Vedtekter til bygningsloven for Grane kommune

DatoFOR-0000-00-00-110
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1981-05-18
Endrer
Gjelder forGrane kommune, Nordland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Grane

Kapitteloversikt:

28. mai 1968
Til § 49 nr. 2.

Ved utlikning av refusjon for kommunens utgifter til veg og kloakk, skal legges til grunn utgiftsoverslag etter de faste priser som er fastsatt i departementets normalvedtekt tabell 1 og 2 klasse I.

(I 1968 s 630)

20. sept. 1968
Til § 62.

Oppmåling skal foretas i hele kommunen i samsvar med bestemmelsene i § 62.

20. sept. 1968
Til § 63.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har adkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1968 s 1169)

18. mai 1981
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, er ikke tillatt i Grane kommune. Det samme gjelder fradeling og bortfesting av tomter for bygninger som nevnt.
2.Der generalplan med vedtekt foreligger kan fradeling av tomt for eller oppføring av bygning som nevnt bare skje etter disposisjonplan som er behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen.
3.For bygninger som er nevnt under nr. 1 skal foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65 første ledd og § 68 også gjelde § 63, § 66 nr. 1, §§ 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, §§ 93, 94, 109 og kap. XV og XVI.
4.For hyttegrender, hyttekonsentrasjoner, skal dessuten § 66 nr. 2 og § 75 i bygningsloven gjelde. Etter at kommunen har hatt anledning til å uttale seg, avgjør fylkesmannen i tvilstilfelle om en samling hytter er av slik størrelse at det foreligger hyttegrend, hyttekonsentrasjon, etter denne vedtekt.
5.Hytter, sommerhus m.v. må ikke oppføres nærmere vassdrag, (elv, vann eller innsjø) enn 50 meter.
6.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler for hyttebygging, jfr. bygningslovens § 74 nr. 2.
7.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gi dispensasjon fra bestemmelsene ovenfor.

(II 1981 s 401)