Vedtekter til bygningsloven for Hasvik kommune

DatoFOR-0000-00-00-126
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-07-20-738
Endrer
Gjelder forHasvik kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Hasvik

Kapitteloversikt:

Endret 14. april 1983, 20. juli 1989 nr. 739.

7. april 1983
Til § 21 nr. 1 a.
1.Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Hasvik kommune, vedtatt av Hasvik kommunestyre den 2. oktober 1980 og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet i dag. Vedtekten gjelder for arealer i Hasvik kommune som ifølge generalplanen skal utnyttes som jord-, natur- og reindriftsområder og som er beskrevet under pkt. II.
2.De områder som omfattes av vedtekten ligger innenfor en ytre avgrensning som dannes av kommunegrensen, og avgrenses mot byggeområdene slik det er vist i plankart nr. 1 i målestokk 1:100.000, datert september 1980 og plankart nr. 1b datert oktober 1980 og nærmere detaljert for de tre største byggeområdene Hasvik, Breivikbotn og Sørvær, plankart 4, 5 og 6 i målestokk 1:5.000, datert 18. oktober 1979, 18. oktober 1979 og 18. oktober 1979 (siste revisjon). Videre omfatter vedtekten det ikke godkjente hytteområde 7 - Hasfjordbotn.

Unntatt fra vedtekten er de på plankart nr. 1 nærmere avgrensede områder rundt Dønnesfjord og Børfjord. Kartene er gitt Miljøverndepartementets påtegning i dag.

3.Innenfor de områder hvor denne vedtekt gjelder som beskrevet under pkt. II, kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.
4.Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten. Før bygningsrådet treffer sitt vedtak, skal rådet legge saken fram for generalplanutvalget til uttalelse.
5.Denne vedtekt trer i kraft straks og gjelder i inntil 10 år fra stadfestingen.

(II 1983 s 239)

14. april 1983
Til § 82.
1.Det er i Hasvik kommune bare tillatt å fradele tomter for eller oppføre sportshytter, sommerhus, kolonihager som er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, i områder i:

Sørfjordalen

Markjeila

Kvithella

Eggevannene

Sandvikdalen

Gammelgården.

Områdene er beskrevet i generalplanen for perioden 1979 - 1980 og vist på generalplankart nr. 1 (datert sept. 1980) i målestokk 1 : 100.000, gitt Miljøverndepartementets påtegning 14. april 1983.

2.Bygninger som er nevnt i nr. 1 kan i nevntew områder bare oppføres etter disposisjonsplan som er godkjent av fylkesmannen eller etter endelig reguleringsplan.
3.For bygninger som er nevnt under pkt. 1 skal foruten bygningslovens kap. III, IV og §§ 65 og 68 også gjelde § 63 og §§ 66 nr. 1, 70, 71, 73, 74 nr. 2, 91 og 93 første og annet ledd, 94, 109 og kapittel XV og XVI.

For hyttegrender, hyttekonsentrasjoner skal bygningslovens § 66 nr. 2 og § 75 gjelde. Etter at kommunen har hatt anledning til å uttale seg, avgjør fylkesmannen i tvilstilfelle om ansamling av hytter er av en slik størrelsesorden at det foreligger hyttegrend, hyttekonsentrasjon, etter denne vedtekt.

4.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gjøre unntak fra denne vedtekt.

Før bygningsrådet treffer vedtak om unntak for enkelttomter, skal rådet legge saken fram for generalplanutvalget til uttalelse.

5.Denne forskrift trer i kraft straks.

(II 1983 s 258)

20. juli 1989 nr. 739.
Til § 117.

Hasvik kommunestyre har 21. juni 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 16. desember 1986 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Finnmark har 7. juli 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991. 

Forskriften1 lyder:

I Hasvik kommune kan det fram til 1. juli 1991 ikke settes i verk arbeider eller tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77, §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan.

Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

1Ikke tidligere kunngjort i Norsk Lovtidend.

(II 1989 229)