Vedtekter til bygningsloven for Gjesdal kommune

DatoFOR-0000-00-00-105
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-07-05-620
Endrer
Gjelder forGjesdal kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Gjesdal

Kapitteloversikt:

Endret 25. januar 1988 nr. 191, 5. juli 1989 nr. 620.

20. juli 1966
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festeren) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunen avgjerd med skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjn.
3.Bestemmelsene i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1966 s 1087)

20. juli 1966
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1966 s 1087)

20. juli 1966
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og lags den side av tomta hvor den har sin adkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utalgt og veg opparbeidd i større bredde enn fatsatt i § 47 nr. 1, føste ledd og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta klaokkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og holvedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1966 s 1087)

20. juli 1966
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplan og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.

(I 1966 s 1087)

20. juli 1966
Til § 76.

Bygningsrådet kan forlange at det avsettes plass til garaje og andre fellesanlegg som er nødvendige for eiendommens bruk.

(I 1966 s 1087)

20. juli 1966
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig og særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1966 s 1087)

3. januar 1980
Til § 82.
1.Fradeling av tomt for eller oppføring av sportshytte, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, kan bare foretas etter disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen.

Fylkesmannen kan, når særlige grunner foreligger, etter forlag fra bygningsrådet, frita for eller gi utsettelse med slik disposisjonsplan.

2.For slike bygninger som er nevnt under nr. 1, skal foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65 også gjelde §§ 63, 66 nr. 1, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, 93, 94, 109 og kap. XV, XVI.

For hyttegrender, hyttekonsentrasjoner, skal bygningslovens § 66 nr. 2 og § 75 gjelde. Etter at kommunen har hatt anlednig til å uttale seg, gjør fylkesmannen i tvilstilfelle om ansamling av hytter er av et slikt omfang at det foreligger hyttegrend, hyttekonsentrasjon, etter denne vedtekt.

3.Bygningsrådet kan utferdige nårmere regler for hyttebygging.

(I 1972 s 323)

25. jan. 1988 nr. 191
Til § 117.

I Gjesdal kommune kan det i 3 år frå iverksetting av ny plan- og bygningslov - dvs. fram til 1. juli 1989, ikkje settast i verk arbeid eller tiltak som nemnt i same lova §§ 84 og 93 utan etter samtykke frå bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan.

Det same gjeld andre tiltak, herunder frådeling, som vesentleg kan vanskeleggjere planlegginga.

Anlegg som blir fremma etter godkjent vegplan etter veglova er unntatt frå desse bestemmelsane.

(II 1988 s 140)

5. juli Nr. 620.
Til § 117.

Gjesdal kommunestyre har 18. mai 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 25. januar 1988 nr. 191 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Rogaland har 5. juli 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1990.

(II 1989 188)