Vedtekter til bygningsloven for Gratangen kommune

DatoFOR-0000-00-00-112
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-06-01-446
Endrer
Gjelder forGratangen kommune, Troms
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Gratangen

Kapitteloversikt:

26. juni 1986 nr. 1653, 1. juni 1989 nr. 446.

25. mai 1977
Til § 82.
1.Fradeling av tomt til og oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom samt tilhørende uthus, kan bare foretas i områder som vist i generalplanen og etter disposisjonsplan behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen.

Bygningsrådet kan for enkelttomter dispensere fra kravet.

2.For bygninger som nevnt under nr. 1, skal foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65 også gjelde §§ 66 nr. 1, 70, 72, 73, 74 nr. 2, 93, 94 og kap. XV og XVI.
3.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler om hyttebygging.

(II 1977 s 198)

26. juni 1986 nr. 1653
Til § 117.

I Gratangen kommune kan det i 3 år fra ikrafttredelsen av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 559)

1. juni 1989 nr. 446
Til § 117.

Gratangen kommunestyre har 21. april 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 26. juni 1986 nr. 1653 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Troms har 1. juni 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 1. juli 1991.

(II 1989 132)