Vedtekter til bygningsloven for Gjerstad kommune.

DatoFOR-0000-00-00-104
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1987-07-31-658
Endrer
Gjelder forGjerstad kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Gjerstad

Kapitteloversikt:

28. juli 1966
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan, § 26 nr. 1 pkt. f, helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom.

Dersom kommunen eller en av eiene (festerne) krever det, skal fastsettingen av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgang til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget, kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2 første punktum gjelder tilsvarende.

(I 1966 s 1122)

28. juli 1966
Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov.

(I 1966 s 1122)

28. juli 1966
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lager av farlig eller særlig generende art blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1966 s 1122)

28. juli 1966
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- og skogbruk skal gjelde foruten reglene i bygningsloven kapitlene III og IV og i § 65 også § 93.

(I 1966 s 1122)

15. mars 1979
Til § 82.
1.Inntil generalplan ligg føre er det ikkje tillatt å føre opp hytter og tilhøyrande uthus, eller deling av grunn til same føremål, i dei områda som er synt på kart i målestokk 1 : 50.000, datert 23. august 1973. Eit eksemplar av kartet ligg i departementet.
2.Oppføring av hytter med tilhøyrande uthus kan berre skje etter disposisjonsplan som er godkjent av bygningsrådet. Dette gjeld også deling av grunn til same føremål.
3.Oppføring av bygningar som er nevnt under pkt. 1, eller deling til same føremål, er ikkje tillatt nærare vatn og vassdrag enn 60 m frå strandlina målt i horisontalplanet ved gjennomsnittleg flomvassstand.
4.Bygningsrådet kan når særlege grunnar ligg føre, dispensere fra pkt. 1, 2 og 3 i denne vedtekta.
5.For bygningar som er nevnt under pkt. 1, skal forutan bygningslovens kap. III, IV og § 65 også gjelde §§ 63, 66, 69, 70, 71, 74 nr. 2, 75, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 109, og kap. XV og XVI gjelde.
6.Bygningsrådet kan utfede nærare rettleiande reglar for hyttebygging.
7.Vedtekta tek til å gjelde straks.

(II 1979 s 177)

20. des. 1978
Til § 93, 3. og 4. ledd.

Med hjemmel i bygningsloven § 93 vedtok Gjerstad kommunestyre 20. desember 1978 at reglene i § 93 første ledd skal ikke gjelde for:

1.Bygning som føres opp i tilknytning til eks. bebyggelse på eiendommer som
a)Ikke har større grunnflate enn 10 m².
b)Ikke har større mønehøyde enn 2,5 m.
c)Ikke skal nyttes til beboelse eller næringsdrift, eller som garasje eller naust.
2.Mindre forstøtningsmur og innhengning av veg.

Fylkesmannen i Aust-Agder har 17. januar d.å. godkjent vedtekta.

(II 1979 s 38)

31. juli 1987 nr. 658
Til § 117.

Kommunestyret vedtar, med heimel i § 117 i plan- og bygningslova av 14. juni 1985 nr. 77 å innføre midlertidig plankrav med slik ordlyd:

I Gjerstad kommune kan det frå 1. juli 1986 (frå det tidspunkt ny plan- og bygningslov trer i kraft) ikkje førast opp ny fritidsbebyggelse utan etter samtykke frå bygningsrådet før området kjem inn i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan.

Det same gjeld andre tiltak, medrekna frådeling av grunn til same føremål, som kan skape vanskar for planlegginga. Det kan bli sett vilkår for samtykke etter første leden.

(II 1987 s 340)