Vedtekter til bygningsloven for Hamarøy kommune.

DatoFOR-0000-00-00-121
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-01-26-107
Endrer
Gjelder forHamarøy kommune, Nordland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Hamarøy

Kapitteloversikt:

14. feb. 1980
Til § 10 nr. 1.

Bygningsrådet skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret.

Vedtekten trer i kraft straks.

(II 1980 s 74)

14. mai 1981
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom samt tilhørende uthus, og fradeling og bortfesting av tomter til slikt formål, kan bare skje etter stadfestet reguleringsplan eller etter disposisjonsplan behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen.
2.I kommunen tillates ikke bygning som nevnt i nr. 1 oppført nærmere vassdrag enn 30 m målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand eller nærmere veg åpen for allmen ferdsel enn 30 m, målt horisontalt fra vegens midtlinje.
3.For bygninger som nevnt i nr. 1 skal foruten bygningslovens kap. III og IV og § 65 første ledd og § 68 også gjelde § 63, § 65 andre, tredje og fjerde ledd, § 66 nr. 1 og 2, §§ 70, 71, 72 73, § 74 nr. 1, §§ 75, 93, 94, 96, 98 og 109 og kap. XV og XVI.
4.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gi dispensasjon fra bestemmelsene ovenfor.

(II 1981 s 400)

26. jan. 1989 nr. 107
Til § 117.

Forskrift vedtatt av Hamarøy kommunestyre 26. januar 1989.

I Hamarøy kommune kan det fram til 1. juli 1989 iht. plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr. 77 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet, før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1989 42)