Vedtekter til bygningsloven for Gjerdrum kommune.

DatoFOR-0000-00-00-103
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1986-12-17-2300
Endrer
Gjelder forGjerdrum kommune, Akershus fylke
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Gjerdrum

Kapitteloversikt:

17. feb. 1984
Til § 21, 1. ledd bokstav a.
I.Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Gjerdrum kommune, vedtatt av Gjerdrum kommunestyre 17. juni 1982 og godkjent av Miljøverndepartementet i dag. Vedtekten gjelder for arealer i Gjerdrum kommune som ifølge generalplanen skal utnyttes som jord-, skog- og naturområder og som er beskrevet under pkt. II.
II.De områder som undergis vedtekt ligger innenfor en ytre avgrensing som dannes av «Ask byggeområde» og avgrenses mot utbyggingsområder i samsvar med grenselinjer slik de er inntegnet på kart datert 1. juli 1973. Kartene er gitt Miljøverndepartementets påtegning i dag.
III.Innenfor de områder hvor denne vedtekt gjelder som beskrevet under pkt. II, kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanene.
IV.Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.
V.Denne vedtekt trer i kraft straks og gjelder i inntil 10 år fra stadfestingen.

(II 1984 s 113)

18. juni 1982 (i formannskapet)
Til § 49 nr. 2.

Refusjon til kommunen for fremføring av kommunal kloakk innkreves etter følgende regler:

1.For ubebygde tomter som blir gjort byggeklare ved fremføring av kommunal kloakk, kreves full refusjon i henhold til bygningslovens bestemmelser på grunnlag av regnskap.

Dette gjelder også hytter som blir omdisponert til helårsboliger.

2.Kommunen bør imidlertid som hovedregel frafalle refusjonsbeløp for eksisterende eiendommer.
21. juli 1966
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26, nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidet felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget, kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjonen er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46, nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1966 1092)

21. juli 1966
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal, må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.

(I 1966 1092)

21. juli 1966
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1966 1092)

21. juli 1966
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- og skogbruk skal gjelde foruten reglene i bygningslovens kapitler 3 og 4 og § 65 også § 94 jfr. § 93.

(I 1966 1092)

26. nov. 1982
Til § 82.
1.Sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, tillates ikke oppført i kommunen.
2.Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tid ooppheves tidligere vedtekt til § 82 i bygnigsloven for Gjerdrum kommune, stadfestet den 28. februar 1973.

(II 1982 s 738)

17. desember 1986
Til § 117.

Gjerdrum herredstyre vedtok 17. desember 1986 forskrift om midlertidig plankrav etter § 117 i plan- og bygningsloven.

I Gjerdrum kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs § 84 og § 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene. Innkommen tilføyelse fra Oslo og Omland friluftsråd er medtatt.

(II 1986 s 772)