

Nye sivile dommer fra Høyesterett

Høyesterett har 15. og 16. mai 2017 avsagt tre dommer i sivile saker; om regress i forsikringssak, om overprøving av skjønnsligning og om provisjon i mellommannsavtale. 

Artikkel 22. mai 2017

Ferie, ferieavvikling og feriepenger

Alle som utfører arbeid i annens tjeneste har krav på ferie, og alle har plikt til å ta ferie. Det er vanligvis arbeidsgiver som fastsetter ferien innenfor de rammer ferieloven setter for plassering av ferien.

Lovtidend 22. mai 2017

Statsråd 22. mai 2017

I statsråd 22. mai 2017 ble lov om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs, ny taubanelov og ny tivolilov og endringer i folketrygdlova og krisesenterlova sanksjonert. I tillegg ble endringslov til pasient- og brukerrettighetsloven satt i kraft.

Lovtidend 19. mai 2017

Opphevelse av vannscooterforskriften

Vannscooterforskriften ble fra 18. mai 2017 opphevet. Vannscootere skal heretter kunne brukes på lik linje med båter. Kommunene kan fortsatt ved behov fastsette lokale forskrifter om bruk av vannscooter.

Lovtidend 12. mai 2017

Mer fra statsråd 11. mai 2017

I statsråd 11. mai 201 ble det også fastsatt forskrift om endring i forskrift om fremmede organismer (unntak fra krav om tillatelse for 19 reptilarter), denne forskriften er blitt kunngjort i dag 12. mai 2017.

Artikkel 11. mai 2017

Uber er en transporttjeneste

EU-domstolens generaladvokat sier i en uttalelse at Uber er en transporttjeneste. Europaparlamentets komité for det indre marked og forbrukerbeskyttelse (IMCO) ønsker at rimelige arbeidsforhold skal garanteres for alle som jobber innen delingsøkonomien.

Lovtidend 11. mai 2017

Statsråd 11. mai 2017

I statsråd 11. mai 2017 ble endringer i folketrygdloven mv. og endringer i rettergangslovgivningen mv. sanksjonert. I tillegg ble det fastsatt endring i psykisk helsevernforskriften og tre forskrifter om fiske i Tanaelva og i sidevassdrag til Tanaelva.

Europalov 10. mai 2017

Norsk initiativ bak EU-forbud

Etter et norsk innspill har EU vedtatt å forby salg og bruk av produkter som inneholder den bromerte flamme­hemmeren deka-BDE. 

Artikkel 8. mai 2017

EUs tredje energimarkedspakke

Energimarkedspakken videreutvikler felles regler for det indre kraft- og naturgassmarkedet i EU. EØS-komiteen har ved beslutning 5. mai 2017 besluttet å innlemme regelverket i EØS-avtalen. Beslutningen er gjort med forbehold om Stortingets samtykke.

Lovtidend 5. mai 2017

Statsråd 5. mai 2017

I statsråd 5. mai 2017 ble en endringslov til yrkestransportlova sanksjonert. Samtidig ble Hattfjelldal kommune innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk.

Avgjørelse 2. mai 2017

Høyesterett – opphavsrett, personvern

Høyesterett avsa 26. april 2017 kjennelse i en sak hvor rettighetshaveren til en film begjærte å få utlevert identiteten bak IP-adresser.

april 2017

Lovtidend 28. april 2017

Statsråd 28. april 2017

I statsråd 28. april 2017 ble ny forskningsetikklov og endringer i tvisteloven,  plan- og bygningsloven, bustøttelova og offentleglova sanksjonert.

Lovtidend 21. april 2017

Statsråd 21. april 2017

I statsråd 21. april 2017 ble endringer i passloven og ID-kortloven, naturskadeforsikringsloven, offentleglova og anskaffelsesloven sanksjonert og det ble fastsatt endringer i forskrift om miljørettet helsevern og i IHR-forskriften.

Artikkel 19. april 2017

Forbud mot å brenne bål i skog og mark

Fra 15. april til 15. september er det forbud mot bålbrenning i skog og mark. Det kan gis tillatelse til bålbrenning fra kommunen dersom lokale forhold tilsier det.

Artikkel 18. april 2017

Våren kommer – bytte til sommerdekk?

Piggdekk kan brukes fra 1. november til og med første mandag etter 2. påskedag, i 2017 er det etter 24. april. I landets tre nordligste fylker er tilsvarende periode fra 16. oktober til og med 30. april.

Lovtidend 18. april 2017

Lovendringer som er satt i kraft 18. april 2017

18. april 2017 ble endringer i tinglysningsloven om teknonologisk tingslysning og om teknologinøytralitet og endringer i enkelte andre lover satt i kraft.

Artikkel 7. april 2017

Butikkenes åpningstider i påsken

Har du glemt melk eller brød i påsken? I påskens helligdager er det visse regler som begrenser butikkenes åpningstider, men fortvil ikke. Det er flere unntak fra åpningstidsbestemmelsene, det kommer an på hva slags utsalgssted, og hvor i landet dette befinner seg.

Artikkel 7. april 2017

Tilbaketrekking av pengesedler

Norges Bank har fastsatt forskrift om at to pengesedler skal slutte å være tvungent betalingsmiddel fra 30. mai 2018. 

Lovtidend 5. april 2017

Statsråd 5. april 2017

I statsråd 5. april 2017 ble endringslov til folketrygdloven sanksjonert.

mars 2017

Lovtidend 31. mars 2017

Statsråd 31. mars 2017

I statsråd 31. mars 2017 ble det sanksjonert endringer i arbeidsmiljøloven, barnelova, tinglysingsloven, inkassoloven og tvangsfullbyrdelsesloven m.m.

Artikkel 28. mars 2017

Er din arbeidsplass statens beste lærebedrift?

For å øke antallet lærebedrifter og lærlinger i staten, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet etablert en pris for beste statlige lærebedrift. Prisen ble delt ut første gang i desember 2016, og i år skal det kåres en ny vinner.


Lovtidend 24. mars 2017

Statsråd 24. mars 2017

I statsråd 24. mars 2017 ble lov om informasjonstilgang mv. for Statens helsetilsyn ved gjennomgang av et utvalg barnevernssaker og endringar i yrkestransportlova (miljøkrav for drosjer) sanksjonert. I tillegg ble det fastsatt ikrafttredelse av endring i merverdiavgiftsloven og konkurranseloven.

Lovtidend 17. mars 2017

Statsråd 17. mars 2017

I statsråd 17. mars 2017 ble endringer i ekomloven og en endring i veglova sanksjonert.

Avgjørelse 17. mars 2017

Høyesterett – rettergangsskritt av etterlatte

Høyesterett avsa 14. mars 2017 kjennelse om etterlatte kan kreve at det foretas rettergangsskritt for å avkrefte mistanke mot en avdød, jf. straffeprosessloven § 241 første ledd.

Lovtidend 10. mars 2017

Statsråd 10. mars 2017

I statsråd 10. mars 2017 ble det fastsatt at ni fylkesmannsembeter blir slått sammen til fire og blant annet fastsatt endringer i konsesjonsforskriften (som gjelder fiske og fangst).

Artikkel 6. mars 2017

EUs tredje energimarkedspakke

Nesten åtte år etter at EU vedtok sin tredje energimarkedspakke, er Norge, Island og Liechtenstein blitt enige med Kommisjonen om betingelsene for innlemmelsen i EØS-avtalen. 

Lovtidend 3. mars 2017

Statsråd 3. mars 2017

I statsråd 3. mars 2017 ble endringslov til helseberedskapsloven, folkehelseloven og smittevernloven sanksjonert.

Avgjørelse 2. mars 2017

Dom om soningsforhold

Borgarting lagmannsrett avsa 1. mars 2017 dom i sak som gjaldt krav om fastsettelsesdom for brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 3 og artikkel 8 under varetektsfengsling og soning av dom på forvaring.

Lovtidend 1. mars 2017

Ny forbrukerklagelov

Den nye forbrukerklageloven, som trer i kraft 1. mars 2017, skal behandle tvister om kjøp av ting til forbruker, tvister om avtaler etter angrerettloven og tvister om håndverkertjenester etter håndverkertjenesteloven.

februar 2017

Artikkel 22. februar 2017

Skal du på ski i vinterferien?

Svært mange ønsker å gå på ski i vinterferien. For noen er det alpinanleggene som frister mest, og disse anleggene inneholder ofte skitau, skitrekk, skiheiser og i enkelte anlegg gondolbaner.

Artikkel 21. februar 2017

Lovdata Flaggsaker gir deg oversikt over rettsutviklingen

Lovdata Flaggsaker gir deg tilgang til elektroniske hefter med rettskraftige, utvalgte rettsavgjørelser fra lagmannsrettene og tingrettene. Heftene er tilpasset lesing på PC, nettbrett og mobil. Tegn et abonnement i dag.

Lovtidend 17. februar 2017

Statsråd 17. februar 2017

I statsråd 17. februar 2017 ble ny forbrukerklagelov sanksjonert og det ble fastsatt forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.


Lovtidend 10. februar 2017

Statsråd 10. februar 2017

I statsråd 10. februar 2017 ble endringer i finansforetaksloven, i tobakksskadeloven og i psykisk helsevernloven sanksjonert.

Artikkel 8. februar 2017

Siste trykte utgave av Norsk Lovtidend

Så er det slutt. Den trykte utgaven av Norsk Lovtidend er avviklet etter å ha vært utgitt siden 1877. Hefte 19 i avdeling I (lover og sentrale forskrifter), som ble utgitt 8. februar 2017, ble den aller siste utgaven.

Artikkel 6. februar 2017

Samefolkets dag 6. februar

6. februar er offisiell flaggdag i Norge og markeres over hele landet som samefolkets dag. Dagen markeres til minne om det første samiske landsmøtet som ble holdt i Metodistkirken i Trondheim i 1917. Dagen ble første gang feiret i 1993.

Artikkel 2. februar 2017

Lover på nynorsk og bokmål

Lovdata mottar ofte henvendelser om lover og forskrifter. En av de vanligste henvendelsene er spørsmålet om å få en bokmålsversjon av  nynorske lover og nynorskversjon av bokmålslover.

januar 2017

Lovtidend 27. januar 2017

Statsråd 27. januar 2017

I statsråd 27. januar 2017 ble endringer i politiloven om midlertidig bevæpning sanksjonert.

Avgjørelse 18. januar 2017

Borgarting lagmannsrett – dom i Yara-saken

Borgarting lagmannsrett avsa 17. januar 2017 dom i Yara-saken. Fire tidligere toppledere var tiltalt for grov korrupsjon overfor offentlig tjenestemenn i Libya og India. I tingretten ble de tiltalte dømt til fengsel mellom to og tre år.  

 


Lovtidend 13. januar 2017

Statsråd 13. januar 2017

I statsråd 13. januar 2017 ble endringer i opplæringslova og anskaffelsesloven sanksjonert. Det ble også fastsatt endring i forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker for fartsovertredelser.

Artikkel 3. januar 2017

Schengen-notatbase

Norge har fått et eget nettsted for EU-regelverk på justis- og innenriks­området. Notatbasen skal gi offentligheten informasjon om Schengen-relevante forslag som vurderes innlemmet i norsk rett. Nettstedet vil også inkludere notater om asylsamarbeidet gjennom Dublin-avtalen. 

Artikkel 2. januar 2017

Statens personalhåndbok 2017

Statens personalhåndbok (SPH) er et oppslagsverk for lønns- og personalspørsmål i staten, og 2017-utgaven er nå tilgjengelig.