Vedtekter til bygningsloven for Halden kommune

DatoFOR-0000-00-00-118
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-02-06-46
Endrer
Gjelder forHalden kommune, Østfold
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Halden

Kapitteloversikt:

Endret 10. mai 1988 nr. 1214, 6. februar 1989 nr. 46.

5. sept. 1985 nr. 1732.
Til § 21 første ledd bokstav a.

I

Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Halden kommune, vedtatt av Halden kommunestyre 14. juni 1983, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 5. september 1985. Vedtekten gjelder for arealer i Halden kommune som i følge generalplanen skal utnyttes som jord-, skog- og naturområder og som er beskrevet under pkt. II.

II

De områder som omfattes av vedtekten ligger innenfor en ytre avgrensning som dannes av kommunegrensen, og avgrenses mot byggeområder slik det er vist på kart:

Tegning nr 4078-01 i målestokk 1:50.000, datert 15. november 1979

Tegning nr 4078-02 i målestokk 1:10.000, datert 17. oktober 1979

Tegning nr 4078-03 i målestokk 1:5.000, datert 18. oktober 1979

Tegning nr 4078-04 i målestokk 1:5.000, datert 20. oktober 1979

Tegning nr 4078-05 i målestokk 1:5.000, datert 20. oktober 1979

Tegning nr 4078-06 i målestokk 1:5.000, datert 20. oktober 1979

Kartene er gitt Miljøverndepartementets påtegning 5. september 1985.

III

Innenfor de områder som er beskrevet under pkt. II kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.

IV

Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

V

Denne vedtekten trer i kraft straks, og gjelder inntil 10 år fra stadfestingen.

(II 1985 s 655)

31. okt. 1984 nr. 1834
Til § 48.
3.Av utgiftene fordeles en halvpart i forhold til eiendommens grunnareal og en halvpart i forhold til eiendommens tillatte utnyttelse (brutto gulvareal).
4.Utgiftene til vann- og avløpsanlegg som utføres som særskilte anlegg, fordeles i forhold til eiendommens grunnareal.

(II 1984 s 502)

31. okt. 1984 nr. 1834.
Til § 49.
2.Ved utligning av refusjon for kommunens utgifter til vei, vann- og avløpsanlegg skal legges til grunn de faste priser som følger av tabell 1 og 2, klasse II i Kommunal- og arbeidsdepartementets forskrift om faste priser.

(II 1984 s 502)

31. okt. 1984 nr. 1834.
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 pkt. f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidet felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommen som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjon og fordeling foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget, kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2 første punktum gjelder tilsvarende.

(II 1984 s 502)

6. feb. 1989 nr. 46
Til § 63 nr. 3:

Eiendom må ikke deles på en slik måte at det ved delingen oppstår forhold som strider mot denne lov, forskrift eller vedtekt. Heller ikke må eiendom deles slik at det dannes tomter som etter bygningsrådets skjønn er mindre vel skikket til bebyggelse pga. sin størrelse eller sin form.

Bygningsrådet kan sette som vilkår for å gi delingstillatelse at eiendommer som har samme eier og som kan nyttes under ett, blir sammenføyd i grunnboka, jfr. lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (delingsloven) 4-3. Før tillatelse gis skal bygningsrådet dessuten påse at det foreligger nødvendig samtykke til deling etter annen lovgivning, jfr. § 95 som gis tilsvarende anvendelse så langt den passer.

(II 1989 36)

6. feb. 1989 nr. 46
Til § 65 første ledd:

Tomt for bebyggelse må ikke fradeles, bygning må ikke føres opp eller tas i bruk til opphold for mennesker eller dyr med mindre det er tilfredsstillende adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann.

(II 1989 36)

31. okt. 1984 nr. 1834.
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare deles eller bebygges dersom:

a.opparbeidet og godkjent vei fører til og langs den side av tomta hvor den har sin adkomst. Det kan ikke kreves at veigrunn blir utlagt og vei opparbeidet i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1 første ledd, og
b.hovedavløpsanlegg, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan godta avløpsforbindelse til annet hovedavløpsanlegg, og
c.hovedvannledning fører til og langs tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 150 mm. Bygningsrådet kan godta vannforsyning fra annen vannledning. Kommunen kan gi regler om utføringen.

Vei, hovedavløpsanlegg og hovedvannledning som er lagt av grunneier (fester) skal holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta vei som ikke er opparbeidet til full bredde etter første ledd a.

Bygningsrådet kan, av hensyn til praktisk anleggsdrift, tillate at anlegg av vei, vann og hovedavløpsanlegg skjer samtidig med bebyggelsen av tomta. Bygningsrådet avgjør om det skal stilles sikkerhet i slike tilfeller.

(II 1984 s 502)

6. feb. 1989 nr. 46
Til § 69 nr. 1, nytt siste punktum:

Bygningsrådet kan, hvor det finnnes påkrevet, kreve snuplass på egen grunn.

(II 1989 36)

6. feb. 1989 nr. 46
Til § 69 nr. 3:

I reguleringsplaner og bebyggelsesplaner skal det gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal, må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sammenheng med kjøreveier, gangveier og friarealer. Det samme gjelder for søknader om byggetillatelse eller søknad om bruksendring, dersom bygningsrådet krever det.

Bygningsrådet kan kreve at det som bilag til reguleringsplan, bebyggelsesplan eller søknad om byggetillatelse, følger plan i bestemt målestokk for utforming av ubebygd areal og fellesareal.

Bygningsrådet kan påby endringer i innsendte planer etter retningslinjer rådet trekker opp. Etter at planen er godkjent av bygningsrådet, plikter eieren (festeren) å opparbeide arealet i overensstemmelse med planen uten unødig opphold. Arealet og anleggene skal holdes forsvarlig vedlike.

For parkering av biler, motorsykler og sykler for bebyggelsens behov gjelder følgende regler:

I.Blokkbebyggelse, rekkehusbebyggelse og annen tett/lav boligbebyggelse, skal ha biloppstillingsplass på egen tomt eller på felles areal for flere tomter, for en bil pr. bolig, + 0,25 bil pr. bolig for besøkende.

For rene hybelbygg skal det være minst en biloppstillingsplass pr. hybel.

Frittliggende boligenheter skal ha minst 2 biloppstillingsplasser på egen tomt.

Krav til biloppstillingsplasser bortfaller i den utstrekning garasjeplasser trer i stedet.

II.Forretningsbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter, for 1 bil pr. 50 m² gulvflate i bebyggelse, til dette kommer lasteareal for vare og lastebiler.
III.Industri og lagerbebyggelse skal ha oppstillingsplass for minst 1 bil pr. 100 m² brutto golvflate i bebyggelse, eller minst 75 bilplasser pr. 100 ansatte. Bygningsrådet avgjør hvilket alternativ som skal legges til grunn for den enkelte sak.
IV.Institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, teater, skoler, universiteter, idrettsanlegg, sykehus og andre bygningsanlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende, skal ha tilfredsstillende ut og innkjøringsforhold samt oppstillingsplasser for biler etter bygningsrådets nærmere bestemmelser.
V.Oppstillingsplass for motorsykler og sykler avsettes på egen tomt eller på fellesareal på flere tomter, etter bygningsrådets nærmere bestemmelser.

Bygningsrådet kan for den enkelte tomt fastsette lempinger i ovennevnte krav i pkt. I-III, hvor forholdene gjør det særlig nødvendig.

(II 1989 36)

10. mai 1988 nr. 1214
Til § 69 nr. 4.

Bygningsrådet kan samtykke i at det i stedet for biloppstillingsplasser på egen grunn eller på fellesareal blitt innbetalt et beløp pr. manglende plass til kommunen for bygging av parkeringsanlegg. Kommunestyret bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde i slike tilfeller.

(II 1989 67)

8 sept. 1977
Til § 74 nr. 1.

Bygninger hvor entregulv i en eller flere etasjer ligger mer enn 10 meter over eller under terreng ved hovedinngang skal ha heis. Hvert rom, eventuelt hver familieleilighet, skal ha uhindret adgang til heis når heis etter denne regel er påbudt. Bygningrådet kan bestemme hvor mange heiser en bygning skal ha og størrelsen på heisene.

For øvrig skal de til enhver tid gjeldende bestemmelser om innretning, drift og kontroll av heisanlegg i Oslo gjelde for Halden kommune.

(II 1977 s 359)

6. feb. 1989 nr. 46
Til § 74 nr. 2:

Bygningsrådet kan i særskilte tilfeller fastsette takform, takbelegg, fasademateriale og farge.

(II 1989 36)

6. feb. 1989 nr. 46
Til § 76 tredje punktum:

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov. Garasjenes plassering anmeldes samtidig med våningshuset, og eventuelt annen bebyggelse.

(II 1989 36)

6. feb. 1989 nr. 46
Til § 78 nr. 1 tredje ledd:

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagre av farlig eller særlig sjenerende art blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette. I uregulert strøk må eksisterende bygning ikke tas i bruk til industri, lager eller salg uten bygningsrådets samtykke.

(II 1989 36)

6. feb. 1989 nr. 46
Til § 79:

Bygningsrådet kan forby bebyggelse og/eller virksomhet som etter sin art eller størrelse avviker vesentlig fra det som er vanlig i strøket.

(II 1989 36)

31. okt. 1984 nr. 1834.
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- og skogbruk skal gjelde - foruten reglene i bygningslovens kap. III og IV og §§ 65 og 68 - også §§ 79, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99 og 109 samt kap. V og VI.

(II 1984 s 502)

4. sept. 1984 nr. 1684.
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom kan bare skje etter reguleringsplan. Det samme gjelder fradeling av tomt for slikt formål.
2.For bygninger som nevnt under nr. 1, skal foruten bygningslovens kap. III, IV, § 65, 1. ledd og § 68, også gjelde §§ 66 nr. 1, 70, 74 nr. 2 og §§ 93, 94, 95 nr. 2 og §§ 109, samt kap. XV og XVI.
3.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gi dispensasjon fra bestemmelsene ovenfor.
4.Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtekt til § 82 i bygningsloven for Halden kommune, stadfestet 19. desember 1968.

(II 1984 s 436)

31. okt. 1984 nr. 1834.
Til § 84 nr. 1.
1.For kaianlegg, moloer, dokker, bruer, transformatorer, tank- og beholderanlegg, underjordiske anlegg, haller og bedrifter i fjell, tribuner, idrettsanlegg, andre varige konstruksjoner og anlegg og masseuttak ut over husbehov gjelder det som er bestemt om bebyggelse og bygninger i §§ 68, 74 nr. 2, 79, 80 nr. 2 og 94 nr. 3 tilsvarende. De må ikke føres opp nærmere nabogrense enn 4 m. Bygningsrådet kan fastsette en annen avstand.

(II 1984 s 502)

31. okt. 1984 nr. 1834.
Til § 85 første ledd.

Midlertidige eller transportable konstruksjoner eller anlegg må ikke anbringes for et lengere tidsrom enn 3 måneder uten at bygningsrådet på forhånd har gitt samtykke, og skal straks fjernes når tiden er utløpt, eller hvis samtykke er gitt på ubestemt tid, når bygningsrådet krever det.

(II 1984 s 502)

10. mai 1988 nr. 1214
Til § 91 a.

Det må foreligge tillatelse fra bygningsrådet for:

a.Omdanne eller ta i bruk bolig til annet formål.
b.Å rive bygning som inneholder bolig, unntatt når boligen
1.Er ekspropriert av det offentlige.
2.Ligger innenfor området som omfattes av stadfestet fornyelsesvedtak og er ervervet av kommunen eller andre som med kommunestyrets samtykke skal stå for fornyelsen.
c.Å slå sammen boliger eller dele opp leiligheter til hybler.

Ved avgjørelsen av om tillatelsen etter 1. ledds bokstav a-c skal gis, tas det hensyn til en forsvarlig utnyttelse av boligmassen. Det kan stilles vilkår om at berørte beboere skal skaffes erstatningsbolig.

Dersom boligen er omgjort i strid med denne vedtekt, kan bygningsrådet påby at den settes i slik stand at den kan tjene til sitt opprinnelige formål.

(II 1989 67)

6. feb. 1989 nr. 46
Til § 92 tredje ledd:

Ved endring av bestående bygning og ved oppussing av fasade, gjelder § 74 nr. 2 tilsvarende. For bygning som i seg selv eller som en del av et bygningsmiljø i det ytre har historisk, arkitektonisk eller annen kulturell verdi som bør bevares, kan bygningsrådet kreve at det tas hensyn til disse verdier ved overnevnte arbeider. Med sikte på bevaring av husets karakter kan bygningsrådet kreve at husets takform, fasader, vinduer, dører, materialbruk og farger opprettholdes.

(II 1989 36)

31. okt. 1984 nr. 1834.
Til § 93.

Følgende arbeider, herunder graving og fylling, må ikke utføres uten at søknad på forhånd er sendt bygningsrådet, og dette har gitt tillatelse:

a.Oppføring av bygning og slike skur, varige konstruksjoner og anlegg som nevnt i §§ 84 og 85.
b.De arbeider som er nevnt i § 87 og tilsvarende arbeid vedrørende skur, varig konstruksjon og anlegg.
c.Endring av fasade.
d.Ominnredning av bygning eller varige anlegg når bygningen eller anlegget er i strid med reguleringsplanen.
e.Oppføring av forstøtningsmur og av innhegning mot vei.
f.Riving av bygning, skur, varig konstruksjon og anlegg, unntatt når rivingen skjer etter pålegg av bygningsrådet (jfr. § 91).
g.Oppsetting og endring av skilt og reklame o.l. som nevnt i § 107, første ledd.
g.Større sprengnings-, gravings- og fyllingsarbeider.

Tillatelse av bygningsrådet må også innhentes før bygning, skur og anlegg helt eller delvis blir brukt til annet formål enn forutsatt i den tillatelse som er gitt, eller til annet formål enn innretningen eller vedkommende del av denne tidligere har tjent.

Tillatelse må også innhentes før ubebygd areal brukes til lagervirksomhet eller slik lagervirksomhet endres.

Reglene i første ledd gjelder ikke for bygning som føres opp i tilknytning til eksisterende bebyggelse på eiendommen og som

a.ikke har større grunnflate enn 10 m².
b.ikke har større mønehøyde enn 2,5 m.
c.ikke skal nyttes til beboelse eller næringsdrift eller som garasje eller naust.
d.ikke plasseres nærmere naboeiendom enn 4 m.

Reglene i første ledd gjelder heller ikke for forstøtningsmurer med høyde inntil 0,5 m eller for oppføring og riving av mindre skur, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i § 85.

(II 1984 s 502)

6. feb. 1989 nr. 46
Til § 103 nr. 1 annet ledd:

Bygningsrådet kan også ellers påby innhegning for å avverge fare eller betydelig ulempe som følge av utbygging. Også utenfor tettbygd strøk kan bygningsrådet påby at tomt skal forsynes med gjerde mot veg.

(II 1989 36)

6. feb. 1989 nr. 46
Til § 104:

Innenfor hele kommunen skal ubebygd areal holdes i ryddig og ordentlig stand. Bygningsrådet kan forby lagring eller annen bruk av ubebygd areal, når det etter rådets skjønn vil virke skjemmende eller vil være til ulempe for andre.

(II 1989 36)

6. feb. 1989 nr. 46
Til § 107:

Bestemmelsene i § 107 med vedtekt skal gjelde innenfor hele kommunen.

Når bygningsrådets samtykke er påkrevd i følge loven, skal det på forhånd sendes inn søknad etter lovens kap. XVI.

I boligstrøk er takreklame og større reklamearrangementer ikke tillatt. Markiser, skilt og andre innretninger utover fortau eller annen offentlig grunn må anbringes slik at ferdselen ikke hindres eller at omgivelsene utsettes for fare. Disse må ikke komme i veien for trafikkstolper eller andre offentlige innretninger.

Vedtektene trer i kraft 20. februar 1989.

Samtidig oppheves alle gjeldende vedtekter til bygningsloven av 1965, stadfestet 19. desember 1967 og 31. oktober 1984.

(II 1989 36)

14. juni 1983
Delegering av myndighet.

Med hjemmel i bygningslovens § 7 nr. 2 og § 14 nr. 2 har Halden kommunestyre i møte 14. juni 1983 vedtatt å delegere myndighet etter bygningslov, og byggeforskrifter til bygningsråd, bygningssjef og plansjef. Nærmere opplysninger vil bli gitt ved henvendelse til bygningsavdelingen.

(II 1983 s 431)

2. sept. 1986 nr. 1884
Til § 117.

I Halden kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 629)