Vedtekter til bygningsloven for Grue kommune

DatoFOR-0000-00-00-115
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-2004-10-18-1762
Endrer
Gjelder forGrue kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Grue

Kapitteloversikt:

Endret 3 nov 1986, nr. 2337, 18 okt 2004 nr. 1762.

3. okt. 1966
Til § 49 nr. 2.

Ved utlikning av refusjon for kommunens utgifter til veg og kloakk, skal legges til grunn utgiftsoverslag etter de faste priser som er fastsatt i departementets normalvedtekt tabell 1 og 2, klasse I og II.

(I 1966 s 1465)

3. okt. 1966
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1, punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne ) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1966 s 1465)

3. okt. 1966
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1966 s 1465)

3. okt. 1966
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst.

Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd og

b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt til grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1966 s 1465)

3. okt. 1966
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal, må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.

(I 1966 s 1465)

3. okt. 1966
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- og skogbruk skal gjelde foruten reglene i bygningslovens kapitler III og IV og § 65 også bestemmelsene i § 93 a og b og kap. XV og XVI.

(I 1966 s 1465)

2 juni 1975
Til § 82.
1.Inntil generalplan med stadfestede vedtekter eller stadfestet reguleringsplan foreligger, er fradeling eller bortfesting av tomter til eller oppføring av sportshytter og sommerhus, naust o.l. bygninger som er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, ikke tillatt. Som feste av tomt regnes også punktfeste.

Det samme gjelder også for tilbygg samt andre arbeider som er nevnt i bygningslovens § 87 pkt. 2.

2.Fra bestemmelsen i nr. 1 gjelder følgende unntak:
a.De disposisjonsplaner som ved vedtektens stadfestelse er godkjent av fylkesmannen tillates gjennomført.
b.Når særlige grunner foreligger, og det både etter bygningsrådets og helserådets skjønn er ubetenkelig, kan enkelt hyttetomt tillates fradelt eller bortfestet og bebygd. Bygningsrådet kan fastsette nærmere vilkår for tillatelsen.
3.I området hvor generalplan med stadfestede vedtekter foreligger, kan fradeling og bortfesting av tomter til og oppføring av bygninger som nevnt under nr. 1 bare skje etter stadfestet reguleringsplan eller disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og helserådet, og godkjent av fylkesmannen.
4.Fradeling av tomt (herunder punktfeste) for eller oppføring av bygninger som nevnt under pkt. 1 tillates ikke nærmere vassdrag (elv, sjø o.l.) enn 100 m. Avstanden regnes fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand. Hytte må ikke ligge nærmere veg som er åpen for alminnelig ferdsel enn 50 m, målt horisontalt fra vegens midtlinje.
5.Når det etter bestemmelsene i denne vedtekt eller etter dispensasjon fra vedtekt gitt i medhold av bygningslovens § 7, er tillatt å fradele eller bortfeste tomter for eller oppføre bygninger som nevnt under nr. 1, skal foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65 også gjelde §§ 62, 63, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, 75, 77 nr. 1, 87, 92, 93, 94, 96, 103, 109 og kap. XV og XVI, samt byggeforskriftenes kap. 49. For hyttebebyggelse som omfattes av stadfestet reguleringsplan, gjelder bestemmelsene om refusjon i bygningslovens kap. VI
6.Denne vedtekt trer i kraft straks.
7.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler for hyttebygging.

(II 1975 s 207)

18. oktober 2004 nr. 1762
Til § 107

I

Alle skilt og reklameinnretninger i kommunen er underlagt plan- og bygningslovens § 107. I tillegg gjelder veglovens § 33. Kommunen er ansvarlig myndighet og håndhever Veglovens krav i forhold til kommunale veger. Vegkontoret i fylket er ansvarlig myndighet for riksveger og fylkesveger. Vegloven sier at alle skilt som henvender seg mot veg og de vegfarende er søknadspliktig/løyvepliktig. Skilt og reklame for egen virksomhet på egen bygning kommer ikke under veglovens bestemmelser.

1.Innen Grue kommune må skilt, reklameinnretninger og lignende ikke settes opp uten at kommunen har gitt samtykke. Samtykke kan bare gis inntil videre eller for et bestemt tidsrom. Skilt og reklameinnretninger skal ikke virke skjemmende i seg selv eller i forhold til omgivelsene, eller virke sjenerende.
2.Skilt og reklameinnretninger skal ha moderat størrelse, utforming og farge, og skal harmonere med bygningen og miljøet for øvrig. Blinkende eller bevegelige skilt/reklameinnretninger tillates ikke.
3.Skilt og reklame i form av lyskasser skal ikke benyttes.

Lyskasser kan allikevel tillates i områder regulert til industri, dersom de er utført med lukket front, dvs. at bare tekst eller symboler er gjennomlyst.

4.Skilt skal ikke dekke mer enn 1/4-del av bygningens horisontale fasadelengde, begrenset til 4 m eller en rimelig del av fasaden som virksomheten disponerer.

Uthengsskilt skal ikke ha større bredde enn 1 meter. På fredede eller bevaringsverdige bygninger eller miljøer skal maksimum størrelse være 0,6 kvm.

5.I næringsbygg som inneholder flere virksomheter, bør firmaenes skilt samles i en oppslagstavle der dette er hensiktsmessig. Denne kan være frittstående. Virksomhet i lokaler med fasade langs fortau eller gate med egen inngang kan ha egne skilt.

Antallet skilt kan økes dersom virksomheten disponerer flere fasader på eiendommen langs fortau eller gate, og at det er naturlig at det settes opp skilt også mot disse. Skilt skal som hovedregel plasseres ved innganger.

6.Skilt og reklameinnretninger på bygninger skal plasseres på veggflater og tillates ikke plassert på mønet, takflater eller gesims.

Skilt og reklameinnretninger tillates ikke plassert på gjerder eller stolper.

7.Følgende skilt og reklameinnretninger er ikke tillatt;
-Løsfotreklame - løsfotreklame kan plasseres i områder hvor disse ikke er til hinder for synshemmede, brukere av rullestol m.m.
-Reklame på markiser. Etter en helhetlig vurdering kan allikevel et firmanavn/logo aksepteres.
8.Ved endring eller riving av eldre skilt av stor kulturhistorisk verdi skal saken ha en kulturvernfaglig vurdering.

II

Forskriften trer i kraft 18. oktober 2004.

(Avd. II 2004 nr. 6).

3. november 1986
Til § 117.

I Grue kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1987 s 6)