Vedtekter til bygningsloven for Gildeskål kommune.

DatoFOR-0000-00-00-100
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1986-06-30-2009
Endrer
Gjelder forGildeskål kommune, Nordland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Gildeskål

Kapitteloversikt:

5. sept. 1980
Til § 10 nr. 1.

Bygningsrådet skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret.

Vedtekten trer i kraft straks.

(II 1980 s 696)

24. sept. 1973
Til § 82.
1.Tomt for sportshytter, sommerhus o.l. bygninger som er beregnet for å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, kan bare fradeles og slike bygninger kan bare oppføres etter disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen. Fylkesmannen kan etter forslag fra bygningsrådet frita for eller gi utsettelse med disposisjonsplan for bestemte områder.
2.For bygninger som er nevnt i nr. 1 skal foruten bygningslovens kap. III og IV og § 65, også gjelde §§ 63, 66 nr. 1, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, 93. 94 og kap XV og XVI.
3.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler for hyttebygging.

(I 1973 s 1134)

30. juni 1986
Til § 117.

Gildeskål kommunestyre har 30. juni 1986 vedtatt følgende forskrift:

Gildeskål kommunestyre vedtar å innføre følgende forskrift om midlertidig plankrav etter § 117 i lov nr. 77, plan- og bygningslov av 14. juni 1985 for Gildeskål kommune:

I Gildeskål kommune kan det i 3 år fra ikrafttredelsen av lov nr. 77, plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan.

Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

Forskriftene trer i kraft fra det tidspunkt plan- og bygningsloven trer i kraft.

Før bygningsrådet gjør vedtak om å gi eller nekte samtykke skal saken legges frem for uttalelse til de organer/sektorer som har interesse i saken jfr. lovens § 95.

(II 1986 s 694)