Vedtekter til bygningsloven for Gran kommune

DatoFOR-0000-00-00-109
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1986-06-19-1641
Endrer
Gjelder forGran kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Gran

Kapitteloversikt:

13. aug. 1985 nr. 1630.
Til § 21 første ledd bokstav a.

I

Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Gran kommune, vedtatt av kommunestyret 14. desember 1983 og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 13. august 1985.

II

Vedtekten gjelder for hele Gran kommune med unntak for de områder der det foreligger reguleringsplan.

III

De områder som undergis vedtekt ligger innenfor grenser som vist på oversiktskart i målestokk 1:50.000 og et soneplankart, i målestokk 1:10.000. Formålene for områdene er også angitt på kartene. Disse er gitt Miljøverndepartementets påtegning.

IV

Innenfor de områder hvor denne vedtekt gjelder som beskrevet under pkt. II, kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.

V

Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

VI

Denne vedtekt trer i kraft straks og gjelder inntil 10 år fra stadfestingsdato.

(II 1985 s 608)

13. aug. 1985 nr. 1631.
Til § 21 første ledd bokstav b.

I

Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Gran kommune, vedtatt av Gran kommunestyre 14. desember 1983 og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet.

II

Vedtekten gjelder for planlagte utbyggingsområder hvor kommunikasjons-, vannforsynings-, kloakk- eller elektrisitetsforholdene for tiden ikke er tilfredsstillende ordnet.

III

I de planlagte utbyggingsområder kan grunnen for tiden ikke bebygges. Når særlige grunner foreligger og tiltaket ikke vil vanskeliggjøre arbeidet med å gjøre vedkommende område byggeklart i sin helhet, kan bygningsrådet etter at formannskapet har hatt anledning til å uttale seg, gjøre unntak fra vedtektens bestemmelser.

IV

Denne generalplanvedtekt trer i kraft fra stadfestingen og gjelder inntil kommunikasjons-, og vannforsynings-, kloakk- eller elektrisitetsforholdene - etter bygningsrådets skjønn - er tilfredsstillende ordnet for vedkommende byggeområder, dog ikke utover 10 år.

(II 1985 s 609)

27. januar 1971
Til § 49 nr. 1.

Av utgiftene etter bygningslovens § 48. 3 og 4 fordeles en halvpart i forhold til eiendommens grunnareal og en halvpart i forhold til eiendommens tillatte utnytting.

(I 1971 s 105)

20. juli 1977
Til § 49 nr. 2.

Ved utlikning av refusjon for kommunens utgifter til veg, vann og kloakk skal legges til grunn de faste priser som følger av tabell 1 klasse I i Kommunal- og arbeidsdepartementets forskrift om faste priser.

Fra vedtektenes ikrafttreden oppheves vedtekt til § 49 nr. 2 i bygningsloven for Gran kommune, stadfestet ved departementets brev av 26. mai 1967 til fylkesmannen i Oppland.

(II 1977 s 292)

26. mai 1982
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten av hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjon og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2 første punktum gjelder tilsvarende.

(I 1967 s 1101)

26. mai 1982
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelsen som nevnt i § 67.

(I 1967 s 1101)

28. januar 1982
Til § 67:

Tomt i regulert strøk kan bare deles eller bebygges dersom:

a)Opparbeidd eller godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeid i større bredder enn fastsatt i § 47 nr. 1 første ledd, og
b)hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk, og
c)hovedledning fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enner 150 mm. Bygningsrådet kan godta vannforsyning fra annen vannledning.

Kommunen kan gi regler om utføringen.

Hvor vedtekt er gitt etter første ledd, skal veg, hovedkloakk og hovedvannledning som er lagt av grunneier (fester) holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeid til full bredde etter første ledd a).

Vedtekten trer i kraft straks.

(II 1982 s 62)

26. mai 1982
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.

(I 1967 s 1101)

26. mai 1982
Til § 76.

Før eiendom bebygges kan bygningsrådet kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov.

(I 1967 s 1101)

4. oktober 1973
Til § 81.

For husvær til seterbruk og skogsdrift skal bygningslovens bestemmelser gjelde fullt ut - herunder også bestemmelsene i bygningslovens § 81 første ledd.

Slike husvær kan ikke oppføres nærmere vassdrag (elv, bekk, tjern eller innsjø) enn 50 m. Avstanden måles fra strandlinjen i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand.

Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra lovens bestemmelser. Denne unntaksadgang gjelder dog ikke unntak fra § 81 første ledd utover det som følger direkte av denne bestemmelse.

(I 1973 s 1164)

1. okt. 1985 nr. 1775.
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l., bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, kan bare skje i de områder hvor dette er vist i godkjent generalplan og bare i samsvar med reguleringsplan.

Det samme gjelder fradeling og bortfesting av tomter til slikt formål.

2.For bygninger som er nevnt i nr. 1 skal foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65, første ledd og § 68 også gjelde §§ 63, 66 nr. 1, 70, 74 nr. 2, 87, 91, 93, 94, 97, 109 og kap. XV og XVI.
3.Bygninger som er nevnt under nr. 1, kan ikke oppføres nærmere vassdrag enn 50 meter. Avstanden måles fra strandlinjen i horisontalplanet ved middels flomvannstand.
4.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gjøre unntak fra bestemmelsene i denne vedtekt.
5.Denne vedtekt trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtekt til § 82 i bygningsloven for Gran kommune, stadfestet 27. august 1982 nr. 1347.

(II 1985 s 692)

19. juni 1986 nr. 1641
Til § 117.

I Gran kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77, plan- og bygningslov av 14. juni 1985, ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan.

Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 555)