Vedtekter til bygningsloven for Hattfjelldal kommune

DatoFOR-0000-00-00-127
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-09-25-966
Endrer
Gjelder forHattfjelldal kommune, Nordland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Hattfjelldal

Kapitteloversikt:

Endret 15. oktober 1984 nr. 1775, 18. januar 1985 nr. 178, 25. september 1989 nr. 966.

15. okt. 1984 nr. 1775.
Til § 21 første ledd, bokstav a.

I. Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Hattfjelldal kommune, vedtatt av Hattfjelldal kommunestyre den 20. juni 1983, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet i dag.

II. Vedtekten omfatter hele kommunen med unntak for områder som omfattes av reguleringsplan eller godkjent disposisjonsplan etter bygningslovens § 82.

III. Vedtektsområdet og arealbruken er vist på oversiktskart i målestokk 1:100.000, datert 1. september 1981 og soneplankart for Hattfjelldal sentrum i målestokk 1:5.000, datert 29. oktober 1982. Kartene er gitt Miljøverndepartementets påtegning i dag.

IV. Innenfor de områder som er beskrevet under pkt. II og III kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.

V. Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

VI. Denne vedtekten trer i kraft straks, og gjelder i inntil 10 år fra stadfestingen.

(II 1984 s 479)

7. april 1981
Til § 49 nr. 1.

Ved utlikning av refusjon for kommunens utgifter til veg, vann og avløpsanlegg i område for boliger med tilhørende anlegg fordeles to tredjedeler i forhold til eiendommenes grunnareal og en tredjedel i forhold til eiendommenes tillatte utnytting (brutto golvareal).

Vedtekten trer i kraft straks.

(II 1981 s 259)

30. august 1968
Til § 49 nr. 2.

Ved utlikning av refusjon for kommunens utgifter til veg og kloakk, skal legges til grunn utgiftsoverslag etter de faste priser som er fastsat i departementets normalvedtekt tabell 1 og 2 klasse I.

(I 1968 s 1131)

30. august 1968
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avskjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1968 s 1131)

30. august 1968
Til § 63 nr. 3.

bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har adkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1968 s 1131)

30. august 1968
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst.

Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og

b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi relger om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1968 s 1131)

30. august 1968
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eler særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1968 s 1131)

30. august 1968
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- og skogbruk skal gjelde foruten reglene i bygningslovens kapitler III og IV og i § 65 følgende §§: 66, 68 og 77.

(I 1968 s 1131)

18.jan. 1985 nr. 178.
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, kan bare skje i områder som er avsatt til dette i godkjent generalplan og bare etter reguleringsplan.

Det samme gjelder fradeling og bortfesting av tomter til slikt formål.

2.I kommunen tillates ikke bygninger som nevnt under nr. 1 oppført nærmere vassdrag enn 60 m målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand - eller nærmere veg åpen for allmenn ferdsel enn 30 m målt horisontalt fra vegens midtlinje.
3.For bygninger som er nevnt i nr. 1 skal foruten bygningslovens kap. III, IV og §§ 65 og 68 også gjelde §§ 63, 66 nr. 1, 70, 74 nr. 2, 93, 94, 109 og kap. XV og XVI.
4.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet dispensere fra bestemmelsene i denne vedtekt.
5.Denne vedtekt trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtekt til § 82 i bygningsloven for Hattfjelldal kommune, stadfestet 3. november 1978.

(II 1985 s 94)

25. september 1989 nr. 966.
Til § 117.

Hattfjelldal kommunestyre har 25. mai 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 23. mai 1986 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Nordland har 25. september 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991. 

Forskriften1 lyder:

I Hattfjelldal kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller i reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen. Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

1Forskriften er ikke tidligere kunngjort i Norsk Lovtidend.

(II 1989 335)