Vedtekter til bygningsloven for Harstad kommune

DatoFOR-0000-00-00-125
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1990-02-14-284
Endrer
Gjelder forHarstad kommune, Troms
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Harstad

Kapitteloversikt:

Endret ved forskrift 14 feb 1990 nr. 284.

4. okt. 1976
Til § 10.

Bygningsrådet skal ha 7 medlemmer med varamenn som velges av bystyret.

26. juli Nr. 1527.
Til § 21, første ledd, bokstav a.

I

Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Harstad kommune vedtatt av Harstad kommunestyre 4. juli 1984 og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 26. juli 1985.

II

Vedtekten omfatter hele kommunen med unntak av Alvestad skolekrets og med unntak for de områder hvor det foreligger stadfestet reguleringsplan.

III

Vedtektsområdet er vist på kart i målestokk 1:50.000 for hele kommunen, datert 1. oktober 1982, og kart i målestokk 1:5.000/10.000 for utbyggingsområdene datert 1. oktober 1982. Kartene er gitt Miljøverndepartementets påtegning.

Det skilles mellom:

A.Utbyggingsområder.
B.Jord-, skog- og naturområder.

IV

Innenfor de områder hvor denne vedtekt gjelder som beskrevet under punkt II, kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.

V

Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten. Før bygningsrådet treffer sitt vedtak, skal rådet legge saken fram for formannskapet, eventuelt generalplanutvalget, til uttalelse.

VI

Denne vedtekt trer i kraft straks og gjelder inntil 10 år fra stadfestelsen.

(II 1985 s 550)

26. juli 1985 nr. 1528.
Til § 21, første ledd, bokstav b.

I

Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Harstad kommune, vedtatt av Harstad kommunestyre i møte 4. juli 1984, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 26. juli 1985. Vedtekten gjelder for de arealer hvor kommunikasjons-, vannforsynings-, elektrisitetsforsynings- eller kloakkforholdene for tiden ikke er tilfredsstillende ordnet, jfr. punkt II.

II

Vedtekten gjelder for de planlagte utbyggingsarealer som er vist på kart i målestokk 1:5.000/10.000 og gitt Miljøverndepartementets påtegning 26. juli 1985.

III

I de planlagte byggeområder som er nevnt under punkt II kan grunnen for tiden ikke bebygges. Når særlige grunner foreligger, og tiltaket ikke vil vanskeliggjøre arbeidet med å gjøre vedkommende område byggeklart i sin helhet, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

IV

Denne vedtekt trer i kraft fra stadfestelsen og gjelder inntil kommunikasjons-, vannforsynings-, elektrisitetsforsynings- eller kloakkforholdene etter kommunestyrets skjønn er tilfredsstillende ordnet for vedkommende byggeområde, dog ikke ut over 10 år.

(II 1985 s 551)

25. mars 1974
Til § 41.

Når forslag til reguleringsplan er vedtatt av reguleringsrådet, kan formannskapet kreve skjønn til fastsetting av erstatning for tilfelle av ekspropriasjon etter § 35.

14. mai 1980
Til § 49 nr. 2.

Ved utlikning av refusjon for kommunens utgifter til veg, vann og kloakk skal legges til grunn de faste priser som følger av tabell 1 og 2 klasse I og II i Kommunal- og arbeidsdepartementets forskrift om faste priser.

25. mars 1974
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 f) helt eller delvis har ervervet grunn til - eller opparbeidet felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal på flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av de eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjon og fordelingen foretas ved skjønn.

Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang, og med adgang til å få prøvd kommunens avgjørelse ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget, kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsene i § 46 nr. 2 første punkt gjelder tilsvarende.
4. okt. 1976
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har adkomst, vann- og kloakkforbindelse som nevnt i vedtekt til § 67.

14. mai 1980
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare deles eller bebygges dersom:

a.Opparbeidet og godkjent veg fører til og langs den side av tomten hvor den har sin adkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidet i større bredder enn fastsatt i § 47 nr. 1 første ledd, og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannledning, fører til og langs eller over tomten. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk, og
c.hovedvannledning fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 150 mm. Bygningsrådet kan godta vannforsyning fra annen vannledning.

Kommunen kan gi regler om utførelsen.

Veg, hovekloakk og hovedvannledning som er lagt av grunneier (fester) holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidet til full bredde etter første ledd a.

25. mars 1974
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner, reguleringsplaner og ved søknad om byggetillatelse skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1 i den utstrekning disse forhold ikke er klarlagt ved reguleringsplan.

I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal, må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveger, gangveger og friarealer, eventuelt også for tilstøtende område.

(II 1974 s 73)

28. nov. 1980
Til § 69 nr. 3.

Ved beregning av det nødvendige antall parkeringsplasser skal følgende norm legges til grunn:

Aktivitet Brutto gulv m² /parkeringsplass

Bolig 100

Forretninger  50

Lager/engros/industri  84

Kontor  75

Andre sentrumsfunksjoner (kino,restaurant etc.)   29

Ved felles løsning kan følgende reduksjon nyttes:

Aktivitet Prosentvis reduksjon av antall plasser

Boliger 60

Forretning 30

Lager/engros/industri  0

Kontor  0

Andre sentrumsfunskjoner 50

(II 1980 s 854)

28. nov. 1980
Til § 69 nr. 4.

Bygningsrådet kan samtykke i at det i stedet for biloppstillingsplasser på egen grunn eller på felles areal blir innbetalt et beløp pr manglende plass til kommunen for bygging av parkeringsanlegg. Kommunestyret bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde i slike tilfeller.

(II 1980 s 854)

4. okt. 1976
Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov.

4. okt. 1976
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, herunder bygning for dyrehold, opplag og lager av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(II 1976 s 301)

15. april 1986 nr. 945
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, kan ikke foretas uten etter disposisjonsplan er godkjent av bygningsrådet. Det samme gjelder fradeling av tomt til bygninger som nevnt.
2.For bygninger som er nevnt under nr. 1 skal foruten bygningslovens kap. III, IV og §§ 65 og 68, også gjelde §§ 63, 66, 70, 74, 77, 89, 90, 91, 100, 102, 109, og kap. XIII, XV og XVI.
3.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gi dispensasjon fra bestemmelsene ovenfor.
4.Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtekt til § 82 i bygningsloven for Harstad kommune, stadfestet 29. mai 1980.

(II 1986 s 297)

12. des. 1984 nr. 2296.
Til § 91 a (Opphevet 14. februar 1990 nr. 284).

(II 1985 s 89)

(II 1990 87)

14. febr. 1979
Til § 93 første ledd litra g.
g.Større sprengnings-, gravings- og fyllingsarbeider.

Vedtekten trer i kraft straks.

(II 1979 s 63)

9. juli 1986 nr. 1673
Til § 117.

I Harstad kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

Den nye plan- og bygningsloven er trådt i kraft 1. juli 1986.

(II 1986 s 566)